Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Poreskauprava je jučeobja-

vilaBijelu listunakojoj su292 firme sanaj-

većimstepenomfiskalnediscipline.

Na tom spisku su Nova Pobjeda, Elektroprivre-

da, Trebjesa, Crnogorski Telekom, Telenor,

CGES,M:tel,Jugopetrol,InstitutIgalo,Budvan-

ska rivijera, Aerodromi Crne Gore, Monteput,

Voli, Barska plovidba, Uniprom, Lutrija, Koka

kola…

I sve banke koje poslujuuCrnoj Gori sunaBije-

lojlisti.OdgrađevinskihfirminalistisuBemaks,

Čelebić,Zetagradnja,LDgradnja,Mehanizacija

i programati, DS inženjering.

Poreska uprava je objavila da Bijela lista sadrži

spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen

najveći stepen fiskalne discipline.

- Na listi su se našla imena poreskih obveznika s

kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje

uspješnu saradnju u pogledu poštovanja pore-

skihpropisaiizmirivanjaporeskihobaveza.Ob

-

veznici sBijele listeprepoznati sukaokompani-

je koje uredno izmiruju obaveze prema svojim

povjeriocima,uključujućiidržavu,tesamimtim

predstavljaju i afirmativne potencijalne poslov-

ne partnere na tržištu - objašnjavaju iz Poreske

uprave.

Poreska uprava je prvi put Bijelu listu objavila 7.

juna 2013.

M.P.M.

PODGORICA

– Port of

Adria je prvi kvartal ove

godine završila u plusu

215.654 eura, što je pozi-

tivan preokret u odnosu

naistiperiodprošlegodi-

ne kada je bila u minusu

347.456 eura.

Prihod u tri mjeseca te-

kućegodinebio je2,3mi-

liona, a reshod 1,9 milio-

na eura.

M.P.M.

PODGORICA

- Promet ro-

beu trgovini namaloumar-

tu jeuodnosuna istimjesec

prošle godinebioveći 4,4

odstou tekućimi 2,5odstou

stalnimcijenama, pokazuju

podaciMonstata.

Stopa prometa u trgovini na

malo u periodu od januara do

marta u odnosu na isti period

prošlegodineveća4,9odstou

tekućim i 3,2 odsto u stalnim

cijenama. Najveći rast od 5,1

odsto u stalnim cijenama u

odnosu na isti period prošle

godine, ostvaren je u trgovini

namaloprehranom.

S. P.

PODGORICA

-Aerodro-

mi uPodgorici i Tivtuop-

služili suodpočetka godi-

ne 382,94hiljadeputnika,

18odstovišeuodnosuna

isti periodprošle godine,

saopšteno je izAerodroma

CrneGore.

NaAerodromuPodgoricaop-

služeno je 271,1 hiljadaputni-

ka, što je 41,2 hiljada više, a u

Tivtu 111,8 hiljada ili 16,8 hi-

ljada više. Na oba aerodroma

povećan je promet aviona za

15 odsto. Samo tokom aprila

opsluženo je 132,6 hiljada

putnika, 18hiljadavišenegou

apriluprošle godine.

S. P.

PODGORICA

- Zakono strancima će

donijeti probleme zbogkomplikovane

proceduredobijanjadozvole, kazali su

predstavnici turizma, dok izMUP-a tv-

deda su seprilagodili zahtjevimapo-

slodavaca i danikakone želedabudu

barijera.

Sjednica Odbora udruženja turizma i

ugostiteljstva PKCG juče je bila posveće-

na primjeni ovog zakona, kako bi blago-

vremeno sagledali izazove. Turistička

privreda smatra da bi trebalo uvesti kate-

goriju privremene dozvole za boravak i

rad stranaca, koja bi omogućila njihovu

registracijuivažiladodonošenjakonačne

dozvole.

Direktor hotela Hilton Nemanja Nikolić

nije siguranda će se sa planiranih

13.185 dozvola za strane radnike može

uspješno realizovati turistička sezona za

koju se najavljuje rekordan broj gostiju.

Predložio je i da se prijave podnose elek-

tronski, a da proces izdavanja dozvole ne

traje30dana, odnosnodasepremostipri-

vremenimdozvolama.

PredstavniciMUP-anavodeda suskratili

rokove za rješavanje zahtjeva i da su do

sada izdali osam hiljada dozvola za rad

stranaca. EdinaDešić, generalnadirekto-

ricaDirektorata za tržište rada i zapošlja-

vanjekazalajedaMinistarstvoradamože

dopunitigodišnjukvotudozvolazastran-

ce ukoliko je to zahtjev tržišta i da imaju

5.000dozvola u rezervi.

Poslodavci su tražili da se promijeni prak-

sa i da seodstranihradnikane traži plaća-

nje boravišne takse. Poslodavci smatraju i

da je biznis barijera odredba zakona po

kojemovlašćeni službenikMUP-a, ukoli-

koprocijenidakvalifikacijastrancaneod-

govara sistematizaciji u preduzeću, može

da odbije zahtjev izdavanje dozvole.

DirektoricaNacionalneturističkeorgani-

zacije Željka Radak-Kukavičić insistirala

je da je u interesuuspješnog odvijanja se-

zone neophodno da se sve nedoumice u

vezi sa primjenom Zakona o strancima

prevaziđu.

N.K.

PODGORICA

-Montenegro

erlajnz jepočeo redovan sa-

obraćaj premaLajpcigu i

Minhenu, čime su još dva

evropska gradadodatau

ljetnjuponudu. Izkompani-

je je saopštenoda će se letovi

prema timdestinacijama

obavljati dvaputa sedmično,

četvrtkomi nedjeljomdo28.

oktobra.

