Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–Osnovna ško-

lauProšćenjukodMojkovca

juče je svečanoobilježila 120

godina rada. Davne 1898. go-

dine, dok je svenadesnoj

obali Tarebilopod turskom

imperijom, pa tako i Prošće-

nje, ljudi iz tog sela su, pro-

cjenjujući da jeobrazovanje

ključ slobode, prenijeli sa

Prošćenskihplanina jednu

brvnaru–pojatu, i unjoj po-

krenuli prvu školu, i protiv

protivljenjaTuraka.

DirektorškoleZoranIlićrekao

je da subila teška vremena.

-Ljudi izselasuzaključilida je

obrazovanje ključ slobode

budućih generacija. Dovukli

su tu brvnaru sa Prošćenskih

planina, što je bio podvig u to

doba. Turci su vladali i sve

kontrolisali. Otvaranje škole

baš im nije bilo po volji. Ipak,

ona je radila. Prvi učitelj bio je

Milutin Dedović iz Berana.

Đaci su bili posebna priča. Bili

su to odrasli ljudi, na nastavu

su dolazili sa duvankesama i

puškama, brkati, ljudi ratnici,

hajduci željni znanja. Jedan

od njih je uvijek čuvao stražu

dok su ostali bili na časovima i

pisalinakamenimpločama iz-

vađenim iz obližnjih potoka.

Godine 1912, uBalkanskimra-

tovima, oslobođene su teri-

torije na desnoj obali Tare i

škola je, konačno, imala ka-

kvu-takvu sigurnost u radu.

Prvim slovima učila je mnoge

uspješne ljude - rekao je Ilić

na svečanosti.

Obilježavanju jubileja škole u

Prošćenju prisustvovali su

bivšiđaci,direktori,aliičelnici

lokalneuprave i brojni ugledni

Mojkovčani.Prisutneje,pored

ostalih, pozdravio i poznati

humanista, Slavko Mrdović.

On je izrazio zadovoljstvo što

je bio đak škole u Proščenju i

poručio da svi, od mjesnih za-

jednicadoopštine i države tre-

ba da učine sve štomogu, kako

bi oživjeli sela i povećali na-

talitet u njima, time i broj uče-

nika, jer je to jedno od na-

jvažnijih pitanja budućnosti

CrneGore.

Učenici školesunaproslavi ju-

bileja upriličili prigodan kul-

turno-zabavni program. Školi

je jubilej čestitao i premijer

DuškoMarković.

R.Ć.

OBRAZOVANJEJEKLJUČSLOBODE:

Sa svečanosti uškoli

MOJKOVAC:

Seoska škola „Radomir Rakočević“ obilježila 120 godina postojanja

Istorijaškolstvapočelaubrvnari

- Prije nekoliko decenija

škola je imala i preko 400

đaka, danas samo 54.

Nadam se, vjerujemda će

narednih godina broj uče-

nika biti sve veći. To će,

naravno, zavisiti od držav-

nih programa oživljavanja

seoskih područja, a oni

su ohrabrujući – rekao je

Zoran Ilić.

Sa400

spalina

54đaka

ŽABLJAK

–Rušenjehotela

,,Durmitor“, koji je za

650.000eurakupilakompa-

nijaAdriatikpropertiz, po-

čelo jeprijenekolikodana, a

juče jeŽabljačanimapred-

stavljeno idejno rješenjebu-

dućeg zdanjakoje ćebiti po-

dignutona istommjestu.

ArhitektaGoranKomatinaka-

zao je da se grčka korporacija,

koja već godinama gazduje

SvetimStefanom, trudi da sva-

ki svoj hotel projektujena spe-

cifičannačin,paćeinovi„Dur-

mi t o r “ b i t i po s eban , a

inspiracija prilikom njegovog

projektovanja bili su pećina,

zima, priroda, voda...

- Ovo će biti objekat kategori-

san sa pet zvjezdica, a njegov

spoljašnji izgled biće isti kao

zdanjakojesesadaruši.Adria-

tikpropertiz seobavezaoda će

izgraditi hotel sa četiri zvjez-

dice, ali jeumeđuvremenuod-

lučenoda ovomjesto zavređu-

je još viši nivo – kazao je

Komatina.

AMBIJENT

On je naglasio kako su semak-

simalno trudili da ne naruše

prirodni ambijent.

-Nećebitiposječenonitijedno

drvo, parking za goste hotela

biće ispod zdanja tako da se ni

jedno vozilo neće vidjeti, a spa

centarsatoplimkadamabićeu

potpuno prirodnom ambijen-

tu. Pored hotela biće i lijepo

dječjeigralište,svećeimatipo-

rodični karakter i biće luksu-

zno opremljeno, ali u kombi-

nac i j i drve t a , kamena i

prirodnih tkanina, štoodgova-

ra ovom prostoru. Umjesto

bungalova, uokruženjuhotela

biće izgrađeno 11 vila sapodva

ključa,prepoznatljivestruktu-

re za žabljački kraj. U toku je

priprema dokumentacije, a

onda se čeka građevinska do-

zvola i planirano je da gradnja

traje dvije godine. Preko pro-

strane garaže biće zemlja i ze-

lenilo,anovihotelsapetzvjez-

dica biće okružen vodom,

gledano iz pravca grada - ka-

zao jeKomatina.

