Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Predsjednica

VrhovnogsudaVesnaMede-

nicaupoznala je jučetročlanu

delegacijuVenecijanskeko-

misijesapostojećimustavnim

i zakonskimrješenjima imo-

gućomblokadomradaSud-

skogsavjeta, zbognačina iz-

boračetiri članaovogtijela iz

redauglednihpravnika, štobi

ugrozilofunkcionisanjekom-

pletnogsistemasudstva.

Aktuelnomsastavumandatisti-

če2.jula,azaizborčetiričlanaiz

reda uglednih pravnika potreb-

najedvotrećinska,odnosnotro-

petinska većina u Skupštini, što

je u sadašnjoj situaciji sporno, s

obziromna to da dio opozicio-

nihpartijabojkotujeparlament.

OGRANIČENJA

UpravozbogtogadelegacijaVe-

necijanske komisije stigla je ju-

čeuCrnuGorukakobikrozraz-

govore sa predstavnicima

sudskeiizvršnevlasti,predsjed-

nikom Skupštine Crne Gore i

predstavnicimapolitičkihparti-

japokušaladapredložikompro-

misnorješenje.

- Mogućimneizborom članova

Sudskogsavjetaodstraneparla-

mentaSudskisavjetćebitiublo-

kadi, što će se neminovno nega-

tivno odraziti na sudsku granu

vlasti i odlične rezultate rada

sudova-upozorila jeMedenica.

Izredauglednihpravnikabiraju

se predsjednik i zamjenik pred-

sjednikaSudskogsavjeta.

Kako je saopšteno nakon sa-

stanka sa delegacijom Veneci-

janske komisije, koju predvodi

član Ustavnog suda Bugarske

FilipDimitrov, a u kojoj su i za-

mjenicasekretaraVenecijanske

komisije Simona Granata i pot-

predsjednica Ustavnog suda

Italije Marta Kartabia, pred-

sjednicaVrhovnogsudaukazala

je i na to da njoj mandat ističe

2019,kaoizajoš13predsjednika

sudova, upozorivši da u slučaju

blokade Sudskog savjeta tomo-

žebiti problem.

- Neophodno je naći deblokira-

jući mehanizamkako bi sudska

vlast nesmetano funkcionisala,

a građani uživali punu sudsku

zaštitu svojih prava – navela je

Medenica predstavnicima Ve-

necijanskekomisije.

Predstavnici Venecijanske ko-

misije stigli su upravo na poziv

Medenice, koja je u januaru

imala susret sa generalnim se-

kretarom ovog tijela Savjeta

Evrope TomasomMarkertom.

Tadamu je ukazala na izvjesnu

blokadu procedure izbora no-

vog Sudskog savjeta nakon iste-

kamandatapostojećemsastavu.

Delegacija Venecijanske komi-

sije,kakojenavedenousaopšte-

nju, upoznata je sa činjenicom

da je sudska grana vlasti počela

proceduru izbora članova iz re-

dasudija, da jekomisijaza izbor

utvrdila listu kandidata i da će

Konferencija sudija u junu iza-

brati nove članove Sudskog sa-

vjeta.

IZMJENE

- Predstavnici Venecijanske ko-

misijezahvalilisunapovjerenju

da riješe novonastali problem i

inicijativizaposjetuCrnojGori,

koja je potekla od predsjednice

Medenice. Generalni sekretar

Venecijanske komisije Tomas

Markert, sa kojim je ona imala

sastanak u janauru, kazao je ta-

da da ova komisija ima želju da

da puni doprinos prevazilaže-

nju istaknutog problema i da se

aktivno uključi u njegovo rješa-

vanje–podsjetilisuizVrhovnog

suda.

DelegacijaVenecijanskekomisi-

je juče se sastala i sa predsjedni-

komSudskog savjeta drMlade-

nomVukčevićem, kojiihje,kako

je saopšteno, podsjetionaaman-

dmane naUstav koji su usvojeni

2013.godine,azačijakrajnjarje-

šenja je upravo i uzetomišljenje

Venecijanskekomisije.

-Dijalogudruštvuoovom, kao i

oostalimvažnimpitanjimakoja

seodnosenanesmetanofunkci-

onisanje sudske vlasti i ukupno

unapređenje pravosuđa veoma

je bitan – istakao je Vukčević i

„izrazio uvjerenje da će svi

predstavnici sistemadati dopri-

nos zaprevazilaženjeproblema

imogućnostizboranovogsasta-

vaSavjeta“.

Izmjene Ustava iz 2013. godine

odnosile su se, izmeđuostalog, i

na način izbora članova Sud-

skog savjeta, samim tim i onih

koji dolaze iz reda uglednih

pravnika.

Delegacija Venecijanske komi-

sije danas će se sastati sa mini-

strom pravde Zoranom Paži-

nom.

J.B.

