Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–Prvi put odpo-

stojanja, Kulturno-umjet-

ničkodruštvo ,,Njegoš“

formiralo je sekcijuvetera-

nakoja jeokupilaoko50

bivših igrača. Kako jekazao

umjetnički direktorKUD-

a ,,Njegoš“ SrđanMiloše-

vić, društvobroji višeod

250članovaunekolikoan-

sambala (dječji, pionirski,

pripremni i izvođački an-

sambl), ali ne i veterana.

- Mnogi u regionu u okviru

svog društva imaju i ansambl

veteran, koji okuplja sve igra-

če koji su senekada bavili fol-

klorom, ali je njihov aktivni

rad u društvu prestao. ,,Nje-

goš“ jeod1907. godinemjesto

susreta svihgeneracija. Vete-

rani svoje aktivnosti pokazu-

jutokomokupljanja folklora-

ša, a tih okupljanja je tokom

godinemnogo,odraznihpro-

slava, godišnjihkoncerata, pa

do raznih učestvovanja u ra-

du društva, jer njihova ljubav

prema folkloru nikad nije

prestala –kazaojeMilošević.

Okupili smo igrače koji su se nekada bavili

folklorom, ali su iz nekog razloga prestali

da nastupaju, tj. čiji je aktivni rad u društvu

prestao – kazali su iz uprave društva

Formirali ansambl veterana

VIŠEODDRUŽENJA:

Veterani KUD-a ,,Njegoš“

Diretor KUD-a ,,Njegoš“

Draško Pejović zadovoljan je

interesovanjem bivših igra-

ča.

- Kako se informacija o po-

kretanju veteranske sekcije

širi,nasvakojprobi jesveviše

članovaraznihgeneracijako-

ji sučiniliokosnicujednogod

najuspješnijih ansambala u

CrnojGori –kazao jePejović.

Po njegovim riječima, osim

druženja, igre i pjesme, na-

mjera veterana je da se pri-

sjete iobnovestarekoreogra-

fije koje su tokom godina

zaboravljene.

KUD „Njegoš“ sa više od 110

godina postojanja je najpo-

znatiji predstavnik tradicio-

nalne kulture, čuvar folklor-

nihplesova,pjesama,muzike

i baštinik vrijedne tradicije

CrneGore.

J.Đ.

CETINJE:

KUD ,,Njegoš“ okupilo nekadašnje folkloraše

MOJKOVAC:

Prvomajski uranak kod Suze Evrope

POČELASEZONA:

Ra ingokupiomlade i stare

Rafteri spustomniz

Taruotvorili sezonu

MOJKOVAC

–Prvomaj-

skimurankomi raftingom

naTariMojkovčani suobi-

lježili Prvimaj,Međunarod-

ni danrada, i zvaničnootvo-

rili turističku sezonuu svom

kraju. Rafting je, jedanaesti

put, organizovalaLokalna

turističkaorganizacija.

Po riječima Marine Blažević

iz LTO, sedamdesetak zalju-

bljenika u rafting iz zemlje i

regiona spustilo se čamcima

nizvodebistreTare,od„Kam-

pa Rakočevića“, do mostova

naulazuugrad.Manifestacija

je protekla bez problema, a za

njene učesnike organizovan

je ručak u blizini kamenog

mosta.

NIŠTABEZDOBRETRPEZE:

Ručakkodstarogmosta

Na trpezi su bili roštilj i čuve-

niplaninarskipasuljMićaSo-

šića i, naravno, raznovrsno

piće.

- Rafting je bio odlično orga-

nizovan, vrijeme sjajno a vo-

da dobra, kao i druženje. Če-

tvrti mi je put da sam na

raftingu. Bilo je i ovog puta

prelijepo - rekao je skiper

VladanPejović.

OduševljenjebioiNikolaIlić,

ističući da je mladima uMoj-

kovcu potrebno više takvih

dešavanja. Na raftingu je bio i

predsjednik opštine, Ranko

Mišnić.

- Bila je ovo još jedna prilika

da promovišemo rafting kao

Rade Vujičić iz Udruženja ekonomista Mojkovca kaže da je to

tradicija jednog prošlog vremena, te da je čuvaju i poštuju.

- Neko Prvi maj obilježava protestima i zahtjevima za bolji

položaj radnika, i to je potpuno u redu. Mi se na taj dan ovdje

pored Tare već nekoliko godina uz bogatu trpezu družimo, raz-

mjenjujemomišljenja i iskustva. Ranije smo za Prvi maj išli na

Biogradsko jezero, ali smo prije četiri godine odlučili da uranak

organizujemo ovdje kod nas, pored naše ljepotice Tare, i nije-

smo pogriješili - rekao je Vujičić.

Vujičić:Uredujeprotestovati

70

zaljubljenika u ra ing iz

zemlje i regiona spustilo se

čamcima niz vode Tare

turistički potencijal Mojkov-

ca, i to smo uspješno uradili.

Na raftingu su uglavnom bili

mladi, i to je ono što posebno

raduje - kazao jeMišnić.

Glavnu riječ na uranku pored

kamenogmostanaTarivodila

su, kao i ranije, udruženja

ekonomista i poslodavaca.

