Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Petak, 4. maj 2018.

PODGORICA

Izvjestilac

Evropskog parlamenta za

Crnu Goru Čarls Tanok veliki

je pobornik proširenja EU

na Zapadni Balkan. U raz-

govoru za Pobjedu kaže da

bi bio srećan ukoliko naša

zemlja postane dio Unije i

prije 2025. godine i dodaje

da je prošlo vrijeme ratova

na ovimprostorima.

– Mislimda nije korisno

govoriti o ratovima na Balka-

nu. Jasno je da postoje nape-

tosti u regionu, ali vjerujem

da postoji jaka volja među

ljudima da krenu naprijed i

da prevaziđu kon likte, koji

pripadaju prošlosti. Članstvo

u EUmože samo pomoći

na tomputu i ja sam veliki

pobornik proširenja EU na

Zapadni Balkan – rekao je

Tanok za Pobjedu.

POBJEDA:

Evropska komi-

sija nedavno je objavila

izvještaj oCrnoj Gori, navo-

deći da problemi prisutni

od ranije i dalje postoje

– nedovoljna borba protiv

korupcije i primjene vlada-

vine prava, slab napredak

na polju slobode izražava-

nja. Da li bi ovakvi podaci

trebali da zabrinu i Brisel

i CrnuGoru, s obziromna

to da nas Evropa doživlja-

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore poručio

Danilović:

Opozicijada se

neotimaoko

mandata

PODGORICA

Zadatak

opozicije jedapobijediDe-

mokratskupartiju socijali-

stana lokalnimizborima, a

neda seotimaokoodbornič-

kihmandata, poručio je

predsjednikUjedinjeneCr-

neGoreGoranDanilović.

Onjejučenasastankusaruko-

vodstvima izbornih štabova

aktivistima UCG i opozicio-

nim biračima rekao da im je

zadatak da pobijede DPS, a ne

da seotimajuokoodborničkih

mandata.

- Ti mandati, ako izostane po-

bjeda, neće značiti mnogo. Mi

smo ozbiljni ljudi i nemamo

pravoda učestvujemounedo-

stojnim svađama i prepucava-

njima opozicionih lidera - re-

kao je Danilović, saopšteno je

izUjedinjene.

On je zbog, kako je kazao, op-

šteg interesa pozvao na mini-

mummeđusobnogpoštovanja

i zatražio da se ne potcjenjuju

opozicionibirači i svi slobodni

ljudi uCrnoj Gori.

- Optimizam ruši nesmjenlji-

vu vlast. Slati poruke tipa: ne

rasipajteglasove,ilineglasajte

za ove i one nije nikakva orgi-

nalnost. Ljudi sve vide i znaju

šta je čiji plan. Rasipanja gla-

sovanema akoznatekomeda-

jete povjerenje i ako vjerujete

ljudima - rekao jeDanilović.

On je ocijenio da je rasipanje

kada senezna šta ćeposlije iz-

borabitisavašimglasom,kada

vas izda politika koja vam se

učini lijepom.

- Ozbiljni ljudi su izbor ozbilj-

nihbirača, onihkoji razmišlja-

ju svojom glavom. Ako je i po-

stojao rizik od rasipanja,

uplašeni su ušli u koalicije i ti-

me je priča završena - ocijenio

jeDanilović.

R.P.

Predsjednik Odbora zameđunarodne odnose i iseljenike

razgovarao sa ambasadorkomUKAlison Kemp

VelikaBritanijapodržava

evropskuperspektivu regiona

PODGORICA

VelikaBrita-

nijapodržava evropskubu-

dućnosti ZapadnogBalkana,

i poredčinjeniceda se tadr-

žavanalazi uprocesu izlaska

izEvropskeunije.

To je ocijenjeno na sastanku

predsjednikaOdbora zameđu-

narodneodnoseiiseljenikeAn-

drije Nikolića i ambasadorke

VelikeBritanijeiSjeverneIrske

uCrnoj Gori AlisonKemp.

Iz Skupštine je saopšteno da

su, s tim u vezi, sagovornici

potvrdili značaj održavanja

Samita zemalja Zapadnog

Balkana u julu u Londonu, u

čemu se ogleda posvećenost

UjedinjenogKraljevstva inte-

gracionim procesima tog re-

giona.

Nikolićje,kakosenavodi,izra-

zio institucionalnu i ličnu za-

hvalnost Kemp na aktivnoj

podršci tedržaveCrnoj Gori u

procesu pridruživanja Evrop-

skoj uniji.

Kemp je naglasila da je parla-

mentarna diplomatija jedan

od stubova praktične saradnje

dvije države i istakla značaj

povezivanja dva parlamenta

nastavkomprograma koji rea-

lizuje UK u saradnji sa Ves-

tminsterskom fondacijom za

demokratiju, a čiji je cilj unap-

ređenje kapaciteta Skupštine

za efikasno vršenje parlamen-

tarnog nadzora.

Nikolić je ukazao na važnost

povezivanjaodborazavanjske

poslove dva parlamenta sa na-

glaskom na upoznavanje po-

slanika crnogorske Skupštine

sa bogatom parlamentarnom

praksom i iskustvima UK kao

države sa najdužom tradici-

jomparlamentarne demokra-

tije uEvropi.

R.P.

