Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 51 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Kultura

PODGORICA

– Prošlo je više

od mjesec i po dana od kada je

održan prvi sastanak državne

komisijezanadzornadpostup-

komrevizijemuzejskogmateri-

jala i dokumentacije u Narod-

nom muzeju. Od devetočlane

komisijedodanas senijemogla

dobiti nijedna zvanična izjava.

Zajednički stav je da se sve in-

formacije objavljuju na konfe-

rencijama za novinare. Datum

prvogsusretasanovinarima još

nijeodređen,alisebarznadaće

komisija na kraju polugodiš-

njegradamoratidasačiniizvje-

štajzaVladuiMinistarstvokul-

ture.

U intervjuu za Pobjedu, pred-

sjednik državne komisije prof.

drAleksandarČilikovniježelio

da detaljnije govori o radu tog

tijela u Narodnom muzeju.

Obećao je jedino da ništa neće

ostati sakriveno.

Bez dlake na jeziku, ovaj struč-

njak za kulturnu baštinu osvr-

nuo se i na brojne primjere de-

vastacije našeg nasljeđa, sa

fokusomnaKotor.

POBJEDA:

Šta jeradila

državnakomisijaproteklih

mjesec ipodanauNarodnom

muzeju?

ČILIKOV:

Jedinoštomogureći

je da smo do sada imali sedam

sastanaka. Imamo interni pra-

vilnik, kojim je ustanovljena

metodologija i plan rada. Kad

istekne pola godine, podnijeće-

moizvještajVladi,odnosnoMi-

nistarstvu kulture, koji će biti

dostupan i javnosti. Suviše je

ranogovoritiorezultatimarada

komisije, jer je u pitanju kom-

pleksan i ogromanposao.

POBJEDA

:Učemujesuština

metodologijepokojoj ćete

nadgledati zakonitostpo-

stupkarevizije i kontrolisati

utemeljenost izvještajarevi-

zionihkomisija?

ČILIKOV:

Riječ je o uvidu u

kompletnudokumentacijukoja

postojiuvezioveproblematike,

dakle, od reversa, inventarskih

knjiga do svih mogućih arhiv-

skihpodataka.Tojekonstantan

rad sa svim revizionimkomisi-

jama koje jedanput mjesečno

podnose izvještaje o učinku,

zatimkontrola zakonitosti nji-

hovog rada, jer postoje zakon-

skiokvirikakoseobavljarevizi-

ja. Na kraju revizije, imaćemo

kompletan izvještaj sa svimpo-

dacima.Kaopredsjednikkomi-

sijemogu da izjavimda se ništa

neće sakriti. Sve što se ustanovi

biće dostupno ne samo držav-

nimorganima, nego i javnosti.

POBJEDA:

PodsjetićuVasda

serevizijamuzejskogmateri-

jala i revizijamuzejskedoku-

mentacijeradeuporedouNa-

rodnommuzeju.Pošto

praksanalažedaseprvoura-

di revizijadokumentacije,

kaoosnovazavaljanureviziju

materijala, zarnijetokršenje

postupkavećrazlogzasank-

cijekomisije?

ČILIKOV:

To jepitanjekoje ide

u domen onoga što samveć sa-

opštio, da komisija neće imati

nikakve komentare osim kad

budu konferencije za štampu.

Dakle,neželimtouopštedako-

mentarišem.

POBJEDA:

Hoćete li sarađi-

vati saUpravomza inspekcij-

skeposlove, čiji inspektorat

zakulturnubaštinutakođe

nadgledarevizijeuMuzeju?

ČILIKOV:

Naravno da ćemo

sarađivatisanjima,aliisaUpra-

vomza zaštitu kulturnih doba-

ra, kao i sa bilo kojimzaintere-

sovanimpojedincemkojimože

biti relevantan za istraživanje i

utvrđivanje neke prave istine o

svemuštosedešavalouNarod-

nommuzeju.

