Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Trideset

jednogodišnji A. D. izNovog

Pazaraostaćeupritvorudo

22. junaove godine zbog

osnovane sumnjeda je silo-

vaodevetogodišnjudjevoj-

čicu, kćerkunjegovenevjen-

čane supruge izprvogbraka.

Apelacioni sudnijeuvažio

žalbubraniocaokrivljenog i

potvrdio rješenjevanra-

spravnogvijećaVišeg suda

kojimseA. D. pritvorprodu-

žava zadvamjeseca.

Apelacioni sud smatra da je

neosnovana žalba odbrane

osumnjičenog, te i da je Viši

sud pravilno odlučio kada je

produžio pritvor A. D. zbog

opasnosti od bjekstva s obzi-

rom da je strani državljanin i

činjenice da mu za krivično

djelozakojesesumnjiči prijeti

dugogodišnja robija.

Takođe, vanraspravno vijeće

Višeg suda jeA. D. pritvor pro-

dužio i zbog mogućeg uticaja

na svjedoke.

Apelacioni sud je utvrdio da je

rješenje vanraspravnog kri-

vičnog vijećaVišeg suda doni-

jeto bez učinjenih bitnih po-

vreda odredaba krivičnog

postupka na koje se ukazuje

žalbom.

Apelacioni sud se pozvao na

navode iz naredbe za istragu u

kojoj piše da se osnovano sum-

nja da je A. D. izvršio krivično

djelokojemusestavljanateret.

Oni su podsjetili i na izjavu

djevojčicinemajke, koja je da-

la detaljan iskaz sa svim poje-

dinostima koje jeprvostepeno

sud elaborirao.

- Ona je tvrdila da je okrivljeni

A. D. na štetu njene ćerke izvr-

šiopetkrivičnihdjelasilovanje

i krivično djelo nedozvoljene

polne radnje. U iskazu koji je

dalapredtužiocemmajkajedo

detalja prenijela kazivanja

svoje ćerke – navodi se u obra-

zloženjuApelacionog suda.

Osimsaznanjadokojih jedoš-

la posredno preko svoje ćerke,

majka V. J. je navela i svoja

opažanja.

Ona je ispričalada jeprimijeti-

la promjene u ponašanju svog

djeteta,odnosnodajedjevojči-

ca bila raspoložena kada je A.

D. bioodsutan, a danije voljela

kada je trebaloda dođe kući.

- Sud smatra da postojeći do-

kaznimaterijal ukazujenapo-

stojanje osnovane sumnje da

je okrivljeni A. D. izvršio kri-

vična djela koja sumu stavlje-

na na teret.

Osumnjičeni se, kako jePobje-

da ranije pisala, pred inspek-

torima podgoričke policije

branio ćutanjem.

Djevojčica je silovanje prijavi-

la u pratnji majke 22. marta

ove godine.

B.R.

PODGORICA

- Na

kružnom toku na putu

ka aerodromu u Golu-

bovcima u utorak veče

zapalio se automobil

u pokretu. U trenutku

požara, u vozilu se

nalazilo troje ljudi, koji

su iz automobila uspjeli

da izađu bez povreda.

Nakon toga, automobil

je buknuo.

C.H.

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Sud nije prihvatio žalbu državljanina Srbije

Izgorio

automobil u

Golubovcima

NIKŠIĆ

-Nikšićani Predrag

Pejović (58) iDraganDamja-

nović (44) teško supovrijeđe-

ni jučeujutrooko 10.30 sati u

eksploziji bombekoja jebila

postavljena ispodnjihovog

automobila. Naprava je ek-

splodiraladok sevozilo ,,reno

senik“ kretaoTrebješkom

ulicom.

Pejović je u teškom stanju pri-

mljen u Opštu bolniciu u Nikši-

ću i ljekari su morali da hitnom

intervencijom amputirajunoge,

nakončegajeprevezenuKlinič-

ki centar Crne Gore. Damjano-

viću, koji je vozio automobil,

polomljena je desna podlaktica.

Kako je kazao direktor Opšte

bolnice u Nikšiću Ilija Ašanin,

Pejovićjeprimljenustanjušoka.

- Primljen je sa povredama oba

ekstremiteta,urađenesunatko-

ljeneamputacijeobjenoge.Sta-

bilnihjevitalnihparametara,ali

mu je i dalje život ugrožen - ka-

zao jeAšanin.

DodaojedajeDamjanović,,sta-

bilan“ibićezadržannaOdjelje-

njuopšte hirurgije.

PLANIRANI NAPAD

Zbog napada na Pejovića i Da-

mjanovićapolicija jeprivelade-

setosobaizHercegNovogiNik-

šića,alinikonijezadržan.Onisu

saslušani kako bi policija pro-

vjerilanjihovealibije.Inspekto-

ri su uzeli snimke sa nadzornih

kamera da bi eventualno došli

do nekog traga koji bi pomogao

u rasvjetljavanjunapada.

Pejović jebionamjestusuvoza-

ča, a Damjanović za volanom

„renoa senik“.

Prema prvoj rekonstrukciji do-

gađaja,napadačisupratiliPejo-

vića, za kojeg je Damjanović

došao ispred kuće. Ubrzo na-

kon što su krenuli, automobil je

eksplodirao.