Prezentacija projekta izazvala

je veliko interesovanje Žablja-

čana, a pogotovo turističkih

poslenika, pa je prerasla u jav-

nu raspravu. Oni su postavljali

pitanja na koja su odgovarali

predstavnici investitora. Go-

ranBencunizAdriatikproper-

tiza kazao je da će spoljašnji

izgled hotela biće isti, samo će

unutrašnjost biti prilagođena

novimstandardima.

-Toznačidaćeimatipetzvjez-

dica, spa centar i sve štoonpo-

drazumijeva, od sauna i tur-

skih kupatila do slane sobe.

Imaćemo i dva restorana, 11

vila,aliiukupno140ležajau70

soba kategorije pet plus. U za-

vršnim smo pregovorima sa

jednimhotelskimoperaterom

i sanjimćemorazraditi svede-

talje osmišljenog projekta.

Adriatik propertiz sa kompa-

nijomAman, koja je najozbilj-

nijipretendentzatuulogu,već

deset godina uspješno radi na

SvetomStefanu, pa i uVeneciji

imamo jedan istorijski važan

objekat. Kad će početi radovi

na Žabljaku zavisi najprije od

državne studije lokacije, jer

nju čekamo, a onda i urbani-

stičko-tehničke uslove na

osnovu kojih ćemo ući u de-

taljnurazradu. Jasno je, oddo-

bijanja urbanističko-tehnič-

kih uslova za tri godine

moramo završiti objekat - ka-

zao jeBencun, napominjući da

projektovana investicija sada

premašuje 20miliona eura.

Čulo se na prezentaciji da je

prosječna cijena kvadrata ho-

tela sa pet zvjezdica oko 2.000

eura, te da Adriatik propertiz

raspolaže sa oko 10.000meta-

ra kvadratnih bruto površine

koja može da se razradi na

mjestu nekadašnjeg ,,Durmi-

tora“.

ZAPOŠLJAVANJE

Predsjednik opštine Veselin

Vukićevićkazaojedagaraduje

što je već izvjesno da će Ža-

bljakdobitiluksuzanhotel,ko-

ji će biti biser crnogorskog tu-

rizma na sjeveru.

- Ponovo će ovaj hotel biti sim-

bolŽabljaka,abenefiti,kadase

sve završi, biće nemjerljivi, jer

očekujemo zapošljavanjemla-

dihsugrađana, ali i najzahtjev-

nije goste u našemkraju - ista-

kao jeVukićević.

Oronulo zdanje hotela ,,Dur-

mitor“ već nekolika dana ruši

žabljačkafirma„Zekovićkom-

pani“.Hotel bi trebaloda bude

srušen za mjesec ili najkasnije

45 dana.

R.PEROŠEVIĆ

ŽABLJAK:

Adriatik propertiz

predstavio budući hotel ,,Durmitor“

Luksuz sa

pet zvjezdica

koštaćeoko

22miliona

Prvi čovjek opštine pod-

sjetio je da je ,,Durmitor“

godinama bezuspješno pro-

davan, da je najprije cijenjen

6.500.000 eura, a na kraju

prodat za 650.000.

- Investitor se obavezao

da će uložiti deset miliona,

ali izgleda da će uložiti

najmanje duplo više.

Raduje nas što ćemo biti

još bliskiji sa kompanijom

Adriatik propertiz, a ona je

na Žabljaku već pokazala

društvenu odgovornost,

izdvajajući znatna sredstva

za rekonstrukciju gradske

kapele, inansiranje odla-

ska naše djece na festival

u Jerusalim... Od dolaska

ovog inostranog investitora

vjerujemda samomože biti

dobro svim Žabljačanima -

rekao je Vukićević.

Godinama

bezuspješno

prodavan

Predstavnici investitora

objasnili su da nije bila

moguća rekonstrukcija

hotela.

- Zgrada je potpuno propala,

njena statika ne zadovoljava

savremene standarde i bilo

je nemoguće rekonstrusati

je, zato se i pribjeglo rušenju -

objasnio je Goran Komatina.

,,Durmitor“ je sagrađen uoči

početka Drugog svjetskog

rata, jedno kraće vrijeme

bio je i partizanska bolnica.

Okupator ga je zapalio, ali je

po oslobođenju obnovljen,

čemu svjedoči i spomen-

ploča na njegovom zidu,

koja će, kako saznajemo, biti

vraćena na novoizgrađeno

zdanje.

Zgradunijebilomogućerekonstruisati

Rušenje oronulog objekta trajaćemjesec i po, nakon

čega će početi izgradnja objekta koji će, prema najavama

investitora, biti istog izgleda i savršeno uklopljen u prirodni

ambijent, sa 11 vila u okruženju i ukupno 140 ležaja

LIČIĆENASTARI

,,DURMITOR”:

Budući izgledhotela

VELIKOINTERESOVANJE:

Sapredstavljanjaprojekta

ZGRADAJEPOTPUNO

PROPALA:

Stari hotel