Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Politika

Istekao rok za predaju lista za lokalne izbore 27. maja u dvanaest crnogorskih opština

Na izborimauPodgorici

čakdevet izbornih lista

PODGORICA

–Na lokalnim

izborimauPodgorici, koji će

biti održani 27.maja, uče-

stvovaćedevet izbornih li-

sta. Istekao je rokzapredaju

listau 12opština: Podgorici,

opštini Golubovci uokviru

Glavnoggrada, Šavniku, Ža-

bljaku, Baru, Plavu, Pljevlji-

ma, Rožajama, Danilovgra-

du, Plužinama, Bijelom

Polju iKolašinu.

Koalicija Demokratske partije

socijalista, Bošnjačke stranke,

Liberalne partije, Demokrat-

ske unije Albanaca, Crnogor-

ske i Pozitivne Crne Gore pre-

dala je listu „Za dobro građana

Podgorice – pobjednička koa-

licija Milo Đukanović“, na či-

jemje čelu IvanVuković.

Ukoaliciji ćenastupiti iDemo-

kratski front i Socijalistička

narodna partija sa listom „Sve

zamoj grad“, čiji jenosilacSla-

venRadunović.

Listu je predao i Građanski sa-

vez za promjene (Socijalde-

mokratska partija - Demos -

Slobodni građani), a njen

nosilac je IvanVujović.

Naizborimaće,salistom„Pod-

goricaza21.vijek“,učestvovati

i savez Demokrata i Građan-

skog pokreta Ura, a na čelu li-

ste jeVladimirČađenović.

Listu „Socijaldemokrate – do-

sljedno za Podgoricu“ predvo-

dićeĐorđe Suhih, dok će nosi-

lac liste „Marko Milačić – da

Podgorica bude porodica –

PravaCrnaGora“bitiVladislav

Dajković.

Listu „Ujedinjena Crna Gora,

GoranDanilović – ozbiljni lju-

di za ozbiljan grad“ predvodi

Danilo Jokić, a nosilac listeAl-

banske alternative je Nik Đe-

ljošaj. Na izborima će učestvo-

vati i lista Grupe građana na

čijem je čelu NVO aktivista

SašaMijović.

PLJEVLJA

Na lokalnim izborima u Pljev-

ljimazanaklonost biračabori-

ćese tri koalicije i dvijepartije,

koliko ih je do isteka roka pre-

dalo liste kandidata za odbor-

nike Opštinskoj izbornoj ko-

misiji.

Izbornu listu koalicije DPS,

SD i BS „Za dobro građana

Pljevalja–pobjednički!“pred-

vodi aktuelni gradonačelnik

ovog gradaMirkoĐačić.

Koaliciju„DaPljevljima svane

– složno i iskreno naprijed“

koju čine Nova srpska demo-

kratija, Socijalistička narodna

partija i Pokret za promjene

predvodiMilanLekić.

Prvi naodborničkoj listi koali-

cije ,,Za spas Pljevalja“, koju

čine Pokret za Pljevlja, Demo-

kratskanarodnapartijaiPrava

Crna Gora je Vladislav Bojo-

vić.

Liste su predali i SDP, nosilac

liste dr AdnanHadžiosmano-

vić, kao i Demokratska Crna

Gora, čiji je nosilac Milojica

Tešović.

ROŽAJE

URožajamaza lokalne izbore

Opštinskoj izbornoj komisiji

prijavilo se osam stranaka i

jedna koalicija.

Demokratska partija socijali-

sta nastupiće sa listom pod

nazivom „Za dobro građana

Rožaja - pobjednička DPS

Milo Đukanović“, SDP će na

izbore sa listom koja nosi na-

ziv „Za promjene“, Socijalde-

mokrate sa listom „Ivan Braj-

ović, dosljedno za Rožaje“.

Demokrate Alekse Bečića će

nastupiti pod sloganom „Po-

bjede a ne podjele, dođi kući

imamo plan“, dok je naziv li-

steUra„HuseinLjajić,Rožaje

naša kuća“. PZP će nastupiti

pod parolom „Promjene za

bolje Rožaje“, a SPP „Hazbija

Kalač – mijenjaj, druge nam

nema“, dok će BS Rafeta Hu-

sovića nastupiti pod sloga-

nom „Rožaje na prvommje-

stu“. Za izbore u Rožajama

svoju listu je predala i koalici-

ja SNP - Nova srpska demo-

kratija, koja će nastupiti pod

sloganom„Složno zaRožaje -

bratski i iskreno naprijed“.

OIKjesveprijavljenelistepo-

tvrdila.

