Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 51 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

–Nadzor dr-

žavne granice, provjerado-

kumenata, kontrolisanje li-

ca i vozila, sprečavanje i

otkrivanjekrivičnihdjela,

samo sudioaktivnosti jed-

nedvanaestočasovne smje-

ne graničnepolicije. Da je

granicapodbudnimokom

policije i carinika, uvjerila

se i ekipaPobjedeprijedva

dana.

Ekipa Pobjede provela je dio

smjene sa pomoćnikom ko-

mandira na prijelazu Božaj

Draženom Vujovićem, koji

većvišeoddesetgodinasako-

legama čuva granice naše

države.

- Tokom dugogodišnjeg rada

bilo je raznih situacija. Imali

smo slučaj kada su djevojke

izašle iz vozila na granici, a iz

drugog automobila je izašao

momak i ubacio im drogu.

Brzomintervencijompolicije

je uhapšen jer su ga snimile

kamere –kažeVujović.

Našu priču prekida policajac

kojiprekoradio-vezejavljada

se iskontroliše bijeli ,,audi“,

kojićenaićinagraničnuprov-

jeru.

- Vaša dokumenta, molim, i

kada završimo provjeru, ot-

vorićete gepek.

Mladić objašnjavadauvozilu

nemaništaosimličnihstvari i

da je krenuo kod rodbine u

Skadar. Tako je i bilo, imao je

samo garderobu.

KRIJUMČARENJE

Nastavljamo dalje, a po-

moćnik komandira Vujović

nampriča o susretima sa oso-

bama koje pokušavaju da

prokrijumčare drogu, ak-

cizne proizvode, vozila, pa

čak i novac.

- Osobe koje pokušavaju da

prokrijumčare nešto preko

graniceobičnoželedaštopri-

je prođu kontrolu. Bilo je

slučajeva da dođu do granice,

iz vozila bace drogu i počnu

da bježe. Međutim, akcijom

policije takve osobe budu ve-

oma brzo uhapšene. Preko

granice ne pokušavaju samo

da prošvercuju drogu, već i

druge stvari. Nedavno smo

imali slučaj kada je od jednog

lica privremeno oduzeto

80.000 eura neprijavljenog

novca –pričaVujović.

Obilazimo Granični prijelaz

Božaj. Dok pričamo sa Vujo-

vićem, nailazi stariji čovjek u

bijelom ,,mercedesu“. Pošto

jevidioda jevozač „mercede-

sa“ dobro raspoložen, po-

moćnik komandira Vujović

mu je kazao:

- Vaša dokumenta i molim

Vas, nasmijte se, vidite da nas

fotografišu za novine.

- Može, ja volim da se fo-

tografišem, aako treba i jedan

selfisanovinarima-krozsmi-

jehpriča vozač ,,mercedesa“.

Nakon kontrole, kojom je ut-

vrđeno da je sve u redu,

poželjeli smomu srećan put i

nastavili razgovor.

- Imamo odličnu saradnju sa

kolegama iz Uprave carina,

koji nam mnogo olakšavaju

kada je kontrola sumnjivih

osoba u pitanju. Tu su i

kamere koje sve snimaju, čak

cijelo vozilo prođe kroz

,,skener“ i ako je nešto sumn-

jivo, onda ide na dalje prov-

jere –navodi Vujović.

Dok razgovaramo, kolega sa

albanske granice javlja da se

mora provjeriti brdo iznad

prelazaBožajjerjedojavljeno

da će možda tuda proći dva

sumnjiva lica.

PROVJERE

Vujović šalje ekipu, koja je

posebno obučena za takav

teren. Nakon provjera, usta-

novljeno je da nije bilo nikog,

ali i dogovoreno da će se taj

dio granice kontinuirano po-

jačanopratiti.

Pomoćnik komandira Vujo-

vićnamobjašnjavada jedosta

bilo sličnih situacija tokom

njegovog rada na obezb-

PODGORICA

– U udesu koji se juče dogodio u Podgorici, u blizini

Kombinata aluminijuma, kada se automobil prevrnuo na krov,

nije bilo povrijeđenih, piše portal Antena M.

Iz Uprave policije je saopšteno da je na vozilu pričinjena materijal-

na šteta.

Uviđaj je obavila podgorička policija, a istraga će utvrditi detalje.

C. H.

NIKŠIĆ

-MarkoRistić (24) iz

Nikšićauhapšenje jučezbog

sumnjeda je25. aprilauUlici

BajaPivljaninapokušaoda

ubijesugrađaninaPavlaZeče-

vića.

Ristiću se krivičnom prijavom

na teret stavljada jepočiniokri-

vičnodjeloubistvoupokušaju.

