Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-Državni se-

kretarMinistarstva inostra-

nihposlovaSlovenijeAndrej

Logar kažeda je ruski uticaj

na zapadnomBalkanune-

sumnjiv, ali ističeda se i in-

tersi ostalihvelikihzemalja

takođe sepreplićunaovim

prostorima.

-Taj interes koji se iskazujeod

Rusije utiče negativno na po-

jedinezemlje, napokušajemi-

ješanjaMoskve da se neke ze-

mlje ne pridruže NATO-u.

Smatram da te zemlje same

treba da odlučuju o svojoj bu-

dućnosti, da li žele evropske

integracije i NATO - kaže Lo-

gar u razgovoru zaPobjedu.

MIJEŠANJEMOSKVE

Svjestan je kaže da je u Crnoj

Gori bio posebno izražen ru-

ski uticaj imiješanjeupolitiku

zemlje, ali navodi da to nije je-

dini problem.

- Postoje interesi i drugih ze-

malja,Kine iTurske i vjerovat-

no i zapadnih zemalja koje

žele stvarno da te države, koje

su nastale na području bivše

Jugoslavije, postanu dio za-

padnog sistema - kažeLogar.

Govoreći o nedavno predstav-

ljenom Izvještaju Evropske

komisije u kojem je navedena

2025. godina kao okviran da-

tumza pristupanje Crne Gore

i Srbije EU, Logar kaže da je

realno da do tada zemlja po-

stane dio evropskog saveza.

-Mislimda je to realna opcija,

tojeuinteresuEvropskeunije,

ali da li ćemo postići taj cilj do

2025. godine - to zavisi prven-

stvenoodvas.Tojenekaambi-

cijakoja jerealnapoduslovom

dazemljesprovedusveporeb-

ne reforme, političke i eko-

nomske, da bi se na kraju za-

ključili pregovori sa EU.

MislimdaCrnaGora stoji izu-

zetno dobro u poređenju sa

Srbijom - navodi slovenački

političar.

Jasno je međutim, smatra on,

dauprkos tome što seotvorio i

pregovaračaki proces sa Alba-

nijom i Makedonijom, neće

sve zemlje završiti pregovore

do 2025. godine.

- Mi smo pregovarali puno vi-

še da bi ušli u EU, a bili smo u

punoboljoj situaciji, ali taj ter-

min jestemotiv da se puno ra-

di na timreformama - kazao je

Logar.

Kad jeupitanjunedavna ocje-

na francuskog predsjednika

da EU ne treba da prima nove

članice, a istovremeno i Jun-

kerova da bi u tom slučaju za-

prijetio rat, Logar kaže da je

Evropska komisija prijatelj

zemalja koje pregovaraju.

EK JEPRIJATELJ

- Komisija uvijek radi za to.

Nema sumnjepostojeodređe-

ne rezerve i oklijevanja u po-

gledu proširenja, smatrajući

dapojedinezemljenijesuniza

početak, a kamoli za kraj pre-

govora. U Evropi postoje tri

grupe zemlalja, one koje su

protiv proširenja, one koje

smatraju da je proširenje u re-

du ako zemlje ispune sve kri-

terijume i treća grupa u kojoj

smomi koje ne samo da podr-

žavamo ulazak tih zemalja,

nego na tome aktivno radimo

- ističePobjedin sagovornik.

Državni sekretar u slovenač-

komMinistarstvu inostranih

poslova savjetuje Crnu Goru

da vodi računa o tome, da nije

bitno samo usvajanje reformi,

već da je važno da njihova im-

plementacija počne štoprije.

- Kad smo mi ušli u Evropsku

uniju 1. maja 2004, za nas se

nijeništapromijenilo,mi nije-

smopočeli tada da implemen-

tiramo reforme nego smo to

radili sukcesivno, tokom pro-

cesa, i kad smopostali članovi,

mi smovećživjeli taj načinko-

ji smo sporovodili kroz taj re-

formni proces tokom godina

pregovora - podsjećaLogar.

Kaže da je za proces pregovo-

raizuzetnovažnajavnapodrš-

ka koja, kako navodi, opada

kako se zemlja približava EU.

A razlozi su, navodi Logar, što

se tada mora živjeti na način

Evopske unije.

- Kad počnete pregovore javna

podrška je skoro 90 posto, kada

dođete bliže Evropskoj uniji,

onaćepadati.Razlog je što treba

živjetinanačinEU.NijeEU„ho-

tel Kalifornija“. To je sasvimne-

što drugo, onda ljudi vide da re-

formenijesusamomedimlijeko

i da treba tu i žrtvovanja, treba

nešto i uraditi - navodi Logar.

Komentarišući granični spor

Hrvatske i Slovenije, i moguć-

nost da dođe do problema u

razgarničenjuHrvatskeiCrne

Gore, Logar kaže da je Slove-

nija imala otvoreno granično

pitanje sa Hrvatskom, koje su

riješili arbitražom.

ARBITRAŽA

- I tad se znalo da treba da to

riješimo. Riješili smo to na taj

način prije ulaska Hrvatske.

