Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/BUDVA

– Si

dens biće održanna Buljari-

ci od 30. avgusta do 1. sep-

tembra, a tajmeđunarodni

muzički festival dobiće

inansijskupodrškudržave

u iznosuod 300.000eura.

To je odlučilaVlada na juče-

rašnjoj sjednici.

U Vladinom saopštenju ista-

knuto je da je u raspravi o toj

tački dnevnog reda istaknuto

da je uz saglasnost opštine, a

radi ostvarenja interesa turi-

stičke privrede i poboljšanja

ponude u postsezoni, orga-

nizator izmjestio održavanje

festivala u Buljaricu, za kraj

avgusta i početak septembra.

- Vlada je odlučila da podrži

realizaciju festivala iznosom

od 300.000 eura i zadužila

ministarstva zdravlja, unu-

trašnjih poslova, održivog

razvoja i turizma, vanjskih

poslova i Nacionalnu turistič-

ku organizaciju da, obezbi-

jede neophodne preduslove

za njegovo kvalitetno orga-

nizovanje – navedeno je u

saopštenju.

U obrazloženju je navedeno

da ,,postoji realna potreba

za dodatnimunapređenjem

turističke ponude i međuna-

rodnompromocijomCrne

Gore kao destinacije od prvo-

razrednog značaja, a kroz

plasman novih turističkih

proizvoda na tržištu”.

JučerašnjomodlukomVlade,

Potvrđeno pisanje Pobjede da se peto izdanje Egzitovemanifestacije neće održati na Jazu

Si dens se seli naBuljaricu, Vlada

će festival podržati sa300.000eura

potvrđena je informacija koju

je Pobjeda objavila krajem

marta - da će festival biti odr-

žan na Buljarici.

Egzit je sa opštinomBudva

zaključio ugovor o dugoroč-

noj saradnji na organizaciji

zvanično najboljeg evrop-

skog, Si dens ljetnjegmuzič-

kog festivala, od 2016. do

2026. godine,.

-Time je osiguran rast i razvoj

festivala u Budvi, koji se

pozicionirao kao jedan od

najvažnijihmuzičkih doga-

đaja na svijetu na morskoj

obali. Održavanje Si densa

u narednih deset godina

kreiraće plodno tlo za obo-

gaćivanje ponude za turiste

iz cijelog svijeta, koji će biti

u prilici da upoznaju prirod-

ne ljepote Crne Gore, pri

čemu će uticati i na razvoj

domaćeg sektora kreativ-

nih industrija i zapošljava-

nje mladih, što je jedan od

glavnih ciljeva svih država

regiona Zapadnog Balkana

– navedeno je u obrazlože-

nju ugovora.

Festival Si dens organizuje

se u Budvi od 2014. godine

kao produžetak Egzita,

festivala koji se održava u

Novom Sadu.

C.G.

BAR

-USutomoru su juče

počeli radovi na izgradnji

pješačkogmostanamagi-

stralnomputu izmeđuBara i

Sutomora. Pasarela ćebiti

dužine 10metara, donacija je

građevinske firmeBemaks, a

biće završendopočetka

glavne turističke sezone.

U lokalnoj upravi ističu kako

ćesena tajnačinumanjiti veli-

ke saobraćajne gužve između

Bara i Sutomora i povećati be-

zbjednost pješaka.

IDEJNORJEŠENJE

ArhitektaAndreaPajkovićka-

zala je da će se pored pasarele

raditi i pothodnik.

-Urađenojegeodetskosnima-

nje i završen projekat idejnog

rješenja,sacjelokupniminsta-

lacijama. U toku je izrada pro-

gramskog zadatka za izradu

glavnog projekta, te da se mo-

že očekivati da projektno rje-

šenje bude završeno u nared-

na dva mjeseca. Nakon izrade

glavnog projekta pristupiće se

odabiru izvođača i obezbjeđi-

vanjufinansijskihsredstavaza

izradu projekta, budući da se

radi o višemilionskoj investi-

ciji –kazala jePajković.

Miloš Fuštić, pravnik u lokal-

noj upravi, podsjetio je da su u

mjesnoj zajednici Sutomore

završene velike investicije u

dijelu vodovodne i kanalizaci-

one mreže, putne infrastruk-

ture i planske dokumentacije,

ukupne vrijednosti više od

5.000.000 eura. Sa investicija-

ma će nastaviti.