Delegacija Venecijanske komisije stigla u Crnu Goru

BlokadaradaSudskog

savjetamožedovesti

dokrize sudskevlasti

ZAJEDNIČKIMSNAGAMAPRONAĆI RJEŠENJE:

Sa sastanka saMedenicom

Predsjednik Sudskog savjetaMladenVukčević podsjetio je na

amandmane na Ustav koji su usvojeni 2013. godine, a za čija

krajnja rješenja je upravo i uzetomišljenje Venecijanske komisije,

kojima je, pored ostalog, de nisan i izbor članova Sudskog savjeta

Predstavnici Venecijanske komisije sastali su se juče sa

predsjednikom Skupštine IvanomBrajovićem, a u raz-

govoru je ocijenjeno da, kako je saopšteno, „svi izabrani

predstavnici naroda treba da ulože dodatni napor i pokažu

odgovoran odnos prema institucijama države i reformskim

procesima, posebno u jednoj od ključnih godina za evrop-

ske integracije“.

- Od obnove nezavisnosti, Crna Gora je za sve ključne zako-

ne tražila i dobila stručnu podršku Venecijanske komisije

i to je doprinos koji naša država veoma cijeni – kazao je

Brajović.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Ustavnog odbora

poslanik Miodrag Vuković.

Delegacija se juče sastala i sa ministrom vanjskih poslova

prof. dr SrđanomDarmanovićem.

Pozivposlanicima

dabuduodgovorni

Predstavnici Socijalde-

mokratske partije (SDP) i

Demokratske Crne Gore

poručili su nakon sastanka

sa delegacijomVenecijan-

ske komisije da se, uprkos

apelima, neće vratiti u par-

lament.

Lider SDP-a Ranko Krivo-

kapić kazao je novinarima

nakon sastanka da su se

poslanici te stranke vratili u

Skupštinu kada se glasalo

o NATO-u.

- Sada je situacija manje

važna i manje teška. Ovdje

je važno vratiti dijalog u

parlament i da se dogovara

oko slobodnih i fer izbora.

To je logično za oživlja-

vanje političkog života -

kazao je Krivokapić, preno-

si Televizija Crne Gore.

Potpredsjednik Demokrata

Momo Koprivica rekao

je da ta partija ne želi da

simulira demokratiju.

- Ne želimo da simuliramo

demokratiju i da budemo

statisti u političkimproce-

sima, već hoćemo da se u

Crnoj Gori politički procesi

odvijaju u skladu sa pra-

vom - poručio je Koprivica.

Dioopozicije

neprekida

bojkot

parlamenta

PODGORICA

– Novinari i zaposleni u Hrvatskoj radio televiziji

ne smiju dobijati novac ili druge dragocjenosti koje bi na bilo

koji načinmogle da prouzrokuju bilo kakav oblik obaveze te

medijske kuće ili koji bi zbog vrijednosti primljenog dara mogli

dovesti u pitanje samostalnost, nezavisnost, objektivnost, pro-

fesionalnu vjerodostojnost, ugled ili ukupno ponašanje zaposle-

nih - saopšteno je iz javnog servisa Hrvatske za portal Aktuelno.

Iz HRT-a su to saopštili odgovarajući na pitanja ovog portala

nakon tekstova koje je Pobjeda objavila, a koji se tiču ugovora

između Radio Televizije Crne Gore i Centra za građansko obra-

zovanja, u kome je navedeno da ta NVO novinarima Javnog

servisa isplaćuje honorare u okviru projekta „Činjenice su važne,

objektivno i inovativno novinarstvo za EU“, ali i daje odborenje

da li sadržaj emisije za koju plaćajumože biti emitovan.

Opšta pravila o radu i ponašanju zaposlenih, kako navode iz

HRT-a, članom 7. propisuju da zaposleni „ne smiju primiti i pri-

hvatiti nikakav dar, uslugu ili saradnju koji bi na bilo koji način

mogli prouzrokovati bilo kakav oblik obaveze HRT“.

- Ili koji bi zbog vrijednosti primljenog objektivnomogli dovesti

u pitanje samostalnost, nezavisnost, objektivnost, profesional-

nu vjerodostojnost, ugled ili ukupno ponašanje zaposlenih u

HRT. Novac, druge vrijednosti ili dragocjenosti ne smiju se pri-

mati ni u kojemu slučaju – navodi se u odgovorima.

Iz te medijske kuće preciziraju da prema članu 1, stav 4. Zakona

o Hrvatskoj radioteleviziji, u obavljanju svoje djelatnosti javni

servis je nezavisan o bilo kakvompolitičkomuticaju i pritiscima

propagande komercijalnih interesa.

- U skladu s članom 17. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, u

svomdjelovanju HRT je samostalna, a to ostvaruje samostal-

nimobavljanjemdjelatnosti i putemprogramske i uredničke

samostalnosti, posebno u planiranju i proizvodnji programa i

utvrđivanju programske šeme – dodali su iz HRT.

Naglasili su i da je članom 5. Opštih pravila o radu i ponašanju

zaposlenih propisano da se zaposleni ne smiju glasom ili likom

pojavljivati u ekonomskimpropagandnimporukama, odnosno

oglašavanju bilo koje vrste i ne smiju biti autorima plaćenih

oglasa i natpisa.

