Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 51 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

-Odbor zabe-

zbjednost i odbranu insistira

nakontinuiranomsagleda-

vanjuprijetnji oddjelovanja

organizovanihkriminalnih

grupa, prevashodnonapla-

nu izvršenja teškihkrivičnih

djela, radi obezbjeđenja si-

gurnog ambijenta za građa-

ne.

To se navodi u zaključcima

Odbora koji je razmatrao Iz-

vještaj o prošlogodišnjem ra-

duANB-a12.aprilaizaključke

dostavio crnogorskom parla-

mentu.

OcijenjenojedačlanstvoCrne

Gore u NATO, odnosno parti-

cipacija u kolektivnom siste-

mu bezbjednosti i to civilnom

obavještajno-bezbjednosnom

sektoru, predstavlja značajan

uspjeh za sistembezbjednosti

države.

- Ali i dodatnu odgovornost i

obavezuupravcunastavkaod-

lučnog i kontinuiranog una-

pređenjaukupnogbezbjedno-

snog ambijenta – navodi se u

zaključcima.

Odbor cijeni neophodnimna-

stavak intenzivne saradnje sa

drugim nadležnim državnim

organima, saglasno nacional-

nimprioritetima, uzkontinui-

ranu komunikaciju sa svimči-

ni oc ima s i st ema u vez i

informacione sigurnosti u Cr-

noj Gori.

- Cijeneći važnost procesa na-

dogradnjeukupnihi individu-

alnihprofesionalnihkapacite-

ta Agencije potrebno je

nastaviti sa organizovanjem

specijalističkih edukativnih

programa i upućivanjemsluž-

benika na stručna usavršava-

nja, u cilju kontinuiranog po-

dizanja stručnosti i ukupnog

nivoa profesionalnih standar-

da zaposlenih - navodi seuza-

ključcima.

R.P.

PODGORICA

-Već gotovo

tri decenije, stopapriraštaja

uCrnoj Gori jeupadu. Prije

dvije godine iznosila je samo

1,8odsto. Posebno je

ugroženademografska

mapa seoskog stanovništva,

jerna95odsto ruralnog

područja živi samo 15odsto

populacije.

Crnogorska sela su sve više

prazna. Tamo su sada uglav-

nomstaračkaisamačkadoma-

ćinstva. Popis iz2011. pokazao

je da je 40 sela bez stanovniš-

tva. Zato demografi uz dosta

pesimizma iščekuju rezultate

narednog popisa 2021.

- Najdramatičnija situacija je

na prostoru durmitorskih op-

ština - Plužine, Šavnik i Ža-

bljak. Zatim opštine Andrije-

vica,PljevljaiBerane-saopštio

je Javnomservisu prof. drMi-

roslav Doderović sa Filozof-

skog fakulteta uNikšiću.

VojinGolubović izInstitutaza

strateške studije i prognoze

kazao je da je u 21. vijeku na-

stavljen trendsmanjenja živo-

rođenih, koji je počet u po-

sljednjim decenijama prošlog

vijeka.

-Takoda akoporedite2016. sa

2000. godinom imamo sma-

njenjebroja živorođenihuCr-

nojGori začak18odsto- saop-

štio jeVojinović.

Podaci da se godišnje u Crnoj

Gori više ožali pokojnika nego

što se zaljulja kolijevki, svaka-

ko upozoravaju da se u popu-

lacionojpoliticineštoozbiljno

mora preduzeti.

R.P.

jeđivanjudržavne granice.

- Bilo je slučajeva kada smo

hapsililicakojasunakonjima

pokušala preko brda da

prokrijumčare drogu i ciga-

rete. Svakodnevno seobilazi i

ovaj dio Skadarskog jezera i

tim akcijama za tri mjeseca

zaplijenilismo422kilograma

skanka –dodajeVujović.

ObilaskomprelazaBožaj,Vu-

joviću kolega javlja da svaki

kamion koji naiđe na carinu

mora da se iskontroliše i de-

taljno provjeri. Krećemo ka

kućicama gdje se elektronski

provjerava svaka lična karta,

saobraćajnadozvola ilipasoš.

