Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Društvo

Donacija američke dobrotvorne organizacije LDS Charities

predsjednik Vrhovnog suda,

četiri sudije koje bira i razr-

ješava Konferencija sudija,

vodeći računa o ravnomjernoj

zastupljenosti sudova i sudija,

četiri ugledna pravnika koje

bira i razrješava Skupština na

prijedlog nadležnog radnog

tijela Skupštine po raspisa-

nom javnompozivu i ministar

nadležan za poslove pravo-

suđa.

Medenica je prije nekoliko

dana saopštila da je sudska

grana vlasti formirala komisiju

i da će Konferencija sudija, 1.

juna, tajnimglasanjem izabra-

ti svoje kandidate.

Nadležnost Sudskog savje-

ta utvrđena je članom 128

Ustava Crne Gore, tako da

Sudski savjet: bira i razrješava

predsjednika Vrhovnog suda,

bira i razrješava predsjednika

Sudskog savjeta, dostavlja

Skupštini godišnji izvještaj o

radu Sudskog savjeta i uku-

pnom stanju u sudstvu, bira

i razrješava sudiju, predsjed-

nika suda i sudiju-porotnika,

razmatra izvještaj o radu

suda, predstavke i pritužbe na

rad suda i zauzima stavove

o njima, utvrđuje prestanak

sudijske funkcije, utvrđuje

broj sudija i sudija porotnika,

predlaže Vladi iznos sredstava

za rad sudova...

Pravnik Dragan Šoć, nekadaš-

nji ministar pravde, ocijenio

je juče za RTCG da je nedopu-

stivo da politika blokira cijeli

sistem jer ne postoji volja za

kompromisom.

- Činjenica da oni dolaze samo

govori o tome da smomi poli-

tički nezreli i nesposobni da

dođemo do kompromisa koji

će deblokirati sistem i suština

te priče jeste da Venecijan-

ska komisija treba da izvrši

pritisak, ne bi li se došlo do

drugog načina biranja - kazao

je Šoć.

K. K.

une za struju

ro tri

moći

le i nezaposlene osobe omete-

ne u razvoju, a završile su

redovnoobrazovanjeinezapo-

sleneosobekojesuzavršileob-

razovanjeuzprilagođenoizvo-

đenje obrazovnog programa i

pružanje dodatne stručne po-

moći ili posebnom obrazov-

nom, odnosno vaspitnompro-

gramu u skladu sa posebnim

zakonom.

PODACI

Sagledalisebrojkorisnikasub-

vencija koji je detaljno prika-

zan po mjesecima, onda se iz-

d v a j a p o d a t a k k a ko j e

početkom godine evidentiran

20.341potrošač,alijeuavgustu

zabilježen njihov drastičan

pad - na svega 8.510.

Iz Ministarstva rada su za Po-

bjedu pojasnili da je to sma-

njenje uslijedilo zato što se od

avgustapravona subvencioni-

ranjeračunazastrujuostvaru-

je kroz informacioni sistem.

Preciziralisudajetadaodkori-

snika zatraženo da obnove za-

htjev za sticanje ovog prava, ali

daočitomnogitonijesuučinili.

-Centri za socijalni rad suoba-

vijestili sve korisnike, ali oni

nijesudonijeli dokumentaciju.

Broj zahtjeva je, međutim, od

avgusta počeo da raste, tako da

je u martu ove godine zabilje-

ženo njih 15.295 – rekli su iz

ovog resora. Istakli su da su

kroz informacioni sistemuve-

denekontrolekakobi spriječili

moguće zloupotrebe.

- SvakogmjesecaMinistarstvo

rada i socijalnogstaranjagene-

riše nove spiskove korisnika i

dostavlja ihEPCG, koja poslije

obračuna dostavlja podatke o

iznosimasubvencija–saopštili

suoni.

Uizvještajuoprošlogodišnjem

raduovog resora jeprecizirano

daseodjanuaradoavgustabroj

potrošača suštinski nije mije-

njao, te ih je u februaru bilo

20.722, a za njih je izdvojeno

301.384,11 eura. Umartu je za-

bilježen blagi porast potrošača

- na 21.019 i za njih je opredije-

ljeno 312.684,98 eura. U aprilu

ihjebilo21.172,tesusubvencije

zanjihiznosile297.754,98eura.

Umaju je registrovano 20.947

korisnika za koje je isplaćeno

287.728,98 eura, a nešto manje

je izdvojeno za jun -277.205,52

eura za 20.763 korisnika. Ne-

znatno manje ih je bilo u julu

20.582, dok su subvencije tog

mjeseca iznosile 283.185,18 eu-

ra. Useptembru ih je bilo 9.128,

azanjihjeodvojeno128.724,04

eura.Uoktobruihjebilo11.600

za što je isplaćeno 174.650,37

eura, dok ih je u novembru bilo

nešto više 12.668, te su subven-

cijeiznosile199.045

,49eura.Za

decembar je subvencionirano

222.902,58 eura za 13.488 kori-

snika.

N.Đ.