- Osimu slučaju kada taj posao obavljaju bez naknade u okviru

humanitarnih akcija u kojima učestvuje Hrvatska radiotelevi-

zija. Glavni direktor Hrvatske radiotelevizije ima pravo zapo-

slenima dopustiti nastup u oglašavanju humanitarnih i sličnih

organizacija – zaključili su oni.

K. J.

HRT:Našinovinarinesmiju

primatinovacoddrugih

šenejasnoće

ODBRANA

PROJEKTA:

Sa jučerašnje

konferencije

zanovinare

Šef Delegacije EU u Pod-

gorici Aivo Orav nije odgo-

vorio na pitanje Pobjede

da li može da navede

primjer u regionu i Evropi

sličnogmiješanja u uređi-

vačku politikumedija koja

je omogućena CGO-u u

našoj zemlji.

Nije dao konkretan odgo-

vor ni na pitanje novinara

da li bi odobrili grant

„nekoj NVO za, eventual-

no, kontrolisanje Dnevnika

u 19.30“.

Novinare je interesovalo i

na čemu u Delegaciji EU u

Podgorici temelje povje-

renje u kapacitet CGO da

podigne nivo kvaliteta

bilo kojeg sadržaja Jav-

nog servisa, a pogotovo

tako zahtjevnih, kakva je

na primjer Replika, kad u

toj NVO, ne postoji ama

baš niko sa novinarskim

iskustvom, a kamo li sa

reputacijom istaknutog

novinara. Odgovor Orava i

na to pitanje je izostao.

Oravbez

odgovora

Niti krozovajprojekat, nitiubi-

lo kojem obliku, sa ovim me-

nadžmentom. Određene for-

mulacije u ugovoru, koje su

dovele do niza špekulacija, ne-

dobronamjernih i netačnih tu-

mačenja, da bi zatvorili taj pro-

stor, mi smo napravili aneks

ugovora, koji jasnije ili jasno

naglašava uredničku nezavi-

snost TVCG, kao i činjenicu da

CGO pruža tehničku podršku

ovomprojektu - saopštio je on,

ne precizirajući što sada piše u

aneksuugovora.

INTERESJAVNOSTI

Mićunović tvrdi da menad-

žment te kuće neće dozvoliti da

se bilo ko miješa u uređivačku

politiku i najavio je da ovo nije i

neće biti jedini projekat koji

RTCGradisanevladinimsekto-

rom i sa evropskim institucija-

ma.

-Nemoratemi vjerovati, ali nije

bilo niti će biti upilitanja u ure-

đivačku politiku. Niti je CGO

kontrolisao

,nitićetoučiniti.Po

-

zivam vas da napravite analizu

onoga što je proizvedeno i ako

nađetebilo što spornootvoriće-

mo profesionalnu raspravu, a

siguran samda propuste koje vi

priželjkujete nećete naći – re-

kao jeMićunović.

Rekao je i daprojekte organizu-

ju ljudi iz Javnog servisa, a ne

„neki koji sudošli sa strane“.

- Ni na koji način nećemo do-

zvoliti miješanje u uređivačku

politiku i to je nešto štomnogi-

ma ovdje smeta, ali ostavićemo

tozadrugupriliku-rekaojeMi-

ćunović.

UgovorCGOiRTCGnajučeraš-

njoj konfereciji za novinare po-

kušao je da odbrani i Damir Ni-

kočević iz ove nevladine

organizacije, koji je i koordina-

torna spornomprojektu, tvrde-

ći kako ova organizacija ne na-

meće temeJavnomservisu.

- U vezi medijskih spekulacija

praćenih brojnim netačnim i

zlonamjernim informacjama

dijela medija oko partnerstva

CGO i RTCGnaglašavamda ne

namećemo teme uredništvu i

novinarima, te da CGOnije uti-

cao, ne utiče niti će uticati na

medijski sadržaj i istraživačke

pričeRTCG-a, ubilokakvokre-

iranje u bilo kojemmomentu -

rekao jeNikočević.

Ustvrdio je da im je uloga teh-

ničko-organizaciona i koordi-

natorska i da stojena raspolaga-

njuSavjetuRTCGza bilo kakvu

dilemuuvezi projekta.

Sporni ugovor potpisan je u

okviru programa profesionali-

zacijemedija. Pobjeda je prošle

sedmice objavila djelove ovog

ugovora, ukoji smo imali uvid, a

na osnovu kojeg je očigledno

ugrožena nezavisnost Javnog

servisa.

Učlanu3togdokumentapišeda

CGO daje pisanu saglasnost da

sadržaji mogu biti emitovani, a

radi se o najgledanijimemisija-

ma - „Okvir“, „Replika“ i „TV

magazin“. Osimtoga, precizira-

no je i da CGO isplaćuje i hono-

rare urednicima i novinarima,

kao i iznosi tihhonorara.

K.JANKOVIĆ

servisa i nevladine organizacije