Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Petak, 4. maj 2018.

Saša Radulović na konferenciji u Beču

Vodanajveći prirodni,

ali i strateški resurs

PODGORICA–

Osnovne

pretpostavkenakojima će-

mobazirati predstojećure-

formuvodnog sektorauCr-

noj Gori polazeod tri

temeljnanačela: davodo-

snabdijevanje i vodoizvori-

štabuduuvlasništvuzajed-

nice, da se afirmiše

demokratskoupravljanje i

dadruštvenepotrebebudu

zadovoljene–kazao jedr-

žavni sekretar za životnu

sredinu i održivi razvoj Saša

Radulović.

On je učestvovao na Dunav-

skoj konferenciji zavodeuBe-

ču, a u okviru sesije o pamet-

nimpolitikama za upravljanje

sektorom voda, Radulović je

posebno istakao stanovište

Crne Gore u pogledu reformi

uokviruEUintegracija, odno-

sno zahtjevaPoglavlja 27, kao i

ključne izazoveuvodosnabdi-

jevanju i upravljanju otpad-

nimvodama.Istakaojedajeza

Crnu Goru voda najveći pri-

rodni, ali i strateški resurs.

- Poboljšaćemo postojeću jav-

nu infrastrukturu za potrebe

snabdijevanja vodom, afirmi-

sati transparentno izvještava-

nje o radu vodoprivrednih

preduzeća uz nadzor lokalnih

zajednica i centralnih vlasti,

štozarezultattrebadaimapo-

većani kvalitet usluge. Omo-

gućićemo javno-javna par-

tnerstvananeprofitnoj osnovi

uz participativno upravljanje

vodoprivrednim preduzeći-

ma.Istovremenoćemousmje-

riti investicije, upravljanje i

distribuciju vode na zadovo-

ljavanje potrebe stanovništva,

a ne na sticanje profita. Inten-

cija namje da zakonski reguli-

šemovodukaojavno-društve-

no dobro i pravo svakog

stanovnikaCrneGore.Namje-

ravamo i da sprovedemo širok

spektar edukativnih progra-

ma radi smanjenja potrošnje

vode –kazao jeRadulović.

Konferencija uBečuokupila je

više od 150 vodećih predstav-

nika sektora voda iz više od 15

zemalja, uključujući i pred-

stavnike Regionalnog vodovo-

daCrnogorskoprimorje.

N.K.

SakonferencijeuBeču

MULTISEKTORSKIRADVEOMAVAŽAN:

Sakonferencije

Završen dvogodišnji projekat tri nevladine organizacije „HealthUp“

Tražeda i formalnobududio

sistemazdravstvenezaštite

PODGORICA–

Pravni i

strateški okvir zaučešćeor-

ganizacija civilnogdruštvau

pružanjupreventivno

zdravstvenih i socijalnih

servisapodrškeuzdravstvu

potrebno jeunaprijediti –

smatraprogrammenadžer-

kaCAZAS-aSanjaŠišović.

Ona je juče na završnoj konfe-

renciji na kojoj supredstavlje-

ni rezultati programa „He-

althUP“, koji su organizovale

nevladine organizacije CA-

ZAS, SOStelefonzažene i dje-

cu žrtve nasilja Podgorica i

Udruženje Roditelji kazala da

je cilj dvogodišnjeg projekta,

koji je podržala Delegacija

Evropskeunije, bio jačanje sa-

radnje, kao i kapaciteta vladi-

nog i nevladinog sektora.

Jedan od ključnih problema

nevladinih organizacija koje

se bave problemima zdravlja i

socijalnih servisa, kako je ka-

zala, veoma često imaju pro-

blem da obezbijede novac za

to što rade.

- Često te organizacije zakon-

ski nijesu prepoznate kao po-

tencijalni partner neke zdrav-

stvene institucije u toj oblasti

– rekla je Šišović.

Zbog toga je, prema njenimri-

ječima, važnodanevladinsek-

tor u saradnji sa institucijama

proba da nađe najbolje rješe-

njezaprepoznavanjevažnosti

organizacija koje se bave ser-

visima podrške u zdravstvu.

- UCrnoj Gori još nema krov-

nog udruženja pacijenata i to

je neki pravac u kojem će vje-

rovatno Koalicija ići u nared-

nomperiodu–najavilajeŠišo-

vić.

Podjestila je i da je kroz ovaj

projekat, prvi put u našoj dr-

žavi, pokrenut neprofitni

edukativni portal o zdravlju -

www.zdravlje.co.me

.

Direktorica Udruženja Rodi-

telji Kristina Mihailović na-

glasila je da je u okviru ovog

programauprimorskimopšti-

nama i na sjeveruod skorodo-

stupan ultrazvučni pregled

kukova za bebe, tako da više

nema potrebe da roditelji dje-

Izabrani ljekari uputili otvoreno pismoministru zdravlja

Zbog reforme ispaštaju

i pacijenti i doktori

Da li je racionalno da energiju, vrijeme i znanje trošimo

na radnje kojemože umjesto nas da obavlja svako

ko ima srednjoškolsko obrazovanje i elementarnu

informatičku pismenost – pitalu su izabrani ljekari

PODGORICA–

Izabrani

doktori zaodraslepožalili

su seministruzdravljaKe-

nanuHrapovićuda, između

ostalog, elektronski sistem

zakazivanjapregledana se-

kundarnomi tercijarnom

nivou, kao i pisanje elek-

tronskihrecepeta, ne funk-

cionišekako jeplanirano jer

udaljavaju ljekareodpacije-

nata i zatražili suda seovaj

problemhitno riješi.