Sklopili smo ugovor da idemo

na arbitražu. Uslov da Hrvat-

ska pristupi EU bio je da pri-

hvati rezultate arbitraže. Sada

se pokazalo dami imamo pro-

blemsazemljomkojaimapro-

blem sa kredibilitetom - kaže

Logar.

On se nada da će se problem

Prevlake, riješiti na drugi na-

čin, i da će Hrvatska postupiti

pametnije.

- Problem granice Hrvatske i

Slovenije i rješenje koje smo

našli moglo bi da bude dobar

primjer da je na Zapadnom

Balkanu moguće nekonflik-

tnorješavatiprobleme,uklju-

čujućii granice koje su naj-

bolnija tačka. Međutm,

Hrvatska ne poštuje među-

narodnopravo i odluke o gra-

nicama koje smo donijeli za-

jedno. Ako ih ne ispoštuje,

onda je to slab signal ostalim

zemljama - kažeLogar, doda-

jući daHrvatska jedinonema

granični problem sa Mađar-

skom.

- Ima problem sa nama, sa va-

ma, sa Srbijom i sa Bosnom.

Užasne probleme će imati sa

Srbim, amožda i sa vama, još i

veće sa Bosnom, zaključio je

slovenački diplomata.

J.ĐURIŠIĆ

toj zemlji bude izgrađena vojna baza

budućnost regiona u evroa-

tlantskoj saradnji i integraciji

za one koji to žele. Od toga će

korist imati njihovi građani,

njihove zemlje i čitava evroa-

tlantska porodica - rekao je

NATOzvaničnikPobjedi.

Govoreći o ulozi Crne Gore u

Alijansi, kao i spekulacijama

daće iCrnaGoradaslijediAl-

baniju u izgradnji baze, zva-

ničnikNATOjeponovioda je

inicijativa o bazama u inge-

renciji država članica. Nagla-

sio je da je pristupanje naše

zemljeNATO-uznačajnodo-

prinijelo stabilnosti na Za-

padnomBalkanu.

- Crna Gora doprinosi evroa-

tlantskoj bezbijednosti u ra-

zličitimoblicima,uključujući

i vojnike raspoređene umisi-

jama i operacijama pod vo-

đstvom NATO-a, kao što je

Misija za podršku u Avgani-

stanu, i kroz nedavno usvaja-

njejasnogplanazaispunjava-

nje cilja: 2 posto BDP-a

posvećenog odbrambenim

izdacima, na koji su se svi sa-

veznici obavezali na samitu

NATO-a u Velsu 2014 - za-

ključio je naš sagovornik.

Sa druge strane, vojni analiti-

čar Aleksandar Radić smatra

da albanska inicijativa ne

znači formiranjeNATObaze,

već se radi o bazi članice NA-

TO - Albanije, koja od Alijan-

se može da traži pomoć kako

bi bila bolje uređena.

- Ovo je ponuda koja prije

svega može da se prepozna

kao poziv za američko vojno

prisustvo u Albaniji. Pitanje

je da li NATO ili Amerikanci

imaju interes da budu vojno

prisutni sa svojim pomor-

skim snagama, ali stalno sta-

cioniranje brodova, nije real-

no - kažeRadić.

Nema govora, dodaje on, o

potrebi da neke strane po-

morske snage članica NATO

budu stalnoprisutneu toj ba-

zi.

- S jedne strane, Albanija bi

voljela da tu bude stalno sta-

cioniran dio američkih po-

morskih snaga, ali ne vidim

daAmerikanci imajupotrebu

za izmještanjem sa sadašnjih

rasporeda ili da neke članice

NATO tu drže brodove. Jedi-

no što dolazi u obzir, u ovom

trenutku kao interes članica

NATO, je privremeno anga-

žovanje brodova, rekao je naš

sagovornik.

Radić smatra i da odluka Al-

banije neće imati nikakve ve-

ze saCrnomGorom.

-Neočekujemda to ima ikak-

ve veze sa CrnomGorom, jer

ponavljam da nije riječ o for-

miranju NATO baze, jer ne

uspostavlja NATO svoju ba-

zu. Oni mogu finansijski da

podrže Albaniju da bolje sre-

di infrastruktru da imaju bo-

ljeuslovezasvojuflotukojaje

mala i svedena na patrolne

brodove, i to je sve što može

da sekonstatujeokoalbanske

pomorske baze - objašnjava

Radić.

J.ĐURIŠIĆ

Migrantskakriza

jedanod razloga

Radić navodi i da nije u pitanju svršen

čin, već inicijativa kojom albanska vlast

procijenjuje da bi od toga imala korist

pogotovo u svijetlumigrantske krize.

- Prije svega inansijsku, a onda i kroz

povećanje političkog značaja, jer

albanska vojska je mala, veći

dio opreme nije upotrebljiv,

tako da ovo predstavlja

njeno nastojanje da se

probudi pažnja i da se da

neki uticaj Albaniji i u kon-

tekstumigrantske krize

možemo da govorimo

o svrsi ove baze -

zaključio je Radić.