PrijemuAsocijaciji dijaspore u Australiji

Ugostili

promotere

CrneGore

PODGORICA

-Australijanci

TimBrok i RutHingston, za-

ljubljenici unašuzemlju i po-

štovaoci našegnaroda, pro-

movišuCrnuGoruna tom

dalekomkontinentu, njih

dvojicuugostili supredstav-

nici Asocijacijedijasporena

čelu sapotpredsjednikomSa-

fetomBeljomRadončićem.

- Brok i Hingston su prvi pro-

moteri crnogorske kulture i dr-

žaveCrneGore uAustraliji iako

ni jedno ni drugo nijesu porije-

klom sa ovih prostora - ističu iz

Asocijacije dijaspore.

Brok i Hingston prvi put posje-

tili našu zemlju 2007. na poziv

UniverzitetaCrneGore.

- Napravili su više umjetničkih

fotografija i radova koje su izlo-

žili u Kamberi 2008, na samo-

stalnoj izložbi pod nazivom

„Nije crna“. Od tada, kao veliki

zaljubljenici Crne Gore i pošto-

vaoci crnogorskog naroda, pro-

movišuCrnuGoruna tomdale-

kom kontinentu, sve vrijeme

sarađujući sa iseljenicima iz

CrneGore,kojisuprijedvijego-

dine osnovali udruženje ,,Mon-

te -Australija“ uSidneju - navo-

di se u saopštenju.

IzAsocijacijedijasporegostima

su pokazali ljepote Podgorice,

Skadarskog jezera, plaže uMu-

rićima, Kučkih Korita, izletišta

uTamari i Zatrijepču.

- Na kraju druženja koja su sem

gostoprimstva imala cilj i pro-

mociju turističkih potencijala,

Radončić je gostima uručio za-

hvalnicezapromocijuCrneGo-

re i njene kulture u Australiji -

zaključuje se u saopštenju.

N.K.

Danas se obilježava Svjetski dan slobodemedija

Sindikat: Zaposleni loše

plaćeni i žrtve supritisaka

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović poručio je da je borba za slobodumedija i

unapređenjemedijskog ambijenta kontinuirana odlika svakog demokratskog društva

PODGORICA

–Svjetski dan

slobodemedijani ove godine

nije razlog za slavlje zabroj-

ne zaposleneu toj djelatnosti

uCrnoj Gori, poručili su iz

Sindikatamedija.

Oni su u proglasu, povodom

obilježavanja praznika medija,

naveli da se ekonomski položaj

zaposlenih umedijima uCrnoj

Goriuodnosunaprošlugodinu

pogoršao, a u velikombroju lo-

kalnih javnih emitera zarade

kasne po više mjeseci, što je

praksakojatrajevećgodinama.

- Ta zarada u većini medija je

ionako mizerna, a zaposleni

zbog kašnjenja nemogu sebi ni

svojimporodicamaobezbijedi-

ti osnovne životne potrebe i na

ivicisuegzistencije-pišeupro-

glasu.

U Sindikatu medija Crne Gore

smatraju da su zbog lošeg ma-

terijalnogpoložaja, zaposleni u

medijima podložni pritiscima i

veoma skloni autocenzuri.

Povodomdana medija ogla-

sili su se i iz Akcije za ljudska

prava upozoravajući da je

proteklu godinu u Crnoj Gori

obilježilo nekoliko slučajeva

prijetnji novinarkama i novina-

rima, paljenje vozila i eksplozija

pred kućomnovinara.

Naglasili su da je Komisija za

praćenje istraga napada na

novinare došla do zabrinjava-

jućih saznanja o postupanju

sa dokazima u postupcima

istrage napada na novinara

Mladena Stojovića i ubistva

Duška Jovanovića.

- Očekujemo da se ta sazna-

nja preispitaju i da se javnost

adekvatno obavijesti o ishodu

- kazali su iz HRA.

Ocijenili su i da je prošlu godi-

nu „obilježio desant vlasti na

nezavisnost Javnog servisa

Radio i Televizija Crne Gore

i Agencije za elektronske

medije“ razrješenjemdva

člana Savjeta RTCG - Nikole

Vukčevića i Gorana Đurovića

i člana Savjeta AEM-a Darka

Ivanovića. I iz NVO Centar za

građansko obrazovanje istakli

su da sumediji u našoj zemlji u

teškompoložaju.

- CGO godinama ukazuje

da mediji djeluju pod direk-

tnim i indirektnimpolitičkim

Nevladinsektornezadovoljan

PODGORICA

-Američka

dobrotvornaorganizacija

LDSCharities donirala je

CrvenomkrstuCrneGore

332 invalidskihkolica, uvri-

jednosti od40.000dolara.

Crveni krst je, kako je saopšte-

no iz te organizacije, tokom

višegodišnje saradnje sa LDS

Charities dobio ukupno 2.094

invalidskih kolica, a podijelje-

no ih je više od 1.110.

- Invalidska kolica i pomagala

dostupnasusvimpojedincima

uCrnojGoriitoputemopštin-

skih organizacija Crvenog kr-

sta - piše u saopštenju.