BIJELOPOLJE

Za lokalne izbore u Bijelom

Polju Opštinskoj izbornoj

komisiji predato je devet iz-

bornih lista. Lista koalicije

DPS - SD – BS nosi naziv „Za

dobro građana Bijelog Polja –

Milo Đukanović“ a predvodi

je Petar Smolović. Proglašena

jeilistaSrpskestrankepodna-

zivom „Srpska koalicija –

SlavkoFuštić“,kaoilistaUjed-

injene Crne Gore, čiji je

nosilacdrNikolaRaosavljević.

DemokratskaCrnaGora iUra

nastupaju i u Bijelom Polju u

koaliciji, aprvinanjihovoj listi

jeMarko Ljujić. Izbornu listu

SDP-a predvodi dr Adnan

Striković, dok je prvi na listi

Saveza za pomirenje – „Život

ne može da čeka“ Svetislav

Perišić. OIK je proglasila i iz-

bornu listu pod nazivom „Za

naš grad Bijelo Polje“ -

Crnogorska i Stranka pravde i

pomirenja, čiji je nosilacMar-

ijanaCamić.

Listu Demokratskog fronta

predvodi dr Rade Ranitović, a

SNP-a drRadosavNišavić.

BAR

Na lokalnim izborima u Baru

nastupiće 11 izbornih lista (tri

koalicije, šest partija i dvije

grupe građana).

ListuDemokratske partije so-

cijalista pod nazivom „Za do-

bro građana Bara - pobjednič-

ki DPS - Milo Đukanović“

predvodi DušanRaičević.

Socijaldemokrate na izbore

izlaze sa samostalnom listom

„MićoOrlandić - dosljedno za

nova radnamjesta i razvoj Ba-

ra“, a prvi na ovoj listi jeMićo

Orlandić. Nosilac liste „SDP

za promjene - dr Draginja

Vuksanović“ jeDraganVojvo-

dić, a listu grupe građana „Bi-

ramBar“ vodi Radomir Nova-

kovićCakan.

Listu koalicije Demokrata i

Ure „Aleksa Bečić - Dritan

Abazović - Bar za 21. vijek“

predvodi Dragan Tufegdžić, a

listu „Prava Crna Gora - Mar-

ko Milačić - za pravi Bar“

BožidarČarmak.

Prvi na koalicionoj listi DF –

SNP „Za grad koji volimo“ je

mrDejanĐurović.

Na izborima u Baru nastupiće

još jedna grupa građana sa li-

stom „Reforma za Bar“, a svo-

ju listu imaće i Demos. Bošn-

jačka stranka i koalicija

,,Albanci zaBar -Demokratski

savezAlbanacaiDemokratska

partija“ učestvovaće kao liste

manjinskihnaroda.

KOLAŠIN

Za lokalne izbore u Kolašinu

Opštinskoj izbornoj komisiji

je predato osam lista od kojih

je samo jedna koaliciona, dok

šest partija nastupa samostal-

no.

Na izborima će učestvovati

DPS, zatim Srpska lista, pa

Grupa birača, Demokrate,

Ujedinjena Crna Gora, Soci-

jaldemokrate i SDP.

Jedina koaliciona lista je lista

DF-a i SNP-a na kojoj su tri

odborničkamjesta garantova-

na SNP-u.

Z.DARMANOVIĆ

Demokratski front neće jedinstveno nastupiti na izborima u dvije opštine

DFse raspaouPljevljima i Danilovgradu

PODGORICA

–Demokratski

front neće jedinstvenonastu-

piti napredstojećimizbori-

maudvijeopštine–Pljevlji-

ma iDanilovgradu, što je

prvootvorenomimoilaženje

članicaovognajvećegopozi-

cionog saveza.

Konstituenti DF-a -Nova i PZP

-napljevaljskeizborenastupiće

u koaliciji sa SNP-om, a nosilac

njihove listebićeMilanLekić iz

Nove. Demokratska narodna

partija i Pokret za Pljevlja izaći

će na izbore u toj opštini sa Pra-

vomCrnomGorom,a nosilacte

izborne liste biće Vladislav Bo-

jović izDNP-a.

Članice DF-a razišle su se i u

Danilovgradu, pa će u toj

opštini Nova i PZP na izbore

izaći bezpartijeMilanaKneže-

vića.DNPćenadanilovgradske

izbore izaći u koaliciji sa SNP-

om i Jugoslovenskomkomuni-

stičkompartijom, a prvi na listi

je profesorDraganBojović.

Demokratski front ranije se za-

lagao za jedinstven nastup

kompletne opozicije na svim

lokalnim izborima, ali pokaza-

lo se da u dva grada nije uspio

održati „naokupu“ni svoječla-

nice.

