Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Arbitražni

tribunalMeđunarodnog

centra za rješavanje investi-

cionih sporova (ICSID) uPa-

rizuodbio jeuutorakzahtjev

Centralnoevropske alumini-

jumskekompanije (CEAC)

daponišti svojuodlukuod

prijedvije godine. ICSIDseu

julu2016. godineoglasione-

nadležnimuarbitražnom

postupku izmeđuCEAC-a,

kojemjeuvrijemepodnoše-

nja tužbena čelubioOleg

Deripaska i CrneGore.

ICSIDjetadaustanoviodaCE-

AC nema sjedište na Kipri i da,

samimtim, nepredstavlja stra-

nog investitora u skladu sa

uslovima primjenjivog među-

narodnog sporazuma o zaštiti

stranih investicija. CEAC bi

obavezno morao imati to svoj-

stvokakobibioovlašćendapo-

krene ovu vrstu arbitražnog

postupka protivCrneGore.

CEAC je, naime, pokrenuo ar-

bitražni postupak u martu

2014.zbogkršenjabilateralnog

sporazuma o zaštiti stranih

ulaganja između Kipra i Crne

Gore, nakon što je kompaniji

oduzetaimovinauprocesuste-

čaja, koji je započet 2013. godi-

ne i u okviru kojeg je imovina

KAP-a prodata Unipromu

2014. godine. Rusi su tražili

600miliona eura naknade šte-

te. Arbitražni tribunal je prije

dvijegodineodlučioda troško-

ve postupka od 900 hiljada eu-

raupotpunostisnosikompani-

jaCEAC.

Crna Gora je prvo u okviru po-

sebne procedure za rješavanje

preliminarnihprigovora ospo-

rila pravo CEAC-a da pokrene

arbitražni postupakuslijedne-

dostatka svojstva stranog inve-

stitora koje se zahtijeva bilate-

ralnimsporazumom.

Nakonteprocedure, arbitražni

tribunaljeodlučiodasefokusi-

ra isključivo na pitanje kvalifi-

kacije CEAC-a kao stranog in-

vestitora i tražio izvođenje

daljih dokaza. Arbitražni tri-

bunal je, nakon sprovedenog

postupka i uvjeravanja unedo-

statke tvrdnji CEAC-a i prilo-

ženihdokaza, odlučiodaupot-

punosti usvoji zahtjev Crne

Gore i oglasi se nenadležnim.

Predstavnici CEAC-a su se na-

dali da će ICSID-ova ad hok

komisijaponištiti odlukuucje-

lini, pa je ova kompanija u no-

vembru 2016. službeno zatra-

žila poništenje presude o

nenadležnostiICSIDtribunala

uovomslučaju.

Početkomprošlegodine iArbi-

tražni tribunal u Beču odbio je

sve tužbene zahtjeve CEAC-a

uarbitražnompostupkuprotiv

države Crne Gore. Tom odlu-

komUNCITRAL Arbitražnog

tribunalapotvrđeno jedaCrna

Gora prema CEAC-u i En plus

grupi nije prekršila Ugovor o

poravnanju, većda jeCEACkr-

šio svoje obaveze prema tom

Ugovoru.

Uaprilu prošle godineOkruž-

ni suduNikoziji naKipruuki-

nuo je privremenu mjeru za-

brane prodaje i otuđenja

imovineKAP-a, koja je izreče-

na po tužbi ruske En plus gru-

pe. Stečajni upravnik podgo-

ričke fabrikeVeselinPerišić je,

ranijekazao, da todokazujeda

crnogorski Privredni sud na

zakonit način sprovodi stečaj-

ni postupak.

S. P.

PODGORICA

- Prosječna

neto zarada umartu je, prema

podacima Monstata, iznosila

508 eura, što je 0,6 odsto

manje u odnosu na febru-

ar. Prosječna bruto zarada

iznosila je 761 euro.

Ako se ima u vidu da su potro-

šačke cijene umartu u odnosu

na februar porasle 0,2 odsto,

realne neto zarade su pale 0,8

procenata.

S.P.

PODGORICA

-Ministarstvo

poljoprivredeobjavilo je jav-

nepozive zadodjelupodrške

organskoj proizvodnji zaovu

godinu i zadodjelupodrške

popovršini za zasadepod

maslinom, vinovomlozom,

ljekovitimi aromatičnimbi-

ljem. Rokzadostavljanje za-

htjeva zaovadva javnapozi-

va je 15. jul 2018. godine.

Riječ jeoMIDAS-u, koji fi-

nansiraSvjetskabanka.

Kroz ovaj javni poziv poljopri-

vrednici koji su u registru or-

ganske proizvodnje mogu do-

biti podršku po hektaru

proizvodne površine, uslov-

nomgrlu stoke, jedinki živine i

brojupčelinjihdruštava.Poljo-

privrednici koji imaju zasade

podmaslinom, lozom, ljekovi-

tim i aromatičnim biljemmo-

gudobiti do 180eurapohekta-

ru, amlađi od 40 godinamogu

dodatno dobiti do deset eura

pohektaruobradive površine.