Sve organizacije Crvenog kr-

sta uCrnoj Gori imaju, kako je

saopšteno, po najmanje jed-

nog predstavnika koji je obu-

čen da odradi preciznamjere-

n j a i p r i l a g o d i ko l i c a

pojedinačnomkorisniku.

Pozvali su sve koji imaju po-

trebu za invalidskim kolicima

da se jave organizaciji u svom

gradu kako bi im obučeni

predstavnikuručio kolica.

- Do sada su korisnicima na

raspolaganju bile dvije vrste

kolica – standardna koja su

uglavnom namijenjena za

kućnu upotrebu, kao i rough

rider koja sunamijenjenaoso-

bamakojedostavremenapro-

vode vani – naveli su iz ove

humanitarne organizacije.

Posljednja pošiljka sadrži, ka-

ko se navodi, tri nove vrste ko-

lica – active, standard i all

terrain koja su namijenjena

aktivnijimkorisnicima.

Sl.R.

Crveni krst dobio332 invalidskihkolica

pritiscima koji dovode do

duboke polarizacije medija,

sve očiglednije autocenzu-

re novinara, ali i tzv. meke

cenzure medija usljed uru-

šenogmedijskog tržišta. U

ovakvimuslovima upitna je

dalja održivost crnogorskih

medija, posebno je izazovna

situacija u onimmedijima koji

uz kritičku notu sagledavaju

društveno-politički kontekst

– saopštila je koordinatorka

programa Ana Nenezić.

Ona navodi da „Vlada nastav-

lja sa neprimjerenimobras-

cima ponašanja u odnosu na

medije i ne pokazuje namjeru

da sistemski pristupi rješava-

nju ovog problema“.

Prema njihovim riječima, sve

to dovodi do daljeg pada profe-

sionalnih standarda.

- Takođe, oštra podijeljenost

medija i politička obojenost ne

jenjavaju, štonečini nimalove-

selombudućnostmedijskesce-

ne u Crnoj Gori - navodi se u

proglasu. Oni su pozvali sve

medije i zaposlene u njima da

danas učestvuju u regionalnoj

akciji„Petminutagromoglasne

tišine“ i daod 11 sati i 55minuta

do 12 sati prekinu sa radom,

emitovanjemprogramaiobjav-

ljivanjeminformacija.

Ministar kulture Aleksandar

Bogdanović poručio je da je

borba za slobodumedija i una-

pređenje medijskog ambijenta

kontinuirana odlika svakogde-

mokratskog društva.

Naglasio jeda shodnopreporu-

kama Evropske komisije i Sa-

vjeta Evrope, Ministarstvo kul-

turepreduzimasveaktivnostiu

okviru svojih nadležnosti i me-

dijsku regulativu usklađuje sa

međunarodnimstandardima.

- U toku je izrada zakona ome-

dijima i izmjenama i dopuna-

ma Zakona o nacionalnom jav-

nomemiteruRadio i Televizija

CrneGore, kojima ćemo, shod-

no standardima dodatno osna-

žiti normativno-institucional-

niokvirslobodemedija–dodao

jeBogdanović.

ŠeficadiplomatijeEUFederika

Mogerini je poručila da su slo-

boda izražavanja i sloboda

štampe ugroženi širomsvijeta.

- Napadi protiv medija i novi-

narasunapadinademokratijui

slobodu svihnas - navela je ona

u saopštenju.

PoručilajedaseEvropskaunija

zasniva na vrijednostima de-

mokratije, ljudskih prava i vla-

davine prava, kao i na slobod-

nim i pluralističkimmedijima,

što je utvrđeno Poveljom o os-

novnimpravima.

Ona jeporučilada ćeEUubila-

teralnim kontaktima sa trećim

zemljamaosuditi i suprotstavi-

ti se nasilju nad novinarima,

zakonima ili političkim pritis-

cimakoji ograničavajuslobodu

izražavanja,aliipreduzetikon-

kretne korake da se odgovori

na takve napade.

N.K.

Zaštitnik ljudskih prava i

sloboda Šućko Baković saop-

štio je da je stalna obaveza

nadležnih da obezbijede sve

potrebne uslove kako bi novi-

nari posao obavljali u bezbjed-

nomokruženju, sa sređenim

ekonomskim i radno-pravnim

uslovima i statusom.

- Nerasvijetljeni stari slučajevi

ubistva i napada na novinare

opterećuju napredak Crne

Gore u ovoj oblasti, što se u

kontinuitetu ukazuje i sa rele-

vantnihmeđunarodnih adresa

- kazao je Baković.

Baković:Novinaridapoštuju

pravaosobaokojimapišu

Istakao je i da sumiješanje u

uređivačku politikumedija,

cenzura i politički pritisci u

bilo komobliku nedozvoljeni

i da ne smiju biti tolerisani.

- Sa druge strane, očekivanje

je i da novinari, u skladu sa

pravilima struke, svoj posao

obavljaju odgovorno i profe-

sionalno, i da uvijek poštuju

prava svih ljudi o kojima pišu

- poručio je Baković.

Aleksandar Bogdanović

FederikaMogerini

ILUSTRACIJA