Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Ekonomija

Gradska luka Herceg Novi

Nautičari izPoljske

otvorili sezonu

HERCEGNOVI

Oko200

nautičara izPoljskeprovelo

jeprethodnadvadanau

gradskoj luci naŠkveru. Oni

suna tri katamarana i 15kr-

staša stigli uposlijepodnev-

nimsatimauHercegNovi i

takozvaničnootvorili nau-

tičku sezonuugradskoj luci.

- Riječ je uglavnom o mladim

ljudima koji su stigli iz Du-

brovnika. Obišli su Cavtat i

Kotor, a iz Herceg Novog su

isplovili za Budvu – kazao je

direktor Agencije za gazdova-

nje gradskom lukom Božo

Ukropina i istakao da su naja-

viliponovnidolazakuseptem-

bru.

Ukropina očekuje uspješnu

ovogodišnju sezonu, a prva

plovilauokviručarteraočeku-

ju već sredinom mjeseca. U

luku su već počeli da stižu i

izletničkibrodoviizBudveko-

ji u Herceg Novi dovode ovih

dana u prosjeku oko 200 turi-

sta.

- Ove godine imamo i tri

jahting vika, 29. jula, 5. i 12. av-

gusta, kada ćemo ugostiti veći

broj plovila - najavljuje Ukro-

pina.

Lani je gradska luka opslužila

oko 1.800 plovila, za 25 odsto

više nego 2016. godine i finan-

sijskim rezultatom koji je za

20 odsto bio bolji nego godinu

ranije.

Ž.K.

Prema zvaničnimpodacima TO Herceg Novi od petka, u

gradu je boravilo 4.000 gostiju, što je 35 odsto više nego

lani u isto vrijeme. Statistika nije rađena tokom vikenda i

prvomajskih praznika, ali je evidentan bio povećan broj

turista. Otvoreni su svi veći hoteli u gradu – „Del in“, „Park“,

„Palmon bej“, „Lajthaus“, „San rizort“, „Plaža“ kao i desetak

manjih privatnih hotela.

Radesvivećihoteli

enja novca u Skupštini Crne Gore u 2016.

e239

ga

kada se posumnjalo da neko

ispisuje lažne putne naloge.

Predsjednici parlamenta u

2016.bilisuRankoKrivokapić

do 19. maja, Darko Pajović od

2. juna do 7. novembra i Ivan

Brajovićod24. novembra ida-

lje. Pravo raspolaganja novem

iz budžeta imala su lica ovla-

šćena za punovažno potpisi-

vanje – za odobravanje sada

već pokojni Siniša Stanković,

za ovjeravanje Vjera Prelević,

zapodizanjegotovineTamara

Čađenović.

RETROSPEKTIVA

U putnim nalozima, kako je

DRI objavila u reviziji, nije

unesen datum podnošenja,

kaonidatumobračuna,izkog

razlogasedržavnirevizornije

mogao uvjeriti da li su putni

nalozi pravdani u roku. Pre-

manalazimarevizije, u41 slu-

čaju su pod istim brojem za-

vedena dva, a u 5 slučajeva tri

putna naloga. Pojedini putni

nalozi su zavedeni znatno ka-

snije u odnosu na datum kad

je zaposleni upućen na služ-

beni put. Uz naloge nije pri-

loženo pozivno pismo, niti

drugi dokument na osnovu

kogabi semoglostećiuvjere-

nje da li je na službenompu-

tu smještaj, ishranu, dnevni-

ce obezbijedio organizator.

Nije dostavljen izvještaj o

obavljenom službenom pu-

tu, uz pojedine putne naloge

nijesu priložene bording

karte, pa se ne može utvrditi

čas polaska i povratka avio-

nom. Podizanje gotovine,

isplatu akontacija, razduži-

vanje, evidenciju, kontrolu

vršilo je isto lice (blagajnik),

što nije u skladu sa zakonom

- navedeno je u izvještaju

DRI iz oktobra.

