Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Politika

PODGORICA

– Srbi u srp-

skimnacionalnimstranka-

mauCrnoj Gori svjesno ili

nesvjesno,manje ili više, no-

sioci sukrajnjepogrešnepo-

litike. Oni ne tražedabudu

ravnopravni saostalimgra-

đanima, većda imajuvišak

prava. Ako imje touskraće-

no, smatraju seobespravlje-

nimpo svimpitanjima–kaže

zaPobjedupolitički analiti-

čarRankoĐonović, komen-

tarišući zahtjevePolitičkog

savjetaNove srpskedemo-

kratije za „pravnimprizna-

njemSrbauCrnoj Gori“.

PredsjednikPolitičkogsavjeta

Nove srpske demokratije Bu-

PODGORICA

–Bivšaod-

bornicaGPURA izBara i

potpredsjednicaForuma

ženaGPURANadaMarsti-

jepovićnosilac jenezavi-

sne liste grupe građa „Re-

forma zaBar“.

MarstijepovićjeOpštinskojiz-

bornoj komisiji uBarupredala

svoju listu i tomprilikom, kako

prenosiportalJedro,istaklada

će ,,Reforma“ dolaskom na

vlast doprinijeti boljem radu

lokalne samouprave, javnih

preduzeća i ustanova, a samim

tim i boljem životu građana

Bara, a sve kroz realizaciju

projekta Reforme lokalne sa-

mouprave.

- Zato pozivam sve građane

grada Bara da na lokalnim iz-

borima koji se održavaju 27.

maja 2018. godine, podrže

„Reformu za Bar“ - poručila je

Marstijepović.

Marstijepović je prvobitno bi-

laodbornica i lokalnafunkcio-

nerka Socijaldemokratske

partije, ali je tu stranku napu-

stila i početkom maja prošle

godine se pridružila pokretu

URADritanaAbazovića.

U pokretu URA tada su istakli

da su „jako zadovoljni novim

pojačanjem, kaoida jeMarsti-

jepović primjer hrabre i kom-

petentne odbornice, koja svo-

ju veliku energiju godinama

žrtvuje za ukupan prosperitet

Bara i CrneGore“.

Gosinu kasnije Marstijepović

je, prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, napustila Uru

zbog neslaganja sa politikom

lidera te partije Dritanom

Abazovićem.

- Jedanodrazloga je i koalicija

u Baru sa Demokratma sa ko-

jom je bila nezadovoljna - re-

kao je izvor Pobjede.

Marstijepović juče nije odgo-

varala na telefonske pozive

Pobjede.

Đ.Ć.-N.Z.

PODGORICA

–CrnaGora će

jačanjemulogeJadransko-

jonske inicijative (JJI) dalje

podsticati saradnjumeđudr-

žavama članicamauciljubr-

žeg razvoja regionaucjelini -

poručio jeministar vanjskih

poslova, SrđanDarmanović

tokomrazgovora sa general-

nimsekretaromJJI, Đovani-

jemKastelanetom.

U fokusu sastanka bilo je jed-

nogodišnje predsjedavanje

CrneGoreJJIkojećepreuzeti

u junu. Darmanović je nagla-

sio da će Crna Gora kroz jača-

nje uloge Jadransko-jonske

inicijative dalje podsticati sa-

radnju među državama člani-

cama u cilju bržeg razvoja re-

giona u cjelini.

- Prioritetne aktivnosti Crne

Gore biće usmjerene na jača-

nje turističke, kulturne, sao-

braćajne i energetske poveza-

nosti, zaštitu životne sredine i

međuuniverzitetsku saradnju

- rekao jeDarmanović.

On je rekao da će Crna Gora,

kao predvodnik procesa

evropskih integracija, poseb-

nu pažnju posvetiti promociji

vrijednosti i standardaEvrop-

ske unije.

Kastelaneta je saopštio da je

uvjeren da će Crna Gora, na-

kon Italije, uspješno nastaviti

predsjedavanje JJI, te da će

postići ciljeveStrategijeEUza

jadransko-jonski region (EU-

SAIR).

- Ciljevi EUSAIR obuhvataju

ekonomski rast i društveni

prosperitet u regionu kroz

unapređenje konkurentnosti i

povezivanje Albanije, Bosne i

Hercegovine, Grčke, Hrvat-

ske,Italije,Slovenije,CrneGo-

re i Srbije - zaključuje se u sa-

opštenju.

R.P.

