Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Ekonomija

NIKŠIĆ

–Sindikat nikšićkog

Tosčelika traži hitan sasta-

nakuMinistarstvuekono-

mije i pisanugarancijudau

toj kompaniji višenećebiti

otpuštanja radnika. To je

odluka jučerašnjeg sastan-

ka, organizovanognakon

jednosatnog štrajkaupozo-

renja, kome suprisustvovali

zaposleni, predstavnici sin-

dikata željezare iUnije slo-

bodnih sindikata.

Čelnik sindikalne organizacije

nikšićkih metalurga Pero Ka-

dović kazao je da traže da sa-

stanku obavezno prisustvuju

predstavnici menadžmenta

kompanije, jer želeda ihobave-

žu da niko više nikad ne može

ostati bez posla pod ovimuslo-

vima.

- Ovo je prevršilo svaku mjeru.

Tosčelik jedobio razne subven-

cije od države, plaćaju jeftinu

struju, jeftinu radnu snagu, ne-

maju ekološku dozvolu, pola

mašina nema ni upotrebnu do-

zvolu... I, ne znamo što je preo-

stalo, osim da svi dobijemo ot-

kaz i odemokući - kazao jePero

Kadović i dodao da od ishoda

sastankauMinistarstvuekono-

mije, gdje očekuju i ministarku

Dragicu Sekulić, zavisiti redo-

sljednjihovihbudućihpoteza.

Poslodavacjeponudiodvijeop-

cije za 17 radnika. Jedna je da

sporazumno raskinu radni od-

nos uz otpremninu od deset

plata,adrugadabuduproglaše-

ni tehnološkim viškom i dobiju

720 eura otpremnine.

Jučesu sindikalciKeković iKa-

dović rekli da je 15 radnika pri-

stalona sporazumni

raskid.Ka-

dović kaže da su se zaposleni

koji ostaju bez posla konsulto-

vali sa advokatima i da sumora-

li da potpišu, ali da će složno

tražiti da ne bude više otpušta-

nja.

- Inspekcijski nadzor obavljen

je prošle sedmice i, koliko ja

znam, oni su kažnjeni sa 2.000

eura, ali to nama ništa ne znači.

Što nama predstavlja njihova

kazna, mi hoćemo da se ljudi

vrate na posao. Ali, to nije nad-

ležnost inspekcije – istakao je

Kadović.

Generalni sekretar USSCG Sr-

đa Keković je konstatovao da je

inspekcijazaključilakakojepo-

stupak donošenja nove siste-

matizacije bio u suprotnosti sa

zakonom.

- Niko nije vraćen na posao, jer

suštinski još niko nije dobio ot-

kaz.Tačnojedaposlodavacmo-

že da mijenja sistematizaciju

kad poželi i da mjesečno otpu-

štaovoliko radnika, jer uTosče-

liku je trenutno više od tri stoti-

ne zaposlenih. Očigledno,

poslodavacželidauštedinasta-

rijimradnicima, koji suzanjega

skuplji, a koliko ja znam anga-

žovano je i desetak penzionera.

Neprihvatljivo je da nikšićka

željezara, koja ima trenutno

stotinuugovoraca i angažovane

penzionere otpušta 17 radnika

– rekao jeKeković.

Iz menadžmenta Tosčelika su

ranije saopštili da ih je na otpu-

štanje radnikanatjerala situaci-

ja na tržištu. Oni su željazaru

kupili 2012. godine za 15,1 mili-

oneura,obećavši35milionaeu-

ra invsticija, zapošljavanje 550

radnika i godišnju proizvodnju

od400.000 tona.

Ra.P.

PODGORICA

–Nanovom

spiskublokiranihkoji je juče

objavilaCentralnabankana-

lazi se 16,71 hiljadakompani-

ja, što je 27 višenegonapet-

hodnomprijemjesecdana.

Među novoblokirnim pred-

njači Bigova bej Kotor ćiji ra-

čun je blokiran 42 dana za

316.000 eura. Vektra Boka -

Herceg Novi je blokirana 68

danaza289.000,Korporacija

Ten Moskva dio stranog

društva Budva 57 dana za

160.000,FarmediaPodgorica

36 dana za 105.000, Podgori-

capromet Podgorica 39 dana

za 103.000, Beogradnja – Bar

11 dana za 182.000, Signature

investments Montenegro

Herceg Novi 46 dana za

104.000 eura.