Državna revizija je tada kon-

statovala da su poslovne plat-

ne kartice (osim starješine

Skupštine), koristili i poslani-

ci i zaposleni bez pisanog

odobrenja, što je suprotno

propisanimpravilima. Novac

potrošensaplatnekarticenije

u svim slučajevima pravdan

fiskalnim računima. Iz evi-

dencije se nije mogao za sve

računekojisuplaćenikartica-

ma utvrditi odgovarajući na-

log za službeni put - ocijenila

je revizija.

Podsjetimoda jerevizijomta-

kođe utvrđeno da udaljenost

od mjesta prebivališta posla-

nika do sjedišta Skupštine,

koja je primjenjivana kao

osnovica za obračunnaknade

troškova zakorišćenjeprivat-

nog automobila u službene

svrhe, za određene relacije

nije odgovarala stvarnoj uda-

ljenosti.

M.P.M.

USD 1.20790

JPY 132.12000

GBP 0.87960

CHF

1.19680

AUD

1.60130

CAD

1.55420

Kursna lista

PODGORICA

Kompanija

Plantažeostvarila jeupr-

vomkvartalugubitakod

1,55miliona eura, što jepet

odstomanjeuodnosuna

prošlugodinu. Izkompanije

je saopštenoda jeOdbordi-

rektorana redovnoj sjednici

ocijenioda jepojava gubitka

uprvomkvartalugodineka-

rakterističnauposlovanju

takvogprivrednog sistema.

- Rashodi su u ovom periodu

veći od ostvarenih prihoda, iz

razloga što je ovo period in-

tenzivnih ulaganja u vinogra-

darsko-voćarsku proizvod-

nju. Rast prihoda u odnosu na

ostvarene troškove karakteri-

stičan je za treći i četvrti kvar-

tal godine, kada seprihodi po-

većavaju prodajom breskve,

stonog grožđa, kao i pojača-

nomprodajomflaširanihpro-

izvoda, koja je karakteristična

za turističku sezonu u Crnoj

Gori - objasnili su izPlantaža.

Kompanijajeuprvomtromje-

sečju iskazala ukupan prihod

od 2,7 miliona eura, što je 33

odsto više u odnosu na prošlu

godinu.

- Posebno ohrabruju pokaza-

teljidasuprihodi odflaširanih

proizvoda na crnogorskom tr-

žištuveći 68odsto, ana tržištu

Kine za skoro tri puta - preci-

zira se u saopštenju.

Iz Plantaža su rekli da će to-

kom maja biti stavljene u

funkcijudvijevelike investici-

je i to linija za flaširanje kapa-

citeta 10.000 flaša na sat, u

vrijednostiod2,5milionaeura

ikotaonabiomasuuvrijedno-

sti polamiliona eura.

- U toku su i investicije na po-

dizanju zasada vinograda,

breskve i kajsije u vrijednosti

odpreko 1,2miliona eura - ka-

zali su iz kompanije.

PredsjednikOdboradirektora

Veselin Vukotić je saopštio da

sevećsada, naosnovutrendo-

va prodaje, može reći da će

ovobiti još jednauspješnapo-

slovnagodinaPlantaža, sapo-

zitivnim poslovnim rezulta-

tom.

- Uz ovako ozbiljan rast pro-

daje, kao i seriju uspjeha na

svjetskim sajmovima, jubilar-

na 55 godina postojanja kom-

panije je počela i padomuku-

pnihtroškova, koji suuprvom

kvartalu manji dva odsto, pa

možemo biti zadovoljni po-

četkom poslovne godine - za-

ključio jeVukotić.

S.P.

Prihod Plantaža veći 33 odsto u prvomkvartalu

Uminusu 1,55miliona

PODGORICA

U Crnoj Gori je

na krajumarta bilo 156,94 hilja-

de korisnika iksne telefonije,

0,7 odsto više nego u februaru,

pokazuju podaci Agencije za

elektronske komunikacije i

poštansku djelatnost (EKIP).