S. P.

PODGORICA

-UCrnoj Gori umartu jeukolektivnomsmje-

štajuboravilo34.530 turista, 26,5odstovišenegou istompe-

rioduprošle godine, saopšteno je izMonstata.

Broj ostvarenih noćenja od 76.230 veći je 8,6 odsto nego u istom

perioduprošle godine.

- Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju, 72 odsto

ostvarili su strani, a 28 odsto noćenja domaći turisti - navodi se u

saopštenju.

U strukturi noćenja stranih turista u martu najviše su ostvarili

turisti iz Srbije 15,8 odsto, Albanije 9,5 odsto, Rusije 7,9 odsto, Ki-

ne 5,5 odsto, Turske 5,4 odsto, Italije 4,2 odsto, Njemačke četiri

odsto i Francuske 2,7 odsto.

Turisti iz ostalihzemalja ostvarili su45 odstonoćenja.

-Ustrukturinoćenjapovrstamaturističkihmjesta,najvišenoće-

njaostvareno jeuprimorskimmjestima61,5odsto, glavnomgra-

du 22,6 odsto, planinskimmjestima 8,9 odsto i ostalim turistič-

kimmjestima sedamodsto - navodi se u saopštenju.

N.K.

PODGORICA

-Adikobanka

jepenzionerimaponudilano-

vekrediteu iznosudo25hi-

ljada eura, sa značajnonižom

kamatnomstopomi besplat-

nompolisomosiguranja.

- Kamatna stopa za kredit do

25hiljada eura sada je8,99od-

sto, uz rokotplatedodevet go-

dina - navodi se u soapštenju.

Uslučajevimaukojimajetopo-

trebno, kakosuobjasnili, banka

obezbjeđuje besplatnu polisu

osiguranjazakorisnikekredita,

dok za ostale polisa osiguranja

nije uslov za odobrenje.

-Kredit se odobrava svimpen-

zionerima Fonda PIO koji pri-

majupenzijuprekoAdikoban-

keilipreusmjeravajuprimanja

na račun u toj finansijskoj in-

stituciji, uz uslov da se otplata

posljednjeg anuiteta mora za-

vršiti do 75. godine starosti -

kazali su iz banke.

M.P.M.

Martovski podaci Monstata

Prosječna

zarada

508 eura

Arbitražni tribunal u Parizu odbacio žalbu CEAC-a

Četvrti Deripaskinporazpred

međunarodnimsudovima

Deripaskine tužbe protiv Crne Gore odbacio pariski

ICSID dva puta, bečki Unictral i sud uNikoziji

Dva nova javna pozivaMinistarstva

poljoprivrede za dodjelu podrške

Organska proizvodnja

i mediteranske kulture

Adiko banka

Kamata za

penzionere

8,99 odsto

Podaci Monstata

Umartu27odsto

višegostijunego lani

USD

1.19920

JPY 131.03000

GBP 0.88180

Kursna lista

CHF

1.19580

AUD

1.59260

CAD 1.54040

RI, predsjednik odbora za ekonomiju najavio

esijama i

etuuskoro

biti njihov ,,supervizor“.

- Sa druge strane, prilikom

razmatranja i izvještaja i pri-

jedlogabudžetaDRIOdbor za

ekonomiju finansije i budžet i

Skupština na plenarnoj sjed-

niciraspravljaosvimnjihovim

nalazima iz te godine. Nadlež-

ni odbori organizovali su i za-

jedničke sjednice koje su se

bavile izvještajimaDRI, među

kojima i o stanju u Regional-

nom vodovodu - podsjeća Se-

kulić i dodaje da se tokom ve-

ćine rasprava o prijedlozima

zakona poslanici bave nalazi-

maDRI.

BLAGOVREMENO

- Ostaje, međutim, otvoreno

pitanje da li zbog ocjena EK

treba izmijeniti metodologiju

rada i organizovati tematske

sjednice o svakom pojedinač-

nomizvještajuDRI- ističe on.

Pod lupom DRI bilo je 239

putnih naloga Skupštine, za

koje je isplaćenaakontacijaod

120.785 eura, a nijesu razdu-

ženi. Tužilaštvo je tim povo-

dom pokrenulo izviđaj i kako

je Pobjeda objavila prije dva

dana, u toku su određena vje-

štačenja.

Senator dr Branislav Radulo-

vić je kazao da je Skupština u

utvrđenom roku, podnijela

cjelovit izvještaj o realizacji

svih preporuka, a da će kroz

kontrolnu reviziju biti provje-

ren stepen realizacije.

- Skupština je blagovremeno,

cjelovito i sveobuhvatno izvi-

jestila o svim aktivnostima na

realizaciji preporuka DRI i u

pogledu forme i kvaliteta iz-

vještavanja podligla ljestvicu

za sve buduće subjekte revizi-

je kada je u pitanju izvještava-

nje o sprovođenju preporuka

DRI - ocijenio jeRadulović.

M.P.M.

OlegDeripaska

PredragSekulić

BranislavRadulović