Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Politika

PODGORICA

–Demokratskapartija soci-

jalistanjegujepraksuda, bezobziranapo-

stignute izborneuspjehe, uvijekobnavlja

listu i na taj načinpredupređujepotrebu

biračkog tijeladapromijeniDPS. Imali

smokvalitetnupripremuodborničke liste

prije svega, zahvaljujući ozbiljnomraduna

terenuodakle smodobili jedan izuzetno

respektabilan sastavpotencijalnih

kandidata samnogonovih,mla-

dih ljudi - kazao jepredsjednik

DPS-aMiloĐukanovićna

sjednici podgoričkogpartij-

skogodbora samrežompar-

tijskihaktivistauzavršnici

kapmanje za lokalne izbore.

Na sastanku sa brojnimpartijskim

aktivistima predstavljen je nosilac

izborne listedrIvanVuković, aĐu-

kanović je istakao da je konci-

piranjem liste na-

pravljen odličan

posao i da su če-

tvorogodišnji re-

zultati uprave

Podgorice poka-

zali da je veoma

dobro rađeno.

- Nema nikakve

sumnje da je to

prepoznato i vred-

novano ne samo u

DPS-unegoiupodgo-

ričkoj javnosti, što po-

tvrđujuistraživanjajav-

nog mnjenja – da se

vrednuje ono što je

uradila lokalna uprava

u prethodne četiri go-

dine - kazao je Đuka-

nović i napomenuoda seprepoznajekontinu-

itet učinaka politike koju sprovodi DPS u

glavnomgradu.

- Naravno, to nas ne smije zavarati. Uvijek pa-

metni ljudi otvaraju vrata novim ljudima, no-

vimgeneracijamainatajnačinzapravoprodu-

žavaju biološki vijek dobrim političkim

idejama koje nosimo i koje su, zahvaljujući

našemangažmanu, postaledominantne iuna-

šoj zemlji, ačinimi sedapoprimajusveviše

legitimitet uregionuukojemživimo. Zato

samveomazadovoljankako jekoncipira-

nalista.Mislimdasmodobilizaistajedan

broj mladih ljudi, a već dovoljno afirmi-

sanih u svom poslu. Dakle, ljudi koji su

veoma obrazovani u i Crnoj Gori i van

nje, ljudi koji zaista istinski dijele sa na-

ma proevropski kurs državne politike

CrneGoreiproevropskupotrebuglavnog

grada u jednoj državi koja je već članica

NATO, i koja ćekoliko sjutrabiti člani-

ca EU - kazao je predsjednik

DPS-a.

Đukanović je takođe

naglasio da je stvoren

„jedandobar timkoji

nam uliva dodatni

optimizam, ne sa-

mo da ćemo

ostvariti cilj

na ovim izbo-

rima, nego da

oni pred-

stavljaju do-

bar temelj

dugoročnih

uspjehaDPS-a

i vrlo dobar temelj

uspjeha države Crne Gore

nadomaćemi nameđuna-

rodomplanu“.

Z.D.

PODGORICA

-Uspostav-

ljanjevojnihbaza, njihovo

postavljanje, ekskluzivna je

i suverenaodluka svake čla-

niceAlijanse, a regionZa-

padnogBalkana jeod stra-

teškog značaja zaAlijansu,

kazao je zaPobjeduNATO

zvaničnikkomentarišući

inicijativuAlbanijeda seu

toj zemlji uspostavi vojna

baza.

Albanskaministarkaodbrane

Olta Džačka predložila je

svom američkom kolegi

Džejmsu Matisu da NATO

uspostavi vojnu bazu u Alba-

niji.Kaoobrazloženjeodluke,

Džačka je navela da bi prisu-

stvo SAD ili NATO u regionu,

predstavljaloveomajasnude-

monstracijudasaveznicinije-

su zaboravili ovaj dioEvrope.

U NATO tvrde da uspostav-

ljanje vojnih baza i njihovo

postavljanje ostaje ekskluziv-

na i suverena odluka svakog

članaAlijanse.

Sagovornik Pobjede, zvanič-

nik Alijanse, govoreći o insta-

liranjubazeuAlbaniji i razlo-

zimaza takvuodluku, kažeda

je Zapadni Balkan region od

strateškog značaja zaNATO.

-Stabilnostisigurnostuovom

regionudoprinose stabilnosti

isigurnostiuEvropi.Mićemo

zadržati naše prisustvo, naš

fokus i naš angažman na Za-

padnomBalkanu, uključujući

i našu misiju KFOR-a i naš

štab NATO-a u Sarajevu i

Skoplju. I dalje ćemo podrža-

vati evroatlantske aspiracije

zemalja u regionu. Demo-

kratske vrijednosti, vladavina

prava, domaće reforme i do-

brosusjedski odnosi su od vi-

talnog značaja za regionalnu

saradnju i stabilnost. Vidimo

PODGORICA

-Opozicione

partije trebada izbjegavaju

bilokakve sukobe, kakobi

odmahnakon izboramogle

da formirajuvlast uPodgo-

rici, ocijenio jenosilac iz-

borne listena izborima za

parlament glavnoggrada

koalicijeDemokratskog

fronta i Socijalističkenarod-

nepartije „Sve zamoj grad“

- SlavenRadunović.

