Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Politika

PODGORICA

Odluka

PredsjedništvaDemo-

kratskepartije socijali-

stadanaprijedlogpred-

sjednika te strankeMila

Đukanovića izabere

profesora IvanaVukovi-

ća zanosioca listeDPS-a

uglavnomgradu izne-

nadila jepolitičku jav-

nost uCrnoj Gori, ali i

mnogeunutarnajjače

stranke. IzaVukovića,

profesoranaFakultetu

političkihnauka, koji

nema iskustvauprofesi-

onalnoj politici, na listi

suostali aktuelni grado-

načelnikSlavoljubSti-

jepović, šef podgorič-

kogDPS-aVladan

Vučelić, ali iministri

uVladi CrneGore

DragicaSekulić,

PavleRadulović, kao

i direktori javnih

PODGORICA

Koalicija

„Podgorica za 21. vijek“

vodiće isključivopozitivnu i

konstruktivnukampanju, sa-

opšteno jena jučerašnjoj kon-

ferenciji zanovinare

DemokratskeCrneGore i

GrađanskogpokretaUra.

Konferencija je organizovana

povodom otvaranja zajed-

ničkih kancelarija koalicije

„Podgorica za 21. vijek“ koje se

nalaze uHercegovačkoj ulici.

Vladimir Čađenović, nosilac

liste „ Aleksa Bečić – Dritan

Abazović – Podgorica za 21. vi-

jek – Demokrate – Ura“, saopš-

tio je da su odlučili da kancelar-

ije koalicije otvore u centru

grada jer će „iz centra Pod-

gorice kretati sve zajedničke

akcije usmjerene ka pobjedi 27.

maja“.

-Centargradausvakojzemljije

epicentar života, a ne mjesto

mrtvila i učmalosti, zato

šaljemoporukudaćesakoalici-

jomza 21. vijek cijelaPodgorica

zaživjeti - istakao jeČađenović.

On je poručio da će koalicija

„Podgorica za 21. vijek“ voditi

isključivo pozitivnu, konstruk-

tivnu kampanju i u tom cilju je,

kako je kazao, napravljen sveo-

buhvatan programpo principu

problem - rješenje za cijelu

Podgoricu.

- To je program koji će ovoj

koaliciji omogućiti da bude kl-

jučni konstituent buduće vlasti

- smatraČađenović.

R.P.

PODGORICA

Onaj ko sepred-

stavlja zaopoziciju, a istovremeno

izjednačavaDemokratski front i

Demokratskupartiju socijalista,

zapravobestidnoporučujeda ćeu

postizbornukoaliciju ići saDPS, a

ne saFrontom, kazao jepotpred-

sjednikPokreta zapromjene i po-

slanikDemokratskog frontau

Skupštini CrneGoreKočaPavlović.

–Zato, poštovani opozicioni glasači –

nemojte 27. maja davati svoj glas ni-

kom „sumnjivom“. Da ne bi vaš glas,

nakonizbora,završiouvrećiDPS-a.A

jau„sumnjive“ubrajamdoslovno sve

značajnije liste, osim liste DF-a. Tač-

nije, sve one koji, po instrukcijama

Ambasade, izjednačavajuDF iDPS. A

to suDemokrate, Ura i SDP–naveo je

Pavlović u saopštenju.

Teza o „uzimanju glasova od DPS-a“

je, kako je kazao, „najobičnija dječja

laž, kojom se pokušava prikriti sušti-

na dešavanja, a to je obračun unutar

opozicije“.

– Jer cjelokupni plan i napor Am-

basade jeprost: da se vašimglaso-

vima, poštovani opozicionari,

osnaži njihov, kontrolisani dio

opozicije. Dio koji će na njihov za-

htjev, uključnomtrenutku, stati uz

jedan od djelova rascijepljenog

DPS-a. Zatoveć tri godine trajuovi

bjesomučninapadinabiračeDF-

a, zato nas zatvaraju, sudski ga-

njaju i medijski

satanizuju – do-

dajePavlović.

R.P.

Potpredsjednik PZP-a poručio biračima

Koalicija Demokrate – Ura predstavila programza Podgoricu

Pavlović: Neglasajteza

Demokrate, Uru i SDP

Vodiće isključivopozitivnu

i konstruktivnukampanju

Na izbornoj listi nema dva istaknuta

imena: poslanice Daliborke Pejović i

njenog kolege Petra Ivanovića. Pejo-

vić je izvjesno vrijeme igurirala kao

kandidat za predsjednika OO DPS-a

Podgorica, dok je Ivanović pominjan

kao potencijalni kandidat za gra-

donačelnika.

