Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Softverna

UniverzitetuCrneGore, koji

jekupljenprošle godine, tek

trebadapočnedaprovjerava

originalnost budućihdok-

torskih i naučnihradova.

Plagijat predstavlja krivično

djeloikolikojejavnostipozna-

to, uCrnoj Gori su sudovi pre-

sudili samouslučajuBabović i

Rastoder da se radilo o prepi-

sivanju tuđeg rada.

- Svi radovi koji se ubuduće

budu objavljivali u okviru

naših publikacija, provjer-

avaćese.Nijeidejadasvakirad

koji je dosad urađen na UCG

provjeravamo - naveo je Pre-

dragMiranović saUniverzite-

taCrneGore zaRTCG.

Svako korišćenje i zloupotre-

bljavanje autorskih prava je

krivično djelo sankcionisano

krivičnimzakonom.

- Autorimoguostvariti zaštitu

autorskog prava u sudskom

postupku, dakle pred na-

dležnim sudskim organima, a

Zavodutomdijelunemanika-

kvih ingerencija. Sudovi onda

u sudskom postupku razma-

traju da li je došlo do povrede

autorskog, ako jeste, o kojoj

vrsti povrede je riječ i izriču

sankcijukoja je vrlo rigorozna

i kreće se od godinu do četiri

godine - saopštila je Javnom

servisu direktorica Zavoda za

intelektualnu svojinu Valenti-

na Radulović. Stari radovi

neće biti provjeravani soft-

verom na Univerzitetu Crne

Gore, ali su, kaže Miranović,

spremni da naprave ustupaku

pojedinimslučajevima.

- Ako postoji neka sumnja, na-

govještaj da jemoždakodnek-

og rada bio plagijat, ne vidim

razloga, jer je to u interesu

UCG i samog kandidata o

kome se radi, da se ta stvar ne

raščisti - kazao jeMiranović.

Crna Gora je jedina zemlja u

kojoj je plagijat kao takav

kriminalizovan posljednjim

izmjenama i dopunama kriv-

ičnog zakonika. Ali, da bi se

ovo pitanje rješavalo neo-

phodno jedasamaakademska

zajednica zauzme drugačiji

pristup, a posebno kad je riječ

o navodima za plagiranje onih

koji su predavači na Univer-

zitetu. Na to upozorava upra-

vo i istraživanje CGO-a, po

kojem se najveći stepen ko-

rupcije percipira prilikom

zapošljavanja ili biranja u

akademsko zvanje.

R.P.

UCG već godinu ima so ver za provjeru

doktorskih i naučnih radova

Još sevijeća

kakoćegakoristiti

Svi radovi koji se ubuduće budu objavljivali u okviru

naših publikacija, provjeravaće se. Nije ideja da svaki

rad koji je dosad urađen na UCG provjeravamo -

naveo je PredragMiranović sa Univerziteta Crne Gore

Univerzitet CrneGore

Nastavnici smatraju da stih zavređuje više prostora u gradivu, ali da j

Neke

pjesme

samo

zauzimaju

prostor u

čitankama

PODGORICA

-Deficit poet-

skih tekstovapredviđenih

nastavnimprogramima za

osnovnu školu i paradoksal-

noupitanumjetnički kvali-

tet izvjesnogbrojaonihkoji

su seodnedavnonašli uči-

tankama zaosnovce, pro-

blemjekoji ćeunarednom

perioduzahtijevati preispi-

tivanje i rješavanje. Na to

ukazujuprofesorimater-

njeg jezika.

- Određeni broj poetskih tek-

stova u našim čitankama ap-

solutno nije valjanog kvalite-

ta. Stiče se utisak da su se

autori trudili dauvaže sloven-

sku sredinu i ubace neke hr-

vatske i druge autore, ali je

problem što napravljeni izbor

nije na zavidnom nivou, nije

kvalitetan. Djeca se čude tim

pjesmama - istakla je profeso-

rica crnogorskog jezika i knji-

ževnosti Osnovne škole ,,Su-

tjeska“ u Podgorici Gorica

Klačar-Marković.

GDJE SULIRIKA I EPIKA

Ona napominje da je dajući

više prostora poetskom tek-

stu, neophodno pažljivo pra-

vitiizborkoji,kakoističe,nebi

smio da isključi one autore

koje je vrijeme potvrdilo i koji

sudio antologijskihopusa.

- Neosporno zadržati Šantića,

Desanku, Vita Nikolića... pro-

vjerene pjesnike, dok neke

pjesmekojenijesuprošle ispit

vremenanetrebadazauzima-

juprostor učitankama. Ne ek-

sperimentisati po svaku cije-

nu jer to što je taj tekst kratak i

smješten u nekoliko strofa ne

značidamožedabudebiloko-

ji –navodi sagovornica.

Ne bi smjeli biti isključeni autori koje je vrijeme potvrdilo i koji su dio

antologijskih opusa. Djela nekih pjesnika trebalo bi da budu i dio lektire,

što sada nije slučaj, ističu sagovornici Pobjede

Kako profesorice zapažaju, izbor djela školske lektire nije, izuzi-

majući obimnost, pretrpio značajnije izmjene. Djeca, kako navo-

de, i dalje dobro reaguju na neka djela koja su tradicionalno dio

kanona, poput ,,Hajduka“, ,,Zov divljine“, „Robinzona Krusoa“...

