Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Kultura

U ponedjeljak počinje 13. Međunarodni podgorički sajamknjiga i obrazovanja

Vrijeme jezaknjige

i dijalogeodjelima

PODGORICA

-Otvaranjem

izložbi „Fermijevonasljeđe“

i „Majstorpriče i narodni

tribun“, koja seorganizuje

povodom140godinaod

smrti StefanaMitrovaLju-

biše, uponedjeljakod 19 sati

ugaraži tržnog centraDelta

siti počinje 13.Međunarodni

podgorički sajamknjiga i

obrazovanja, koji će trajati

do 14.maja - saopšteno jena

konferenciji zanovinareko-

ja je jučeodržanauGrad-

skoj knjižari.

Sajam će otvoriti specijalna

gošća manifestacije, make-

donska književnica Rumena

Bužarovska, koja će narednog

danau20satipredstavitisvoju

zbirkupriča„Mojmuž“koja je

regionalni književni bestseler.

Tokomsedamfestivalskihda-

na biće realizovano više od 60

programa,aovogodišnjeizda-

njeokupilo jepoznateautore i

izdavače iz zemlje i regiona,

saopštio je umjetnički direk-

tor sajmaNikolaNikolić.

- Na ovogodišnjem sajmu

predstavićemo knjige ‘Omu-

zici’ Aleksandra Gatalice,

‘Maksimum’ Vide Ognjeno-

vić, knjigu razgovora saMilo-

šemCrnjanskim, naslovljenu

‘Ispunio sam svoju sudbinu’,

čiji je autor ZoranAvramović,

knjigu o Zoranu Đinđiću,

‘Portret političara umladosti’

Dragana Lakićevića Lakasa,

‘Roman bez ormana’ Vuleta

Žurića, ‘Praški metro’ Musta-

fe Zvizdića... Naši gosti biće i

Hadžem Hajdarević, Lidija

Ćirić, Goran Samardžić, Pre-

drag Marković, Dragan Gaga

Popović, Jovan Nikolaidis,

Milorad Milunović, Đorđe

Šćepović, Rebeka Čilović,

Aleksandar Ćuković i mnogi

drugi –najavio jeNikolić.

U ranim popodnevnim ter-

minimabićerealizovanipro-

grami koji se organizuju u

Detalj sa jednogod izdanjaMeđunarodnogpodgoričkog sajmaknjiga

saradnji sa Ministarstvom

prosvjete, dok su večernji ter-

mini rezervisani za književne

promocije. Organizatori saj-

ma kao posebno zanimljive

izdvajaju izložbu „Fermijevo

nasljeđe“ i prezentaciju itali-

janskih stripova, koja se rea-

lizuje u saradnji sa Ambasa-

dom Republike Italije i

Hercegnovskim strip festiva-

lom, ali i programe Univerzi-

tetaDonjaGorica.Kaonaroči-

tu novinu ovogodišnjeg

izdanja sajma, Nikolić je iz-

dvojio saradnju sa Nacional-

nom bibliotekom „Đurđe Cr-

nojević“ saCetinja.

-Drugogfestivalskogdanapu-

blika će biti u prilici da prisu-

stvujeokruglomstoluna temu

‘Crnogorsko bibliotekarstvo,

stanje i perspektive’, aplodsa-

radnjesaNacionalnombiblio-

tekom su i predavanje ‘Značaj

legata’, besjeda Senke Nau-

movske na temu ‘Građa o Cr-

nojGoriufondovimaNarodne

i univerzitetske biblioteke

Makedonije ‘Kliment Ohrid-

ski’, tribina posvećena škol-

skim bibliotekama, te pred-

stavljanje novih izdanja

biblioteke - najavio je Nikolić,

uz konstataciju pripremljeni

brojni programi za najmlađe,

kaoiprezentacijecrnogorskih

stručnih škola i univerziteta.

Takođe, uspostavljena je sa-

radnja sa Ambasadom Repu-

blikeRumunije,kojapriprema

zanimljiv štand, na kojem će

publika biti uprilici da seupo-

znasarumunskomtradicijom.