Od tog broja priključaka,

Telekom je imao 118,61 hiljadu,

M-tel 26,54 hiljade, Telemah

10,33 hiljada i Telenor 1,45

hiljada priključaka. Učešće

Crnogorskog Telekoma na

tržištu iksne telefonije iznosi

75,58 odsto, M-tela 16,91 odsto,

Telemaha 6,58 odsto, a Tele-

nora 0,93 odsto. U odnosu na

isti period prošle godine broj

korisnika iksne telefonije u

martu je veći 8,38 odsto. Od

ukupnog broja priključaka

iksne telefonije, na građane se

odnosi 86,59 odsto, a na kom-

panije 13,41 odsto. Ukupan broj

ISDN priključaka na krajumarta

iznosio je 3,61 hiljadu.

S. P.

Podaci EKIP-a o ksnoj telefoniji

Nakrajumarta

157.000korisnika

PODGORICA

Vladavina prava,

odnosno obezbjeđenje pravne

sigurnosti, kao i pružanje stručnog

obrazovanja i prakse mladim ljudima

su neki od izazova za crnogorsku

privredu, ocijenio je predsjednik

Udruženja evropskih komora za

trgovinu i industriju Eurochambers

Kristof Lajtl. On je kazao agenciji Mina

biznis da ukoliko u državi ne postoji

pravna sigurnost, nijedan investitor

neće doći. Lajtl, koji je i predsjednik

Savezne austrijske privredne komo-

re, smatra da je potrebno da se pruži

životna perspektiva mladom stanov-

ništvu Crne Gore.

- Tu konkretnomislimna perspektivu

pružanjem stručnog obrazovanja

gdje mladi ljudi apsolviranjem isto-

vremeno i školskog programa i struč-

ne prakse u preduzećima uspijevaju

na neki način da se srode sa vizijom

kompanije u kojoj obavljaju stručnu

praksu i možda se jednog dana i tu

zaposle - rekao je Lajtl.

Govoreći o tome koliko je crnogorsko

tržište interesantno austrijskimpri-

vrednicima, Lajtl je kazao da je Austri-

ja zainteresovana za oblasti obnov-

ljivih energija, tehnologije na planu

zaštite životne sredine, infrastrukturu

i turizam. Lajtl je boravio u Crnoj Gori

povodom90 godina rada Privredne

komore, kada mu je i uručena jubilar-

na nagrada zbog doprinosa uspješ-

nom radu te institucije.

S. P.

Predsjednik Udruženja evropskih komora upozorio

Bezpravne sigurnosti

investitori nećedoći

PODGORICA

Radnici Tosčelika

održaće danas u osam sati jedno-

časovni protest upozorenja kao

odgovor upravi fabrike na najav-

ljenu sistematizaciju po kojoj 17

zaposlenih treba da ostane bez

posla.

Riječ je o 17 radnika, većinom

inženjera, koji imaju oko 20

godina staža, za čije je otpuštanje

uprava kao razlog navela lošu

situaciju na tržištu.

Predsjednik Sindikata Željezare

Tosčelik Pero Kadović ranije je

saopštio u ime zaposlenih da

neće dozvoliti da bilo koji radnik

ostane bez posla.

U Željezari je stalno uposleno oko

320 radnika, od kojih je oko 100

po ugovoru.

Željezaru je iz stečaja u junu 2012.

godine za 15,1 milion eura kupila

turska korporacija Tosjali grupa,

u okviru koje posluje Tosčelik.

Vlasnik Željezare je prilikomnje-

nog preuzimanja najavio da će

uposliti oko 550 radnika.

S. P.

Odgovor radnika Tosčelika na najavljene otkaze

Danasprotest upozorenja

SkupštinaCrneGore

JučenaŠkveru

PodrumŠipčanik