Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

- Inspektori

Uprave zabezbjednost

hrane, veterinu i fitosani-

tarneposloveuništili suu

martuukupno 16.543kilo-

gramabanana, jer pošiljke

nijesu ispunjavale zahtjev

kvalitetaukupne težine -

pišeu izvještaju teustano-

ve.

Kako je precizirano, unište-

no je šest pošiljaki hrane

zbogneispunjavanjazahtje-

va kvaliteta ukupne težine

94.543,00kilograma.

- Dvije su pošiljke banana,

od čega je jedna bila teška

6.748 kilograma, a druga

9.795 kilograma. Uništene

su i tri pošiljke krompira

ukupne težine 78.000 kilo-

grama, kao i jedna pošiljka

sadnica trešanja u količini

od90komada, jer nije imala

propisanu dokumentaciju.

Uništena je i jedna pošiljka

drvenogmaterijalazapako-

vanje zbog neispunjavnja

propisanihuslovazatretira-

nje i označavanje - navede-

no je udokumentu.

Tokom marta zabranjen je

uvoz i stavljanje u slobodan

prometpesticida,uukupnoj

količini 920kilograma, kao i

pošiljka konzumog krompi-

ra ukupne težine 21.000 ki-

lograma, zbog nespunjava-

nja zahtjeva kvaliteta.

Inspektori suuništili i jednu

pošiljku ananasa na osnovu

neispunjavanjazahtjevabe-

zbjednosti, odnosno pove-

ćanog sadržaja rezidua pe-

sticida koja je bila teška

1.541 kilograma.

- Od ukupnog broja pregle-

danih pošiljki iz uvoza, hra-

ne neživotinjskog porijekla

u nadležnosti inspekcije za

hranu, zbog utvrđenih neu-

saglašenosti sa propisanim

zahtjevima bezbjednosti

zabranjen je uvoz i stavlja-

nje u slobodan promet po-

šiljke negaziranih sokova u

ukupnoj količini 21.256,6

kilograma, jer nijesu dekla-

risane po propisu. Pošiljka

jepozahtjevuuvoznikavra-

ćena inoisporučiocu - nave-

deno je u izvještaju.

K.J.

PODGORICA

-Društvocr-

nogorskihnovinara saopšti-

lo je jučepovodomSvjetskog

danamedijada svimediji,

žurnalističkaudruženja,

medijski sindikati energiju

trebadausmjerekakreira-

nju jedinstevnog etičkogko-

deksaprofesije i, u skladu sa

tim, zajedničke, nepristra-

sne zaštitemedijskih slobo-

da i samihnovinara.

Predsjednik ovog udruženja

Nikola Vujanović je, između

ostalog, saopštio i da u Crnoj

Gori, nažalost, među mediji-

ma ne postoji ni minimum sa-

glasnosti bar o nekim politič-

kim pitanjima poput onog

koje se tiče države, što je pot-

puno suprotno od stanja u

drugimzemljama,paiuregio-

nu.

- Vrlo je teško prepoznati lini-

ju između opozicione usmje-

renosti nekih medija i njiho-

vog odnosa prema samoj

državi. Opozicioni identitet

nekihmedija uCrnoj Gori po-

drazumijeva i njihovo negira-

nje,manje ili više, i samedrža-

ve - naveo jeVujanović.

On smatra i da ocjene omedij-

skim slobodama u Crnoj Gori

udokumentimaEvropskeuni-

je i drugih međunarodnih or-

ganizacija i institucija „fabri-

kujuupravonekolikodomaćih

medija i njima naklonjene ne-

vladineorganizacije i takozva-

nimedijski analitičari“.

-Otvorenosepostavljapitanja

kredibiliteta Delegacije

Evropske unije uCrnoj Gori u

pogledu ocjenjjivanja stanja

medijskih sloboda u Crnoj

Gori - saopštio je on.

Društvo profesionalnih novi-

nara Crne Gore i Udruženja

novinara Crne Gore izdali su

zajedničko saopštenje u ko-

jemsu ocijenili da je odgovor-

nost za kreiranje javnog mne-

nja nešto što je ,,većina

novinara, ali i medija, zabora-

vila“.

