Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Proizvodni

kapaciteti TermochemMe-

talca izNikšićaupotpuno-

sti suuposleni, redovno se

izmiruju tekućeobaveze,

kao i plate radnicima, saop-

štio jeMini biznis direktor

fabrikeŽivoradKrsmano-

vić. Riječ jeo fabrici nakoju

jebio stavljenkatanacdo

avgusta 2016. godinekada je

kupila češkakompanija

Termochemi pokrenula

proizvodnju.Metalac, kako

jenaveoKrsmanović, sada

rentabilnoposluje, širi se

tržište, a zahvaljujući dobi-

jenimsertifikatima fabrici

ćebiti omogućena saradnja

savelikimsvjetskimkom-

panijama.

- Počelo se od nule, uz sukce-

sivnopovećanjeproizvodnjei

poslovanje ispodgranica ren-

tabilnosti. Zahvaljujući ugo-

vorima realizovanim krajem

prošle i početkomovegodine,

radno je angažovano svakod-

nevno oko 100 zaposlenih, a

ima potrebe i za prekovreme-

nimradomkakobi se ispošto-

valo ugovoreno - rekao je

Krsmanović.

U TermochemMetalcu upo-

sleno je 105 radnika, od kojih

je oko 60 bivših iz nekadaš-

njeg Metalca, a tridesetak iz

drugih nikšićkih kolektiva.

Govoreći o strukturi zaposle-

nih, Krsmanović je kazao da

je on jedini stranac u fabrici,

da jeostalihoko70odsto rad-

nika iz Nikšića, a ostatak iz

CrneGore.

- Tendencija je da broj radni-

ka raste, ali usko stručnih i

kvalifikovanih. Problem je

nedostatak stručne radne

snage,prijesvegakvalifikova-

nih bravara - rekao je Krsma-

nović i dodao da se zarade

zaposlenima redovno izmi-

ruju, a iznose od 350 do 800,

pa i 1.000 eura.

- Izmiruju se i obavezeprema

državi, plaćaju računi, a po-

slovanjem je zadovoljan i

češki investitor koji je vlasnik

Metalca u Nikšiću – kazao je

Krsmanović.

S.P.

Kapaciteti nikšićke fabrike u potpunosti uposleni

Metalcu falebravari

Osnovno državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj povodom tro

PODGORICA

Osnovnodr-

žavno tužilaštvopokrenulo

je izviđaj povodomizvješta-

jaDržavne revizorske insti-

tucijeo trošenjunovcau

Skupštini CrneGore, odno-

sno239putnihnaloga zako-

je je isplaćena akontacijaod

120.785 eura, anijesurazdu-

ženi.

Državna tužiteljkaDanka Iva-

nović-Đerić Pobjedi je kazala

da još nije donijeta odluka o

ovompredmetu.

- U navedenompredmetu po-

krenut je izviđaj i u toku su

određena vještačenja. Izviđaj

će biti završen kada stanje

stvari bude u dovoljnoj mjeri

razjašnjeno radi donošenja

odluke u predmetu - saopštila

je Ivanović-Đerić u odgovoru

napitanjekadasemožeočeki-

vati konačna odluka Tužilaš-

tva.

IZVJEŠTAJ PODNESEN

Podsjetimo da je Državna re-

vizorska institucija u oktobru

prošle godine dala negativno

mišljenje na usklađenost po-

slovanja sa zakonima Skupšti-

ne Crne Gore za 2016. Parla-

mentu je tada ostavljen rok od

šestmjeseci da izvijesteDRI o

preduzetim radnjama po pre-

porukama. Parlament je ispo-

štovao rok i 18. aprila dostavio

DRI izvještaj o realizovanim

preporukama. SenatorDRI dr

Branislav Radulović je prije

petnaestak dana za naš list sa-

opštio da je Skupština Crne

Gore u utvrđenom roku pod-

nijela cjelovit izvještaj o reali-

zacji 23 preporuke.