Među novoblokiranim je veli-

ki broj kompanija sa dugom

ispod 100 hiljada eura. Među

njima je Bonibo Nikšić 41 dan

za 75.000, Radnik-invest Bije-

lo Polje 61 dan 84.000, Abora

Kotor pet dana za 96.000, kafe

UlcinjkompaniUlcinj43dana

za 80.000, Kotor open tour 67

dana za 93.000, Pile sajt Moj-

kovacosamdanaza61.000eu-

ra.

KonstrakšnPodgoricajeublo-

kadi osamdana za 41.000, Ba-

radaŠavnik27danaza42.000,

Zeleno srce Montenegro –

Nikšić 46 dana za 49.000 eu-

ra…

U skladu sa Zakonom o plat-

nomprometu, obaveza CBCG

je da objavljuje podatke u vezi

sa postupkom prinudne na-

plate i to nazive kompanija,

odnosno preduzetnika, njiho-

ve matične brojeve, iznose

blokade računa i broj dana ne-

prekidnog trajanja blokade.

IzCBCGsuobjasnili da sema-

tični brojevi za preduzetnike

ne objavljuju, jer se u Central-

nom registru transakcionih

računa Centralne banke, oni

vode po jedinstvenommatič-

nombroju(JMB)građana,čije

objavljivanje nije u skladu sa

Zakonom o zaštiti podataka o

ličnosti.

Podatke CBCG objavljuje jed-

nom mjesečno na internet

stranici, prvog radnogdanapo

isteku mjeseca, sa presjekom

stanjanaposljednji danumje-

secu, po azbučnom redu nazi-

va preduzeća i preduzetnika.

Centralna banka je ove podat-

ke počela da objavljuje od jula

2012.

M.P.M.

PODGORICA

- Adiko banka

se pridružila EBRD-ovompro-

gramu za olakšanje trgovine,

navodi se u saopštenju EBRD-a.

- Adiko banka ima banke u

Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini,

Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji sa

više odmilion klijenata. Zajed-

no sa međunarodnom inansij-

skomgrupacijom iz Beča, šest

banaka će se pridružiti EBRD-

ovomprogramu za olakšanje

trgovine (TFP). Ovim će lokalne

banke omogućiti podršku izvo-

za iz ovih zemalja kao i olakšati

unutarregionalnu trgovinu, kao

glavnog pokretača ekonom-

skog rasta i razvoja - navodi se

u saopštenju.

TFP trenutno uključuje 94

partnerske banke u 26 zemalja,

sa ograničenjima od preko

1,5 milijardi eura i više od 800

banaka širom svijeta.

M.P.M.

PODGORICA

–Poreska

uprava jeuaprilunaplatila

85,31milioneuraprihoda, 17

odsto iznadplananaplate iz

istogmjesecaprošle godine.

Rast je zabilježen kod poreza

na dobit preduzeća i PDV.

Ukupnanaplataporezanado-

bit iznosila je 9,18 miliona što

je trostruko više u odnosu na

plan, odnosno 35 odsto iznad

ostvarenja iz aprila prošle go-

dine. Naplata PDV-a iznosila

je 17 miliona, što je 30 odsto

iznad plana, a 37 odsto iznad

ostvarenja iz komparativnog

perioda prošle godine. Napla-

ćenojedoprinosa40,94milio-

na, a poreza na dohodak gra-

đana 12,84miliona.

-Ukupnabrutonaplatatokom

prva četiri mjeseca iznosila je

318,84 miliona, što je čak 39

miliona iznad ostvarenja iz

istogprošlogodišnjegperioda,

odnosno27miliona iznadpla-

nanaplatezaovaj period- isti-

če se u saopštenju.

M.P.M.

Zaposleni u Tosčeliku traže hitan sastanak uMinistarstvu ekonomije

Otkazprihvatilo 15 radnika

PODGORICA

–Skupštinski

odbor za ekonomijuplanira

nekoliko sjednicakoje će se

baviti izvještajimaDržavne

revizorske institucijeokon-

cesijama i kapitalnom

budžetu - kazao jePobjedi

predsjednikovogodboradr

PredragSekulić (DPS).