Izvori bliski istrazi tvrde da je

Damjanović tim automobilom

vozioPejovićairanije,štosuna-

padači očitoznali, jer sugapra-

tili. Mjesto na kojem je eksplo-

ziv postavljen – ispod sjedišta

suvozača - potvrđuje tezu da je

glavnameta bio - Pejović.

Sve ukazuje da su napadači da-

nima pratili Pejovića i sa be-

zbjedne razdaljine aktivirali

napravu, kojamu jerazorilado-

nji dio tijela.

Istražitelji vjeruju da je u napa-

duučestvovalo više osoba.

Uviđaj su obavili vještaci, služ-

benici Uprave policije i tim iz

Forenzičkog centra iz Dani-

lovgradauprisustvuvišedržav-

netužiteljkeTanjeČolan-Dere-

tić.

- Izuzeti su tragovi sa lica mje-

stakoji suposlati navještačenje

–reklajevišadržavnatužiteljka

TanjaČolan-Deretić.

MOGUĆI MOTIV

Do zaključenja lista, istražitelji

nijesu znali motiv napada jer,

kako su nezvanično rekli, istra-

žujuunekolikopravaca.

Zasadasusigurnidajemetabio

Pejović, koji je do prije četiri

mjesecaživiouHercegNovom,

gdje će istražitelji tražiti njego-

ve neprijatelje. Do sada su došli

do informacija da se bavio ne-

kretninama i poznavao više be-

zbjednosno interesantnih oso-

ba.Sanekimajebiouposlovnim

relacijama.

Kako nezvanično saznajemo,

Pejović je blizak sa Zoranom

MrvaljevićemizHercegNovog,

koji je u sukobu sa braćomRo-

ganović, Duškom i Vladimirom

iz tog grada.

Inspektori su došli do saznanja

da je bio blizak sa NikomRoga-

novićem, koji je ubijen tri mje-

seca nakonnapada na njegovog

sinaDuška.

Na Mrvaljevića je pucano kra-

jem avgusta prošle godine i taj

napad nije rasvijetljen. On je,

premaevidencijibezbjednosnih

službi, blizak škaljarskoj grupi,

koja je skoro tri godineuotvore-

nom ratu sa kavačkom grupom

iz tog grada. Na Mrvaljevića je

pucano i 19. novembra 2015. go-

dine ublizini tvrđave Španjola.

Mrvaljevićjesaslušavanuokvi-

ru istrage o napadu na Duška

Roganovića.

Ono što je istražiteljima poseb-

no privuklo pažnju je činjenica

da su Duško Roganović i Pre-

drag Pejović napadnuti po

istomscenariju i da se napadna

Pejovića odigrao skoro na go-

dišnjicusličnogbombaškogna-

pada naRoganovića.

UHerceg Novom, krajemapri-

laprošlegodine, ispodRogano-

vićevog automobila u pokretu

eksplodirala je bomba. Ljekari

suuspjeli dase izborezanjegov

život, ali sumu amputirali obje

noge. Tri mjeseca kasnije, ubi-

jen jeDuškovotac–NikoRoga-

nović. Napadači su pucali na

njega iz automatske puške, na

kućnompragu.

A.G.

NOVIOBRAČUNKLANOVA:

U eksploziji podmetnute

bombe u Nikšiću teško povrijeđene dvije osobe

Autoeksplodiraoupokretu,

Pejovićustradaleobjenoge

Na osnovu prvih analiza

istražitelji su ubijeđeni

da je direktnameta bio

Predrag Pejović, koji je

do prije četiri mjeseca

živio uHerceg Novom,

gdje će policija pokušati

da traži njegove

neprijatelje i motive

napada. Do sada su

došli do informacija da

se bavio nekretninama

i poznavao više

bezbjednosno

interesantnih osoba

UP: Preduzimamosve

da rasvijetlimonapad

KakojesaopštilaUpravapolicije,službeniciCentrabezbjedno-

stiNikšićiSektorakriminalističkepolicije,ukoordinacijisatuži-

laštvom, preduzimajumjere s ciljemrasvjetljavanja okolnosti

aktiviranjaekspolozivnenaprave.

-CentarbezbjednostiNikšićjeoko10.30časovaobaviještenda

je došlo do eksplozije na putničkommotornomvozilumarke

„renosenik“ nikšićkih registarskihoznaka, koje jebiloupokre-

tu.UvozilususenalaziliD.D.(44)namjestuvozačaiP.P.(58)na

mjestusuvozača–navodi seusaopštenju.

DodajesedasuPejovićiDamjanovićpovrijeđeniidajenamje-

stodogađajaizpreventivnihrazlogabilaiGrupazaATPUprave

policije.

- Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom,

preduzimaju intenzivne aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica i

potpunomrasvjetljavanjuovogdogađaja-saopštilisuizpolicije.

Uviđaj suobavili

vještaci, službenici

Uprave policije i tim iz

Forenzičkog centra iz

Danilovgradauprisustvu

više državne tužiteljke

Tanje Čolan-Deretić.

,,Izuzeti su tragovi sa lica

mjesta koji suposlati na

vještačenje“, rekla je viša

državna tužiteljka

Tanja

Čolan-

Deretić

TanjaČolan- Deretić

Osumnjičeni za silovanje

djevojčiceostajeupritvoru