Miško, Rade, Mijo, Miroslav,

Zoran i još desetak članova

dvaudruženja,domaćinskisu

dočekali svakog ko je došao.

Bogatom trpezom u njihovoj

režiji dominirali su gulaš i ro-

štilj, kao i sve vrste pića, od

sokova do domaćih rakija, pi-

va i vina. Na stolovima se, kao

i prošle godine, našlo i pravo

parče prirode – salata od tek

ubrane srijemuše.

Ovogodišnji prvomajski ura-

nak, kao i prethodni, imao je i

nostalgičnu notu. Sa ozvuče-

njasusečulepjesmeizTitovog

doba, one koje su se pjevale ši-

rom nekadašnje Jugoslavije,

na proslavama prvomajskih

praznika. U blizini se vijorila

crvena zastava sa nekad čuve-

nim natpisom „Proleteri svih

zemalja, ujedinite se!“

R.Ć.

PLJEVLJA:

Ambasada NRKine darivala vatrogasce

Kupiće

odijela

zaprilaz

vatri

VRIJEDANPOKLON:

Sapotpisivanjaugovora

PODGORICA/PLJEVLJA

AmbasadaKinepokloniće

pljevaljskoj Službi zaštite i

spašavanja 37.850eura. Tim

novcemćekupiti tzv. „odije-

la zaprilazvatri“, koja sene

koriste samopri gašenjupo-

žaravećna gotovo svimpo-

slovimakojevatrogasci spa-

sioci obavljaju.

Ugovor su juče u Podgorici

potpisali predsjednik opštine

Mirko Đačić, komandir Služ-

be zaštite Goran Čavić, me-

nadžerka opštine Emina Sali-

hović, a sa kineske strane

ambasador NRKine u Podgo-

rici Cui Dživei i politički sa-

vjetnik JuKsi.

- Služba zaštite i spašavanja

ima velikih problema sa opre-

mom, jer se radi o izuzetno

skupoj opremi koja se zbog

prirodeposlabrzohaba i ošte-

ćuje, tako da će pljevaljskim

vatrogascima donacija dobro

doći. Odijela koja sada koriste

donirala je Velika Britanija

prije 15 godina, te ne pružaju

potrebnu zaštitu, a Služba za-

štite u Pljevljima je jedina u

Crnoj Gori koja ih, unedostat-

ku kvalitetnijih, još uvijek ko-

risti – navedeno je u saopšte-

nju izAmbasadeKine.

A.S.

TIVAT:

Donacija Adriatikmarinas OŠ „DragoMilović“

Zabežični

internet 25.000eura

ZAPRIMJER:

Predstavnici škole i kompanijeAdriatikmarinas

TIVAT

–KompanijaAdriatikmarinas uložiće 25.000eura za

uvođenjevaj-faj signalauzgradi i dvorištuOŠ „DragoMilo-

vić“. Urealizacijuovogprojekta, koji će seobaviti tokomljet-

njeg raspusta, uključiće se i kompanije „SagaMontenegro“ i

„Optoinženjering“, koje će svoj dioposlaobaviti besplatno.

Senior IT menadžer Porto Montenegra Predrag Milutinović

objasnio je da se prilikommodernizacije postojeće IT infra-

strukture u PortoMontenegru pojavila prilika doniranja vaj-faj

mrežne opreme.

–Smatramoda jebitnodoprinijeti i digitalizaciji sredineukojoj

se PortoMontenegro nalazi, a pokrivanje unutrašnjosti i dvori-

sta škole vaj-faj signalom će doprinijeti obuci djece. Zadovolj-

stvo nam je da u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima

doprinesemo razvoju lokalne zajednice i modernizujemo naše

obrazovne ustanove –kazao jeMilutinović.

S.K.

KOTOR:

Aktivnosti Morskog dobra

BIĆEOSVIJETLJENA:

StazaodRisnakaPerastu

Postavljaju rasvjetu

odRisnadoPerasta

KOTOR

-Dužpješačke staze

odRisnakaPerastupočelo

jepostavljanje stubova javne

rasvjetevisine 10metara.

IzMorskog dobra saopštili su

da će javna rasvjeta biti po-

stavljenacijelomdužinompu-

ta od 2,1 kilometar između ta

dvanaselja, adaćeposaozavr-

šiti do 15.maja.

-Tokomovegodineočekujese

i okončanje postupka javnih

nabavki i početak četvrte faze

izgradnje, odnosno završnih

radova na izradi trotoara cije-

lomdužinom staze, postavlja-

nje ivičnjaka, popločavanje,

postavljanje ograde, zaštitnih

bankina, mobilijara i drugih

pratećihsadržajapredviđenih

glavnim projektom. Projekat

predviđa i dva stajališta za

parking, odmor i panoramsko

razgledanje obale – saopštili

su izMorskog dobra.

Ova staza prevashodno će biti

namijenjena šetačima i rekre-

ativcima, a može poslužiti i

kao biciklistička staza – nave-

deno je u saopštenju.

Vrijednost radovana izgradnji

javne rasvjete je 149.218 eura,

dok je vrijednost stručnog

nadzora, koji je povjeren pre-

duzeću ,,Spinel“ iz Kotora,

9.909 eura.

S.M.