Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 3. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– Dvije eksploziv-

ne naprave bačene su za tri dana

u Podgorici. Jedna eksplozivna

naprava bačena je u srijedu

ujutro, samo sat nakon ponoći u

Momišićima, u Belvederskoj ulici,

u dvorište kuće Tomislava Rade-

vića, od čije jačine je oštećena

fasada, vrata i prozor.

Dva dana ranije, 30. aprila, tako-

đe sat poslije ponoći bačena je

eksplozivna naprava u dvorište

kuće Momira Prelevića u Tolo-

šima.

Policija je obavila uviđaj, izuzela

tragove na osnovu kojih će

pokušati da dođe do identiteta

počinilaca.

A.G.

PODGORICA:

Za tri dana dva bombaška napada

Eksplozivomudvorišta

Radevića i Prelevića

PODGORICA

Podgorička

policija uhapsila je devetnae-

stogodišnjeg sugrađanina S. Đ.

jer je kod njega pronađeno više

od kilogrammarihuane.

Pretresom vozila „volvo“ pod-

goričkih registarskih oznaka,

kojim je upravljao devetnae-

stogodišnjak, inspektori su u

prtljažniku pronašli jedno veće

pvc pakovanje u kojem je bilo

1.120 grama marihuane.

- Kriminalistička obrada upu-

ćuje na sumnju da je S. Đ. duže

vrijeme nabavljaomarihuanu,

koju je potomprodavao na

području Podgorice – saopšte-

no je iz policije.

Droga je poslata u Forenzički

centar zbog vještačenja.

Osumnjičenom se stavlja na

teret da je počinio krivično

djelo nedozvoljena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga.

C. H.

ILUSTRACIJA

Uhapšenmladić

Uprtljažniku

autaprevozio

marihuanu

ŽABLJAK

Tijelo državljanke

Malezije Chan Pei Joo (41), koja

je nestala u oktobru prošle

godine, pronađeno je u utorak

na Durmitoru, na lokalitetu

Velika kalica.

Tijelo su pronašli planinari.

Po nalogu višeg državnog tuži-

oca, tijelo je poslato na obduk-

ciju.

C.H.

NaDurmitoru

pronađeno tijelo

državljanke

Malezije

PODGORICA

- Carinici su na

Graničnomprelazu Dračeno-

vac oduzeli neprijavljenu robu

- ekomaterijal.

Kontrolom vozila srpskih

registarskih oznaka, kojim je

upravo državljanin Srbije, pro-

nađeni su osigurači, kablovi i

utičnice.

Neprijavljena roba je oduzeta.

Odgovornoj osobi je izdat pre-

kršajni nalog.

C. H.

Carinici na prelazu

Dračenovac zaplijenili

neprijavljenu robu

Oduzeti

osigurači,

kablovi i

utičnice

PODGORICA

Svjedočenje

AmerikancaBrajanaSkota,

bivšegoperativcaCIA i vla-

snikabezbjednosnekompa-

nijePatriotikdifens frup

(PatrioticDefenseGroup) iz

Orlanda, koje jeplaniranoza

danas putemvideo-linkau

podgoričkomVišemsudu,

trebalobi crnogorskoj jav-

nosti da razotkrijedetalje

ponude zaučešćeuakciji

nasilnogpreuzimanjavlasti

uCrnoj Gori nadanparla-

mentarnih izbora 2016. go-

dine.

Skotajezaovajposao,septem-

bra 2016. godine, kontaktirao

Džozef Asad, vlasnik kompa-

nije Peregrin konsalting (Pe-

regrine Consulting), i to po

nalogu političkog savjetnika

Demokratskog fronta Arona

Šaviva.

OdSkota je traženodanapravi

plan evakuacije lideraDF-a sa

platoa ispred Skupštine na si-

gurnulokaciju, kadakrenusu-

kobi ubačenihdemonstranata

i policije.

Oprema koja je tražena od

Brajana Skota, radi zaštite

okupljanja Demokratskog

fronta 16. oktobra, koristi se

uglavnom u akcijama špijun-

sko-diverzantskog tipa: upo-

treba uređaja za detekciju

nadzora i ometače praćenja

signala, ali i detaljan plan eva-

kuacije i izvlačenja ekipe iz

reonazgradeSkupštineuoko-

linuPodgorice...

Poznato jeda jekompanijaPa-

triotik difens odbila ponuđeni

angažman, ali nemapreciznih

informacija što je bilo ključno

da kolegi iz bezbjednosnih

krugova odbiju saradnju.

Iskaz koji je Skot dao pred

američkim istražiteljima, od-

brana okrivljenih u slučaju

pokušajaterorističkognapada

je na jednom od ranijih suđe-

nja pokušala da ospori zbog

formalnihnedostataka.

