Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

CrnomGorom

KOTOR

– Megakruzer ,,Kroun

princes“ usljed jakog sjevero-

ističnog vjetra koji je u kotor-

skom zalivu duvao 52,3 čvora

umalo nije dohvatio obalu Prča-

nja. Brod kompanije „Princes

kruizis“ nalazio se na sidrištu

broj dva ispred Dobrote, nošen

snažnim vjetromprimakao

se obali, usljed čega je sidro

zaribalo obalu. Mještani i brojni

gosti sa zebnjom su posmatrali

kako se približava gorostas dug

288metara, od skoro 114.000

tona.

Međutim, kapetan Lučke kape-

tanije Bruno Brkanović kazao

je da se ništa dramatično nije

dogodilo.

- Istina, dogodio se incident, ali

nije bilo ni govora o tome da je

brodu prijetila opasnost da se

nasuče – kazao je Brkanović.

UZAKZALIV

On je potvrdio da je jak vjetar

doveo brod blizu obale u 8:50

sati, ali da su svi motori radili i

da je kruzer u svakom trenutku

bio siguran.

- Kruzer, dužine skoro 300

metara, bio je udaljen od obale

Prčanja 70 do 100metara, na

dubini od 12 metara. U 9:40 sati

brod je bio na sigurnom, tako

da više nije postojala nikakva

opasnost od kontakta sa oba-

lom – kazao je Brkanović.

U Lučkoj kapetaniji kažu da se

može očekivati da takvih inci-

denata bude jer je zaliv previše

uzak za megakruzere.

„VIKINGSTAR“

Jak sjeveroistočni vjetar ne

pogoduje sidrenju i pristajanju

brodova većih gabarita i može

da ih pogura iz pravca Dobrote

prema Prčanju. Prije tri godine,

u aprilu, kruzer „Viking star“,

bio je na sidru koje je usljed

jakih udara sjevernog vjetra

počelo da ,,ore“ morsko dno.

Sidro nije moglo da spriječi

kretanje broda ka kotorskom

Parku slobode, a katastrofa

je spriječena maksimalnim

angažovanjem strojeva koji su

uspjeli da postignu punu snagu

i tako zaustave kretanje broda

ka obali, od koje je bio udaljen

nepunih stotinak metara.

S.M.

Kruzer zamalodohvatioobaluPrčanja

Brod kompanije „Princes kruizis“ nalazio se na sidrištu broj dva ispred Dobrote, nošen

snažnimvjetromprimakao se obali na oko 70metara. Mještani i brojni gosti sa zebnjom

su posmatrali kako se približava gorostas dug 288metara, od skoro 114.000 tona

Incident u Bokokotorskomzalivu prošao bez posljedica

BIJELOPOLJE

–Udualni si-

stemobrazovanjauključena

su23učenika izdvijebjelo-

poljskesrednješkolekoji

praksuobavljajukod11poslo-

davaca.Uupravamatihvas-

pitno-obrazovnihustanova

zadovoljni surezultatimate

najavljujudaćenaredneškol-

skegodineuključiti višeđaka i

poslodavaca.

Direktor Srednje elektro-eko-

nomskeškoleMilošMarićističe

da je u ovaj sistemobrazovanja

iz te škole uključeno13 učenika

trećeg stepena stručnosti za za-

nimanja vodoinstalater, autoe-

lektričar i elektromonteri tele-

komunikacionihsistema.

PROGRAM

-Oni praksuobavljajukod firmi

M-tel,Telemah, Kores, Elmes,

,,Čopić“ i ,,Martinović“. Dio

praksekojinemožedaseodradi

u školi odrađuje se kod tih pre-

duzeća. Poslodavac je dobio

plan i program šta treba da ih

nauči tokomprakse, paćeuzre-

dovne obaveze uklapati i taj dio

posla - objasnio jeMarić.

Prema pravilima dualnog obra-

zovanja, učenici prvog razreda

kod poslodavca odrađuju prak-

su jednom sedmično, drugog

dva dana, dok u trećemrazredu

kod poslodavca provode tri da-

na. Za provedeno vrijeme na

praksi ministarstvo je obezbije-

dilo naknade koje iznose po 50

eura za učenike prvog razreda,

75 eura za one koji su u drugom

razredu, dok đacima trećeg ra-

zreda poslodovac kod kojeg

odrađuju praksu daje nadokna-

duu iznosuod100eura.

Marić kažeda za taj vidobrazo-

vanjavladavelikointeresovanje

i učenika i poslodavaca, te su za

sljedeću godinu za smjer elek-

tromonteri telekomunikacio-

nih sistema obezbijedili deset

stipendija.

USrednjojstručnojškoliudual-

ni sistemobrazovanja uključe-

nojedesetučenikakojipohađa-

ju smjerove automehaničar,

kuvar i konobar. Oni praksu

odrađuju zarađujući džeparac

kod poslodavaca Franca, Beo-

građanka, Imperijal

iVagen.Di

-

rektor školeSemirBalićkažeda

su se za program prijavila još

dva poslodavca, tako da će na-

redne školske godine biti uklju-

čeno još 13učenika.

-Da bi zaživio ovaj sistemobra-

zovanja,aliidanebiopterećiva-

li poslodavce, mi smo planirali

da ponudimo realanbroj učeni-

ka prema broju poslodavaca,

odnosnopremapotrebamatrži-

šta rada - kazao jeBalić.

UČESNICI

Programdualnogobrazovanjau

CrnojGori primjenjujeseposli-

je decenije pauze. Prve godine,

školska 2917/2018, uključeno je

oko300đaka iz 17 školau 12op-

ština. Ministarstvo prosvjete

najavilojedaćesenaredneškol-

ske godine uključiti još osam

škola i tri nove opštine, a za taj

program opredijeljeno je oko

200.000eura.