-Predstavniciminhenskogae-

rodroma upriličili su koktel

dobrodošlice za prvu komer-

cijalnudirektnulinijiMA–sa-

opštili su izkompanije i dodali

da će Crna Gora preko MA

ovog ljeta biti povezana sa če-

tiri njemačka grada Frankfur-

tom,Dizeldorfom,Minhenom

i Lajpcigom, što će uticati na

rast broja prevezenih putnika

sa tog tržišta. Podsjetili su da

će ove sezone povezati Crnu

Goru sa 30 destinacija u 15 dr-

žavaEvrope.

S.P.

Poreska uprava objavila novu Bijelu listu sa 292 kompanije

Najvećaporeskadisciplinau

Novoj Pobjedi, EPCG, bankama

Prvi kvartal

tekuće godine

Port Adria

u plusu

216.000 eura

Trgovina na

malo umartu

Promet

hrane veći

5,1 odsto

PODGORICA

-Vlada je juče

utvrdilaodlukeonaknada-

ma zakomunalnooprema-

nje građevinskog zemljištau

sedamopština -Tivtu, Koto-

ru, Danilovgradu,Mojkovcu,

Šavniku, Gusinju iNikšiću.

U Tivtu se u prvoj a zoni za

objekte do 250 kvadrata po

kvadratu plaća 126 eura, u pr-

voj 103 eura, u drugoj 82, tre-

ćoj 62, četvrtoj 51,6 i petoj 36

eura. Cijene za objekte preko

250kvadratasekrećuod60do

210 eura po kvadratu. UKoto-

ru je cijena za prvu zonu 200

eura, drugu 167, treću 134, če-

tvrtu 109, petu83 i šestu67 eu-

ra.UDanilovgradu jecijenaza

prvua zonu50a zaprvu45, za

drugu 25, treću 20 i 10, a za če-

tvrtu 10 eura po kvadratu.

U Nikšiću za prvu a zonu je

144, za prvu 135, drugu90, tre-

ću63, četvrtu27, petu13,5eura

po kvadratu. U Mojkovcu je

cijena za prvu a zonu 45, prvu

33,7, drugu 22,5, treću 18, če-

tvrtu 45 i petu nula eura. Ovo

je, sudeći po opštinskom do-

kumentu objavljenom nakon

sjednice,jedinaopštinaukojoj

jecijenapokvadratuučetvrtoj

zoni najskuplja. U Gusinju se

po kvadratuuprvoj zoni plaća

15 eura, u drugoj devet, trećoj

šest, četvrtoj pet eura, a u Šav-

niku tri eura za prvu i dva za

drugu zonu. U odlukama se

navodidaseodobravajupopu-

sti do 80 odsto ukoliko se radi

o objektu za rješenje stambe-

nogpitanja,kaoidrugipopusti

zavisno od namjene objekta,

Plaćanje je moguće na rate, a

zakompletnuuplatusetakođe

odobravajupopusti.

VELIKAPLAŽA

Vladajeusvojilaiizmjeneido-

pune odluke o izradi državne

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG o zapošljavanju stranih državljana

Tražeprivremene

dozvoleza strance

Primorani da

zaposle strance

Milena Raičković iz Montegrostars

grupe je kazala da ima dva zahtjeva

za dozvolu za strance, koji su predati

17. aprila, a još nijesu gotovi. Istakla je

i da je u praksi situacija veoma loša.

- Zapošljavamo strance iako je na

evidenciji Zavoda za zapošljavanje

10.000 ljudi spremnih da rade sezon-

ske poslova. U aprilu sam ih kontakti-

rala, smatrajući da ćemo naći potreb-

nih 100 osoba. Najčešći odgovori su

bili da im je rano da počnu u aprilu i

da će nam se javiti u junu - istakla je

Raičković.

Montenegro erlajnz

uveo dvije nove linije

Počeli letovi

prema

Lajpcigu i

Minhenu

Podaci Aerodroma Crne Gore za prva četiri mjeseca

Putnikaviše 18odsto

Vlada dala saglasnost na komunalne naknade u seda

Uprvoj zoni od

210eurapokv

FormiranSavjet zaprostorni

planzaobalnopodručje

Vladajeosnovalasavjetzaupravljanjeizradom

prostornogplanaposebnenamjenezaobalno

područje, kojim predsjedava ministar turiz-

ma Pavle Radulović, državni sekretar Damir

Davidović, Biljana Jestrović, direktorica uMini-

starstvu ekonomije, Angelina Živković, držav-

nasekretarkauMinistarstvusaobraćaja,Vukota

Stanišić, rukovodilac Savjetodavne službe u

Ministarstvupoljoprivrede i AleksandarDajko-

vić, direktor u Ministarstvu kulture, Predrag

Jelušić, direktor JPzaupravljanjeMorskimdo-

brom, Dejan Medojević, sekretar za razvojne

projekte,VladimirBeratović,savjetnikpremije-

ra Ii gradonačelnici Herceg Novog, Kotora,

Tivta, Budve, Bara iUlcinja.

DejanMedojevićjeimenovanzasekretaraSe-

kretarijata za razvojne projekte, a do sada je

biov.d.

Utvrđene naknade za komunalno

opremanje građevinskog zemljišta

u Tivtu, Kotoru, Danilovgradu,

Mojkovcu, Šavniku, Gusinju i Nikšiću

Sa sjedniceVlade

AerodromPodgorica