Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE

-Delegacije

opštinaBijeloPolje i Svi-

štovpoložile sucvijećena

spomenik ,,12 ruža“, uznak

sjećanjanabugarskeđake

koji su stradali prije 14godi-

nau saobraćajnoj nesreći u

Gostunu.

Ambasador Bugarske u Beo-

graduRadkoVlajkov ja kazao

da je emotivno teško dolaziti

na pomenpoginuloj djeci.

– Sa jedne strane emotivno je

zboggubitkadjecekakozaro-

ditelje i rodbinu, tako i za sve

ljude koji suna neki način bili

povezani sa njima, a sa druge

strane prorade emocije zbog

ljudi iz regiona koji su pomo-

gli našoj djeci i koji su uložili

veliki trud i rizikovali živote

da ih spase. Ali taj događaj je

uslovioibliskeodnoseSvišto-

va i Bijelog Polja i ubijeđen

samdaćetasaradnjadvijeop-

štine dobiti neki drugi oblik i

kojimožebiti obostranokori-

stan–kazao jeVlajkov.

Predsjednik opštine Svištov

Kristijan Kirilov izrazio je

uvažavanje i zahvalnost op-

štini BijeloPolje i Bjelopoljci-

ma za sve što suučinili za dje-

cu.

– Zahvalan sam za sve što su

ljudi odavde uradili za našu

djecu. Ova nesreća je spojila

dva naroda i dva grada u čvr-

ste iprijateljskeodnose i takvi

će ostati zauvijek - poručio je

Kirilov.

Venceslav Eftimov, otac An-

toane koja je stradala uLimu,

kazao je da već četrnaest go-

dina zajedno saPrijepoljcima

i Bjelopoljcima posjete mje-

sto gdje su djeca stradala, te

da se svake godine susreću

kao braća.

- Veoma smo zahvalni svim

ljudima iz ovog kraja i nikada

nećemo zaboraviti šta su ura-

dili za našu djecu - kazao je

Efimov.

Delegacije opština i roditelji

stradale djece položili su cvi-

jeće na spomenik stradalim

bugarskim đacima u Gostu-

nu, kao i žrtvama u željeznič-

koj nesreći na Bioču, u grad-

skomparku.

U saobraćajnoj nesreći, koja

sedogodila4. aprila2004. go-

dine u mjestu Gostun blizu

crnogorske i srpskegranice, u

bugarskom autobusu koji je

prevoziođakesaekskurzije iz

Dubrovnika, nastradalo je 12

putnika, dok je38spašenoza-

hvaljujući mještanima tog re-

giona.

V. Šb.

ROŽAJE

–Ulokalnoj RTV,

koja ćeprogrampočeti da

emitujeu junu, radiće četiri

osobe sa invaliditetom. Oni

suobukuprošli krozprojekat

,,Ohrabrivanjeobeshrabre-

nih“ koji je sa 146.000eura fi-

nansiralaEvropskaunija.

Direktor RTV Rožaje Mirsad

Feleć kaže da efekti projekta

tekpredstoje.

- U potpunosti smo realizovali

projekat „Ohrabrivanje obe-

shrabrenih“ i dostigli njegov

glavni cilj, edukacija i zapošlja-

vanjeOSI.URTVRožajedanas

rade četiri osobe iz tepopulaci-

je koje su prošle potrebnu edu-

kaciju i veoma smo zadovoljni

što su oni dio našeg kolektiva.

Naravno, projekat smo iskori-

stili dadovedemodokrajastva-

ranje uslova za otvaranje lokal-

ne televizije - rekao jeFeleć.

Predsjednik Udruženja para-

plegičara Jaško Nokić je kazao

da jenajveća vrijednost projek-

tajetoštosuubudućojlokalnoj

RTV zaposlene četiri osobe sa

invaliditetom.

-Na taj način se razbijaju pre-

drasude o toj populaciji, ne sa-

mouovoj sredini već i šire.Veo-

ma je važno što su radnamjesta

za osobe sa invaliditetomprila-

gođena njihovim potrebama i

ubijeđensamdaćeonepokaza-

tikolikosuvrijedneiodgovorne

na poslu, što treba da bude pre-

poruka i ostalim poslodavcima

širom Crne Gore, da posvete

više pažnje toj populaciji - ka-

zao jeNokić.

F.K.

PODGORICA

–Oddanas do8.maja

zbog izvođenja završnihradovana re-

gionalnomputuR-1, dionicaCetinje -

Njeguši, doći ćedo totalneobustave sa-

obraćaja za svevrstevozilaod9do 12 i

od 15do 17 sati – saopšteno je izAuto-

moto saveza.

Kako navode, i na ostalim dionicama na

kojima su u toku radovi izmijenjen je re-

žimvožnje.

Zbog izvođenjaminerskih radova u sklo-

pu rekonstrukcije putu Ulcinj – Krute,

saobraćaj je totalnoobustavljenzasvavo-

zila do 20.maja.

