Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE

– Eksperti

su juče završili uviđaj u fa-

brici kompanije ,,Mesopro-

met Franca“, ukojoj jeuno-

ći između29. i 30. aprila

izbioveliki požar koji je

skorodo temeljauništio

objekte. Osnovnadržavna

tužiteljkaKatarinaKljaje-

vićkazala jeda su izuzeti

svimaterijalni dokazi koji

ćebiti upućeni navještače-

njeuForenzički centaru

Danilovgradu.

- Po prispjeću nalaza vještaci

ćedatimišljenje ouzrokupo-

žara - kazala jeKljajević.

Procjenjuje se da bi forenzič-

ki rezultati trebalo da budu

gotovi za dvije sedmice.

Tokomuviđaja, po njenim ri-

ječima, bili su prisutni i vete-

rinarskiinspektorikojićedati

sud o nusproizvodima koji su

ostali nakonvatrene stihije.

-Oni trebadaodlučekakopo-

stupiti sa onim što je ostalo

nakonpožara i načinuklanja-

nja - dodala je tužiteljka.

Kljajević je istakla da su

istražni organi odradili svoj

dio posla, te da ne postoji

smetnjadasezgarišteraščisti.

Prvi su na zgarište ušli komu-

nalci. Sedam kamiona bjelo-

poljskog Komunalnog predu-

zeća transportovalo je sinoć

prve količine mesa i mesnih

prerađevina koje su izgorjele

u požaru. S obzirom na to da

se radi o više od 1.500 tona

mesa, transport će senastaviti

i danas do deponije u Kuma-

nicigdjećebitipremasanitar-

nimpropisima uništeno.

Direktorica Uprave za be-

zbjednost hraneVesnaDako-

vić kazala je ranije de će se na

najadekvatniji i potpuno be-

zbjedannačinukloniti otpad.

-Fabrika„Franca“bilaobjekat

kojim su se ponosili i na listi

objekataodobrenihza izvozu

Evropsku uniju kako u dijelu

klanice tako i u dijelu prerade

i dijelu nusproizvoda živo-

tinjskog porijekla. Sada treba

sačekatidasesveraščistiisre-

di. Uvjeravam vas da će na

potpuno bezbjedan način sve

ukloniti - rekla jeDaković.

MILIONSKAŠTETA

U požaru je pričinjena više-

milionska materijalna šteta.

Prema informacijama iz

kompanije, izgorjelo je više

odhiljaduipotonamesa, uni-

štene su najsavremenije ma-

šine, hladnjače i upravna

zgrada. Vatrena stihija pre-

tvorila je u pepeo prostor od

oko 10.000 kvadratnih meta-

ra. Plamense izdizaonadese-

tine metara iznad fabrike, a

gust dim prekrio je veći dio

grada. Vatrogascima je treba-

lo 48 sati da sasvimugase po-

žar. Bjelopoljskim spasioci-

ma u pomoć su pritekle

kolege iz Berana i Mojkovca,

dva vozila komunalnog pre-

duzeća ,,Lim“, i jedno vozilo

Vojske.

PODRŠKAVLADE

Kompanija Mesopromet za-

pošljava oko 1.200 radnika, u

frabrici je radilo oko 500. U

ponedjeljak su predstavnici

Vlade i opštine dogovorili da

će pružiti pomoć kompaniji

,,Franca“zaobnovuproizvod-

nje i izgradnjunove fabrike.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić rekla je da je na-

pravljen plan i formiran radni

tim u kojem su predstavnici

ministarstva poljoprivrede i

ruralnog razvoja, ekonomije,

unutrašnjih poslova, Sekreta-

rijataza razvojneprojekte, In-

vesticiono-razvojnog fonda i

drugih institucija.

- Važno je da u susret turistič-

koj sezoni kompanija „Fran-

ca“, kao crnogorski brend,

održi proizvodnju. Gospodin

Francajenapraviobajpaspro-

izvodnje kroz fabrike koje ni-

jesu ugrožene. Namjera nam

jedaokupimoprivrednikeko-

ji se bave sličnomdjelatnošću

kako bi mu možda kroz anga-

žovanje treće smjene pomogli

da on svoj proizvodni proces

nastavi u njihovim fabrikama.

Jer, jako je teško doći do trži-

šta,aonoselakomožeizgubiti

– rekla je Sekulić.