GoranDanilović

Čarls Tanok, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru

Nijekorisno

govoriti o

ratovima

naBalkanu

Evropska komisija

je očigledno go-

vorila o perspek-

tivi pristupanja do

2025. godine, ali ja

bih, naravno, bio

prvi koji bi poželio

crnogorsko pristu-

panje EUprije tog

datuma

va kao lidere integracija na

ZapadnomBalkanu?

TANOK:

Evropska komisija

temelji svoje izvještaje na

osnovu jasnihmjerila i kriteriju-

ma. Oni traže konkretne zakon-

ske reforme, ali isto tako vode

evidenciju o sprovođenju tih

zakonskih reformi. Crna Gora

nastavlja sa sprovođenjem

zadatih reformi, ali očigledno je

potrebno učiniti još više, a za to

je potrebno i dodatno vrijeme.

POBJEDA:

Kako bi EUmogla

da poboljša stanje demokra-

tije u regionu? Da li bi trebalo

da bude oštrija prema vlada-

ma Zapadnog Balkana?

TANOK:

Mislimda je trenutni

pristup, pravi pristup. Evrop-

ska unija je pokazala ogromnu

posvećenost politici proširenja

na region Zapadnog Balkana,

koji je posebno naglašen ove

godine. Riječ je o ohrabrivanju

i pružanju podrške vladama u

sprovođenju reformi, kako bi

se postigao cilj ulaska u Evrop-

sku uniju.

POBJEDA:

CrnaGora je dobi-

la i novog predsjednikaMila

Đukanovića. Vjerujete li da za

vrijeme njegovogmandata

naša zemljamože postati dio

Evropske unije, kao štoĐuka-

nović tvrdi?

TANOK:

Evropska komisija je

očigledno govorila o perspek-

tivi pristupanja do 2025. godi-

ne, ali ja bih, naravno, bio prvi

koji bi poželio crnogorsko pri-

stupanje EU prije tog datuma.

POBJEDA:

Što su, prema

Vašemmišljenju, najveći

izazovi za evropsku perspek-

tivu? Da li su to samo interni

problemi zemalja kandidata

ili možemo da govorimo i o

spoljnimprijetnjama, poput

ruskog uticaja ili problema

unutar same EU, kao i ocjene

da slabi interesovanje za pro-

širenje?

TANOK:

Mišljenje javnosti

u zemljama Evropske unije

o proširenju ostaje izazov.

Bregzit je jasno pokazao koju

prijetnju tomože predstavljati

za evropski projekat. Francu-

ska ima mandat da održi refe-

rendumo svakombudućem

proširenju EU, a druge zemlje

članice će je vjerovatno pratiti

zbog pritiska populističkih

partija. Zato je ključno da sada

počnemo da se bavimo ovim

pitanjem, pitanjemproširenja

i objasnimo prednosti daljeg

proširenja, kako sadašnjim

građanima EU, tako i onima

koji će to biti u budućnosti.

POBJEDA:

Francuski pred-

sjednik Emanuel Makron

nedavno je kazao da EUne

bi trebala da prihvata nove

članice, dok s druge strane

predsjednik EKŽanKlod Jun-

ker upozorava na opasnost

od rata na ovimprostorima

ukoliko se „Evropa ne otvori

prema ZapadnomBalka-

nu“. Da li, zaista, vjerujete u

mogućnost novih ratova na

ovimprostorima i da li ocjene

Makronamogu da djeluju

obeshrabrujuće za zemlje

Zapadnog Balkana?

TANOK:

Mislimda nije kori-

sno govoriti o ratovima na

Balkanu. Jasno je da postoje

napetosti u regionu, ali vjeru-

jemda postoji jaka volja među

ljudima da krenu naprijed i

da prevaziđu kon likte, koji

pripadaju prošlosti. Članstvo u

EUmože samo pomoći na tom

putu i ja sam veliki pobornik

proširenja EU na Zapadni

Balkan.

POBJEDA:

Da li očekujete

da se dešavanja na global-

noj političkoj sceni odraze

i na naš region? Govorim

o Bregzitu, ali i onome što

zovu novimHladnimratom,

zategnuti odnosi Rusije i

Zapada, koji su dodatno

uzdrmani posljednjim

slučajemtrovanja Sergeja

Skipalja?

TANOK:

Smatramda je

Bregzit bio sebičan i destruk-

tivan čin protiv projekta mira

i prosperiteta, koji će samo

ohrabriti ruskog predsjednika

Vladimira Putina koji poku-

šava da podstakne nemire i

podjele u evropskombloku.

Svijet trenutno prolazi kroz

periode ogromnih promjena,

tehnološki i geopolitički, i vje-

rujemda će region Zapadnog

Balkana najbolje funkcionisa-

ti kroz partnerstvo sa drugim

evropskim zemljama, a ide-

alno kao punopravne članice

EU.

Jovana ĐURIŠIĆ

Evropska komisija temelji svoje izvještaje na osnovu jasnihmjerila

i kriterijuma. Oni traže konkretne zakonske reforme, ali isto tako

vode evidenciju o sprovođenju tih reformi. Crna Gora nastavlja sa

sprovođenjemzadatih reformi, ali očigledno je potrebno učiniti još

više, a za to treba i dodatno vrijeme

INTERVJU

ČarlsTanok

AlisonKemp i AndrijaNikolić