Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Hronika Podgorice

Ponuda Instituta za građe-

vinarstvod.o.o. ocijenjena je

kaonajpovoljnijana tende-

rukoji je za izraduglavnog

projekta rekonstrukcije

mostana trasiUliceVoji-

slavljevića i kružnog tokana

raskrsnici puteva zaCetinje

iNikšić raspisalaAgencija

za izgradnju i razvoj Podgo-

rice. Procijenjenavrijed-

nost projekta je80.000eura,

a rok izvršenjaugovora je

60danaoddana zaključiva-

nja.

Kako se navodi u tekstu po-

nude, most će biti sastavni

dio budućeg bulevara i kruž-

ne raskrsniceCetinjskog pu-

ta,Nikšićkogputa iUliceVo-

jislavljevića,arekonstrukcija

predviđa eventualno proši-

renje i ojačanje postojećeg i

izgradnju novog mosta, koje

bi proisteklo iz proširenja

gradskih saobraćajnica na

četiri trake.

- Planirana je rekonstrukcija

dijela puta Podgorica - Nik-

šić, odnosno pretvaranje di-

jela puta u bulevar sa četiri

trake. Rekonstrukcijommo-

sta, tj. njegovim planiranim

proširenjem, povećava se

bezbjednost saobraćaja, a

stvaraju se i uslovi za kvali-

tetniji javni prevoz putnika.

Na nivou glavnog projekta

potrebno je obraditi rekon-

strukcijupostojećegmosta u

Ulici Vojislavljevića i izgrad-

njunovogmostaparalelnosa

postojećim, naukrštanjuCe-

tinjskog i Nikšićkog puta,

preko rijekeMorače. Takođe

trebaobraditipristupnusao-

braćajnicumostu (Ulicu Vo-

jislavljevića) približne duži-

ne 250 metara i raskrsnicu

Cetinjskog i Nikšićkog puta

kao kružnu u skladu sa iz-

mjenama i dopunama DUP-

a „Radoje Dakić“ – stoji u

tekstuponude.

Postupak pokretanja tende-

ra po skraćenom postupku

sproveden je zbog neophod-

nosti regulisanja velikih sao-

braćajnih gužvi i realizacije

planskih rešenja.

I.Kr.

Izabran izvođač za izradu glavnog projekta rekonstrukcijemosta naMorači

Ponuda Instituta

zagrađevinarstvo

jenajpovoljnija

FirmaAGInfoplan izNikši-

ća ćeurokuoddva i pomje-

seca izgraditi petubicikli-

stičku stazuza 219.865 eura,

odlučeno jena tenderukoji

je raspisalaAgencija za iz-

gradnju i razvoj Podgorice.

Koridor 4protezaće seod

raskrsniceUlice 27.marta i

Ulice4. julanaZabjelu, Uli-

com27.marta, prekoKri-

vogmosta, UlicomdrLju-

bomiraRašovića,

BulevaromDžordžaVašin-

gtonado raskrsnice saBu-

levaromSvetogPetraCe-

tinjskog.

Tender je bio procijenjen na

225.000 eura, a firma AG In-

foplan se jedina javila.

Tokomprošle godine završe-

na su tri koridora biciklistič-

kih traka i staza i to: u Ulici

Kralja Nikole, od raskrsnice

sa Bulevarom Srđana Aleksi-

ća do raskrsnice sa Ulicom

Vojislavljevića (koridor 1), u

Ulici IvanaCrnojevića, preko

mostaMilenijum,Ulici 13. ju-

la iMoskovskoj ulici (koridor

5) i bulevarima Save Kovače-

vića, Srđana Aleksića, Crno-

gorskih serdara, prekomosta

Junion, Bulevara revolucije,

Cetinjskom putu do kružne

raskrsnice kod tržnog centra

Delta, uključujući krak sao-

braćajnice uz rijeku Moraču

do Ulice dr Ljubomira Rašo-

vića (koridor 2), dok je prije

dvijegodinezavršenikoridor

3, od Tološa, bulevarima Mi-

hailaLalića i SvetogPetraCe-

tinjskog, dohotela ,,Hilton“.

Vrijednost kompletne inve-

sticije je 1.150.000 eura, a za

realizacijuprva četiri korido-

ra utrošeno je 925.000 eura.

Ukupna dužina biciklističkih

staza i traka u jednomsmjeru

je 13,5kilometara, ado sada je

izvedeno deset i po kilometa-

ra.

Nj.B.

Preduzeće zavježbu„Bo-

žanskekapi“preduzetnič-

kihklubova izSrednje eko-

nomske škole „Mirko

Vešović“ i Gimnazije „Slobo-

danŠkerović“nadvadeset

prvomMeđunarodnomsaj-

muvirtuelnihpreduzeća za

vježbu, održanomuPlovdi-

vu, osvojilo jenagraduza

„najboljuprezentacijuna

francuskomjeziku“, koju je

dodijelila francuskaorgani-

zacija „Francophonia“.