-Ulica „prečica“ jeu fazi reali-

zacije i biće završena do po-

četka turističke sezone. Reali-

zacija ove investicije će, uz

izgradnju pasarele, u velikoj

mjerismanjitisaobraćajnegu-

žveu toku ljetnihmjeseci. Vri-

jednost ove investicije je

100.000, rade se trotoari i jav-

na rasvjeta, a u trupu ulice su

postavljene hidrotehničke in-

stalacije –kazao jeFuštić.

Afaltirani su i sanirani putevi

od raskrsnice kod Elektropri-

vrededopočetka šetališta, uli-

ca IvaNovakovića, SaveKova-

čevića i Spičanska ulica.

ŠETALIŠTE I TRG

Morsko dobro u saradnji sa

opštinomBar realizuje proje-

kat izgradnje trga i šetališta u

Sutomoru. Dobijena je sagla-

snost od državnog arhitekte

na idejno rješenje. U toku je

izrada glavnog projekta čija se

revizija očekuje u junu.

Takođe, izdata je građevinska

dozvola za marinu u Sutomo-

ru i očekuje se tender i za taj

projekat.

V.K.V.

Most dužine 10metara je donacija građevinske rme Bemaks. Njegovom

izgradnjom umanjiće se velike saobraćajne gužve između Bara i Sutomora

karakteristične za ljetnju sezonu i povećati bezbjednost pješaka

Pasarelućezavršiti

dopočetka sezone

BAR:

Bemaks počeo izgradnju pješačkogmosta u Sutomoru

RIJEŠIĆEPROBLEMPRELASKAPJEŠAKA:

Budući izgledpasarele

Udruženje penzionera Rožaja

ROŽAJE

-Udruženjepenzi-

oneraorganizovalo je takmi-

čenjau streljaštvu i šahu.

Prema riječima Selima Zejne-

lagića, predsjednika komisije

za sport i rekreaciju, na takmi-

čenju u streljaštvu serijskom

vazdušnompuškomna 10me-

tara nastupilo je petnaest ta-

kmičara. Prva tri mjesta su

osvojili Selim Zejnelagić, Ra-

šitMurić i RamčoKurpejović.

Takmičenje je održano u stre-

ljani streljačkog kluba „Roža-

je“. Pobjednici će učestvovati

na državnom prvenstvu koje

će seodržati u junuuPodgori-

ci.

Zejnelagić je kazao da je odr-

žano i veoma zanimljivo ta-

kmičenje u šahu na kojem je

učestvovalo dvadesetak ljubi-

teljadrevneigre.Najuspješniji

subili JašarKalač, LjutvoMu-

rić i Rašit Murić. Takmičenje

je održano u prostorijama

Udruženja penzionera.

F.K.

VAŽNOJEUČESTVOVATI:

Takmičenjeušahu

Odmjerili snage

ustreljaštvu i šahu

NVONikšić čuva

kulturno-istorijsko

bogatstvo Zagrada

ObnavljajusrceŽupe

NIKŠIĆ

–LokalitetZagradu

Župi nijedovoljno turistički

iskorišćen. NVONikšići na-

stoji da saradnjomsaTuri-

stičkimklasteromMonte-

negro to ispravi kroz

projekat ,,Davnozaboravlje-

nokulturno-istorijskona-

sljeđeZagrada“.

Najznačajniji spomenici tog

dijela opštine su savardak voj-

vodeMarkaĐuraševogČvora,

Nikšina ploča, crkva Dubara i

kaluđerski put Svetog Vasilija

Ostroškogsakulomosmatrač-

nicom. Sekretar NVO Nikšići

DragoljubČvorović kaže da je

do sada uloženo oko 40.000

eura uobnovuporušenih isto-

rijski važnihgrađevina.

-Odosnivanjaudruženjaradi-

mo projekat koji je izuzetno

zahtjevan i skup, jer podrazu-

mijeva da se sve radi od pri-

rodnih materijala, isključivo

sa lokaliteta, drvo, kamen, ze-

mlja i glina. Do sada smoutro-

šili oko 25 kubika čiste lučevi-

ne (kubik lučevine je 500

eura), izrađeno je 800metara

puta, 800 metara infrastruk-

ture, potpornih zidova, 15 stu-

bova struje, čišćenje terena.

Crkva Dubara je obnovljena

90 odsto, preostali su samo

unutrašnji radovi. Savardak

Marka Čvora je urađen 90 od-

sto, ostalo je samo unutrašnje

popločavanje i odžak. Svjesni

smo cilja i rezultata svega, a

sasvim sigurno ćemo istrajati.

Došli smo do nivoa gdje je po-

trebno veće angažovanje lo-

kalne zajedice i svihministar-

stava i države da bi se lokalitet

priveonamjeni–kazaojeČvo-

rović.

S.D.

PlažaBuljarica