POBJEDA:

Iakostevećbili i

zvanično imenovani zapred-

sjednikadržavnekomisije,

prisustvovali steumartuove

godinesjednici SavjetaNa-

rodnogmuzeja i timedoveli

sebeukonflikt interesa.Zašto

steprihvatilipozivdadođete

nasjednicu, iakosteutom

trenutkuvećbilipodnijeli

ostavkunačlanstvouSavje-

tu?

ČILIKOV:

Zvanično sam upu-

tiopismoAgencijizasprječava-

nje korupcije da se izjasne da li

sam ja u konfliktu interesa ili

nijesam.Akojesam,nećubitina

čelu komisije. Još nijesam do-

bio odgovor. Neki pravnici tvr-

de da jesam, neki tvrde da nije-

sam. Napominjem da nijesam

radnikMuzeja, niti me je neko

tijelo izMuzeja postavilo u Sa-

vjet, negoVlada.

POBJEDA:

Dobro, ali stene-

kolikogodinačlanSavjeta iu

trenutkukadasteumartuod-

lučivali oposlovimaMuzeja,

većstebilinačeludržavne

komisijekojatrebaobjektiv-

no inezavisnodaprocjenjuje

radteustanove.Nije li tokon-

flikt?

ČILIKOV:

Ako ćete da pravite

komisiju od stručnjaka, nećete

uCrnoj Gori naći nijednog koji

nije bio na neki način vezan za

radNarodnogmuzeja. Akomi-

slite da tomože da radi neko iz

inostranstva, ja vam kažem da

nemože.

POBJEDA:

Zaštonemože?

ČILIKOV:

Zatoštosmomijedi-

ni koji poznajemo ovumateriju

imožemodauđemounju.

POBJEDA:

Zarhoćetedaka-

žeteda jedanmuzej izZagre-

ba,Beograda iliLjubljanene-

madovoljnokompetentnog

stručnjakakoji znašta jerevi-

zija?

ČILIKOV:

Mislite da će vama

doćinezavisnistručnjakizregi-

ona da pročita stotine hiljada

stranica dokumenata i podata-

ka?

POBJEDA:

Takavnezavisni

stručnjaksvakakobidošaosa

znanjemotomeštapodrazu-

mijevarevizionipostupak i

imaobipredispozicijudavrlo

nezavisno, hladno i objektiv-

noprocijenida li jetoštose

radiuNarodnommuzejuza-

konito ilinije.

ČILIKOV:

Procijenićemo i mi

to.Vidjećemoradi li sepozako-

nu, ili ne radi. Crna Gora nema

potrebu da angažuje bilo koga.

Imamomi dovoljnostručnjaka.

POBJEDA:

Ucrnogorskoj

javnostivrlosuoprečni stavo-

vipotompitanju.Zbogčega

stetolikouvjerenida

imamodovoljnostruč-

njaka?

ČILIKOV:

Mislim da imamo

dovoljno stručnjaka. Zašto ne

biste stvari postavili ovako: ako

jenadležnoMinistarstvokultu-

rejošprijedesetakgodinausta-

novilo sve devastacije na arhi-

tektonskim spomenicima

kulture,prijesvegasakralnim,a

te elaborate su pravili stručnja-

ci, zašto ništa nije preduzeto

tokomposljednjedecenije?

POBJEDA:

Ko jetrebaoda

preduzme?Nakojidržavni

organmislite?

ČILIKOV:

Ako vama stručno

tijelo predaje zabranu radova

premazakonu,anereagujegra-

đevinska inspekcija, šta može

da uradi to stručno tijelo? Ne-

ma ono moć da ode i zapečati

radove. Radovi se nastavljaju i

dalje. Takvih slučajeva po Cr-

noj Gori ima koliko godhoćete.

Imamo odlične zakonske okvi-

re, koji senepoštuju.

POBJEDA:

Šta jerazlogto-

me?

ČILIKOV:

Ne znam. Neću da

ulazimu sferu politike, ali oči-

gledno imaveze sanekompoli-

tikom.

POBJEDA:

Da li imaveze i sa

interesimakapitala?