- Dobar dan, molimVas, Vaša

dokumenta na uvid - ljuba-

zno kaže policajac.

Mladić u crvenom ,,golfu“

odgovara da nema ništa od

dokumenataosimličnekarte,

prigovarajući zašto ga fo-

tografišemo.

- Je li ovo neka dodatna prov-

jerasaaparatom?Nemojteda

me slikate, ne volim to – kaže

mladić.

Naravno da je ekipa Pobjede

ispoštovala mladića i nije ga

fotografisala.

Pomoćnik komandira Vujo-

vić mu objašnjava da je u pi-

tanju novinska reportaža o

radu granične policije. Prov-

jerama se uspostavilo da je

osoba ranije osuđivana zbog

krijumčarenja, pa je izdvoje-

na radi daljih provjera,

između ostalog i zato što nije

posjedovala vozačku i sao-

braćajnudozvoluizelenikar-

ton.

Vraćamo se ka redakciji Pob-

jede.Policajci sepozdravljaju

sa nama uz osmijeh i riječi:

,,Dođitenamopet,dazajedno

kontrolišemoičuvamograni-

cu“.

M. LAZAREVIĆ

Meteorolozi o natprosječno toplimdanima za ovo doba godine

Odbor za bezbjednost i odbranu razmatrao izvještaj o raduANB-a

ČlanstvouNATOznačajan

uspjehza sigurnost države

Uselima svega 15odstopopulacije

PODGORICA

- Premapreli-

minarnimpodacima sana-

šihmeteoroloških stanica,

april 2018. godine jenajto-

pliji april uperiodu instru-

mentalnihosmatranja.

-Uodnosunauobičajenutem-

peraturu, pozitivna odstupa-

nja srednje temperature se

kreću od 3,70°C u Ulcinju do

čak5,70°CnaŽabljaku-kazao

je Portalu RTCG meteorolog

DraganBurić.

UPodgorici je srednja tempe-

rauraovog aprilaoko 18,80°C ,

što je gotovo za 5,0°C više u

odnosu na odgovarajuću kli-

matskunormalu.

Burić je naveo da su oboreni i

još neki rekordi.

- Tako je u Ulcinju i Podgorici

28. ovogmjesecaživautermo-

metrudostigla 32,40°C, odno-

sno 33,20°C, što je apsolutni

maksimum temperature za

aprilod1949. godine- saopštio

jeBurić.

U ta dva grada, ovaj april biće

upamćen i po rekordnombro-

ju tropskihdana.

- Prvi put od 1949. godine april

uPodgorici je imao tri tropska

dana, a u Ulcinju je dva puta

živa u termometru prešla

30°C - rekaonamjeBurić.

Naveo je da je velika vjerovat-

noća da će i tokom dva po-

sljednja aprilska dana tempe-

ratura preći 30. podiok na

Celzijusovoj skali, a to znači i

povećanje broja tropskih da-

na.

- Naime, i tokomnedjelje i po-

nedjeljka, kao i za vrijeme pr-

vomajskih praznika - u utorak

i srijedu, očekuje se natpro-

sječno toplo vrijeme za ovaj

periodgodine.Ali, svakodnev-

no popodnevni razvoj oblač-

nosti uslovljavaće tzv. nesta-

bilnost lokalnog karaktera,

odnosno mogućnost za po-

negdje kratkotrajni pljusak i

grmljavinu - kažeBurić.

Pad temperature i pogoršanje

vremena, kako je najavio, oče-

kuje se poslije praznika, u če-

tvrtak.

- Što se količine padavina tiče,

u centralnom i primorskom

dijeludržaveovogodišnji april

biće i jedan od najsušnijih u

instrumentalnom periodu -

dodajeBurić.

R. P.

Najtopliji april ikad

Sa sjedniceOdbora

UPodgorici prosječnaaprilska temperatura skoro 19stepeni

Elektronskaprovjeradokumenata