Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 51 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Aktuelno

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Da zaključim, Hrvatska ima

pravo da kandiduje Bokeljsku

mornaricu kao svoje nemate-

rijalno kulturno dobro pred

svijetom samo pod pretpo-

stavkom da upravo sada vrši

legitimnu policijsku, vojnu i

ustavno-pravnu vlast nad Bo-

kom kao nad svojom teritori-

jom. Do tada – ne! Eto na koli-

ku smo podvalu i poniženje

svojevoljno kao država prista-

li.

Da li iz neznanja, gluposti,

straha ili nebrige o nacional-

nim interesima – sasvim je

svejedno. Samo jednu stvar

nikada ne smijemo smetnuti s

uma: svaku našu slabost po-

mnobilježesvi neprijateljiCr-

ne Gore. U njih bar možemo

imati puno povjerenje, oni

svoj posao rade uspješno.

POBJEDA:

Kaoštoseuspješ-

no odgađa zakon o slobodi

vjeroispovijesti…

RADULOVIĆ:

Matica crno-

gorska ječistoga srca i bezuz-

micanjapodržalazakonoslo-

bodi vjeroispovijesti, o tome

svjedoče naša saopštenja i

brojni javni nastupi čelnih

ljudi institucije. Ali u tompo-

slu smo bili veoma, veoma

usamljeni. Imamutisakda ta-

da ni sami predlagač zakona

nije bio iskreno zaintereso-

van za uspjeh sopstvenog

predloga shodnočemusenije

posebno ni angažovao u jav-

nom diskursu društva. Mož-

dasmotadazbogsvojepodrš-

keispalinaivni,aliiakojesmo,

ne bi nambio prvi put. Naivni

smo bili i 22. maja 1993. godi-

ne prilikom osnivanja, kada

smouosnivačke aktepostavi-

li kao cilj ostvarenje suverene

Crne Gore, pa eto... Sve na

kraju dolazi na svoje mjesto,

samo je potrebno vrijeme i u

njemuozbiljanpolitički rad.

POBJEDA:

Odgađaseirješa-

vanje nelegalno postavljene

limene crkve na Rumiji;

ignoriše se devastacija sa-

kralnih objekata koje Srpska

pravoslavna crkva preprav-

lja po svomnahođenju... Za-

što je crnogorska vlast tako

inertna, da li i tu vidite da se,

iza kulisa, prave truli kom-

promisi zarad političkih in-

teresa?

RADULOVIĆ:

Srpska pravo-

slavna crkva je posljednji re-

likt iz 1918. godine. Donijeta je

na bajonetima „oslobodilač-

ke“ srpske vojske, ali će pod

ovimimenomi saovakvimod-

nosom prema Crnoj Gori i cr-

nogorskom narodu, otići ubr-

zo sama. Nadam se da će u

narednihpargodina(prisutna

jeod1920) taorganizacijaobi-

lježiti svoju prvu i posljednju

stogodišnjicu okupatorskog

postojanjauCrnojGori.Usva-

kom slučaju, i sama osjeća da

joj pozicija postaje svakimda-

nomsve neizvjesnija.

Odnos crnogorske vlasti i Srp-

skepravoslavnecrkvejefinan-

sijsko-političkog karaktera.

Vlast dajenovac, izdajegrađe-

vinske dozvole za hotele ili

prepisuje srpskim vladikama

crnogorskukomunicu,acrkva

shodno naređenju politički

ćuti.Kadaseodnosiporemete,

to samo znači da obećani no-

vac nije u cjelini isplaćen ili da

količina isplaćenog novca više

nije crkvi zadovoljavajuća.

Nakonovolikogodinagrađan-

skog svjedočenja o „sinergiji

državne i crkvene vlasti“ uCr-

nojGoribesmislenojeunjiho-

ve odnose uplitati nekakvu

političkuteologijuilimetafizi-

ku.

Neće ni to vječno, ali do kraja

te rđave vječnosti – valja nam

se priviknuti na život volova,

kako nas je skoro lijepo častio

g. Radović. Aupravu je jernije

mu prvi put da nas čašćava

uvredama bez ikakvih poslje-

dica.

POBJEDA:

Novoizabrani

predsjednik Crne Gore Đu-

kanović je, nakon pobjede,

najavioosnivanjemultidisci-

plinarnog tijelakoje će raditi

na strategiji, ili strategijama,

crnogorskog identiteta. Što

bi, po Vašemmišljenju, tre-

balo da budu prioritetni za-

daci tenajavljene strategije?

RADULOVIĆ:

Mislimda sam

dobrimdijelomvećodgovorio

na to pitanje, pa ne bih da po-

navljam. A još manje bih htio

dasebipridajemulogukojami

ni po čemu ne pripada. Multi-

disciplinarno tijelo će biti for-

mirano i radiće na strategija-

ma, samo da ne bude po onoj

Čerčilovoj: kada želiš da ne ri-

ješiš problem, formiraj komi-

siju za njegovo rješavanje do u

beskonačnost. Bivši predsjed-

nik Crne Gore se u svoja tri

mandata intenzivno bavio

proučavanjem crkvenog ka-

nonskog prava i izbjegava-

njem stihova državne himne

koji mu politički ne odgovara-

ju i u timoblastima je postigao

zavidne uspjehe koje mu niko

nemože osporiti.