- DRI će, u drugom i trećem

kvartaluovegodine, krozkon-

trolnureviziju, uskadusasvo-

jimGodišnjimplanom revizi-

ja, provjeriti stepen njihove

realizacije i o tome sačiniti

poseban izvještaj. Uovomtre-

nutku možemo konstatovati

da je Skupština, kao subjekt

Izviđaj će biti završen kada

stanje stvari bude u dovoljnoj

mjeri razjašnjeno radi

donošenja odluke u

predmetu - saopštila je

Danka Ivanović-Đerić

Jošvješta

putnihna

revizije, blagovremeno, cjelo-

vito i sveobuhvatno izvijestila

o svim aktivnostima na reali-

zaciji preporuka DRI i u po-

gledu forme i kvaliteta izvje-

štavanja podigla ljestvicu za

sve buduće subjekte revizije

kada jeupitanju izvještavanje

osprovođenjupreporukaDRI

- kazao je tadaRadulović.

U izvještaju državne revizije,

koji su sačinili članovi Senata

DRI dr Branislav Radulović i

dr Milan Dabović, se kaže da

239 putnih naloga za koje je

isplaćena akontacija od

120.785euranijesurazduženi.

Podsjetimo da isplatu putnih

naloga ispituje Tužilaštvo po

prijavi Skupštineod9. januara

PODGORICA

Mađarska je

uCrnuGoruuposljednjih

deset godina investirala

202,5miliona eura, saopšte-

no je izPrivrednekomore

(PKCG). Kako sukazali, na

forumuprivrednikadvije

države saopšteno jeda su

CrnaGora iMađarskaprošle

godineostvarileukupnu

robnurazmjenuod52,6mili-

ona eura, što jemanje za tri

odstouodnosuna 2016. go-

dinu. Sa foruma jeporučeno

da sevodakaoznačajni pri-

vredni resursmora iskoristi-

ti.

Navodi se da je od toga crno-

gorski izvoz u Mađarsku 31,6

miliona eura, što je 9,4 odsto

manjeuodnosuna2016,dokje

uvoz iznosio21,1miliona eura,

ivećije0,9odsto.Urobnojraz-

mjeni saMađarskomostvaren

je suficit od 10,5miliona eura.

- U razmjeni roba između Cr-

neGore iMađarskeod januara

do februara ove godine ostva-

ren je suficit u iznosu od 4,4

miliona eura, a ukupna raz-

mjena je iznosila 9,2 miliona

eura i bilježi rast od devet od-

sto u odnosu na isti period

prošle godine. Izvoz je iznosio

6,8 miliona eura i veći je 16,7

odsto, dok uvoz od 2,4miliona

eura bilježi smanjenje od 7,8

odsto - kazali su izPKCG.

Navodi se da su se na forumu

predstavila vodeća mađarska

preduzeća iz oblasti projekto-

vanja, trgovine i izvođenja ra-

dova u oblasti vodosnabdije-

vanja, upravljanja otpadom,

otpadnim vodama i zaštite ži-

votnesredine(obnovljiviizvo-

ri energije, upotreba biomase,

energetskaefikasnost).Uradu

je učestvovalo oko pedeset

predstavnika kompanija iz

dvije države.

ZamjenikambasadoraMađar-

ske u Podgorici Zoltan Časar

podsjetio je da su Crna Gora i

Mađarskabogatevodamaipo-

ručio da taj značajni privredni

resursmoraju iskoristiti. On je

ocijenio da je forum značajan

jerpovezujeekspertedvijeze-

mlje da razmijene znanja, a

privrednikedauspostavenova

partnerstva i unaprijede po-

stojeća.

- Postoji interes sa obje strane

za takvu saradnju. Iskustva

Mađarske kao članice EU su

značajnauovoj oblasti i raspo-

loženi smo da ih podijelimo

crnogorskim partnerima - re-

kao jeČasar.