Predsjednik opštine Bijelo

Polje Petar Smolović je saop-

štio da je prvi zadatak tima

sanacijapožarišta, odmahza-

tim pomoć u izgradnji nove

fabrike, a da se istovremeno

pronađe način da za to vrije-

me kompanija „Franca“ osta-

ne na tržištu i da zaposleni

budu zbrinuti.

IznevladineorganizacijeEu-

romost saopštili su kako su

spremni da se, na poziv Hil-

mije France, zajedno sa svim

građanima uključe u čićšće-

nje nakonpožara.

- Moramo se sada ujediniti i

pomoćiivlasnicimaizaposle-

nimu ovoj fabrici od koje žive

na hiljade porodica iz Bijelog

Polja i sa sjevera Crne Gore.

Moramo ovu fabriku što prije

vratiti u prethodno stanje i

očekujemo da se svi u državi

uključe.Ovakompanija je svi-

ma pomogla u nevolji, sada se

svimoramoujediniti ipomoći

joj –poručili su izEuromosta.

Mesopromet jeod1990. godi-

nekadajeosnovanakaoporo-

dična mesara postala najveća

kompanija u Bijelom Polju i

jedna od najvećih na sjeveru.

Osnivač kompanije Hilmija

Franca sada 51 odsto vlasniš-

tva, a preostali dio je u vla-

sništvu članova porodice.

V.Šb

. –D.Š.

BijeloPolje:

Završen uviđaj u fabrici ,,Mesopromet Franca“ koja je izgorjela u požaru 30. aprila

Osnovna državna tužiteljka Katarina Kljajević kazala je da su

istražni organi odradili svoj dio posla, te da ne postoji smetnja da

se zgarište raščisti. Prvi su na zgarište ušli komunalci. Prve količine

mesa i mesnih prerađevina koje su izgorjele u požaru odložene su

na deponiju gdje će biti prema sanitarnimpropisima uništeno

Dokaze ispitujuu

Forenzičkomcentru,

otpadprevezenna

deponijuuKumanici

Nastavljeno

50odsto

proizvodnje

-Mi senećemopredavati. Ko-

ristimo postojeće fabrike ka-

ko bismo premostili nedosta-

takizgorjele.Kompanijaneće

otpustiti ni jednog radnika

veććebrzokrenutiuobnovu,

tamo gdje se budemoglo ra-

diće se u tri smjene. Prerada

se nastavlja - kazao je vlasnik

MesoprometaHilmijaFranca.

On je kazao da se 50 odsto

proizvodnje odvija u novoj

fabricikojajeotvorenaprošle

godineikojajeostalaneošte-

ćena, iako je dio istog kom-

pleksa.Vatranijestigladopili-

ćare i fabrike za bezdimno

sušenje mesa koji rade pu-

nimkapacitetima. Trgovisnki

lanac nesmetano radi, na-

stavljena je distribucija pile-

ćegmesa…

Simović: Obaveza je svihnas

dapomognemoMesoprometu

PotpredsjednikVladeMilutinSimovićrekao

je, nakon što je obišao požarište, da je sigu-

ran da će na temeljima izgorjele fabrike biti

podignutanovasa jošvećimkapacitetom.

- Siguran samu stvaralački duh, energiju i

vrednoćuvlasnikakompanijeMesopromet,

njegove porodice, svih zaposlenih uMeso-

prometu. Uz nesebičnu i snažnu podršku

lokalne samouprave i države ćemo biti svi

zajednosvjedoci daćesena temeljima izgor-

jele fabrike izgraditi nova,modernija i kapaci-

tetomvrednijafabrika.Tojeobavezasvihnas

zajedno– rekao jepotpredsjednikVlade.

Simovićjerekaokakojenajvažnijedaupoža-

ru nije bilo žrtava, i da će se sve ostalo nado-

knaditi i to „upravo sa ovakvimpristupom i u

partnerstvusalokalnomsamoupravomiVla-

dom“.

10

hiljada kvadrata fabrike

Mesopromet progutala je

vatrena stihija

RADNICIŠOKIRANI:

Ostalozgarište

VATRAPROGUTALASKOROČITAVKOMPLEKS:

Fabrika ,,Mesopromet Franca“

ZAJEDNOĆEGRADITINOVUFABRIKU:

Predstavnici opštine i Vlade