Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Hronika

ni dokazi koje su prikupili srpski istražitelji

BIArelevantni zapresudu

ali je bitan njihov kredibilitet -

kazao jeKatnić.

SuprotnoKatniću,advokatDu-

šan Radosavljević je kazao da

ne stoje riječi tužioca da auten-

tičnost fotografijanijebitna.

SUSRET

-Nestojiovoštojenaveotužilac

jer Sinđelić nije potvrdio da je

to slikao Popov, niti ko ih je sli-

kao, već je potvrdio da se na fo-

tografiji nalaze on i Šišmakov

na Kalemegdanu. U ovom iz-

vještaju može se zapaziti da je

bio samo jedansusret Sinđelića

i Širokova, a da je Popov foto-

grafisao nešto profesionalnim

aparatom – kazao je advokat

Radosavljević.

On je ukazao i na činjenicu da

izvještaj sadrži veliki broj pre-

sretnutihmobilnih komunika-

cija i telefonskihbrojeva koji su

prisluškivani.

- Komunikacija Sinđelića sa

brojevima koji su predstavljeni

kao brojevi Ruske Federacije

nema nikakve veze sa ovim

predmetom. Takođe naknadno

ću se izjansniti kada budemo

čitali naredbe koje prate ovaj

izvještaj. Ukazao bih i da su

mjere trajale i nakon 19. okto-

bra, kada se Sinđelić predao

BIAi biopodnjihovomkontro-

lom- kazao jeRadosavljević.

AdvokatDraženMedojevićpri-

mijetio je da se u izvještajuBIA

navodi da je Sinđelić osnivač i

lider desničarske organizacije

,,Srpski vukovi“ što je u suprot-

nostisatimštojesvjedoksarad-

nikkazaopredsudom.

Branilac Eduarda Šišmakova,

kome se sudi u odsustvu, advo-

katRadonjaDrakulovićukazao

je da se u izvještaju navodi pre-

zime Širokov i da se iz konkret-

nog dokaza ne može zaključiti

da se radi onjegovombranjeni-

ku.

-Uizvještajujeopisanodasuse

Širokov i Sinđelić sastali naKa-

lemegdanu i pričali, ali nema-

mo snimak tog susreta, tako da

možemo samo da pretpostavi-

mo o čemu su razgovarali. Mo-

gli su razgovarati i omaču– ka-

zao jeadvokatDrakulović.

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić pojasnio je da BIA

nije ni mogla da prati Šišmako-

vajerjeonušaosalažnimdoku-

mentimana imeŠirokov.

Advokat Jugoslav Krpović je

kazao da se u izvještaju ne po-

minjenjegovabranjenicaBran-

kaMilić,nitijednaosobakojaje

došla sanjom.

Branilac Ristića, advokat Mla-

denDubak, kazao jeda sena iz-

vještaju vidi da ga je potpisao

neko umjesto direktora BIA

Aleksandra Đorđevića i da bi

trebalo istražiti i utvrditi ko je

potpisnikdokumenta.

Bivši komandant srpske žan-

darmerije Bratislav Dikić uka-

zaojenasuprotnostiizvještajai

kazivanja svjedoka saradnika.

- Pominjem se u dva navrata.

TogNemanjuRistićanepozna-

jem, tako da ne znam na koje

okolnosti sampomenut. Uraz-

govoru Sinđelića sa novinar-

kom on njoj jasno kaže da ja

nemam nikakve veze sa deša-

vanjima u Crnoj Gori, niti da

samorganizovao ikakve ljude,

što jeu suprotnosti sa timšto je

Sinđelićrekaopredsudom-ka-

zao jeDikić.

PRIMJEDBE

U nastavku suđenja sutkinja

Mugoša je pročitala naredbe o

prisluškivanju koje su odobrile

sudije za istragu Višeg suda u

Šapcu.

Tužilac Saša Čađenović proko-

mentarisao je da su dokazi pri-

bavljeni nazakonitnačin.

- Radi se o valjanim dokazima

koji su dostavljeni kroz među-

narodnupomoć–kazao jeon.

Pojasnio je da informacija o to-

medajeSinđelićliderdesničar-

ske organizacije, a koja je nave-

dena u naredbi za istragu,

potiče od BIA i da ne mora da

značidajeonatačnajerseradio

operativnompodatku.

Kao i Tužilaštvo, odbrana nije

sporila način na koji su pribav-

ljenemjere tajnog nadzora, već

krivičnodjelozakoje su izdate.

Advokat Miroje Jovanović ka-

zao jeda susudijeza istraguVi-

šeg suda u Šapcu „nasamarene

kada su odobravale praćenje

Sinđelića.“

- Neko je svjesno obmanuo i

prećutao procesno bitne činje-

nice - da se Sinđelić nalazi na

crvenoj potjernici. Sudije su

prevarene,obmanuteiuskraće-

ne za bitne informacije. Radi se

ovelikojzloupotrebislužbiisve

ovomorada ide izspisa–kazao

jeadvokat Jovanović.

On je naveo i da se postavlja pi-

tanje zašto seBIAzaodobrenje

obratila suduuŠapcu.

Istakao je da izvještaj o tajnom

praćenju BIA nije potpisao di-

rektor Aleksandar Đorđević

većnekoumjestonjega.

Suđenje se nastavlja devetog

maja u devet časova, svjedoče-

njemDobrilaDedeićaiNebojše

Medojevića.

B.ROBOVIĆ

Bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić juče

je komentarišući izvještaj o pretresu telefona ukazao da su

mobilni aparati koje je on koristio zloupotrijebljeni.

- Telefoni su bili prikačeni kablovima na računare i policajci su

vršili neke radnje na telefonima koje sumeni nepoznate. Tražili

su šifre da uđu u telefone. Nakon petnaestak minuta iskoristio

sampriliku da se javimporodici. Jedan od kolega mi je daomoj

„samsung“. Tada sam shvatio da je roming bio isključen, a da

su ga oni uključili. Kada je došlo do pretresanja po naredbi, a to

je bilo 27. oktobra i 1. novembra, nakon uključivanja oba telefo-

na vidjeli smo da su baterije bile napunjene 100 odsto. Čak je i

vještak bio iznenađen – ispričao je Dikić.

Pojasnio je da su telefoni ugašeni na dan hapšenja, a kada su 17

dana kasnije upaljeni baterija im je bila 100 odsto popunjena.

- Vještak je tada kazao da je nešto rađeno sa telefonima i da će

to ubaciti u izvještaj. To sam kazao tužiocu, ali onmi je rekao

da niko nije ništa radio sa telefonima. Smatramda su telefoni

kompromitovani, da je bilo nekih drugih radnji, nezakonitih,

bez naredbe suda i bez prisustva svjedoka i nadležnih - izjasnio

se Dikić.

Dikićprigovorionaizvještaj

opretresutelefona

Sinđelić i ŠišmakovnaKalemegdanu