- Đukanović je na sjednici

podgoričkog odbora

saopštio da bi kandi-

dat za gradonačel-

nika mogao biti

poznat tek nakon

izbora - saopštio

je izvor DPS-a.

BezDaliborkePejovićiPetraIvanovića

Izbor Vukovića

nije jedino

iznenađenje

koje je servirao

Đukanović.

Ništamanje

iznenađenje nije

bila ni odluka

da se nastupi

na jednoj listi

sa Bošnjačkom

strankom,

Demokratskom

unijomAlbanaca,

Liberalnom

partijom,

Pozitivnom i

Crnogorskom.

BS i DUA su

koristeći institut

a rmativne akcije

mogle do ulaska

u parlament sa

znatno „je inijim“

mandatima

Đukanović sa

novimtimomu

bitkuzaPodgoricu

Na izbornoj listi DPS-a za glavni grad 65 odsto novih imena, predsjednik

stranke odabirom Ivana Vukovića za nosioca liste iznenadio javnost

a, odlučio da sa novim ti-

mombraniPodgoricu.Đu

-

kanović je na sjednici

kritikovao rad OO DPS-a

Podgorica i to je jasnopod-

vučeno - saopštio je izvor

Pobjede.

Izbor Vukovića nije jedino

iznenađenje koje je javno-

sti serviraoĐukanović.

Neočekivana je bila i odlu-

ka da se nastupi na jednoj

listi sa Bošnjačkom stran-

kom, Demokratskom uni-

jomAlbanaca, Liberalnom

partijom, ali i Pozitivnom i

Crnogorskom.BSiDUAsu

koristeći institut afirma-

tivne akcije mogle do ula-

skauparlament sa „jeftini-

jim“ mandatima i takva

odluka je već bila donijeta,

ali je preovladala procjena

da se ne rasipaju glasovi

koje jeĐukanovićdobiona

predsjedničkimizborima.

MINISTRI

Na listi su ministar održi-

vog razvoja i turizma Pavle

Radulović,ministarkaeko-

nomije Dragica Sekulić,

kao i najmlađi poslanik u

crnogorskom parlamentu

Miloš Nikolić. Na listi je i

pomoćnik u Ministarstvu

ekonomije Radosav Babić,

direktorkaGimnazije„Slo-

bodan Škerović“ Zoja Bo-

janić-Lalović, zamjenik

gradonačelnika Časlav Ve-

šović, kao i poslaniciMiha-

ilo Anđušić i Nikola Rako-

čević…

Bošnjačka stranka ima dva

predstavnika na listi, a

DUA, Pozitivna, Crnogor-

ska i LPpo jednog.

Na listi su i glumac Dušan

Kovačević, pjevač Edo Ej-

dinAbdović, kao i aktuelna

misica Crne Gore Tea Ba-

bić.

N.ZE Č

EVIĆ

preduzeća i poslanici u

Skupštini CrneGore.

IzvorPobjede izvrhaDPS-a

je kazao da izbor Ivana Vu-

kovića, bez obzira na to što

je u kampanji za predsjed-

ničke izbore aktivno podr-

žavao Đukanovića, pred-

stavlja prilično iznenađenje

zapodgorički odborDPS-a,

koji je većinski smatrao da

nosilac treba da bude aktu-

elni gradonačelnik Slavo-

ljubStijepović.

REDOSLJED

-Redosljedna listi jeutvrdi-

lo Predsjedništvo DPS-a.

Insistiralo se da podgorički

odbor utvrdi listu po abe-

cednomredu, adaredosljed

koji nosi političku težinu

utvrdi najjuži vrh DPS-a na

sjednici Predsjedništva, ko-

ja je trajala do ranih jutar-

njih časova u nedjelju - sa-

opštio je izvor Pobjede.

U odnosu na prošle lokalne

izbore, na kojima je DPS

pobijedio, sadrži čak 65

odstonovih lica.

- Činjenica da je na listi

dvije trećine novih lica

znači da je Đukanović, uz

konsultacije sa vrhomDPS-

Redosljedna listi jeut-

vrdilo Predsjedništvo

DPS-a. Insistiralo se

da podgorički odbor

utvrdi listupo abec-

ednomredu

KočaPavlović

Sakonferencijezanovinare

koalicijeDemokrate - Ura

IvanVukovićnakon

predaje izborne liste