Kao i ranijih godina, posljed-

njeg festivalskog dana od 19

sati biće uručene nagrade saj-

ma za kompletnu izdavačku

produkciju, odnosno najbo-

ljeg izdavača, izdavački podu-

hvat, najbolju ediciju, unapre-

đenje dječjeg izdavaštva,

najbolje opremljeno umjet-

ničko izdanje, najbolje opre-

mljenu ediciju, najbolje opre-

mljenu knjigu, najbolje

opremljen štand, priznanje za

napredakuobrazovanjuiuna-

pređenjeobrazovnogprocesa.

Cijenaulaznice jesimbolična i

iznosi jedan euro, a sajam je

otvoren svakog dana od 11 do

21.30 sati.

A.Đ.

Barski ljetopis:

Predstavljen roman IgoraMarojevića

OpravimBeograđankama

i onimakoje tonijesu

BAR

- Maj jena zimskoj sce-

ni Barskog ljetopisapočeo

promocijomnovog romana

IgoraMarojevića „PraveBe-

ograđanke“. Književnoveče,

čiji jemoderator bilaprof.

MajaSimović, obilježio je

razgovor o idejamaokosni-

cama i najznakovitijimmoti-

vima togdjela, ali i cjeloku-

pnogMarojevićevog

stvaralaštvakojepodrazu-

mijevanekoliko romana i

zbirki priča, odreda izuzet-

noprodavanih i čitanih.

„Prave Beograđanke“ su, ubr-

zo nakon što su izašle iz štam-

pe, postale bestseler. Uslučaju

ovog autora, o čijem kvalitetu

svjedočeibrojnenagrade,atri-

but bestelera ne podrazumije-

va podilaženje publici i nepri-

mjerenu komercijalizaciju,

već prijemčivost koja ne is-

ključuje kvalitet, potom ade-

kvatnu vezu sa sadašnjicom i

ovdašnjošću čitaoca, preispi-

tivanje minulih i aktuelnih si-

stema vrijednosti. Ova knjiga

govori o Beogradu kakav je

nekadabio, o fatalnimženama

21. vijeka, o pravim Beogra-

đankama i onima koje to nije-

su.Romanje,kaoizbirkapriča

„Beograđanke“ dio petoknjiž-

ja, ali „Prave Beograđanke“

nisu nastavak zbirke, kako se

često i ishitreno zaključuje.

NUŽNAMJERA

Iako suucentrupažnje ženski

likovi, autor je smatrao za

„moralno nužnu mjeru“ da u

roman uvrsti i lik IgoraMaro-

jevića i to tako da on najviše

strada.

- Za potrebe romana „Prave

Beograđanke“ pošao sam od

nekih realnih prototipova ži-

vota. Pritom, znao sam da će

činjenica da pišem o ljudima

koji zaista postoje, a čija sam

samo imenapromijenio, doni-

jeti probleme; pa sam kazao

hajde da stvorim i lik koji se

zove i preziva kao ja i koga ću

višestrukodaunesrećim.Tako

imam argument i za ostale o

kojima sampisao. To je prosto

danak jedne zaostale sredine,

ali ja sam to radosno uradio,

jer mi je prosto više muka od

pisaca koji o sebi pišu pozitiv-

no - objasnio je autor.

DIGITALNI REALIZAM

Stvaralački postupak Igora

Marojevića, pisacFilipDavid

jednom je prilikom odredio

kao postmodernistički, ali sa

zaokretom ka onom što sam

autor inovativno naziva digi-

talnimrealizmom.Utomma-

niru stvarao je i neka od pret-

hodnihdjela.

- Znate, naBalkanu jenajvaž-

nija mentalna sila inercija.

Tako se meni desilo da, kada

smo Aleksandra Ilić i ja usta-

novili pojam digitalnog rea-

lizma i počeli da pričamo o

njemu, nikonijebiozaintere-

sovan. Tek sad svi jesu, usljed

relativnog uspeha ovog ro-

mana. Mada digitalni reali-

zam još ne postoji u istoriji

književnosti, istina je da su

„Beograđanke“ pisane u

ovommaniru, a da su „Prave

Beograđanke“ više neki hi-

perrealistički roman - dodao

jeMarojević.