- Iako Vlada deklarativno po-

navlja da demokratija počiva

na slobodi govora i medija, do

sada to nije bilo vidljivo u

praksi. Očekivanja Evrop-

ske unije da podrži plurali-

zammedija i spriječi koncen-

traciju, da istraži napade

na novinare ostaju

izazovi i za 3. maj

2019. – saopštili su

oni.

N.Đ.

Vladan Mićunović nije želio da pre-

cizira što je promijenjeno aneksom

broj 2 ugovora između RTCG i CGO.

- Sve nedoumice oko onoga za neza-

visnost i one navodne kontrole, to je

sve što će biti tu precizirano. To nije

suština priče, već je suština sadržaj

koji mi proizvodimo, a ovo je u dru-

gomplanu - rekao je kratko Mićuno-

vić za Pobjedu.

Generalna direktorica Javnog servi-

sa Andrijana Kadija kazala je, kako je

prenio portal Aktuelno, da je odluka

Savjeta upućena pravnoj službi i da

je aneks u izradi.

- Odluka je upućena pravnoj službi

da pripremi sve što je potrebno za

aneks ugovora, jer nas je Savjet na to

obavezao. Nemislimda ugrožavamo

bilo kakvu nezavisnost RTCG – rekla

je Kadija.

Poručila je i da nikad ne bi dozvo-

lili da imaju nejednaku distancu i

od partija i od NVO.

- Mislimda je ovo nešto što treba

da doprinese napretku, a ne

nazadovanju nezavi-

snosti Javnog ser-

visa - ocijenila je

Kadija.

Mićunovićnećedakažeštopišeuaneksuugovora

Uništeno 16.543

kilogramabanana

Etički kodeksprioritet

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane zamart

Nikola

Vujanović

PODGORICA

–Delegacija

EvropskeunijeuPodgorici,

Centarzagrađanskoobrazo-

vanje i crnogorski Javni servis

aneksomće, kakosunajavili

nakonferenciji zanovinare,

riješiti spornedetaljeugovora

oveNVOiRTCG-a, potpisa-

noguokviruprojektaEU, a

kojimjepreciziranoda, pored

ostalog,CGOodlučujeda li

možebiti emitovansadržaj

određenihemisijakojeoni fi-

nansirajuuzpodrškuEUina

osnovutogaplaćajuiuredni-

ketihemisija, kao inovinare.

Šef Delegacije EU u Podgorici

AivoOrav, prilikomjučerašnjeg

javnog predstavljanja projeka

koje finansira ova organizacija,

odgovorajućinanapitanjenovi-

narkePobjede -kakosestimuli-

šeautonomijainezavisnostJav-

nog servisa time što se kroz

projekat nekome van RTCG

omogućavadautičenaprogram

temedijskekućeidaplaćanovi-

nare - odgovorio da je u Crnoj

Gorimedijskascena ,,jakopola-

rizovana i da je Delegacija EU

kroz ovaj projekat željela da

podstakne profesionalizaciju

medija“.

PARTNERI

-Našemišljenje je bilodadamo

grantove i nađemopartnereka-

ko bi novinarstvo u Crnoj Gori

bilo profesionalnije. Mi u EU

smo bliži demokratiji i slobodi

medija, želimo da uđete uEU, a

i vi to želite. Zato moramo da

vidimo sve što radite, guramo

nos svuda i radimokaorentgen,

jer ste nam vi to dozvolili i dali

nam odborenje da to činimo -

poručio jeOrav.

Rekao je i kakonije samodlučio

koje će NVO biti uključene u

projekat i dobiti novac, niti je o

tome odlučivao „Han u Brise-

lu“,ističućidapostojejasnapra-

vilakojima se toodređuje.

