Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 51 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Politika

PODGORICA

PobjedaMilaĐu-

kanovićanapredsjedničkimizbo-

rima značajna jene samo sa aspek-

tadominacijenapolitičkoj sceni

već za čitavuCrnuGoru, zakonti-

nuitet politike integracija i pune

primjene evropskihvrijednosti i

standarda–kazao jeu intervjuu

Pobjedi SlavoljubStijepović, gra-

donačelnikPodgorice i članPred-

sjedništvaDPS-a.

POBJEDA:

Koliko će pobjeda Đu-

kanovića značiti za DPS kada su u

pitanjupredstojećiizboriuPodgo-

rici i šta očekujete na tim izbori-

ma?

STIJEPOVIĆ:

Nije riječ o očekiva-

njima, većo jasnimpokazateljima sa

predsjedničkih izbora da u Podgori-

ci imamo prednost od 2.000 glasova

u odnosu na čitavu opoziciju. Pod-

sjetiću da sumnogi tvrdili da opozi-

cija ima prednost u Podgorici, ali ih

je realnost demantovala i to, kada

govorimo o Podgorici, na primjeru

izborauTuzimaunovembru, gdje je

opozicija doživjela poraz, a posebno

kada su u pitanju predsjednički iz-

bori,saapsolutnompobjedomnašeg

kandidata. Dakle, nema nikakve di-

leme da će DPS slaviti 27. maja još

jednupobjedu.

POBJEDA:

Što biste poručili poli-

tičkimprotivnicima uoči izbora u

glavnomgradu i načemućebiti fo-

kus kampanjeDPS-a?

STIJEPOVIĆ:

Neću se baviti poru-

kamapolitičkimprotivnicimajeroni

govore sami o sebi dovoljno. Mi će-

mo se baviti porukama građanima,

onim što je urađeno, a podsjetiću da

smo u mandatu ove uprave realizo-

vali skoro pa duplo više investicija

nego što je bilo obezbijeđeno sred-

stava kapitalnim budžetom. Preci-

znije, imali smona raspolaganjuoko

64 miliona, a realizovali više od sto

miliona eura investicija, kroz dona-

cije i saradnju sa partnerima i prija-

teljima Podgorice, među kojima je

najveći i najvažniji partner Vlada

CrneGore.

Približili smoupravugrađani-

ma i suštinski pokazali da su

namgrađani Podgoricenapr-

vommjestu.Osnovali smodva

biroa za komuni-

kaciju sa

građanima, sada već čuveni Sistem

48 i Biro za ekonomsku saradnju i

podršku biznis zajednice Glavnog

grada. Trudili smo se da, uporedo sa

razvojemgrada,unaprijedimoinfra-

strukturu u prigradskim naseljima.

Urbaninačinživotasvevišekarakte-

riše i ruralna područja Podgorice,

što je prioritetni cilj gradske uprave.

Kao što sam rekao na početkuman-

data, građanin je na prvommjestu i

to će biti fokus naše kampanje - ono

što je urađeno i što će biti realizova-

noubudućemperiodu.

POBJEDA:

Opozicija Vam, među-

tim, prigovara da su rezultati u

Glavnom gradu za vrijeme Vašeg

mandataporažavajući.Kakotoko-

mentarišete?

STIJEPOVIĆ:

Ako je poražavajući

nivo ulaganja od više od sto miliona

eura, sa 134miliona investicija u to-

ku, onda su u pravu. Podsjetiću da je

asfaltirano više od 192 km i probije-

no cca 127 kmputnih pravaca, za šta

je utrošeno oko 14 miliona eura, re-

konstruisane su postojeće i sagrađe-

ne nove ulice u vrijednosti od oko

10,5 miliona. Počela je gradnja Do-

njogoričkog bulevara, vrijednog oko

12 miliona eura, kao i II faza obila-

znice oko Golubovaca, čija vrijed-

nost iznosi 6,3miliona eura. Završe-

na je I faza rekonstrukcije puta

Golubovci –Mataguži –Tuzi vrijed-

na 7miliona eura. Izgradili smo Trg

ispred Gradskog stadiona vrijedan

oko pola miliona, rekonstruisali Ta-

bačkimost - 290.000eura, Sat-kulu i

Trg Bećir-bega Osmanagića -

400.000 eura. Uradili smo treću sa-

nitarnu kadu, što je investicija oko

1.150.000, kao i postrojenje za tre-

tman otcjednih voda, cca 1.900.000

eura. Rekonstruisali smo crpnu sta-

nicu naMarezi u vrijednosti od pre-

komilioneura.UGolubovceiTuzije

u vodovodnu i kanalizacionumrežu

u posljednje četiri godine uloženo

oko 7.000.000 eura, a izgrađeno je

oko 100kmnovihvodovoda.