ČILIKOV:

Vjerovatnoimaveze

sa interesimakapitala, akapital

uCrnoj Gori jeduboko involvi-

ran u politiku. Jedno bez dru-

gognemože.Nemoženiđe,ane

samouCrnojGori.

POBJEDA:

Nekolikodeceni-

jabavitesekulturnombašti-

nomipoprirodi

stvari trebali bi biti

dobroupućeni kakav jebio

institucionalni odnosprema

kulturnomblagu. Jeste li on-

dabili iznenađenipodacimao

nestalimmuzealijama i arhi-

valijama?

ČILIKOV:

Apsolutno sam bio

iznenađen, ali neću da tvrdim

dajetotako.Kadzavršimočitav

posao oko revizije, bićemo na-

čisto o čemu se tu radi. Sve dok

seličnoneuvjerimuneštoneću

to da komentarišem. Ovaj po-

sao državne komisije je upravo

načindaseuneštouvjerim.Ako

postojiiminimumsumnjedaje

neka informacija pogrešna, ne

želimto da komentarišem. Tek

kad budem imao apsolutne in-

formacije, a u te informacije

uključujem i sve tekstove koji

suoMuzejuobjavljeni uPobje-

di, onda mogu da imam neki

komentar. Kad pominjete kul-

turnubaštinu,akojeikobiokri-

tizer toga što sedešava sabašti-

nom to sam bio ja u ovih 40

godina. Vjerujte da sam imao

dosta problema zbog toga na

privatnom i profesionalnom

planu.

POBJEDA:

Kakvihproble-

ma?Da liVas jenekopriti-

skaodaprestanetesakritika-

ma?

ČILIKOV:

Nije me niko priti-

skaousmisludami prijeti daće

meostavitibezposla.Ali,biloje

određenih sugestija da malo

smanjim sa kritikama. Bilo je,

recimo, sukoba na sjednicama

stručnih komisija. Primjera ra-

di,biosamkrajemosamdesetih

direktor Zavoda za zaštitu spo-

menika kulture kada je trebalo

dasepravielektrananaMorači.

Iniciraosamdovođenjesvihdi-

rektora zavoda za zaštitu spo-

menika kulture u bivšoj Jugo-

slaviji, da pišemo Unesku i

Svjetskoj banci peticijuda se to

ne radi. Imao sam tada proble-

ma.Moždametokoštaloismje-

ne sa mjesta direktora. Ali, vi

stojite stručno iza svojih stavo-

va i odluka. Posle toga samna-

pravio univerzitetsku karijeru,

dobiosamsvemogućenagrade,

postao samčlan akademije na-

uka. Dakle, nikome nije progo-

nio zbogmojih stručnih stavo-

va. Hoću da kažemda ako se vi

postavite na takav način prema

svojoj profesiji, da vam je pri-

maran prvenstveno stručni

motiv i daćetepobilokojucije-

nudasedržitestručnogmotiva,

tako vas javnost navikne i više

vasnikonedira.Akopopustitei

jedanput, tuvamjekraj.

POBJEDA:

Idejeoelektrana-

manaMoračinijesunapušte-

neninakon30godina. Štami-

slitedanasotome?

ČILIKOV:

Veliki samprotivnik

tih planova. Crna Gora ima fe-

nomenalnu kulturnu baštinu,

isto tako jednu fantastičnu pri-

rodu, pa ako krenemo ovako

kako smo krenuli sa ovimelek-

tranama nama neće trebati au-

toput nego ćemo se čamcima

voziti kroz državu. Mala je ovo

zemlja za tolike akumulacije.

Nijesam ekonomista, ali neka

mi neko objasni kako za

Crna Gora ima fenomenalnu kulturnu

baštinu, isto tako jednu fantastičnu prirodu,

pa ako krenemo ovako kako smo krenuli sa

ovimelektranama nama neće trebati autoput

nego ćemo se čamcima voziti kroz državu

INTERVJU

MONTEPUT

KompjuterskaanimacijamostanaVerigama

Most na

Verigama

jekulturni

genocid

Prof. dr Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti i predsjednik državne komisije za

prof. drAleksandarČilikov