PONOS

Iz Ekonomske škole kažu da su

ponosni nauspjehkoji suposti-

gli njihovi učenici i time doka-

zali da školaukontinuitetu radi

na razvoju preduzetničkih vje-

ština učenika, kako kroz redov-

ne nastavne programe, tako i

kroz brojne vannastavne aktiv-

nosti.

Svoje usluge i proizvode na saj-

mu su predstavila i preduzeća

za vježbu iz: Srednje ekonom-

sko-ugostiteljske škole iz Bara,

Srednje mješovite škole ,,Mla-

dost“ iz Tivta i preduzetnički

klubovi iz gimnazije „Petar I

PetrovićNjegoš“ izDanilovgra-

da.

Preduzetnički klub „Mon-

teštrik“ iz danilovgradske gi-

mnazije osvojio je dvije nagra-

de - za „najaktivnije učešće na

sajmu“ koju je dodijelio bugar-

ski Servis centar i „najkreativ-

nije predstavljanje proizvoda

na francuskom jeziku“ koju je

dodijelila francuska organiza-

cija „Francophonia“.

SASTANCI

U isto vrijeme, u Plovdivu je

održangodišnjisastanakzema-

lja članica EUROPEN mreže,

koju čine 54 zemlje svih konti-

nenata. Crna Gora je primljena

u članstvo EUROPEN-a, u ja-

nuaru ove godine, nakon 14 go-

dina mentorstva austrijske or-

ganizacije ,,Kultur kontakt“.

Povodom prijema Crne Gore,

održano je nekoliko bilateral-

nih sastanaka na kojima su do-

govoreni dalji koraci u radu.

Učešće predstavnika iz Crne

Gore, na sajmu u Plovdivu, koji

jeokupio121preduzećezavjež-

bu iz šest zemalja, organizova-

no je uz podršku Servis centra

preduzeća za vježbu Crne Go-

re.

I.Kr

.

Uspjeh preduzetnika iz Gimnazije i Ekonomske škole na sajmu u Plovdivu

Nagrada zanajbolju

prezentacijuna

francuskomjeziku

Strukovni sindikat taksista

CrneGore zatražićeodMi-

nistarstvaunutrašnjihpo-

slovaobjašnjenjepovodom

izdatihTXtablicauglavnom

gradubezpotrebnedoku-

mentacije izSekretarijata za

komunalneposlove i saobra-

ćaj.

- Izvršni odbor SSTCG je na

sjednici donio odluku da se u

hitnompostupkuobratiMUP-

u i zatraži od njega odgovor na

koji način i kome su službenici

tog resora u Podgorici izdali

sedam TX tablica, ako za njih

nije, kako su kazali iz Sekreta-

rijata, postojala potrebna do-

kumentacija. Obratićemo se i

Ministarstvu saobraćaja i po-

morstva sa inicijativom za iz-

mjene i dopune Zakona o pre-

vozu putnika u drumskom

saobraćaju, u dijelu tačaka ko-

jenisu jasnodefinisane i ostav-

ljaju prostora za manipulaciju

određenimnadležnimorgani-

ma, koji traže opravdanje za

svoj nerad – kazao je potpred-

sjednik strukovnog sindikata

BorislavPavlović.

Sindikat će se, dodaje Pavlović,

dokrajasedmicezbogovogpro-

blema obratiti i predsjedniku

VladeDuškuMarkoviću.

Nj.B.

Strukovni sindikat taksista tražiće odMUP-a

objašnjenje za tablice izdate bez dokumentacije

SpornosedamTX tablica

AG Infoplan gradiće koridor od Zabjela do Bloka pet

Podgoricadobijapetu

biciklističkustazu

Kiša, do27 stepeni

U glavnomgradu danas će

biti promjenljivo i nestabilno

vrijeme. U poslijepodnevnim

časovima, a naročito tokom

noći, očekuje se povremeno

kiša ili pljusak praćen grml-

javinom. Duvaće povremeno

umjeren do pojačan vjetar,

istočnih smjerova. Jutarn-

ja temperatura vazduha

iznosiće oko 17, a najviša

dnevna do 27 stepeni.

H.P.

Most naMorači uUlici Vojislavljevića

Taksisti ucentrugrada

PONOSGRADA:

Učenici u Plovdivu

Rutapetogkoridora

Na nivou glavnog

projekta potrebno

je obraditi

rekonstrukciju

postojećegmosta u

Ulici Vojislavljevića

i izgradnju novog

mosta paralelno

sa postojećim, na

ukrštanju Cetinjskog i

Nikšićkog puta, preko

rijekeMorače