PODGORICA

- Promjeneu

Podgorici bićeuvodupoli-

tičkepromjenenadržavnom

nivoukoje jedinomogubiti

ostvarenena građanskom

konceptupunogpoštovanja

Ustavnihodređenjadržave,

saopšteno je izGrađanskog

saveza zapromjene.

Građanski savez će, prema

riječima nosioca liste

Ivana Vujovića, ra-

skinuti sa praksom

otuđene partijske

elite koja Podgori-

cu smatra svojim

vlasništvom.

Vujović je kazao da

će Građanski sa-

vez vratiti

grad gra-

đanima,

otvoriti

sistem

za sve

stručne, slobodne ljude i profe-

sionalce koji svojim znanjima

mogupomoći Podgorici.

- Moramo okupiti sav stručni

kadrovski potencijal kako bi

se grad razvijao u smjeru koji

odgovara opštem, a ne intere-

su otuđenih pojedinaca koji

suumislili da su iznadPodgo-

riceidržave-rekaojeVujović.

On je dodaoda uGrađanskom

savezu žele promjene, a to

znači smjenuaktuelne vlasti

uPodgorici.

Vujović je ocijenio da sa-

mim time što aktuelni

gradonačelnik ne vodi li-

stu Demokratske partije

socijalista u Podgorici

vlast priznaje da su po-

trebne promjene

i da je radila

loše u pret-

h o d n o m

periodu.

R.P.

ŽABLJAK

– Na lokalnim iz-

borima na Žabljaku koji su za-

kazani za 27. maj za naklonost

birača nadmetaće se tri izbor-

ne liste, odnosno dvije koalici-

je i jedna partija. Opštinska iz-

borna komisija Žabljaka na

jučerašnjoj sjednici potvrdila

je i proglasila tri izborne liste.

DemokratskaCrnaGorana iz-

borma za popunu žabljačkog

parlamentanastupa samostal-

no sa izbornomlistompodna-

zivom „Aleksa Bečić - Demo-

krate – Pobjede, a ne podjele

- Dođi kući jer imamo plan“.

Potvrđena je i izborna lista ko-

alicije DPS - SDpodsloganom

„Za dobro građana Žabljaka -

Pobjednički - Milo Đukano-

vić“. Sa izbornom listom na

izborima naŽabljakunastupi-

će koalicija Demokratskog

fronta i SNP-a.

Svetriizbornelisteimajupo31

odborničkog kandidata koliko

se inače bira odbornika u SO

Žabljak.

R.P.

Reakcije na stavove Političkog savjeta Nove i njihovo traženje

„pravnog priznanja“ Srba u Crnoj Gori

DPS: Nedobronamjerni Srbi su

pojedinci izpolitičkogestablišmenta

- Utisak mi je da su jedini nedobrona-

mjerni Srbi, koji konstantno svađaju

srpskinaroduCrnojGorisadržavom

CrnomGorom, samo pojedinci koji

čine dio političkog establišmenta –

kazao je za Pobjedu Nikola Rakoče-

vić, poslanik DPS-a, komentarišući

stavove Političkog savjeta Nove srp-

skedemokratije.

On je istakaoda je „CrnaGorau teškim

godinama sa kraja 20. vijeka pa do

danasvrlopažljivoimudrovodila

politiku prema svimnarodi-

maunutardržave“.

- Ravnopravnost

svihmanjinskihna-

roda sa crnogor-

skimosnovnajepremisapolitikeaktuel-

ne većine. Pitam se kako da država

prizna ono što čini njen sastavni dio?

Srbiisviostalinarodičinenašudržav-

nu kućumultinacionalno bogatom i

u slozi svihnašihnaroda, okupljenih

oko ljubavi prema nezavisnoj, slo-

bodnoj Crnoj Gori, leži zajednički

uspjeh–poručio jeRakočević.

Premanjegovimriječima, Srbi suuvi-

jek bili prijatelji Crne Gore ali, kako je

kazao, „velikosrbi i svi koji imaju na-

mjerepremaCrnojGorikojesuu

suprotnostizanjeniminteresi-

ma, jesu protivnici svakog

dobronamjernoggrađanina

CrneGore“.

Bivša odbornica i potpredsjednica Foruma žena

GP URA nosilac nezavisne liste grupe građana

Marstijepović

napustila Uru

zbog neslaganja

sa Abazovićem

Forumženane sluša

stranačko rukovodstvo

Marstijepović je već druga visoka funkcionerka Foruma

žena GP URA koja je napustila stranku zbog neslaganja sa

politikom stranačkog rukovodstva. Prije nje u jeku kam-

panje za izbore za predsjednika Crne Gore iz GP URA je

izbačena predsjednica tog tijela Zdenka Grbavčević koja je

javno saopštila da neće podržati predsjedničkog kandidata

većeg dijela opozicije Mladena Bojanića.