- Programi profesionalizacije

medija funkcionišu svuda u ze-

mljama Zapadnog Balkana, jer

su problemi veoma slični. Po-

trebna je veća profesionalizaci-

jamedija,takodasvikojiželeda

unaprijede medije daju svoje

prijedloge, anašanezavisnako-

misija to procjenjuje. Njih nije

briga da li se smatra da je jedna

NVOuCrnojGoribližaopozici-

jiilivlasti,većuključujuoneko-

ji dajunajbolje prijedloge. Tako

je bilo i ovog puta. Novac je na-

mijenjen onima koji će se baviti

istraživačkim novinarstvom, i

to je ono što mi podržavamo –

rekao jeOrav.

Kazaojedaće„uređivačkapoli-

tika biti sprovedena od strane

televizije, a ne od strane Aiva

Orava, Junkera, ili neke NVO,

već isključivo RTCG“ i istakao

kako će „poteškoće koje se tiču

ugovora biti riješene aneksom

ugovora, pa neće dolaziti do

nesporazuma i uređivačka

politika biće u rukama Javnog

servisa“.

Oravjeocijenioikakosustvore-

na pogrešna tumačenja u vezi

ugovora, te da on nije saglasan

sanjima.

- Urađen je aneks ugovora kako

bi se nejasnoće otklonile – ista-

kao je Orav, ali nije precizirao

štoseaneksomugovoramijenja

ili ,,precizira“, iako se ugovor

CGO i RTCGrealizuje još od 16.

januaraovegodine.

Na Orava se nadovezao i direk-

torTelevizijeCrneGoreVladan

Mićunović koji nije komentari-

sao dio izjave da će aneksom

„uređivačkapolitikabiti uruka-

ma Javnog servisa“. Potvrdio je

da je napravljen aneks ugovora

zbog, kako je rekao, pogrešnih

tumačenja.

- Nije bilo, niti će biti miješanja

u uređivačku politiku TVCG.

Aneksomćeda rij

Aivo Orav kazao je da će „uređivačka politika biti

sprovedena od strane televizije, a ne od strane Aiva

Orava, Junkera, ili neke NVO, već isključivo RTCG“ i istakao

kako će „poteškoće koje se tiču ugovora biti riješene

aneksomugovora, pa neće dolaziti do nesporazuma i

uređivačka politika biće u rukama Javnog servisa“

Orav je juče kazao da

Delegacija EU u Crnoj Gori

želi da iskoristi Svjetski dan

slobode medija – 3. maj,

kako bi skrenula pažnju

na podršku koju pruža

nezavisnimmedijima i pro-

fesionalnomnovinarstvu u

Crnoj Gori.

- Evropska unija će nastavi-

ti da pažljivo prati napore

Crne Gore u oblasti slobo-

de medija i nadam se da će

rezultati biti bolji u našem

sljedećem izvještaju -

naveo je on.

Nadaju

seboljim

rezultatima

Interesantno je da su CGO

i RTCG, koji su ugovor

potpisali u januaru, već

jednompotpisali aneks na

ugovor, 16. marta, u koji je

Pobjeda imala uvid.

U njemu se, između osta-

log, preciziraju iznosi

honorara za urednike i

novinare, ali i naglašava,

u članu 2 Aneksa, kojim

se mijenja član 4, stav

1, tačka 6 i 7 osnovnog

ugovora, da „nakon de i-

nisanja tema od strane

zajedničkog projektnog

tima i punog uvida CGO-a

u proces pripreme i pro-

dukcije uz kontrolu konač-

nih priloga prije njihovog

emitovanja na osnovu čijeg

pisanog odobrenja kao nosi-

oca projekta isti mogu biti

emitovani/objavljeni“.

Delegacija EU, CGO i uprava

Javnog servisa ni tada nijesu

vidjeli ništa sporno u ovom

ugovoru, nego su čak i ane-

kosmpotvrdili dio člana 3 da

ova nevladina organizacija

daje pisano odobrenje za

emitovanje priloga?!

Novim aneksom, sudeći

prema onome što je rečeno

na konferenciji za novinare,

ovaj sporni dio više neće biti

u ugovoru.

Dodatak

nadodatak

Šef Delegacije EU u Podgorici komentarisao sporni dokument Javnog