Takođe, do 20.maja na regionalnomputu

R-12 Petrovići - Vraćenovići zbog izvođe-

nja završnih radova saobraćaj se obustav-

lja za sve vrste vozilau terminima od8:30

do 10:30 i od 12:30do 14 sati.

Do 10. maja zbog sanacije kolovoza na Ja-

dranskoj magistrali na dionici odLepeta-

na do Petrovca promijenjen je režim, vo-

zila prolaze jednomtrakom.

Na magistralnom putu Cetinje – Budva,

na dionici Brajići - Lapčići i Košljun - Za-

vala

Takođe se saobraća jednom trakomnaiz-

mjeničnouz semaforsku signalizaciju.

Do 15. juna zbog miniranja na južnom

portalu tunela Vežešnik autoputa Bar -

Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač

- Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen

zasvevrstevozilado30minutautermini-

maod jedandopet sati, oddeset do 12 sati

i od 14do 16 sati.

U toku je rekonstrukcija puta Petrovac –

Podgorica. Zato se od raskrsnice sa obila-

znicomGolubovcidoraskrsnicesaputem

za aerodrom, saobraćaj odvija jedno-

smjerno.

Režim saobraćaja će na ukrštanju magi-

stralnogputaKamenari-Kotoristarogod

Risna do Grahova, do završetka gradnje

kanala za atmosferske vode u Risnu, biti

promijenjen sa dvosmjernog na jedno-

smjerni, namjestu izvođenja radova.

Zbog rekonstrukcije puta Krstac Lovćen

- IvanovaKorita promijenjen je režimsa-

obraćajasadvosmjerenogna jednosmjer-

ni.

C.G.

KOLAŠIN

–Naparkingu se tražilo

mjestoviše, što je siguranpokazatelj

da je sezonauBiogradskoj prašumi

počeladobro. Zvanično, nadan

otvaranja sezone 1.majaprodata je

541 ulaznicaod9 sati kada jeotvore-

nanaplatna rampanaKraljevomko-

lu.Međutim, višeod20ribolovaca je

ušlo ranije, abrojni subili i oni koji

suprespavali poredbiogradskevode

kakobi sačuvali dobrupozicijuza ri-

bolov ili roštiljanje.

Mihailo Bulatović potvrđuje da je po-

sjeta odlična.

-Zaistanikadavećegužveprvogadana

maja.Nikadavišeroštilja,nasvakihde-

setak metara „raspaljen“ po roštilj. U

skoro četiri decenije to nijesam za-

pamtio–kažeBulatović.

Direktor NP Biogradska gora Saša Je-

knić kaže da je, od kada se zvanično

broje dnevne posjete, ovaj 1. maj bio

rekordan.

-Mi smo se dobro pripremili, naši ren-

džeri su se trudili da se iskoristi svaki

kvadratgdje jebilomogućeparkiranje.

Uprkos tolikoj gužvi, sve je prošlo bez

problema - istakao je Jeknić.

Dr.D.

PODGORICA

– Crnogorski elek-

trodistributivni sistem danas na-

stavlja radove za kvalitetnije i si-

gurnijenapajanje.

Andrijevica:

od9do 14:30sati dio

Đulića.

Danilovgrad:

od8do18satiLazine

Plav

:od8do14:30satiBrezojevice

iKorita.

Pljevlja:

od8do15satiKomini,Lju-

ča, Podrogatac, Pušanjski Do, Ča-

vanj, Pandurica, Krupice, Rzav,

GusinoBrdo,Selac,PremćaniiVaš-

kovo.

Rožaje:

od9do14:30satiPaučina;

od 11 do 14:30sati Bać (premaKur-

bardovićima);

Ulcinj:

od 8 do 18:30 sati Štoj (dio

naseljaizaBregvijeidionaseljaiza

osnovne škole); od 8:15 do 14:45

sati: Zoganje, Briska Gora, Darza,

Sveti Đorđe i Ćurke; od 8:30 do

12:30 sati Donji Kravari (područje

prema Čaprićima); 8 do 18 sati Zo-

ganje,Ćurke,BulevarM.Tita

Žabljak:

od9do15satiNjegovuđa;

od11do15satiPalež;

C.G.

Rožaje:

Završen projekat ,,Ohrabrivanje obeshrabrenih“

URTVzaposlili četiri

osobe sa invaliditetom

Zbog radova promijenjen režimsaobraćaja na više dionica

RADOVIPRIKRAJU:

Detalj saputaCetinje-Budva

NaputuCetinje -

Njeguši obustave

pet sati dnevno

NESREĆAZBLIŽILASVIŠTOVIBIJELOPOLJE:

JučeuBijelomPolju

Bijelo Polje:

Obilježena godišnjica

nesreće u kojoj su stradali bugarski đaci

Suze i cvijeće

na ,,12 ruža“

Kolašin:

Otvorena turistička sezona u Nacionalnomparku Biogradska gora

Rekordnaposjetauprašumi

Parking tijesan

„Roštiljalo“ senaviše lokacija

Posjetiocima jeuvijekatraktivnaponta

CEDIS

Radovi

usedam

opština