Među novijimnaslovima nepodijeljene su simpatije kada je u

pitanju ,,Hari Poter“, ali i nepodijeljene antipatije i izvjesne teško-

će u čitanju ,,Gospodara prstenova“.

- Riječ je o epskoj fantastici, koja umjesto da ih zainteresuje

odbija ih. Osim toga, u prvih 100 strana nema dinamizma u

razvoju radnje, što ih uz obimnost dodatno odbija – primjećuje

Klačar-Marković.

- Ta vrsta fantastike njima nije interesantna, čak samprimijetila da

nevoljno gledaju i ilm koji traje više od tri sata – kazala je Živković.

Epskafantastika

imnedržipažnju

Konstatujući da je izbor lirskih

pjesamaštur i da ih jezaobradu

programom predviđeno svega

nekoliko, ona kao poseban ne-

dostatak pre poznaje skraćiva-

nje i sažimanje epskog poet-

skog opusa, koji je, kako kaže,

gotovomarginalizovan.

- Moramo sa djecom da razgo-

varamo i da imponudimo i tek-

stove koji ukazuju na suštinu

našeg bića, a to je prije svega

epska tradicija. Djeca u prvi

mah sa odbojnošću reaguju, ni-

je imprivlačno. Međutim, kada

im se epska poezija približi, i

lirska, naročito epska oni je baš

zavole. Kada nauče nekoliko

stihova u epskomdesetercu ra-

duju se, taj deseterac prosto iz

njih izađe. On je imanentan na-

ma, našem biću, to mi jesmo.

Kroz stih uočavaju i shvataju i

neke vrijednosti koje su se ne-

kada njegovale, a to je suština,

ako to izgubimo što smo onda

mi – pita se profesorica Klačar-

Marković.

JESENJIN, RADULOVIĆ...

Da stih zavređuje više prostora

u okviru savremenih nastavnih

programa smatra i profesorica

jezika i književnosti Osnovne

škole ,,RadojicaPerović“Mirka

Živković. Predlaže da bi izbor

pjesama nekog od izabranih

autoramogaodabudeidiopro-

grama lektire, od šestog do de-

vetog razreda, koji u ovom tre-

nutku potpuno isključuje

poeziju.

- Zašto ne vratiti Jesenjina ili

nekog drugog pjesnika koji je

njima razumljiv i prijemčiv,

moždaizborizpoezijeDragana

Radulovića. U jednom trenut-

ku smo imali pokušaj sa Tago-

rom, ali njegovu poeziju djeca

nijesu razumijevala – kaže Živ-

ković.

Ukazujući na vezu koja se

ostvaruje na relaciji književni

tekst/čitanje/opismenjavanje,

Živković smatra da su skraće-

njemprograma, koji je značio i

ukidanje jednog časa u šestom

razredu, na štetu djece ,,žrtvo-

vani“ časovi izražajnog čitanja i

recitovanja.

-Išlosenauštrbknjiževnostijer

u gramatičkom dijelu nema

prostora. To je velika šteta i si-

gurna sam da to nije predložio

- Djeca nemaju čitalačku

naviku ili je ona vrlo

loša. Taj trend je poseb-

nouzeomaha u zadnjih

desetak godina. Prob-

lematika je evidentna,

ozbiljna, ima dublje

korijene i ne smije se

stavljati po strani – upo-

zorava Živković

Detalj izOsnovne škole

,,ŠtamparMakarije“

PODGORICA

-Crnogorsko

medijsko tržište jemalo, ali

rastebroj elektronskihpu-

blikacija, pa će studenti koji

želeda sebavenovinar-

stvomimati prilikuda rade

naportalima, kazala jepro-

fesoricanaFakultetupoli-

tičkihnauka i rukovodilac

programaNovinarstvoNa-

tašaRužić.

Sindikata medija Crne Gore

nedavno je u saradnji sa FPN-

om sproveo istraživanje, koje

je pokazalo da gotovo svaki

treći student novinarstva sebe

nevidiuovomposlu,većuPR-

u ili nekoj drugoj struci, kao i

dasustudentipesimistični ka-

da je u pitanju mogućnost za-

pošljavanja u struci.

Ružić je reklada svaki student

nalazi posao u skladu sa tre-

nutnim okolnostima i svojim

interesovanjima, navodeći da

pesimističnomstavu studena-

ta doprinosi teška ekonomska

situacija u državi i visoka sto-

pa nezaposlenosti.

Komentarišući podatak da

svaki treći student novinar-

stva sebe ne vidi u tom poslu,

već u PR ili nekoj drugoj stru-

ci, Ružić je istakla da cilj FPN-

a nikada nije bio da osposobi

stručnjakekoji ćeraditi isklju-

čivo u medijima i dodala da

diplomirani studenti imaju

mnogo šire mogućnosti zapo-

slenja.

-Neki odstudenatazavrijeme

studija shvateda imjeprofesi-

ja PR-menadžera bliža od no-

vinarstva, drugi sebe vide kao

medijske istraživače u nevla-

dinomsektoru, dok treći zavr-

še umarketing - rekla jeRužić

navodećidasenekadastuden-

ti prijave za programstručnog

osposobljavanja upravo ume-

diju u kojemsu prošli praksu i

koja im je ostala u najboljem

sjećanju.

R.P.

Profesorica Fakulteta političkih nauka Nataša

Ružić o istraživanju Sindikatamedija

Portali sušansaza

studentenovinarstva

MirkaŽivković