On je bio u bjekstvu četiri dana,

a kako Pobjeda saznaje, uhap-

šen jeuapartmanukoji je iznaj-

mila trećaosoba.

Pucnjava se dogodila prije pet

dana, kada je, kako se sumnja,

Ristić sa sugrađaninom Želj-

kom Jovanovićem pucao u

pravcuZečevića.

TomprilikomZečević je ranjen

uruku.

Osumnjičeni će uz krivičnu pri-

javu biti priveden višem tužiocu

u Podgorici zbog sumnje da je

počinionavedenokrivičnodjelo.

Pavle Zečević je vođa navijačke

grupe „Crnogorci Jug“, a prošle

godinemu je zapaljen automo-

bil.

S.D.

Imali smo slučaj kad su djevojke izašle iz vozila

na granici, amomak iz drugog automobila im je

podmetnuo drogu. Snimile su ga kamere i brzom

intervencijompolicije je uhapšen – kaže Vujović

„Skener“ za

sumnjiva lica

Ekipa Pobjede u posjeti graničnoj policiji na Božaju

Odjeljenje granične bezbjednosti Tuzi je, osim422 kg skan-

ka, za tri mjeseca na GP Božaj oduzelo šest vozila visoke

klase i jedno plovilo. U saradnji sa službenicima Uprave

carina oduzeto je i 75 parfema, 80.500 eura neprijavljenog

novca, zaplijenjene su 22 šteke cigareta i 251 artikal široke

potrošnje.

Zatrimjesecaoduzeto

šest luksuznihvozila

Ristićosumnjičen

zapokušaj ubistva

Vozilonakrovu,

nemapovrijeđenih

Uhapšen Nikšićanin zbog ranjavanja sugrađanina

Udes kod Kombinata aluminijuma u Podgorici

PODGORICA

-Okrugli sto, posvećenkodeksuzamarketingza-

mjenskogmlijeka, podnazivom,,Primjersaradnje izmeđuin-

stitucija i civilnogsektora:Usvajanje iprvagodinaprimjene“

bićeodržandanasuPodgorici, najavljeno je izUdruženjaRodi-

telji.

Oni podsjećaju da je CrnaGora prije više od godinu dobila kodeks,

čija je izrada dogovorena na sastanku Ministarstva zdravlja i

UdruženjaRoditelji održanompočetkomprošlegodine.

- To se desilo nakon obraćanja Udruženja ovom resoru povodom

nekolikoslučajevaižalbiroditeljadasuimodzdravstvenihradnika

sugerisanekonkretne vještačke formule, ali i da senjihove reklame

i proizvodi mogu vidjeti u nekimsavjetovalištima i porodilištima u

CrnojGori - kaže seusaopštenju.

Utokudogađaja biće razgovarano, osimokodeksu i njegovoj adek-

vatnoj primjeni, i onačinima održive saradnje civilnog sektora i in-

stitucija sistemauoblasti zdravstvenezaštitemajke i bebe.

Naskupsupozvaliipredstavnikesvihporodilištaidomovazdravlja,

Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za

javno zdravlje, Fonda zdravstva, Medicinskog fakulteta, Nacional-

nog udruženjamedicinskih sestara i babica Crne Gore, Udruženja

pedijatara i studentskeorganizacijeMoMSIC.

Događaj se organizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama

NVOCAZAS i SOS telefonzažene i djecužrtvenasiljaPodgorica, a

uokviruprojekta ,,HealthUP“.

-ProjekatHealthUP jepodržalaDelegacijaEvropskeunijeuCrnoj

Gori, koji ima za cilj jačanjepartnerskogdijaloga i saradnje između

Vladinog i nevladinogsektorauoblasti zdravstva - kaže seunajavi.

Cilj programa, koji posljednje dvije godine sprovode CAZAS, SOS

telefonzaženeidjecužrtvenasiljaPodgoricaiUdruženjeRoditelji,

jeda sedodatnoosnaže i ojačajuorganizacijecivilnogdruštvakako

bisistemzdravstvenezaštitebioefikasnijiivišeokrenutpotrebama

pacijenata.Okruglistobićeodržandanasu11sati,uhotelu,,Centre-

Ville“uPodgorici.

R.P.

Pod lupomreklame

mlijeka zabebe

PODGORIČKI VREMEPLOV

Rigorozne

kontrole

nagranici

Dražen

Vujović

UlicaBajaPivljanina

Samjestaudesa

PODBUDNIMOKOMPOLICIJE I CARINIKA:

Granični prijelaznaBožaju

I.BOŽOVIĆ