Uključeno je 14 obrazovnihpro-

grama tj. smjerova: kuvar, kono-

bar, automehaničar, frizer, zava-

rivač, instalater sanitarnih

uređaja, grijanja i klimatizacije,

elektroinstalater, pekar, proda-

vac,montertelekomunikacionih

sistema, poslastičar, bravar, au-

toelektričar i obrađivač pleme-

nitih metala. Naredne školske

godineđacimaćebitinaraspola-

ganjujoš15takvihmodernizova-

nihprograma.

V.Šb

.

BIJELO POLJE:

Direktori stručnih škola o efektima dualnog obrazovanja

Veliko interesovanje i

učenika i poslodavaca

Marić:

Ove godine u programsu

uključena zanimanja vodoinstalater,

autoelektričar i elektromonteri

telekomunikacionih sistema. Od

septembra uključićemo smjer

elektromonteri telekomunikacionih

sistema za koji je obezbijeđeno

deset stipendija

Balić:

Uz deset učenika

koji se školuju za

automehaničare,

kuvare i konobare

i pohađaju praksu,

naredne godine

biće uključeno

još 13 đaka

U Srednjoj stručnoj školi, kaže direktor

Semir Balić, vlada veliko interesovanje za

zanimanja šnajder i krojač.

- Škola koja je nekada imala te smjerove,

mogla bi da obezbijedi prostor, ali bi

morala poraditi na kadrovskoj osposo-

bljenosti. Nekoliko irmi koje se bave

proizvodnjom tekstila predložilo je da bi

stručna škola mogla da uđe u program

osposobljavanja i za te zanate, pa postoji

mogućnost da škola i uvede te progra-

me - kazao je Balić

Razmišljajuouvođenjuprogramazašnajdereikrojače

Bruno Brkanović je na pitanje da li se umomentu incidenta na

brodu nalazio pilot kazao da nije u tom trenutku, ali da jeste kada

se brod primakao obali. To je kapetan duge plovidbe Tihomir

Andrić koji je koordiniraomanevrom.

- Što se tiče obaveze prisustva pilota na brodu, nema zakonske

obaveze niti ona postoji. Postoji interni dogovor sa pilotskim služ-

bama da na tzv. jedinicu, koja je u ovakvim situacijama najkritični-

ja, na brodu non-stop bude pilot - naveo je on.

Pilot će, kazao je Brkanović, ostati na brodu sve do njegovog

isplovljenja.

Nijeobaveznoprisustvopilota

MilošMarić

Semir Balić

TIVAT

– Međunarodna škola

„Najtbridž skul internešnl

Montenegro“ sjutra sa prijate-

ljima organizuje humanitarnu

trku „Fan ran“, a prikupljeni

novac utrošiće se za obnovu

mobilijaranadječijemigralištu

u malom parku na Trgu Dara

Petkovića.

Početak trke je predviđen za 10

sati, donacija za učešće iznosi

trieurazadjecuisedameuraza

odrasle učesnike, a prvih 100

prijavljenih dobiće „Fan ran“

majicu. Start trke biće ispred

zgrade međunarodne škole, a

učesnicimoguda birajuda li će

učestvovati u takmičarskoj trci

na pet kilometara, ili će rekrea-

tivno pretrčati ili prošetati sta-

zomdugomkilometra.

Međunarodna škola Najtbridž

organizuje humanitarnu trku

„Fan ran“ od 2015. godine, a do

sada je prikupljena sredstva

poklanjala Azilu za pse u Kav-

ču,dječjemodjeljenjukotorske

Opšte bolnice i za potrebe bu-

dućeg dnevnog centra za djecu

sa teškoćama u razvoju, koji

treba da se gradi uTivtu.

S.K.

Sjutračetvrta

„Zabavna trka“

Saprošlogodišnje trke

TIVAT:

Akcija

Najtbridž škole

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

vezakvalitetnijeisigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbog toga potrošači u po-

jedinim naseljima po ne-

koliko sati neće imati stru-

ju.

Andrijevica:

od9do 14:30

sati Jošanica.

Bar:

od 8 do 18 sati dioZe-

lenog pojasa iznadpruge.

Danilovgrad:

od 8 do 18

sati Grbe (ugrađivanje no-

vihbrojila)

Herceg Novi:

od 8:00 do

13 sati Ratiševina; od 9 do

13 satiMokrine.

Kotor:

od 9 do 15 sati dio

LastveGrbaljske.

Nikšić:

od9do 15 sati Tos-

pude, Trešnjevo, Rokoče,

repetitor, sela Ivanje i Tu-

panj.

Petnjica:

od9do 14:30sati

Trpezi.

Pljevlja:

od8do15satiPu-

šanjskiDo,Čavanj,Pandu-

rica, Krupice, Rzav, Gusi-

no Brdo, Selac, Premćani i

Vaškovo.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Bralići.

Šavnik:

od 9 do 15 sati

Strug.

Ulcinj:

od 8 do 18 sati Do-

nji i Gornji Štoj, Madžo II,

Bregvija i Kuzmani (ugra-

đivanjenovihbrojila);od9

do 12 sati Donji Kravari,

zaseok Čaprići; od 9 do

14:30 sati naselje Kodre

(premaMarnikovićima).

Žabljak:

od 11 do 15 sati

Razvršje, Virak, Motički

Gaj, SmrčevoBrdo, Kovči-

ca, Vukodo, Provalija, Bu-

kovica i Borovac.

C.G.

CEDIS

Radovi u

12opština