Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

CrnomGorom

BAR

-Predstavnicimladih

Socijaldemokrata Bara sa

predsjednikom Dragom

Drobnjakom na čelu pod-

nijeli su opštini peticiju za

izgradnju biciklističke sta-

ze. Riječ je o projektu „Za

zdrave oaze, za biciklistič-

ke staze“.

Sa njima je razgovarao

predsjednik opštine Zoran

Srzentić.

- Mladi treba da daju pri-

jedloge i sugestije koji će

podsticati sve da ulože do-

datnenaporeza realizaciju

inicijativa–kazaojeSrzen-

tić.

Prema riječima Draga

Drobnjaka, peticiju je pot-

pisompodržalovišeod750

Barana, a cilj je obezbjeđi-

vanjeuređenihioznačenih

biciklističkih staza.

– To bi bilo od velikog zna-

čaja zanaše sugrađane, ali i

za poboljšanje cjelokupne

turističkeponudeBara.Ta-

kođe, ovom inicijativom

OSD Bar daje doprinos

afirmaciji sporta i sport-

skog turizma, rekreacije i

zdravih stilova života, če-

mu ćemo i u narednompe-

riodu težiti – kazao je

Drobnjak.

C.G.

MOJKOVAC

– Iz štampe

je,uzpodrškuMinistarstva

kulture, izašao novi broj

Mojkovačkihnovina.

Mojkovačkenovine, koje je

pokrenuo 1996. godineRo-

doljub Ćorić a izdaje ih

RTV Mojkovac, u ovom

broju objavljuju niz zani-

mljivih tekstova, reporta-

ža, intervjua i pravu malu

foto galeriju lokalnih pri-

rodnih ljepota. Tu su, po-

red ostalog, intervju sa

predsjednikom opštine

RankomMišnićem– „Gra-

dić po uzoru na švajcar-

ske“, razgovor sa Svetom

Vukovićem, legendom ju-

goslovenskog novinarstva,

pričeokošarkaškojlegendi

Nebojši Bogavcu, o Milo-

vanuĐilasu, Zetskomputu

Kotor – Brskovo, sportskoj

zoni na prostoru bivšeg ja-

lovišta... Naslovnu stranu

krasi lice Magdalene Vuk-

čević–„MiszimeCrneGo-

re 2018“.

Časopis izlazi dvomjeseč-

no.

R.Ć.

ROŽAJE

- Šansaopštinana

sjeverukoje imajuvelikepo-

tencijale jesteda svojupo-

nudupovežu saprimorskim

gradovima - ocijenila jedi-

rektoricaNacionalne turi-

stičkeorganizacijeŽeljka

Radak-Kukavičić.

Ona je sa direktorima turistič-

kih organizacija Berane, Plav,

Andrijevica i Petnjica, Bijelo

Polje, Gusinje i Rožaje razgo-

varala opredstojećoj sezoni.

PREDSEZONA

- Ove godine u predsezoni

imamomnogo više turista ne-

go što je to bio slučaj ranijih

godina. To su gosti koji dolaze

iz zapadne i sjeverne Evrope,

ali oni nijesu tu samo zbog po-

nude sunca imora. Tokombo-

ravka na primorju znatan dio

vremena provode na sjeve-

ru, gdje posjećuju nacionalne

parkove, što je odlična prilika

da imLTOpredstavesvojupo-

nudu. Sjeveruovomperiodua

i tokom ljeta ima priliku da

ugosti veći broj turista koji u

Crnu Goru dolaze zbog aktiv-

nog odmora – rekla je Radak-

Kukavičić.

Ona smatrada je konkurentna

prednost naše države činjeni-

ca da na malom prostoru ima

raznovrsnu ponudu. Radak-

Kukavičić je obišla turistički

kompleks,,Jela“čijeotvaranje

se očekuje početkomjuna.

- Kapaciteti etno-sela ,,Jela“

pružaju veliku mogućnost za

uvezivanje drugih kapaciteta

kojeimaRožaje,aisjeverCrne

Gore, aposebnoznačajno je to

što će ovdje posao dobiti dva-

desetak ljudi. Značajno je i to

što ovaj dio turističke ponude

može uz pomoć svih nas biti

promovisan i povezan sa po-

nudom primorja, što je sigu-

ran put da će ovi kapaciteti bi-

ti popunjeni dobrim dijelom

godine – kazala je Radak-Ku-

kavičić.

Onajeocijeniladaćepoveziva-

nje biti zanimljivo, jer turistič-

keagencijesaprimorjasveviše

traže sadržaje koji podrazumi-

jevajukombinovani odmor.

- Turistima je interesantno da

dva, tri dana borave na pri-

morjuadva, tri, pačak i višena

sjeveru, uz razvoj određe-

nih tematskih ruta, ne samo

pješačenja i biciklizma, već i

određenih kulturnih ruta koje

povezuju sve sadržaje i ponu-

du. Perspektiva Crne Gore je i

upoznavanje tradicije njenog

naroda i uvezivanje ponude

na tom nivou sigurno će pro-

dužiti sezonu i učiniti da sje-

ver prosperira – kazala je Ra-

dak-Kukavičić.

BICIKLIZAM

Direktor rožajske LTO Amel

Dedeić kazao je da je taj sasta-

nak bio odlična prilika za raz-

mjenu mišljenja i kreiranje

promotivnih aktivnosti sa ko-

legama.