U dopisu koji je nevladina or-

ganizacija Udruženje doktora

opšte/porodične medicine

Crne Gore uputila ministru

istaknuto je da se izabrani

doktori nalaze u najtežempo-

ložaju do sada, negodujući što

se novine u radu sprovode na

uštrb kvaliteta usluge koju

pružajupacijentima.Kakoka-

žu, poziv ljekara kroz sve što

posljednjih mjeseci pogađa

primarni nivozdravstveneza-

štite polako gubi svoju svrhu

zato što ,,postajunegacija sve-

ga onog zbog čega su odabrali

ovuprofesiju“.

AdmiNistrAcijA

-Mnogo su nas truda i odrica-

njakoštalegodinenašeeduka-

cije, mnogo su uložile naše

porodice i na krajumnogo ko-

štamo i državu da bismo po-

mirljivoprihvatali novenalete

reforme zdravstvenog siste-

ma, koja definitivno najjače i

neizdrživo pogađa primarnu

zdravstvenu zaštitu – poručili

suoni.

Negodujuštojereformom,ka-

ko kažu, vrijeme koje je neop-

hodno da ljekar posveti paci-

jentu oduzela administracija.

Svjesni su, kažu, da postoji

manjak izabranih doktora, ali

se plaše da će sa ovolikimobi-

mom administracije u njiho-

vomsvakodnevnomradusitu-

acija biti još gora.

- Da li je racionalno da energi-

ju, vrijeme i znanje trošimona

radnje koje može umjesto nas

da obavlja svako ko ima sred-

njoškolsko obrazovanje i ele-

mentarnu informatičku pi-

smenost – pitalu su izabrani

ljekari.

Upozorili su da su pacijenti

,,izloženi dodatnom čekanju i

stresu zbog nedostatka termi-

na za pojedine specijalističke

preglede i dijagnostičke pro-

cedure“.

- Nedostatak termina uzroku-

je sve veći broj dolazaka kod

izabranog doktora što dovodi

dotogadapacijentinapregled

svog ljekara čekaju i po dvije

do tri nedjelje - upozorili su

oni.

LjeKovi

Ljekari su obavijestili ministra

idanijesuzadovoljninovimre-

žimom propisivanja ljekova,

jer kažu da su specijalisti podi-

jeljeni na one koji na to imaju

pravoionekojiganemaju(spe-

cijalisti opšte i porodične me-

dicine).

- Od nas izabranih doktora se

očekuje da zbrinemo 80 odsto

zdravstvenihproblemapacije-

nata, a odobreno nam je da

propisujemomali broj ljekova,

kao i da samostalno možemo

predložiti mali broj dijagno-

stičkih procedura. Na ovaj na-

čin šalje nam se poruka da su

našeznanjeivještinenebitni,a

postavljaseivrlovažnopitanje

smisladaljegprocesakontinu-

iranemedicinske edukacije za

izabrane doktore – naveli su

oni.

Pitali su i nije li ironija što su

godinama unazad upravo tr-

pjeli najviše kritike zbog pre-

tjeranog upućivanja pacijena-

ta na sekundarni i tercijarni

nivo.

Sve bi, prema njihovim riječi-

ma, bilo drugačije da su bili

ukljućeni uovu reformu.

N.Đ.

Izabrani ljekari negodovali

su i zbog kažnjavanja 11

izabranih doktora Doma

zdravlja Podgorica i dva

doktora Doma zdravlja

Nikšić novčanom kaznomu

iznosu od 250 eura, ističući

da to otvara brojan pitanja.

Podsjetili su da je kazne

izrekla inspekcija Ministar-

stva zdravlja zbog izdavanja

uputa za specijalistički pre-

gled bez zakazivanja termi-

na, ne unošenja kompletno

svih podataka iz nalaza dru-

gih specijalista u elektronski

karton pacijenta…

- Mnogi pacijenti, čak i vrlo

teškog zdravstevnog stanja

uopšte nijesu prepoznati u

sistemu elektronskog zaka-

zivanja i jedini način da dobi-

ju uput jeste upravo da im

ga izabrani doktor izda bez

zakazanog termina. Treba-

mo li kao ljekari imati dilemu

da li nam je važniji pacijent ili

poštovanje administrativne

procedure?! Već nedeljama

i mjesecima za sve što ne

funkcioniše kako je plani-

rano i zamišljeno krivica

se usmjerava ka izabranim

doktorima – istakli su oni.

Kažnjeni

ljekari

LJEKARINEZADOVOLJNI:

DomzdravljaPodgorica

cu dovode u Podgoricu ili da

plaćaju privatnim ustanova-

ma te preglede.

Naglasila je i da je usvojenKo-

dekskoji se tičezabranerekla-

miranja vještačkih formula,

odnosno zamjena za majčino

mlijeko.

- Odprošle godine imamoKo-

deks koji se odnosi na zdrav-

stvene radnike i na zdravstve-

neustanoveuCrnojGori, tako

da ne smiju ni na koji način da

reklamiraju zamjenske for-

mule, odnosno zamjenska

mlijekazabebe–navela jeMi-

hailović.

Istakla je i da je zahvaljujući

pozivu roditelja da fali speci-

jalista za djecu, taj problem

počeoda se rješava.

j. B.

Jedanod ključnih

problemaNVO je što

često imajuproblem

da obezbijede novac

za to što rade