Predstavnica Ministarstva

održivog razvoja i turizma

Snežana Didanović kazala je

da su uloženi velika energija i

sredstva iz različitih izvora u

tu oblast navodeći kao partne-

reKfWbanku, EIB i EBRD.

- Mađarske kompanije iz ove

oblasti su više nego dobrodoš-

le jer Crna Gora razmatra par-

tnerstva za realizaciju budu-

ćih projekata - rekla je

Didanović.

S.P.

Održan forumprivrednika Crne Gore i Mađarske

Vodni resurs semora iskoristiti

HERCEGNOVI

Predsjednik

Hercegnovskog turističkog

udruženja (HTU)Ranko

Šabanovićpodnio jeUstav-

nomsuduzahtjevzapreispi-

tivanje zakonitosti Zakonao

strancima.

Sporan im je član 99 po kojem

„davalac smještaja prijavu i

odjavu boravka stranca dostavl-

ja elektronski, a ako za takav

način nema tehničkih mo-

gućnosti, prijavu i odjavu može

dostavljati preko turističke or-

ganizacije…“

- Ovaj član zakona propisuje

obavezu svim davaocima sm-

ještaja da imaju računar i da

znaju da ga koriste. Smatramo

da je to povreda ustavnih prava

građana – kazao je Šabanović,

koji tvrdi da jeovaodredbausu-

protnosti sa članom 53. Zakona

o upravnompostupku, jer dava-

ocu smještaja ne dozvoljava da

prijavu i odjavu stranca izvrši

preko zastupnika, odnosno

punomoćnika (turistička orga-

nizacija, turistička agencija,

agencijazaintelektualneusluge,

licenciraniračunovođa,advokat

i sl.). Smatradauspornomčlanu

ima i elemenata korupcije jer se

njime prisiljavaju davaoci sm-

ještaja da kupe program za pri-

javljivanje kodPošteCrneGore,

kojoj se na ovaj način obezb-

jeđujemilionski prihod. Dodaje

da se „luta“ uzakonskimrješen-

jima, akaodokaznavodi tri vari-

jante istog zakona za tri godine.

- Ovakva formulacija je prvi put

propisanauZakonuostrancima

(član 94) iz 2014. godine. Sk-

upština je zbog ovakvih prim-

jedbi u izmjenama Zakona o

strancima iz 2016. (čl. 10) izbri-

sala sporni član94, dabi gaposl-

jednjom izmjenom vratila u za-

kon – kaže predsjednik HTU i

dodaje da su turističke agencije

decenijama vršile i usluge pri-

javljivanjaboravka gostiju, čime

seuslugaposredovanjakomple-

tirala, pa je ovo diskriminacija u

odnosuna njih.

Učlanu100Zakonaostrancima,

objašnjavaon, jepropisanodase

prijavljivanje vrši preko turis-

tičke organizacije ili nadležnog

organa lokalne samouprave kao

i da se ta usluga ne naplaćuje.

- Prijavljivanje boravka je posao

iz nadležnosti MUP-a, sektora

granične policije. Ovim članom

zakona policija djelatnost iz

svoje nadležnosti prebacuje na

turističku organizaciju ili loka-

lnu samoupravu, čime im se

nameću poslovi i radnje koji

nijesu u njihovoj nadležnosti.

Zakonom se propisuje da se

usluga prijavljivanja ne može

naplaćivati, što je nekorektno,

nelogično,nezakonitoineustav-

no.OdaklepravoMUP-udasvo-

jimzakonompropisuje drugom

subjektu da li će i koliko svoju

uslugunaplaćivati?Svapitanjau

vezi sa naplaćivanjem treba da

propišu Ministarstvo finansija

ili Ministarstvo turizma, a ne

ministarstvo policije – saopštio

je predsjednik HTU Ranko

Šabanović.

Ž.K.

Iz HTU traže preispitivanje ustavnosti Zakona o strancima

Agencijenemogu

daprijavljuju turiste

RankoŠabanović

Sa foruma