Branilac jednog od optuženih

lidera DF-a Milana Kneževi-

ća,advokatDušanRadosavlje-

vić iznio je niz primjedbi na

iskazBrajanaSkota,kojijedao

agentimaFBI-janazahtjevcr-

nogorskog tužilaštva.

Ukoliko Brajan Skot u pone-

djeljak ponovi putem-video

linka ono što je prethodno re-

kao agentima FBI-ja, napori

advokataRadosavljevića da se

raniji iskaz bivšeg operativca

CIA izuzme uz spisa predme-

ta subezrazložni.

B.R.

Bivši operativac CIA svjedočiće putemvideo-linka u slučaju pokušaja

terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 2016. godine

BrajanSkot danasoponudi

koju jedobioza 16. oktobar

PODGORICA

Apelacioni sudpo-

tvrdio jepresudukojomjeMilan

Vujanovićosuđennaukupno tri go-

dine i osammjeseci zatvora zbog

švercadroge i falsifikovanjapasoša.

IstompresudomIvanVučinić je

osuđenna tri godine robije zbogne-

dozvoljenogdržanjaoružja. Prvo-

stepenupresududonio je sudija

podgoričkogVišeg sudaPredrag

Tabaš.

Vijeće Apelacionog suda nije uvažilo

žalbu Tužilaštva kojom je traženo da

se Vujanović osudi i za nedozvoljeno

držanjevećekoličineoružja,kakojeto

tvrđenooptužnicom. Istovijeće jepo-

tvrdilo kao ispravnu odluku Višeg su-

da da oslobodi Vučinića optužbi za

šverc droge.

- Apelacioni sud smatra da je neosno-

vanažalbaukojoj senavodi da jeprvo-

stepena presuda, kojom je optuže-

niMilanVujanovićoslobođenoptužbe

da je izvršio krivično djelo nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplozivnih

materija, donijeta uz bitne povrede

odredaba krivičnog postupka jer ne

sadrži razloge o svimodlučnim činje-

nicama – navodi se u obrazloženju

Apelacionog suda.

Vijeće sudija pojašnjava da razlozi ko-

je je naveo prvostepeni sud u presudi

odgovaraju

izvedenim dokazima i odbrani optu-

ženogVujanovića.

-Prvostepeni sud jepravilnozaključio

da je Vujanović izvršio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, držanje i

stavljanjeuprometopojnihdrogaifal-

sifikovanje isprave postupajući sa di-

rektnimumišljajem. Takođe, prvoste-

peni sud je pravilno našao da nije

dokazanoda jeoptuženi Vujanović iz-

vršio krivično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnihmaterija –

navodi se uobrazloženju.

Optuženi Vujanović je negirajući

švercoružjapredsudomispričaoda je

prije puta uNjemačku ključ od kuće u

Rogamima, koju mu je ustupio Ivan

Vučinić, dao prijatelju L. Š. koji je pla-

nirao da se u tom objektu sastaje sa

djevojkom.

Njegovu priču je potvrdio i svjedok L.

Š. koji je kazao da je oružje pripadalo

njegovom pokojnom prijatelju G. B. i

njemu.

On jenaveo i da je on tooružjedoniou

kućukojujekoristioVujanovićnekoli-

ko dana prije nego što je pronađeno.

Ispričaojedajeoružjeočistio,apotom

gazamotaoubijeličaršav,oblijepiose-

lotejptrakom, alidaotomenikoganije

obavještavao, pa ni Vujanovića.

L. Š. tvrdi da jeoružjehtiodaodnese iz

kuće tog dana kada je Vujanovića do-

vezao iz Herceg Novog u Rogame, ali

da ga je policija preduhitrila.

I pored upozorenja suda da na taj na-

čin sebe stavlja upoložaj da bude izlo-

žen krivičnomgonjenju, L. Š. je preci-

zno naveo šta se od oružja nalazilo u

kući, a štoupotpunosti odgovara ono-

me što su policijski službenici tokom

pretresa pronašli.

Apelacioni sud je naveo da je prvoste-

peni sud pravilno cijenio i odluku o

visini kazne.

- Prvostepeni sud je pravilno cijenio

ličneprilikeoptuženogVujanovića,da

jeotacdvojedjece,priznanjeizvršenja

krivičnog djela falsifikovanje isprave

koje je doprinijelo brzom i efikasnom

razjašnjenjuovog krivičnog djela, pri-

hvatanje krivice i kajanje zbog izvrše-

nja tog krivičnog djela – navodi se u

obrazloženju.

Sadruge strane, kaootežavajućuokol-

nost prvostepeni sud jeuobziruzeo to

što je Vujanović već osuđivan za isto-

vrsno krivičnodjelo.

Milan Vujanović i Ivan Vučinić uhap-

šenisukrajemmarta2016.godine.

B.R.

Apelacioni sud potvrdio presudu dvojici optuženih

Vujanovićosuđenza švercdroge i

falsifikovanje, Vučinić robijazbogoružja

ZgradaSuda

BrajanSkot

Podgorica