Predsjednik Đukanović je,

srećom, oslobođentog tereta,

ali ostajepitanje: koće strate-

gije multidisciplinarnog tije-

la da realizuje u praksi? To

može jedino Vlada kao vrh

izvršne vlasti. U svakom slu-

čaju, valjabiti veomaoprezan

jer najmanje od svega što Cr-

noj Gori danas treba jesu su-

kobi izmeđudvaoblika izvrš-

ne vlasti u vezi legitimiteta i

ustavnih ograničenja. Imali

smo to već prilike da vidimo

‘97. godine, i nije bilo nimalo

prijatno.

DraškoĐURANOVIĆ

Ministarstva kul-

ture dvije države

zajednički potpi-

sivala kandidaturu

Bokeljskemornarice

predUjedinjenim

nacijama. Zbog čega?

Kome onda pripada

Dioklecijanova palata

u Splitu, kao kulturno

dobro svjetskog

značaja? Ni Rimu, ni

fašističkoj Italiji, koja je

kao samoproglašena

nasljednicaRima

stavljala šapuna cijeli

Mediteran, pogotovo

naDalmaciju – nego

savremenoj državi

Hrvatskoj, s punim

pravom. Ali to pravo,

očigledno, ne vrijedi i

za CrnuGoru

Koliko su poslanički klubovi uradili na podmlađivanju kadra

Najvišemladihu

DPS-u i Demokratama

Predanost, moral i transparentnost moraju biti stubovi političkog

djelovanjamladih koji žele da se bave politikom – kaže jedan od

najmlađih poslanika u Skupštini Nikola Rakočević (DPS)

PODGORICA

Uključivanje

mladihupolitičke tokove

veoma jevažno. Vjerujemda

onimogudadaju jedandru-

gačiji doprinos, izuzetnobi-

tanzadruštvo.Mladi imaju

prostoradapokažukvalitet,

ali i privilegijudakoriste sa-

vjete starijihkolega. Taj spoj

mladosti i iskustva, nove

energije i zrelosti, predstav-

ljadobitnukombinacijuna-

šegpartijskogdjelovanja–

kaže zaPobjeduMiloš

Nikolić, najmlađi poslaniku

skupštinskomsazivu, koji,

sa samo24godine, sjedi u

klupamaDPS-a.

NOVEGENERACIJE

Poslanički sastav u Skupštini

Crne Gore pokazatelj je koli-

ko su partije učinile na pod-

mlađivanjukadra. Da je došlo

vrijeme za nove generacije,

najviše su pokazale Demo-

kratska partija socijalista i

Demokratska Crna Gora, dok

su ostali poslanički klubovi

uglavnomostali vjerni starim

kadrovima.

Klub poslanika DPS-a ima

značajan broj novih lica, a dio

njih nema više od 30 godina.

Nikolić, rekorder „po mlado-

sti“ u poslaničkim klupama

DPS-a, ali i svimskupštinskim

sazivima do sada, kaže da je

politika za njega „uvijek pred-

stavljala posebnu vrstu stra-

sti“.

- Tako da, iako sam mlad,

imam relativno dug staž u po-

smatranju političkih procesa

–kaže on.

Poručiojeda jenjegovapartija

napravila ozbiljan iskorak

2016. godine sa poslaničkom

listom za tadašnje parlamen-

tarne izbore.

- Sve liste nakon toga za lokal-

ne izbore otvorile su prostor

za mlade iz opština u kojima

su se održavali izbori. Vjeru-

jemdasuupravooni novasna-

gaDPS-a –kazao jeNikolić.

NASLJEDNICI

Javnost je, slušajući prenos

skupštinskih zasijedanja, u

prilici da čuje i druge nasljed-

nike starih kadrova u najvećoj

vladajućoj partiji. Tu suNiko-

laRakočević sa 28 godina,Mi-

- Demokratska partija socijalista je svojomposlaničkom, ali

i svimodborničkim listama koje su uslijedile, pokazala da je

spremna za novi generacijski talas. Tako će biti i na predsto-

jećim izborima u 11 opština i Glavnomgradu – kaže Nikola

Rakočević.

On je istakao da „mladost, naravno, nije dovoljna sama po

sebi, već je neophodno da bude oslonjena na znanje, novu

energiju i političku i ličnu kulturu koja nam je, čini mi se,

nasušno potrebna u ovovremenompolitičkom ambijentu u

Crnoj Gori“.