Izgrađen je Tržni centar na Koniku,

vrijedan oko 3.500.000 eura. Iz

budžeta Glavnog grada smo finansi-

rali četiri reciklažna dvorišta -

600.000 eura, kao i 68 podzemnih

kontejnera.Urađenesučetiribicikli-

stičke staze dužine 21 km, a peta će

biti gotova do kraja mandata, uku-

pne vrijednosti oko 1.150.000 eura.

Otvorili smo pet novih socijalnih

servisa,podijelili15stanovazaosobe

u stanju socijalne potrebe, u toku je

raspodjela još 15. U partnerstvu

Udruženja penzionera i Glavnog

grada, 288porodicapenzionera rije-

šilo je stambeno pitanje. Učešće

Glavnog grada je 3,5 miliona eura.

Otvorili smo i dva dnevna centra za

penzionere. Glavni grad je partner u

izgradnji 171 stambene jedinice za

najugroženijenaKonikusaučešćem

od4,5miliona eura...

Natkrivanje bazena investicija je od

2,2 miliona eura i zaista je važna za

naše građane, kako u rekreativnom

tako i u profesionalnom smislu, jer

sustvoreniuslovizarazvojvaterpolo

iplivačkihsportova.Osimtoga,stvo-

rili smo uslove za razvoj i ostalih vr-

stasportova,posebnokodnasnajpo-

pularnijeg, fudbala, pa smo kroz

partnerstva izgradilifudbalskikamp

FK „Kom“ na Zlatici sa dva terena,

dva terena FK „Mladost Lješkopo-

lje“, rekonstruisali stadion „Trešnji-

ca“, izgradilimodernuKuću fudbala

na Starom aerodromu, Studentsku

sportsku dvoranu i kulturni centar.

U sportsku infrastrukturu Glavnog

gradauloženo jeoko22milionaeura

za prethodne četiri godine, a oko pet

miliona izdvojeno je za pojedince,

klubove i sportske manifestacije.

Slično je i sa kulturom, gdje su inve-

sticije u vrijednosti deset miliona

eura, sa posebnim osvrtom na iz-

gradnju Gradskog pozorišta vrijed-

nog oko šest miliona eura, rekon-

strukciju KIC-a ,,Budo Tomović“

oko 250.000 eura…

POBJEDA:

Kako se, sa aspekta

gradske uprave, odvija postupak

legalizacije objekata u glavnom

gradu i koliko će popusta dobiti

vlasnici tihobjekata?

STIJEPOVIĆ:

Naknade za komu-

nalno opremanje građevinskog ze-

mljišta umanjene su u startu za 30

odsto za objekte osnovnog stanova-

nja do200m2 i stambene objektedo

500m2. U skladu sa tim, nove cijene

po metru kvadratnom iznose od

34,16 eura u zoni V do 99,09 eura u

zoni IA, dok se za zonu VI ne plaća

nadoknada.

Na ovo startno umanjenje, Odlukom

o naknadi za komunalno opremanje

građevinskogzemljišta zabespravne

objekte za jednokratno plaćanje vla-

snik ima pravo na umanjenje od do-

datnih15odstoodvrijednostinakna-

de. Na to umanjenje dodatno se

obračunava umanjenje od 25 odsto

za bespravne objekte osnovnog sta-

novanja do 200m2 ukupne neto po-

vršine. Za bespravne stambene

objekteukupnenetopovršinedo500

m2, dodatnoumanjenje je 20odsto.

Popusti su predviđeni i za vlasnike

koji se odluče za plaćanje naknade u

jednakimmjesečnim ratama. Za be-

spravne objekte osnovnog stanova-

njado200m2dodatnoumanjenje je

30 odsto obračunate komunalne na-

knade, a za bespravne stambene

objekte ukupne neto površine do

500m2umanjenje je 25 odsto.

Sasvimumanjenjimanaknadazabe-

spravnugradnjuuzoniV,gdjejepro-

cijenjeno da postoji najveći broj ne-

legalno sagrađenih objekata, za

gotovinsko plaćanje, za objekat

osnovnog stanovanja od 100 m2

iznosi oko 2.300 eura. Mogućnost

otplate je 20godina.

OnoštojebilounadležnostiGlavnog

grada, a govorimo o naknadama za

komunalnoopremanje,definisanoje

u skladu sa činjenicomda suvlasnici

ovih objekata ipak ulagali u infra-

strukturu, što je uzeto u obzir. Da

smo uradili dobar posao, dokazuje i

činjenicadanekeopozicionepartije,

prilikomdefinisanjacijenaudrugim

gradovima, kao primjer uzimaju

Podgoricu.

POBJEDA:

Kada će početi izgrad-

nja južne zaobilaznice?