-Mislimda sepolakoali sigur-

no ide ka tome da postane-

mo centar događanja. Naši

gosti su izrazili zadovoljstvo

uvođenjembiciklizmakaono-

ve ponude. Konstatovali smo

da su bicikla koja su spremna

za iznajmljivanje kvalitetna i

mislimda će ovo biti pravo tu-

rističko osvježenje za predse-

zonu i glavnu turističku sezo-

nu– rekao jeDedeić.

F.KALIĆ

ROŽAJE:

Direktorica NTO razgovarala sa predstavnicima lokalnih TO

Uvezatiponudu

sjevera i juga

ISKORISTITI POTENCIJALESJEVERA:

SasastankauRožajama

„Gradićpo

uzoruna

švajcarske“

MOJKOVAC

BAR

Srzentić i Drobnjak

Peticijaza

biciklističke

staze

DANILOVGRAD

- Postojimogućnostzaproširenjesaradnje

opštineDanilovgradi lokalnihzajednicauVelikojBritaniji, na-

ročitourazmjeni znanja i iskustavauoblastimaafirmacijebi-

znisa, privrednihdjelatnosti, turizma, kulture i sporta–kazala

jeambasadorkaVelikeBritanijeuCrnojGoriAlisonKemp.

Ona je tokom razgovora sa predsjednikom opštine Branislavom

Đuranovićem i glavnimkoordinatoromzameđunarodne projekte

lokalne upraveDarkomMrvaljevićemkazala da su ,,ljudski resursi

ovdje pravo bogatstvo, jer mladi ljudi ulažu stečeno znanje i ogro-

mantrudda sepoboljša i unaprijedi život svihgrađana“.

Đuranović je, saopšteno je iz njegovog kabineta, gošću kojoj je to

bilaprvazvaničnaposjetaDanilovgradu,upoznaooosnovnimisto-

rijskim, demografskim i socio-ekonomskimkarakteristikama ove

sredine, sa posebnimakcentomna povoljan poslovni ambijent kao

preduslovbrzog privrednog razvoja.

Imajući u vidu razvojne resurseDanilovgrada, naročito u domenu

poljoprivrede i turizma, istakao je zainteresovanost za iskustva

stručnjaka izUjedinjenogKraljevstva iz domena lokalnih uprava i

prenošenja najboljih praksi. Đuranović je ambasadorku infomisao

onoviminfrastrukturnimkapitalnimprojektima koji će se realizo-

vatiipredložiodasenarednisusretupriličikoduzornihdomaćinai

rekorderauproizvodnji zdraveekološkehrane.

B.K.

ULCINJ

-Javnopreduzećeza

upravljanjemorskimdobrom

sprovodiprojekatzaštitepje-

ščanihdinanaVelikojplaži.

Riječ jeonastavkuaktivnosti

kojesuzapočeli 2015. godine.

Aktuelni radoviuzaleđupla-

že ,,Toni gril“ i ,,Majami“obu-

hvatili suprevashodnonabav-

kumaterijala i izradudrvene

ogradeudužini 1.600metara,

kakobi se fizički zaštitiotaj

pojas.

Trasirani su prilazi za usmjera-

vanjekorisnikaiposjetilacapre-

ma plaži, a zatim je izvršeno

postavljanje dvije informativne

table sa opštim podacima o di-

nama.

- Ovim projektom se postojeći

pojas dina ograđuje, te trasiraju

putevi i prolazi doplaža, kakobi

se spriječilo nekontrolisano

probijanje prolaza i parkiranje

vozilanadinama–objasnili su.

Prethodnihgodina ograđene su

dinenapotezuodkajt-surfloka-

cija istočno prema ušću rijeke

Bojane.

Agencija za zaštitu prirode i ži-

votnesredineizdalajedozvolui

uslovezaštiteprirodenaosnovu

kojih je pripremljen predmjer i

predračun,azarealizacijuposla

korišćena su pozitivna iskustva

uItaliji.

Vrijednost ove investicije je

20.000 eura. Radove je izvelo

prduzeće „RDZ“ izBudve.

Pojaspješčanihdinaformiranih

u zaleđu plaže ima višestruku

ulogu. Pored toga štosudine re-

gulatori dinamičnog procesa

transporta pijeska, te služe kao

zaštitaoderozijeplaže, ovaj po-

jas je i značajno stanište jedin-

stvenih vrsta biljaka - halofitne

vegetacije, a koje imaju rijetku

osobinu da opstaju u ekstre-

mnim uslovima (zaslanjena

podloga i uticaj vjetra). Naju-

groženija vrsta je badra -

Pancratiummaritimumkoja se

nalazi samona tomlokalitetu, u

uskojzoninasamojplažiizako-

nomjezaštićena.

Velikaplaža,dugačka12kilome-

tara, širine od 40 do150metara,

sa zaleđem predstavlja jedin-

stveni ekološko područje u Cr-

noj Gori, u kome su prepoznat-

ljiva specifična staništa kao što

supješčane dine, močvare, ušće

rijeke. Rješenjemo zaštiti obje-

kata prirode, Velika plaža sa za-

leđem zaštićena je kao spome-

nikprirode.

- Stoga je od posebnog značaja

dasepostojećipojasdinasasvo-

jom autohtonom vegetacijom

sačuva, a lokacije na kojima je

ovajpojasuništeniliporemećen

da se rehabilituju.

C.G.

IPATIMZAPOHVALU:

KempkodĐuranovića

Ambasadorka Alison Kemp posjetila Danilovgrad

Ljudski resursi su

bogatstvoopštine

Zaštitili pješčanedine

Morsko dobro realizuje projekat na Velikoj plaži uUlcinju

SPECIFIČNASTANIŠTA:

Detalji saVelikeplaže