Državni sekretar Ministarstva inostranih poslova Slovenije Andrej Logar za Pobjedu

EUnije „hotel Kalifornija“

Kad počnete pregovore, javna podrška je skoro 90 posto, kada dođete bliže

Evropskoj uniji, ona će padati. Razlog je što treba živjeti na način EU: nije život u

EU „hotel Kalifornija“, to je sasvimnešto drugo. Onda ljudi vide da reforme nijesu

samomed i mlijeko i da treba tu i žrtvovanja, treba nešto i uraditi, smatra Logar

PODGORICA

-Donald

Tusk, predsjednikSavjeta

Evrope i ŽanKlodJunker,

predsjednikEvropskekomi-

sijeuputili suzajedničkuče-

stitkupredsjednikuMilu

Đukanovićupovodompo-

bjedenapredsjedničkimiz-

borima i poželjeli uspjehu

obavljanjuoveodgovorne

dužnosti.

- Crna Gora je važan partner

Evropske unije, koja svojim

stalnimnapretkomupregovo-

rima o pristupanju ostaje na

vodećoj poziciji za proširenje

EU, istakli su Tusk i Junker i

dodali daćenapredakuvlada-

vini prava biti odlučujući za

ukupan tempopregovora.

Oni su u čestitci izrazili uvje-

renje da će predsjednikĐuka-

nović doprinositi uspostavlja-

nju društvenog koncenzusa u

korist EU integracija, imajući

u vidu da članstvo u EU zahti-

jeva podršku svih segmenata

društva i ponovili čvrstu po-

drškuEUcrnogorskojreform-

skoj agendi.

R.P.

ROŽAJE

- Opštinska izborna

komisija Rožaje, obavila je žri-

jebanje, odnosno utvrdila redo-

sljed veri ikovanih izbornih lista

za predstojeće lokalne izbore

koji će se u toj opštini održati

27. maja. Pod rednimbrojem

jedan biće SDP - Za promjene,

broj dva je koalicija Nova – SNP

- Složno za Rožaje - bratski

iskreno naprijed. Pod brojem

tri je PzP za bolje Rožaje - Aida

Nina Kurpejović, Socijaldemoj-

rate - Ivan Brajović - Dosljedno

za Rožaje su pod rednim

brojem četiri, broj pet izborna

lista Aleksa Bečić – Demokrate

– Pobjede, a ne podjele - Dođi

kući imamo plan za moderan

grad. URA - Husein Ljajić - Roža-

je naša kuća je pod rednim

brojem šest, a broj sedamBoš-

njačka stranka - Rafet Husović

- Rožaje. Izborna lista DPS - Milo

Đukanović - Za dobro građana

Rožaja - pobjednički, biće na

glasačkom listiću na rednom

broju osam, dok je SPP (Stranka

pravde i pomirenja) - Hazbija

Kalač -Mijenjaj, druge nam

nema, deveta.

F. K.

Tusk i Junker čestitali Đukanoviću

AkoRusija stoji iza slučaja

Skripalj,moždaučinimo

i višeodprotjerivanja

Komentarišući odluku Slovenije, da nakon nedavnog sluča-

ja Skripalj, ne protjera ruske diplomate iz zemlje, Logar kaže

da je Ljubljana preduzela blaže mjere, jer su smatrali da je u

tom trenutku, to bilo dovoljno.

- Jer iskreno govoreći, mi ni danas ne znamo ko je to ura-

dio. Postoje legitimne sumnje, ali tačnog odgovora ko je

to uradio, nemamo. Odluka Crne Gore da protjera ruskog

diplomatu je njena suverena, legitimna odluka. Ako sazna-

mo sjutra da je to stvarno djelo Rusije, ne samo da ćemo

protjerati diplomatu nego ćemo uraditi možda i više - kazao

je Logar.

DonaldTusk

ŽanKlodJunker

laraciju za promjene“

- Titograd se više ne zove tim

imenom kojim se najviše po-

nosio. Tovrijeme imalo je ide-

ju i poštenuvlast.Ovovrijeme

je negacija tog vremena. Ovu

vlastmogumijenjatisamoslo-

bodni ljudi. Promjene nikada

niko nije zaustavio. Srušiće-

mo brane

autokratije.Mi

dru-

ge domovine nemamo. Onu

najljepšu i najveću su nam

uzeli, ovu ne smijemo dati –

rekao jeKrivokapić.

Lider DemosaMiodrag Lekić

rekao je da se Crna Gora opet

nalazi na raskrsnici kada bira

hoće li ići evropskimili putem

otuđene vlasti.

- Očekujemo da će namprići i

druge snage. Ovi izbori su

značajna etapa i siguran sam

da ovaj savez izražava ideju

građanskeCrneGore.Ovajsa-

vez najavljuje šire promjene i

pokazaće jedannovikvalitetu

politici koji će se proširiti –

ocijenio jeLekić.

Jedna od potpisnica Deklara-

cije zapromjene, koja seujed-

nonalazi i na listi Građanskog

saveza je aktivistkinja za žen-

ska prava i direktorica Sigur-

neženskekućeLjiljanaRaiče-

vić.

R.P.

Iz Opštinske izborne

komisije Rožaje

DPS broj 8

Andrej Logar

AleksandarRadić