STIJEPOVIĆ:

Očekujemda će tobi-

ti brzo, jer smo, kao što je poznato,

izabrali najboljeg ponuđača za I i III

fazu, a za II fazu je u toku. Znamo da

ovaj projekat predstavlja sa razvoj-

nogaspektakapitalniprojekatuPod-

gorici. Njegova vrijednost iznosi 22

miliona eura i Glavni grad će je reali-

zovati zajedno sa VladomCrne Gore

i uz podršku IFC-a, kao dijela Svjet-

ske banke. Ovaj projekat obuhvata

izgradnjusaobraćajnicebulevarskog

tipa, sa četiri saobraćajne trake, nad-

vožnjak i novi most preko Morače.

Trasa Jugozapadne obilaznice pove-

zujePetrovačkusaCetinjskommagi-

stralom, tj. počinje od kružnog toka

na Petrovačkoj magistrali, kod Dis-

tributivno-logističkog centra „Voli“,

a završava se u blizini salona namje-

štaja „Grand“ uDonjoj Gorici.

POBJEDA:

Do kada je realno oče-

kivati završetak druge faze zaobi-

lazniceokoGolubovaca?

STIJEPOVIĆ:

Druga faza obilazni-

ce oko Golubovaca biće završena u

septembru, i to bez prekida saobra-

ćaja. Iz Direkcije za saobraćaj imam

uvjeravanja da će, kako koja faza bu-

de završena, odmah biti stavljena u

upotrebu.Kadasebuderadionadvo-

žnjak,radovićeseobavljatiukasnim

večernjimsatimakakobi seuticaj na

frekvenciju saobraćaja smanjio na

minimum. Dakle, izgradnja II faze

obilaznice oko Golubovaca teče pla-

niranomdinamikom.

Investicijajevrijedna6,3milionaeu-

ra, a finansira se sredstvima Vlade i

Glavnog grada.

I.KOPRIVICA

INTERVJU:

Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Podgorice i član Predsjedništva DPS-a

PobjedaĐukanovića

znači nastavak razvoja

POBJEDA: Kada će početi izgradnja kolek-

tora za otpadne vode?

STIJEPOVIĆ:

Trenutno smo u fazi u

pretkvali ikacija za izradu tenderske

dokumentacije, gdje ćemo sa partne-

rima iz Njemačke razvojne banke

u pregovorima doći do najboljeg

ponuđača. Radi se o komplek-

snomprojektu koji mora u

ovoj fazi da predvidi dalji

razvoj Podgorice i obez-

bijedi infrastrukturu za te

potrebe. Svjesni smo svi

kojombrzinomnaš

glavni grad raste, sa

povećanjembroja

stanovnika koji zahtijeva jačanje svih vidova upravljanja

gradom i kvalitetno i blagovremeno servisiranje potreba

građana. Projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda

i tretmana kanalizacionogmulja vrijedan je više od 50mili-

ona eura.

Ogroman posao je već završen, a 20 odsto inansijskih

sredstava za ovaj projekat neće plaćati građani, već smo ih

obezbijedili iz donacije kroz Zapadnobalkanski investicioni

okvir. To je i prvi grant u oblasti zaštite životne sredine

koju je jedna zemlja dobila u okviru ove inicijative. Osim

toga, kroz još jednu donaciju Vlade Republike Njemačke,

Podgorica je dobila dvije važne studije koje su radile reno-

mirane njemačke kompanije Fihner i Avi Plan. Studije sadr-

že idejna rješenja za sisteme za prečišćavanje otpadnih

voda i inseneracijumulja. Istovremeno, ti dokumenti pred-

stavljaju osnov za pripremu tenderske dokumentacije.

Utokupripremazaizradutenderazakolektor

Umandatu ove

uprave realizovali

smo skoro duplo

više investicija

nego što je bilo

obezbijeđeno

sredstava

kapitalnim

budžetom.

Imali smo na

raspolaganju

oko 64miliona, a

realizovali više od

stomiliona eura

investicija –

kazao

je Slavoljub

Stijepović

POBJEDA:

Očekujete li da bi Vamamogaobiti povjerendrugi

mandat gradonačelnika Podgorice?

STIJEPOVIĆ:

Više puta samgovorio da je za svakog Podgoričanina

velika čast da bude na čelu našeg glavnog grada. Nama koji imamo

tu privilegiju zahvaljujući tome što su namgrađani dali mandate da u

njihovo ime upravljamo, jasnije je sa kakvim izazovima se suočavamo i

koliko je to zahtjevan posao. U svakom slučaju, poznat je moj stav da je

Demokratska partija socijalista bogata kadrom, tako da je to lista koja

pobjeđuje.

DPSjebogatakadromza

„fotelju“gradonačelnika

SlavoljubStijepović