Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 51 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Aktuelnosti

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Rezultati analize uzrokamartovske

havarije u rudniku Uniprom

Inspekcijakonstatovala

dazamućenost vodene

utičenaopstanak ribe

PODGORICA

Velike količine

padavina umartu ove godine

dovela je do toga da ogromne

vodene bujice provale kroz

stare radove rudnika, koji već

duži period nije u funkciji, kao

i da kroz ulazni potkop Seoca

izbiju na površinu platoa,

saopšteno je juče iz kompanije

Uniprom.

Navodi da su o tome odmah

obavijestili ekološku, rudar-

sku, inspekciju za ribarstvo,

kao i komunalnu inspekciju iz

Nikšića koje su izašle na teren,

sačinile zapisnik i uzele uzorke

za analizu vode.

- Dana 18. 3. 2018. godine došlo

je kroz podzemne prostorije

jame Biočki stan do jakog pro-

dora atmosferskih voda sa sliv-

nih površina okolnih brda i iste

su prolazeći kroz jamu, gdje se

vrši eksploatacija rude boksita,

prošle do platoa Seoca i ulile

se u potok Mačak, a kasnije

u jezero Liverovići. Centar za

ekotoksikološka istraživanja

Crne Gore, ali i Inspekcija za

slatkovodno ribarstvo kao

ovlašćene institucije izvršile

su ispitivanje kvaliteta vode i

uticaj na opstanak ribe u poto-

ku Mačak i jezeru Liverovići.

Inspekcija za slatkovodno

ribarstvo je konstatovala da

zamućenost vode u potoku

Mačak, kao i u jezeru Livero-

vići ne utiče na opstanak ribe.

Rezultati analiza Centra za

ekotoksikološka istraživanja su

pokazala da bujičin potok na

platou Seoca sadrži povećan

broj suspendovanih čestica,

kao i mutnoću dok su svi ostali

parametri u okvirumaksimal-

ne dozvoljene koncentracije.

Što se tiče vode iz potoka

Mačak, pomenuti parametri

ne prelaze maksimalne dozvo-

ljene koncentracije i bujični

potok sa platoa Seoca nema

većeg uticaja na kvalitet vode

u potoku Mačak. Na jezero

Liveroviće, pored uticaja poto-

ka Mačak, imaju uticaj i ostali

bujični tokovi sa ostalih okol-

nih brda. Rezultati uzorkovanja

uzeti u blizini brane pokazuju

na nižu vrijednost pomenutih

parametara odmaksimalne

dozvoljene koncentracije –

saopšteno je iz kompanije Uni-

prom.

R. P.

Montenegro erlajnz prošlu godinu završio saminusomod 4,6miliona eura

Poslovni rezultat dva i po

putabolji uodnosuna2016.

PODGORICA

Nacionalna

avio-kompanijaMontene-

groerlajnz (MA) jeuprošloj

godini ostvariladva i poputa

bolji poslovni rezultat nego

u2016, saopšteno je iz te

kompanije.

-Montenegroerlajnzjeprošlu

godinuzavršiosaminusomod

4,6 miliona eura, što je za 2,5

puta manje u odnosu na 2016.

godinukada je iznosio 11,5mi-

liona eura. Taj rezultat je još

značajniji kada se uzme u ob-

zir da je cijena goriva u 2017.

bila veća za 12,5 odsto u odno-

su na prethodnu godinu, što

znači da su značajne uštede

ostvarene kroz optimizaciju

letjenja i smanjenje drugih

troškova. Na smanjenje troš-

kova jeuticalo i smanjenje flo-

te za jedan avion, što je sa pri-

hodne strane kompenzovano

optimizacijom letova, opera-

tivnom konsolidacijom i od-

govarajućim punjenjem kabi-

ne, tako da nije došlo do

proporcionalnog smanjivanja

letova i prihoda – navode iz

MA.

Poslovni prihodi MA u 2017.

iznosili su 67,5 miliona eura,

što je u odnosu na 2016. godi-

nupovećanjeodtriodsto.Ras-

hodi susmanjenipetodstoina

kraju godine iznosili su 71,7

miliona eura. MA ima i neras-

poređenudobitod327.000eu-

ra.

- Početkom 2017. godine po-

krenut je opsežan program fi-

nansijskeiorganizacionekon-

solidacije, što jedoprinijeloda

se značajno popravi finansij-

ski rezultat kompanije u pro-

tekloj godini, s tim što taj re-

zultat predstavlja samo

međukorak na putu potpune

finansijske konsolidacije.

Shodno finansijskomplanuza

2018. godinu i petogodišnjem

planu za period 2018-2022.

planirano je da bilans uspjeha

bude iz godine u godinu sve

bolji –navode izMA.