- U suprotnom, mladost će služiti kao estetska korekcija par-

tijske ponude, što često imamo priliku vidjeti kod nekih od

konkurentskih političkih subjekata. Upravo zbog toga, najjača

partija u Crnoj Gori veoma je pažljivo birala mlade i koji će

se naći na partijskim listama i koji će reprezentovati politiku

progresa koja je imanentna DPS-u posljednjih dvije decenije –

kazao je Rakočević.

Rakočević:

Novi

generacijski talasina

odborničkimlistama

hailo Anđušić i Danijel Živko-

vićsa30,zatimAndrijaNikolić

koji ima 33 godine. Među no-

vim imenima su Aleksandra

Vuković i Dragutin Papović,

kojiimajuizmeđu35i40godi-

na, kao iBogdanFatić sa41 go-

dinom.

Nikola Rakočević, jedan od

aktivnijih mladih poslanika,

za Pobjedu priča da je „politi-

ka zanat, koji traži posveće-

nost i odgovornost, često žr-

tvujući društveni život“.

- U politiku sam ušao iz dosta

udobnijepozicijeuprivatnom

sektoru, cijeneći da mogu be-

zrezervnim trudom dati do-

prinos ideji za koju sam se do

tada borio i zalagao aktivistič-

ki –kaže on.

Rakočević je kazao da DPS

„drži vrata otvorenim za mla-

de“.

-DPS smatrada jeunovimge-

neracijama, njihovom inova-

tivnom i kvalitetnom znanju i

obrazovanju jedina moguć-

nost za stvaranje konkurent-

ske prednosti naše države u

trenutnim i tek nadolazećim

izazovima globalizacije. Bez

obzira na prirodna bogatstva

našedržave, inoinvesticijeko-

je privlačimo, bezbjednosnu

stabilnost i, u konačnom, inte-

graciju u EU, ako ne budemo

imali ljude koji će svojim spe-

cijalizovanim znanjem to

iskoristiti za ukupnu društve-

nu korist, nećemo uspjeti. Po-

litika treba da služi toj svrsi, a

ne obratno – poručio je Rako-

čević.

MORAL

Premanjegovimriječima,pre-

danost, moral i transparen-

tnost moraju biti stubovi poli-

tičkog djelovanja mladih koji

žele da se bave politikom, jer,

kako je istakao, na taj način

možemo djelatno pomoći da-

ljem razvoju crnogorskog

društva.

DemokratskaCrnaGoramože

se pohvaliti „mladošću“ u po-

slaničkom klubu, što je i dio

njihovog partijskog slogana

„Mladost. Mudrost. Hra-

brost“. Većina poslanika ove

partije ima oko 30godina. Nji-

hov lider Aleksa Bečić tek je

ušaoučetvrtudeceniju, a istih

godina su i njegove partijske

kolegeBoris Bogdanović,Mo-

mo Koprivica, Danilo Šarano-

vić,ValentinaMinić.Kolikosu

„mudri“ i „hrabri“ za skup-

štinskimmikrofonima,među-

tim, javnost još nije čula, jer

bojkotuju parlament od po-

četka ovog saziva.

Da je, ipak, višedecenijsko

iskustvo u politici važno za

djelovanje poslaničkog kluba

pokazuje i činjenica da se u

Skupštininalazeposlanicikoji

se timposlombave još oduvo-

đenja višestranačja. U DPS-u

najiskusniji poslanik je Mi-

odrag Vuković, koji je u parla-

mentu proveo više od 25 godi-

na, izuzev perioda od 1996. od

1998. godine, kada je obavljao

dužnost potpredsjednika Vla-

de.

Demokratski front čine uglav-

nom stari politički kadrovi, a

njihov poslanik koji ima naj-

duži staž u Skupštini je Pre-

drag Bulatović. On je više od

25 godina proveou skuopštin-

skimklupama.Odsaziva1990.

godine do 1997. obavljao je

funkciju šefa poslaničkog klu-

ba jedinstvenog DPS-a, a na-

kon raskola u toj stranci, pre-

šao jeuSocijalističkunarodnu

partiju, na čijemčelu je bio od

2001. do 2006. godine. Sada je

poslanikDemokratske narod-

ne partije, koja je dio Demo-

kratskog fronta.

Bivši predsjednik Skupštine

RankoKrivokapić, koji je lider

SDP-a i poslanik te partije, ta-

kođe se može pohvaliti boga-

tim iskustvom u parlamentu.

Onje20godinaposlanik,aovo

mu je osmi skupštinski saziv.

Proveo je 13 godina na čelu

parlamenta – od 2003. do

2016. godine.

Međuposlanicima iz1990. go-

dine je i sadašnji poslanik SD-

a Mićo Orlandić. On je bio na

više direktorskihmjesta, kao i

pomoćnik ministra unutraš-

njihposlova, aponovou skup-

štinskim klupama je od 2012.

godine. Nakon cijepanja SDP-

a, „stao“ je uz Brajovića i Soci-

jaldemokrate.

I.KOPRIVICA

SkupštinaCrneGore

NikolaRakočević

MilošNikolić