Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-Radovi na

putevimaodPodgoricepre-

maPrimorju suupunomje-

ku i tokomvikenda.

Kako javljaju čitaoci portala

Antena M, stići od Budve do

Tivta je pravi podvig.

-Koloneod izlaza izBudve, pa

sve do Tivta su kilometarske.

U koloni sam već gotovo sat,

ne pomjeramo se - naveo je

čitalacAnteneM.

Ogromne kolone stvorene su

zbog asfaltiranja ovog dijela

Jadranskemagistrale.

Naš čitalac razumije da se

putevi moraju popravljati, ali

ipaknegoduje.

- Može li ikako posao da se ne

obavlja u špicu, kada ljudi na-

jviše putuju. Ili bar da najave

radove, pa da ne idemo nigdje

- pita se naš čitalac.

Ogromne kolone su i na putu

Podgorica – Virpazar i vozači

u koloni provode i preko sat,

takođe zbog asfaltiranja.

R.P.

MICE agenti iz Njemačke u posjeti Crnoj Gori

Saprezentacije

Obilazepoznate

turističke lokalitete

PODGORICA

-Nacionalna

turističkaorganizacijaCrne

Gore i hotel ,,Hilton“Podgo-

ricadomaćini sugrupi nje-

mačkihagenata izoblasti

MICEturizmakojaboravi u

studijskoj posjeti Crnoj Gori

od27. do29. aprila.

Ova posjeta realizovana je u

saradnji sa nacionalnom

avio-kompanijomMontene-

gro erlajnzom i Turističkom

organizacijom Podgorice, a

selekcija agenata i podrška iz-

vršena je preko HitonWorld-

wide Sales kancelarije koja se

nalazi uFrankfurtu.

U grupi se nalaze neke od na-

jznačajnijih agencija poput

Vok Dams, HRS, Pure Perfec-

tion,GeorgePJohnson,Atlan-

tik Network, BCDMeeting &

Events, Banks Sadler, Team

Seefried, Service-Reisen

Heyne, koje se bave organi-

zacijom događaja, motiva-

cionih putovanja (incentive),

kongresa i konferencija za na-

jznačajnije kompanije iz raz-

nih oblasti industrije poput

automobilske, finansijske, far-

macetske, osiguravajuće kuće

i dr.

Tokomboravkagrupaćebora-

viti u hotelu ,,Hilton“, a pred-

stavnici agenata obići će i

poznate turističke lokalitete

širom Crne Gore. Oni su juče

imali priliku da posjete NP

Skadarsko jezero gdje je up-

riličena panoramska vožnja

brodićem, kao i ručak sa gas-

tronomskim specijalitetima

karakterističnim za to pod-

neblje. Agenti će posjetiti i

Budvu i druge lokacije po-

godnezaorganizacijudogađa-

ja iz ove oblasti turizma. Prili-

komdvodnevneposjeteCrnoj

Gori oni će posjetiti i vinski

podrum Šipčanik kompanije

Plantaže ,,13. jul“ gdje će imati

priliku da degustiraju tradi-

cionalna crnogorska vina i da

porazgovara ju sa pred-

stavnicima kompanije oko or-

ganizacije događaja u ovom

vinskompodrumu.

Ovastudijskaposjetanastavak

je aktivnosti u cilju daljeg raz-

voja MICE turizma. Prije dva

danaorganizovanajeobukaza

turističkuprivredu, aod 15. do

18.majaponudadestinacije će

biti predstavljena na jednom

od najznačajnijih međun-

arodnihsajmovazaMICEtur-

izam ,,IMEX“ uFrankfurtu.

N. K.

Zastoji zbog radova na putevima od Podgorice

Ogromnekolone

kaPrimorju

KolonepremaPrimorju

kvalitet pojedinih poetskih tekstova upitan

Cijeneći jezik kao jedan od esencijalnih ele-

menata entitetskog, Klačar-Marković smatra

da se u savremenom trendu forsiranja stranih

jezika nauštrbmaternjegmora naći dobra

mjera.

- Danas se engleski doživljava kao jednak, ako

ne i značajniji odmaternjeg. Jer svi, nažalost,

izlaz vide negdje drugo. Međutim, ne smije se

previdjeti da marginalizujući sopstveni jezik

zaboravljamo i potiskujemo ono što suštinski

jesmo, a zapravo tomoramo da probudimo

kod djece. Nerijetkomi se dešava da me dijete

pita kako je određeni izraz za neku englesku

riječ na našem jeziku. Njemu više nije problem

da formira rečenicu na stranom, već svom

jeziku. To su osjetljive stvari. Strani jezici sva-

kako, ali naći dobru i pravumjeru – napo-

menula je Gorica Klačar- Marković.

