Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 51 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

CrnaGora

pregovara saSvjetskom

bankomodobijanjunove

garancijeuvrijednosti od

90milionadolara, uzpo-

moćkojebi senameđuna-

rodnomtržištumoglapo-

voljnozadužiti do270

milionadolara. Novacbi

bio iskorišćenza refinan-

siranje javnogduga, kazao

jeu intervjuuPobjedi vi-

ceguvernerCentralne

bankedrNikolaFabris.

POBJEDA:

Dokadabi tre-

balodabudeodobrenano-

va garancija Svjetske ban-

ke i koji bi bili benefiti?

FABRIS:

Utokusuaktivno-

sti na ispunjavanju uslova

za dobijanje nove garancije

Svjetske banke. Planirani

iznos je 90miliona američ-

kih dolara. Očekuje se da

bude odobrena početkom

sljedeće godine.

Najbolji je način

da se ova po-

drška, kao i

prethod-

na, iskori-

sti za po-

v o l j n o

refinansi-

ranje kojim

bi se otpla-

tio dio

RAZGOVOR:

Dr Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke

UplanunovagarancijaSvjetske

bankeod90milionadolara

ciju finansija?

FABRIS:

Tekućaemisijaeu-

roobveznica je realizovana

uz, do sada, najnižu kamat-

nu stopu, čime su smanjeni

troškovi finansiranja javnog

duga. Postojećom emisijom

su obezbijeđena sredstva za

refinansiranje dijela obve-

znica koje dospijevaju 2019,

2020. i 2021. godine, čime je

obezbijeđena veća ravno-

mjernost u rokovima do-

spjeća javnog duga, od-

nosno smanjeni

su iznosi

ve l i -

k i h

rata koje bi dospijevale u

2020. i 2021. godini. Takođe,

na ovaj način su obezbijeđe-

na sredstva za finansiranje

javnog duga u ovoj i sljede-

ćoj godini, što jebio jedanod

potencijalnih rizika.

POBJEDA:

Kakve su naj-

novijeocjeneSvjetskeban-

ke i MMF-a u odnosu na

ekonomsku situaciju,

izglede i rizike crnogorske

ekonomije?

FABRIS:

Preds t avni c i

MMF-a i Svjetske banke su

pozdravili ostvarene rezul-

tate Crne Gore u procesu fi-

skalne konsolidacije, kao i u

dijeluunapređenja finansij-

skog sistema, a naročito je

pozdravljenuspjehu, do sa-

da, najpovoljnijoj emisiji

euroobveznica. Naglašeno

je da je, i u okolnostima teš-

kih i nepopularnihmjera fi-

skalnog prilagođavanja, kao

i zahtjevnih aktivnosti na

unapređenju finansijskog

sistema,CrnaGoraostvarila

impresivan rast u prošloj

godini od 4,4%BDP-a. Ista-

knute su i odlične tendenci-

je u ovoj godini, posebno u

zoni realne ekonomije, kao i

u dijelu jačanja fiskalne sta-

bilnostiidaljegunapređenja

finansijskog sistema. Suge-

risano je da je od ključnog

značaja da se u potpunosti

istrajenadosljednoj primje-

ni mjera fiskalne konsolida-

cije.

POBJEDA:

Ima liprostora

zaemitovanjedržavnihob-

veznica na domaćem trži-

štu i da li bi toupostojećim

uslovimabilo isplativo?

FABRIS:

Za određeni rela-

tivno ograničen iznos sred-

stava svakako ima prostora,

imajući uviduvisoku likvid-

nost bankarskog sistema.

Ipak, domaće tržište nemo-

že biti primarni oblik zadu-

živanjadržavedanebi došlo

do efekta „istiskivanja“, od-

nosno da se ne bi smanjila

kreditna podrška banaka

privredi. Jedan od važnih

uslova za povećanje atrak-

tivnosti državnih obveznica

je razvoj sekundarnog trži-

šta.

POBJEDA:

Koliki bi bio ri-

zikza finansijeuslučajuda

podbaci rastBDP-auovoj i

narednim godinama i na

koji način bi se to moglo

„peglati“?

FABRIS:

S obzirom da su,

krozgarancijuSvjetskeban-

ke i emisiju euroobveznica,

obezbijeđena sredstva za fi-

nansiranje javnog duga za

ovu i sljedeću godinu, even-

tualni podbačaj rasta BDP-a

ne bi donio ništa dramatič-

no.