Nova, PZP i DNP nijesu našle

„zajednički jezik“ oko prijedlo

gakoćebitinosilaclisteuPljev-

ljima, a, kako je Pobjeda ranije

pisala, nije bilo jedinstva ni ka-

da je predlagan nosilac liste u

glavnom gradu. Predsjednik

Nove srpske demokratije An-

drija Mandić insistirao je na

tome da prvi na listi za podgo-

ričke izborebudeSlavenRadu-

nović izNove, učemu jenakra-

ju i uspio, dok je Pokret za

promjene predlagao Branku

Bošnjak iz tepartije, aprijedlog

DNP-a bio je da to bude njen li-

derMilanKnežević.

Pljevaljski odbor DNP ranije je

u saopštenju naveo da je glavni

razlog mimoilaženja u toj op-

štini – izbor nosioca liste.

-Nepremostivapreprekabilaje

namjera i odluka jednog čovje-

ka da po principu „treća sreća“

ponovo bude nosilac liste, iako

je već dva puta to bio bezu-

spješno. Sve smo učinili da se

nađe adekvatna politička lič-

nost koja bi bila prihvatljiva za

svekoalicionepartnereikojabi

predstavljala novo političko li-

ce u Pljevljima i Crnoj Gori –

navodi se u saopštenju.

Željeli smo, dodaje se, da to bu-

demlađi čovjeksanovimideja-

ma i nepotrošenompolitičkom

biografijom.

–Vjerujemo da će novu snagu i

svježepolitičkeidejenašojkoa-

liciji donijeti Prava Crna Gora i

njen lider Marko Milačić. Na

tragu takve ideje dogovorili

smo se da nosilac liste naše ko-

alicije u Pljevljima bude Vla-

dislavBojović.Uvjereni smoda

će snaga Pokreta za Pljevlja i

DNP, udružena sa PravomCr-

nom Gorom, dobiti podršku

građana Pljevalja koja će biti

odlučujućauborbi protivaktu-

elnevlastiuPljevljima–zaklju-

čeno je u saopštenju.

Partija Milana Kneževića „za-

tegnute odnose“ sa Novom i

PZP-om doživjela je, kako je

Pobjedi nezvanično rečeno,

kao marginalizaciju DNP-a

unutar DF-a. Kneževiću, koji

izdržava četvoromjesečnu ka-

znu u spuškom zatvoru, ranije

supisaliistaknutičlanoviparti-

je i žalili mu se namarginaliza-

ciju te partije unutarDF-a.

Demokratski front na prošlim

izborimanastupio je jedinstve-

no.

Izbori udeset opština biće odr-

žani 27. maja, dok će sedmicu

ranije građani birati odbornike

za Skupštinu opštine Plužine.

Izbori su raspisani uPodgorici,

opštini Golubovci u okviru

Glavnog grada, Šavniku, Ža-

bljaku, Baru, Plavu, Pljevljima,

Rožajama, Danilovgradu, Bije-

lomPolju i Kolašinu.

I.K.

PODGORICA

- Socijalde-

mokrate će na predstojećim

izborima uPodgorici zabilje-

žiti odličan izborni rezultat i

biti jedanodključnih činilaca

buduće gradske vlasti koja

će dosljedno raditi za dobro

svihgrađana, poručio je pot-

predsjednik te strankeDamir

Šehović.

On smatra da su najbolja pre-

poruka za to rezultati predstav-

nika SD-a u sadašnjoj gradskoj

vlasti koji su, kako je naveo,

u prethodne četiri godine

pokazali punu odgovornost i

posvećenost, čime su značajno

doprinijeli svimuspjesima aktu-

elne vlasti.

- Potvrda tome je i činjenica da

većina građana Podgorice sma-

tra da su veliki iskoraci uman-

datu aktuelne gradske vlasti

napravljeni upravo u oblastima

za koje su bili zaduženi pred-

stavnici SD u gradskoj upravi

- kazao je Šehović agenciji

Mina. Osim toga, kako je naveo,

SD građanima nude realan i

ostvariv program, u čijem foku-

su je ravnomjerni razvoj grada,

stvaranje uslova za nova radna

mjesta i više šansi za mlade,

vođenje socijalno odgovorne

politike i jačanje kulturnog iden-

titeta grada. Prema riječima

Šehovića, to što su SD jedina

partija koja na svim lokalnim

izborima konstatno raste je

pokazatelj da je javnost u njima

s pravomprepoznala stabilne i

dosljedne ljude, istinske i jedine

sljedbenike izvorne socijalde-

mokratske ideje utemeljene

90-ih godina.

- Koji su privrženi Podgorici,

Crnoj Gori i njenim interesima i

nijesu spremni da zbog sitnog

političkog šićara na bilo koji

način trguju tim interesima -

dodao je Šehović.

On je kazao da su u toj partiji

uvjereni da će i u glavnom

gradu nastaviti pobjednički niz.

R. P.

Damir Šehović o izborima

Očekujemo

odličan

rezultat

Sa jednogodglasanja

NebojšaMedojević, AndrijaMandić iMilanKnežević