Djecalakšesastavljajurečenicena

engleskomnegonamaternjem

nekoiz,,našebaze“jerznakoli-

ko su značili ti časovi – jasna je

Živković.

(NE)ČITANJE

Nepostojanje navike čitanja

kod djece ona vidi kao jedan od

ključnih problema koje diktira

savremeninačinživota, ukome

sesvakoštivodužeod50strana

doživljava kao nesavladivo i

kaoneštozaštasenemavreme-

na.

- Djeca nemaju čitalačku navi-

ku ili je ona vrlo loša. Taj trend

je posebno uzeo maha u za-

dnjih desetak godina. Proble-

matika je evidentna, ozbiljna,

imadubljekorijeneinesmijese

stavljati po strani – upozorava

Živković.

Naviknutost na kratke forme,

poput SMS-a i informativnih

tekstova dostupnih putem

elektronskihmedijauzrokova-

le su, smatraju profesorice, gu-

bitak fokusa i pažnje kod uče-

nika. Tišina koju zahtijeva

čitanje, primjećuje Klačar-

Marković, uzurpirana je broj-

nimometačima i rijetki su slu-

čajevi da bi neki učenik sam

čitao,dasetoodnjeganezahti-

jeva.

- Nema posvećenosti prilikom

čitanja, navikli su da tekst bu-

kvalno izlistaju, pređu sa jedne

stranicenadrugu. Problemna-

staje kada se pred njima nađe

knjiga koja ima više od 100

strana, ispisana je na bijelom

papiru crnim slovima. To ih u

startu odbija – primjećujeKla-

čar-Marković.

Problem je, smatraju profeso-

rice, mnogo kompleksniji i du-

blji nego što se na prvi pogled

čini. Iziskuje sistematski pri-

stup, analizu i uključenost svih

društvenih i psiholoških se-

gmenata da bi se na pravi način

prevazišao.Školaje,kakoističu,

samo jedan od domena u koji-

ma se onmože i mora rješavati.

Ali ne smije biti jedini jer će u

tom slučaju uspjeh izostati, a

problem nastaviti da traje uz

mogućnost da dobije i neke

druge dimenzije koje bi našu

djecumogle da preveduu zonu

prividne ili polupismenosti.

BEZ PRESJEKA

Iz Zavoda za školstvo precizi-

rajudasuknjiževnoumjetnička

vrijednost, rod i vrsta u odnosu

naprogramskezahtjeve, uzrast

učenika, naziv nastavnog

predmeta/predmetnog pro-

grama, karakteristike koje

jedno književno djelo prepo-

ručuju za kanonsko. U odgo-

vorimakoje smodobili napo-

stavljena pitanja stoji i da ,,s

obzirom na to da se crnogor-

ski predmetni programi pišu

za isti društveni kontekst, ka-

non tokom unapređenja

predmetnog programa (2011.

i 2017) nije bitno mijenjan“.

Na pitanje da li je nakon izvr-

šenih izmjena u dijelu kano-

na, ali i predloženih djela ra-

đenaevaluacija i nakojebitne

momentejeukazala,odnosno

kakvi su rezultati do kojih se

došlo, odgovor nijesmo dobi-

li.

- „Gospodar prstenova“ je

predloženo djelo, ne pripada

kanonu i čita se odabrani od-

lomak. O svemu tome nastav-

nici mogu da se dogovore sa

učenicima. Uzrast osnovne

škole čita i voli ovuvrstuknji-

ževnosti, to je novija pojava i

treba je uvažiti. Ukoliko se

procjenjujekaomanjevrijed-

na, učenici, uz nastavnikovu

pomoć otkrivaju takve poje-

dinosti, upoređuju sa drugim

djelima i grade književnou-

mjetnički ukus – naveli su iz

Zavoda za školstvo.

I.KRUNIĆ

U formiranju čitalačke navi-

ke, osim škole, pozitivnog

uticaja medija koji bi forsirali

obrazovne emisije, osnovni

model treba da da porodica.

Roditelji su ti koji ilustruju

Ukoliko

roditeljčita,

čitaćeidijete

kako se to radi.

- Ne možemo očekivati da

će dijete, koje vidi roditelja

da u rukama drži telefon i

tablet 24 časa i ne uzima čak

ni novine da pročita, a da

ne govorimo o knjizi, čitati.

Ukoliko žele da njihovo dije-

te čita, ne samo ocjene radi,

znamo čemu sve čitanje služi

i kako nas unapređuje, mora-

ju i sami da čitaju – poručila

je Klačar-Marković.

- „Gospodar prstenova“

je predloženodjelo, ne

pripada kanonu i čita

se odabrani odlomak. O

svemu tome nastavnici

moguda se dogovore sa

učenicima

Gorica Klačar- Marković