Nakon što je izbačena iz stranke Grbavčević je optužila

Abazovića da se ponaša diktatorski i da suzbija drugačija

mišljenja u stranci.

RankoĐonović:

Velikosrbi traže

višakprava

NadaMarstijepović

Ocjena nosioca liste Građanskog saveza za

promjene Ivana Vujovića

Promjene u Podgorici

uvod u promjene

na državnomnivou

Ministar vanjskih poslova Darmanović razgovarao sa generalnim

sekretaromJadransko-jonske inicijative Kastelanetom

CrnaGoraćepodsticati saradnju

međudržavamačlanicama

U susret lokalnim

izborima

Tri izborne liste

na Žabljaku

dimir Aleksić zatražio je od li-

dera te stranke Andrije Man-

dića da se zauzme za „pravno

priznanje Srba u Crnoj Gori“.

Aleksić je taj zahtjevdefinisao

zaključkomPolitičkogsavjeta,

objavljenim u ponedjeljak, u

kojem je pozvao sve političke

subjekte koji okupljaju Srbe

da se zauzmu za „konstitutiv-

na prava Srba“. Jedna od ocje-

naAleksića, objavljenaupoje-

dinim medijima, je i da je

„Crna Gora neprijateljska dr-

žava Srbiji i srpskomnarodu“.

Đonović kaže da „apsolutno

nije tačno da su Srbima ugro-

žena bilo koja prava u Crnoj

Gori“.

- Crna Gora nikada kroz svoju

istoriju, kao ni danas, nije bila

neprijateljska država ni Srbiji,

ni srpskomnarodu, ma gdje se

nalazio, dok za obrnuto, nije-

sam siguran. Crna Gora je, do

nedavno, upravo zbog srpskih

interesačestougrožavalasvoje

nacionalne i državne interese.

Velikosrbi i velikosrpska poli-

tika smatradaCrnaGora treba

i mora da se i danas žrtvuje za

velikosrpske interese, pa čak i

kad od te i takve politike Srbi i

Srbijanemajukoristi, pa i dalje

od toga. Kada zvanična srpska

politika u dobroj mjeri pravi

otklon od velikosrpske politi-

ke, crnogorski velikosrbi su i

dalje na tom poslu – istakao je

Đonović.

On smatra da su nosioci takve

politike ,,jedan od većih i po-

sljednjih karcinoma na srp-

skom nacionalnom i držav-

nom tkivu”, od kojeg Srbija

ima samo štetu. Đonović je

istakaodadokazdaSrbi nijesu

ugroženiuCrnojGoripokazu-

je postojeća vlast.

- Imali smo i imamo na čelnim

opštinskim funkcijama građa-

ne srpske nacionalnosti. Isti-

na, to su oni koji priznaju

Ustav, odnosno državu Crnu

Goru–kazao jeĐonović.

Predsjednik Liberalne partije

Andrija Popović kazao je za

Pobjedu da nema razloga da

Srbi u Crnoj Gori traže pose-

banustavni status.

-Polazećioddruštveneiustav-

ne realnosti da je Crna Gora

građanska država, čiji su kon-

stituenti i autohtonimanjinski

narodi, ne vidim nijedan ra-

zlog da crnogorski Srbi ili Cr-

nogorci, traže neki poseban

ustavni status –kazao jePopo-

vič.

On je rekao da je „Crna Gora

jednakodržava svihnas“.

- Nikada u istoriji nije bila, niti

će biti neprijatelj bilo kom na-

rodu, jer Crnogorci svih vjera i

nacija nikada nijesu mrzjeli.

Tolerancija imultikulturalnost

genetske su predispozicije

ogromne većine nas. Kako smo

već duže u predizbornom ci-

klusu, ranije predsjedničkom,

sadalokalnom,pojediniekstre-

mni politički stavovi služe kao

naivan pokušaj homogenizaci-

je nekih grupacija – istakao je

Popović.

I.KOPRIVICA

NikolaRakočević

SrđanDarmanović i Đovani Kastelan

IvanVujović

RankoĐonović

Kako smo već duže u predizbornomciklusu,

pojedini ekstremni politički stavovi služe

kao naivan pokušaj homogenizacije nekih

grupacija – istakao je Andrija Popović