Ta kompanija je u 2017. godini

prevezla skoro 570.000putni-

ka,odnosnookodvaodstoma-

njeuodnosuna 2016. godinu s

tim da je u floti bio avion ma-

nje i da je realizovano 372 leta

manje.

- Sveukupnomoptimizacijom

poslovanja kompanije tokom

2017. godine, koja nije samo

podrazumijevala smanjenje

troškova nego i definisanje tr-

žišne pozicije kompanije,

ostvaren je mnogo bolji po-

slovni rezultat nego 2016. go-

dine. Uz podršku Vlade Crne

Gore, naporima upravljačkih i

rukovodećih struktura, svih

zaposlenih kao i svih segme-

nata koji utiču na poslovanje

kompanije, pokazali smo da

Montenegro erlajnz ima do-

bru perspektivu. Čeka nas još

mnogo posla, ali mi smo uvje-

reni da ćemo uspješno odgo-

voriti svimposlovnim zadaci-

ma i izazovima - izjavio je

izvršni direktorMAŽivkoBa-

njević.

On je dodao da indirektna ko-

rist za turističku privredu

iznosi preko 170 miliona eura

na godišnjemnivou.

Iz MA ističu i da je pozitivni

trendposlovanjakompanije iz

2017. nastavljen i u prvom

kvartaluove godine.

- Montenegro erlajnz je u pr-

vom kvartalu 2018. godine

prevezao ukupno 84.000 put-

nika u sve tri kategorije sao-

braćaja, tj. redovnom, čarter i

kod šer saobraćaju. Ovaj re-

zultat jeostvarensa 1.180 leto-

vauredovnomi čarter saobra-

ćaju. Prema trenutnom stanju

bukingapozitivnitrendposlo-

vanja MA nastaviće se i u na-

rednomperiodu. Ostvaruje se

zahtjevan biznis plan za 2018.

godinu. Kompanija će tokom

ljetnje sezone letjeti ka 30 de-

stinacija u 15 država i u perio-

du od 1. juna do kraja septem-

bra prevesti oko 360.000

putnika – ističu izMA.

Đ. Ć.

Crnogorski pokret najavio krivičnu prijavu protiv Srpske pravoslavne crkve

PODGORICA

Crnogorski

pokret najavio je da će pod-

nijeti krivičnu prijavu protiv

Srpske pravoslavne crkve,

parohije ulcinjske, zbog

devastacijememorijalnoga

kompleksa Crkve Svetoga

Nikolaja naMeterizima, u

ulcinjskoj opštini.

- Srpska pravoslavna crkva,

parohija ulcinjska, vrši protiv-

zakonite građevinske radove

na zakonom zaštićenom

memorijalnom kompleksu, u

dvorištu Crkve Svetoga Niko-

laja u Ulcinju na Meterizima,

uništavajući maslinjak koji

ima istorijsku i simboličnu

vrijednost. Naime, Crkva Sv.

Nikolaja je obnovljena 1890.

godine na temeljima stare

crkve i posvećena je poginuli-

ma za oslobođenje Ulcinja od

Turaka 1978. godine. U njenom

dvorištu je za svakog pogi-

nulog oslobodioca posađena

jedna maslina - saopštio je

Crnogorski pokret.

Sječom tihmaslina, kako doda-

ju, oskrnavljena je ,,njihova

herojska pogibija i izvršen naj-

besramniji zločin nad njihovom

žrtvom, na sjećanje njihovih

porodica i, konačno, nad svije-

tlim trenucima herojske, slobo-

darske, crnogorske istorije“.

Iz Crnogorskog pokreta ističu i

da je protojerej ulcinjski Siniša

Smiljić objasnio da je maslinjak

posječen kako bi se na njegovo

mjesto podigla svetosavska

dvorana. Samim tim se, kako

navode iz Crnogorskog pokre-

ta, potvrđuje da se od strane

SPC zatire crnogorska istorija i

uništavaju kulturni spomenici

od prvorazrednog značaja,

zaštićeni kao kulturno dobro

od strane države.

- Iskreno se nadamo da će

i oni koji tvrde da je cilj SPC

obnavljanje sakralnih obje-

kata, shvatiti veličinu zločina

učinjenih sječommaslina, kao

i pravi cilj mijenjanja izgleda

istorijske zaostavštine Crne

Gore i nepoštovanja njene

tradicije – kazali su iz Crnogor-

skog pokreta.

Đ. Ć.

Parohijaulcinjska

siječemasline stradalih

oslobodilaca

Umjestomaslinjakauslavuoslobodilacaniče svetosavskadvorana

Dobar rezultat uprkos

skokucijenagoriva