Radunović jekazaodakoalici-

jaDemokratskogfrontaiSoci-

jalističke narodne partije i u

saradnji sa drugim opozicio-

nim listama, ima veliku šansu

da na predstojećim lokalnim

izborima preuzme vlast u

Podgorici.

-Poredčinjeniceštoznamoda

u Podgorici ima mnogo više

opozicionih birača, postoji još

jedan razlog za optimizam –

DPS je u svađi - tvrdi Raduno-

vić.

On jena jučerašnjoj konferen-

ciji za medije naveo kako je

ono što se dešavalo u DPS-u

prilikom sastavljanja liste ka-

rakteristično za „momenat

kada diktatorski režimi puca-

jupo svimšavovima“.

- Zato naša i sve ostale liste iz

opozicije treba da izbjegavaju

bilokakve sukobe, kakobismo

odmah 28. maja uspjeli da

uđemo u proces formiranja

vlasti - poručio jeRadunović.

On je upozorio i da se pojavilo

nekoliko lista koje imajumale

šanse da pređu cenzus.

- Naš protivnik, DPS, svjestan

je šta imznači gubitak Podgo-

rice, i budite sigurni da će da

učine sve štomogu da ostvare

što bolji rezultat - kazao jeRa-

dunović.

Prema njegovim riječima, ne-

ma mnogo prostora za mani-

pulaciju opozicionim glasovi-

ma.

- Zato pozivam sve da dobro

razmisle ko može da pređe

cenzus i ostvari pristojan re-

zultat, da građani Podgorice

ne ostanu bez vlasti kakvu za-

služuju iz razloga što neke li-

stenećeući uparlament, pa će

ti glasovu, po Dontu, da pođu

DPS-u-poručiojeRadunović.

R. P.

Na sjednici Odbora DPS-a glavnog grada samrežompartijskih

aktivista predstavljen nosilac izborne liste dr Ivan Vuković

Đukanović: Dobili

smopobjednički tim

Nosilac liste koalicije DF i SNP u Podgorici pozvao glasače da ne

glasaju zamale stranke

Radunović: Opozicija

da izbjegava sukobe

DF finansijski izranjavan

Na pitanje kako komentariše izvještaj Agencije za spreča-

vanje korupcije da DF nije novčano pomogao kampanju za

predsjedničke izbore Mladena Bojanića, Radunović je kazao

da su potpisali sporazum kojim je svaka stranka prihvatila

dio odgovornosti.

- DF je inansijski izranjavan zadnjih godina, i neke naše

kolege iz opozicije zloupotrebljavaju tu činjenicu ne bi li

stavili do znanja građanima da smo slabije pomagali Bojani-

ća - rekao je Radunović i Bojanića pozvao da kaže da li je DF

ispunio sve obaveze po pitanju svega što podrazumijeva

organizacija kampanje.

Zvaničnik Alijanse pozitivno o prijedloguAlbanije da u

Zapadni Balkan

odstrateškog

značajazaNATO

PODGORICA

–Građanski

savez zapromjene (Socijal-

demokratskapartija iDe-

mos) predstavio je jučeDe-

klaracijuzapromjeneu

susret izborimauPodgorici

kojapočivanadeset ključ-

nihprincipa.

Tih deset principa su vizija

građanskog društva, jedin-

stva, a ne podjela, socijalne

pravde, solidarnosti, jačanje

crnogorske državnosti, ubr-

zanje evropskih integracija,

jačanje institucija, vizija pra-

vednogdruštva, departizacija

i ideal demokratije.

Nosilac liste Građanskog sa-

veza za promjene Ivan Vujo-

vićocijenio jekako ,,ovodruš-

tvo i država u ambijentu

neslobode gube svoj smisao“.

-Da bismo sačuvali taj smisao

moramodjelovati kakobismo

zajedno došli do promjena i

smijenili vlast koja se nikada

nijemijenjala–naveo jeVujo-

vić.

Lider SDP-a Ranko Krivoka-

pić naveo je kako je vrijeme u

kome živimo negacija vreme-

na prosperiteta u kome smo

nekada bili.

Građanski savez za promjene (SDP i Demos) predstavio ,,De

Deset principazabolju

i pravednijuCrnuGoru

Mi ćemo zadržati naše prisustvo, naš fokus i naš

angažman na ZapadnomBalkanu, uključujući i našu

misiju KFOR-a i naš štab NATO-a u Sarajevu i Skoplju.

I dalje ćemo podržavati evroatlantske aspiracije

zemalja u regionu, saopšteno je iz Alijanse

RankoKrivokapić

Sapredstavljanjaprograma

MiloĐukanović