Evropska komisija je u izvje-

štaju o napretku Crne Gore,

objavljenom 20. aprila tekuće

godine ocijenila ,,da se Skup-

ština nedovoljno bavi revizor-

skimnalazimaDRI i da ne po-

stoji rasprava i izvještavanje

o primjeni najvažnijih politi-

ka i propisa“.

INICIJATIVA

Sekulić je Pobjedi kazao da je

uproceduriinicijativaOdbora

za kontrolnim saslušanjem u

vezi sa koncesijama i kapital-

nombudžetu.

DjelokrugradaDRI,podsjeća,

definisan je Ustavom i zako-

nomi Skupštinanije i nemože

Centralna banka objavila novi spisak sa 16,71 hiljadu preduzeća i preduzetnika

Zamjesecbroj blokiranihveći za27

EBRD i Adiko banka

sklopili sporazum

Partneri u

olakšanju

regionalne

trgovine

Poreska uprava u aprilu

Naplatili 85

miliona eura

Tragomocjene EK da se parlament nedovoljno bavi izvještajima

Raspravaokon

kapitalnombud

Ostaje otvoreno

pitanje da li

zbog ocjena EK

treba izmijeniti

metodologiju

rada i organizovati

tematske sjednice

o svakom

pojedinačnom

izvještaju DRI

- kaže Predrag

Sekulić

Damjanović: Vidljivosrozavanjeparlamenta

Bivši predsjednik Odbora za ekonomiju Alek-

sandar Damjanović (nezavisni poslanik) kaže

da je EK konstatovala nazadovanje u nadzornoj

i kontrolnoj funkciji Skupštine, koja je tokom

manje od dvije godine mandata ovog

saziva gotovo uništena.

- Umjesto da se bave svojimposlom,

uključujući i kontrolna saslušanja

povodom izvještaja DRI, 42 poslanika

vladajuće koalicije su sebi dodije-

lili ’novogodišnje bonuse’ za nered i

neobavljanje nadzorne i

kontrolne uloge. Uz to je

dio kolega zaboravio da

te bonuse prijavi nadlež-

nomorganu, koji će vjerovatno zaboraviti da ih

sankcioniše – rekao je Damjanović, koji povre-

meno učestvuje u radu Skupštine. Opozicioni

poslanici, naime, bojkotuju rad parlamenta u

ovom sazivu.

- Kada se svemu doda neprocesuirana kri-

vična prijava protiv najodgovornijeg skup-

štinskog zvaničnika za lažno svjedočenje

u slučaju ,,Ramada“, kao i nekontrolisano

trošenje skupštinskih sredstava bez ikakve

kontrole matičnog odbora, vidljive su raz-

mjere srozavanja parlamenta i ne

treba da čude negativne ocje-

ne sa međunarodnih adresa

- smatra Damjanović.

BosaBogdanovićneće

sporazumni raskid

Bosa Bogdanović, jedna odmalobrojnih koji nijesu željeli da

potpišu sporazumni raskid ugovora, vjeruje da će joj Sindikat

pomoćidaostvarisvojepravo,timpriještojesamohranamajka.

-Sramotajedaljudekojisuradili35godinaostavljajubezposla.

Ja samsamohranamajka i sad samna ulici, bez

novca i za hljeb. Tražila sam i tražiću pomoć, a

člansamDPS-atridecenije.GlasalasamĐuka-

novićainaposljednjimizborima,vjerovalamu

i sadmislimdaovudržavunikonemoževoditi

ko on, ali šta se dešava u posljednje vrijeme,

nijesamsigurnada li onznaštase radi –ka-

zala jeBogdanovićnovinarima.

Dodala je da sunjene obaveze, nakon što

je proglašena tehnološkimviškom, podi-

jeljenenatrikoleginice,kojeneznajuradi-

ti taj posao, pazaključujedaposrijedi nije

racionalnasistematizacija.

BosaBogdanović

AleksandarDamjanović

Keković i Kadović ispredželjezare