U kontekstu njegove tvrdnje

da književnost ne treba samo

da postavlja pitanja, kako se

to čestokaže, već i dadajeod-

govore na njih, autor svoja

djela gradi tako da različitim

čitaocima nude različite od-

govore, one za kojima svako

pojedinačno traga. Igor Ma-

rojević, afirmišući nekuvrstu

poetičkogpluralizma, vjeruje

da je čitaočevo tumačenje

ravnopravno njegovom i da o

značenjima teksta odlučuje

koliko i on.

V.K.V.

Prostomi je

muka od pisaca

koji o sebi

pišu pozitivno

– poručio je

Marojević

ovića održana juče u CNP-u

itez scene

Bertolda Brehta ili Joneska.

Sjećam se niza njegovih bri-

ljantnih uloga, poput „Po-

mjeranjatla“, gdje jebriljirao

igrajući jednog čudnog, po-

mjerenog čovjeka. To je prvi

komad koji je igran poslije

zemljotresa1979. godine i pr-

va značajna drama Stevana

Koprivice. Takođe je mogao

da igra visoko zahtjevne

predstave, kao što je „Baal“

Bertolda Brehta – rekao je

Eraković.

PLIJENIOPUBLIKU

Vuković je, prema riječima

Erakovića, bio od onih glu-

macakoji,pozorišnimžargo-

nomkazano, prelazi scenu.

- Svojom pojavom i hariz-

momuvijek je plijenio publi-

ku koja ga je okruživala i pri-

mjećivala njegov rezultat i

trud. Izdvojio bih tri njegove

uloge: upredstavi „Crvenipe-

tao leti prema nebu“Miodra-

ga Bulatovića, zatim ulogu

VukaMandušića u „Gorskom

vijencu“iStarcau„Kakoseko

rodi“–kazao jeEraković i do-

dao kako će Vuković ostati na

crnogorskojscenizapamćeni

po izuzetno kvalitetnom go-

vorenju stihova.

Istaknuti crnogorski glumac

idoživotni članCrnogorskog

narodnog pozorišta Brani-

slav Brano Vuković premi-

nuoje28.aprilauPodgoriciu

74. godini. U Crnogorskom

narodnompozorištuodigrao

je više od 100 uloga i ogledao

seusvimžanrovimapozoriš-

nog izraza. Dobitnik je broj-

nihpriznanja.

J.N.

stižnog priznanja

biti dodijeljena

dobitnikeNobelovenagradeza

književnost, priznala je da su u

javnost unaprijed procurila

imenanekihodranijihdobitni-

ka nagrade i obećala da će pro-

mijeniti pravila koja se odnose

na njeno funkcionisanje.

Akademija, takođe, tvrdi da se

u okviru te institucije nije zna-

lozanavodnoseksualnonepri-

mjereno ponašanje muškarca,

koji je oženjen jednom od čla-

nicaAkademije, što je izazvalo

kontroverze. Skandal je izbio

kada je 18 žena javno optužilo

poznatog fotografa Žana-Klo-

da Arnoa za seksualno nepri-

mjereno ponašanje u novem-

bruprošle godine.

CURE INFORMACIJE

Arno,rođenuFrancuskoj,ože-

njen je članicom Švedske aka-

demije i pjesnikinjomKatari-

nom Frosten, koja je nedavno

podnijelaostavkuuAkademiji.

Tokomistrageo slučaju seksu-

alno neprimjerenog ponaša-

nja, koje se povezuje s Arno-

om, pojavile su se i tvrdnje da

su identiteti ranijih dobitnika

nagrade unaprijedotkriveni.

Švedski list „Dagens Niheter“

je ranije prenio da je Arno više

puta otkrio povjerljive infor-

macije sa sastanaka Akademi-

je, ali Akademija nije identifi-

kovala ko je „izvor curenja“

informacija.

- Istraga pokazuje da je došlo

do kršenja pravila povjerljivo-

sti Akademije u vezi s dodje-

lomNobelove nagrade za knji-

ževnost -navela jeakademijau

saopštenju, prenosi Tanjug.

R. K.

zorištu

IgorMarojevićnapromociji uBaru