Sa druge strane, raspoloživi

podaci izprvogkvartalaove

godine ukazuju da bi rast

mogaobiti i veći odplanira-

nog, ali je još rano za dono-

šenje konačnihzaključaka.

POBJEDA:

Kada očekuje-

teda kreditni rejtingCrne

Gore bude takav da privu-

čemo više kredibilnih in-

vestitora?

FABRIS:

Smatram da naš

kreditni rejting nije u skla-

du sa ostvarenim rezultati-

ma. To se potvrdilo i prili-

komemisijeeuroobveznica,

kada je tražnja bila gotovo

tri puta veća od ponude, uz

najnižu kamatnu stopu ika-

da.

Takođe, po nivou priliva

SDI, mjereno učešćem u

BDP-u, Crna Gora je već

duže od deceniju lider ili u

vrhu evropskih privreda u

tranziciji.

Ova dva pokazatelja najbo-

lje svjedoče da su i privatni

investitori svjesni da naš

kreditni rejting nije pravi

pokazatelj situacije, a i na-

kon globalne finansijske

krize kreditne rejting agen-

cije su značajno izgubile na

kredibilitetu.

Na kraju, smatram da smo

privukli i visok iznos stra-

nih direktnih investicija i

značajan broj kredibilnih

investitora.

POBJEDA:

Sa kojih trži-

šta ima interesovanja za

ulazak novih banaka u Cr-

nuGoru?

FABRIS:

Interesovanje po-

stoji, ali u ovom trenutku ne

možemo govoriti o detalji-

ma.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

POBJEDA:

Kakvo kretanje kamata i kre-

dita očekujete unarednomperiodu?

FABRIS:

Očekujemnastavak tendencije

rasta kreditne aktivnosti banaka. Na kreta-

nje kamatnih stopa u velikoj mjeri će uticati

mjere Evropske centralne banke, odnosno

da li će se okončati period ,,relaksirane“

monetarne politike. Smatramda možemo

očekivati blagi pad kamatnih stopa i u ovoj

godini, a ako dođe do ,,zatezanja“ monetar-

ne politike ECB, onda očekujem stabilizaciju

kamatnih stopa na postojećemnivou.

U svakom slučaju, dalji trendovi po pitanju

nivoa kamatnih stopa najviše će zavisiti od

konkretnihmjera ECB-a i stepena ,,zateza-

nja“ monetarne politike.

MjereEvropskecentralnebanke

uticaćenakretanjekamata

POBJEDA:

Na koji načinmotivisati građane

- korisnike kredita da se jače uključe u

re inansiranje po zakonukoji

će biti produžen za još

godinu?

FABRIS:

Generalno, mi smo zadovoljni ostvarenim

rezultatima Zakona o dobrovoljnom inansijskom

restrukturiranju kredita, jer je obim restrukturiranih

kredita bio veći od nivoa koji smo, zajedno sa Svjet-

skombankom, postavili kao cilj. To je i razlog zašto

je predloženo produženje važnosti ovog zakona za

još jednu godinu.

I tokomprethodne godine vodili smo kampanju

kojom smo obavještavali stanovništvo i privredu

omogućnostima koji pruža ovaj zakon i sa istim

aktivnostima ćemo nastaviti i tokomove godine,

nakon produženja roka važenja zakona. Tako

da smatramo da smo, sa aspekta informisanja

javnosti, postigli cilj. Ipak, individualna je

odluka svakog pojedinca šta je najbo-

lje za njegove inansije.

Premašiliciljurestrukturiranjukredita

Nikola

Fabris

javnog duga. Zaduživanje

uz garanciju Svjetske banke

obezbjeđuje niske kamatne

stope i povoljne uslove ot-

plate (grejs period i duži ro-

kovi otplate). Procjenesuda

se, u odnosuna iznos garan-

cije Svjetske banke, može

obezbijediti do tri puta veći

iznos zaduživanja.

POBJEDA:

Zaduživanjeza

refinansiranje euroobve-

znica –na koji način će uti-

cati na stabiliza-

U slučaju da

podbaci rast ekonomije, ne

bi se ništa dramatično dogodilo s

obziromda je kroz garanciju Svjetske

banke i emisiju euroobveznica

obezbijeđen novac za

nansiranje javnog duga za

ovu i sljedeću godinu. Na

podbačaj ništa ne ukazuje jer

rezultati iz prvog kvartala

tekuće godine govore

da bi rast mogao

premašiti plan

Svjetskabanka