Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Društvo/Hronika

Uhapšen Nikšićanin osumnjičen za pokušaj ubistva sugrađanina

Svađusaprijateljem

okončaonožem

BUDVA

–NikšićaninBojan

Jokić (23) uhapšen je juče

ujutrouBudvi zbog sumnje

da jeu subotuvečepokušao

ubistvoprijateljaRadivoja

Kandića (29). Akcijuhapše-

nja izveli subudvanski poli-

cajci.

TomprilikomKandić je zado-

bio povrede opasne po život.

Inače, i on je iz Nikšića, ali je

privremeno nastanjen u Bud-

vi.

- Dežurna služba Centra be-

zbjednosti Budva je u 23.30

časova obaviještena od služ-

benika Hitne pomoći u Budvi

da je u njihove prostorije pri-

stupilo nepoznatomuško lice,

mlađestarosnedobi, sapovre-

dom u predjelu vrata nastale

od oštrog predmeta, najvjero-

vatnije noža – navodi se u sa-

opštenjupolicije.

Budvanski policajci suodmah

upućeni u Hitnu pomoć gdje

su zatekli povrijeđenog mla-

dića, koji nije želio da kaže

svoje ime ni da ispriča kako je

zadobiopovrede.

Uprkos odbijanju saradnje,

budvanski inspektori su ra-

zotkrili identitet povrijeđe-

nogkaoinačinnakoji jepovri-

jeđen.

- R. K. je kao hitan slučaj, jer je

zadobio teške povrede opasne

po život, prevezen u Opštu

bolnicuuKotoru, odakle jeka-

snije transportovan u Klinički

centar u Podgorici – kazali su

iz policije.

Preduzimajući mjere i radnje

iz svoje nadležnosti, u cilju ra-

svjetljavanja ovog događaja,

policijski inspektori su došli

do sumnje da je ovo krivično

djelopočinioBojanJokić.

Sumnja seda jeJokićna raskr-

snici Ulice žrtava fašizma i

Ulice XVIII u Budvi, nakon

verbalnog, a potom i fizičkog

konflikta sa Kandićem, izva-

dionož i povrijedioga. Jokić je

nakon toga pobjegao.

Utvrđeno je da je ovom doga-

đaju prethodila tuča Jokića i

Kandića u jednom budvan-

skom ugostiteljskom objektu,

kao i da se poznajuod ranije.

Tokomuviđaja policijski služ-

benici su pronašli nož sa tra-

govima krvi za koji se sumnja

da jekorišćenprilikomizvrše-

nja ovog krivičnog djela.

-Odogađaju jeobaviještendr-

žavni tužilac u Višem držav-

nom tužilaštvu u Podgorici,

koji je naložio da se Jokić

uhapsi i da mu se privede, uz

poseban izvještaj kao dopunu

krivične prijave prethodno

podnijete protiv nepoznatog

počinioca, zbog postojanja

osnovanesumnjedajepočinio

krivično djelo ubistvo u poku-

šaju - zaključuje se u saopšte-

njuUprave policije.

B.R.

Saobraćajna nezgoda

namagistralnomputu

Cetinje – Budva

Povrijeđen

motociklista

BUDVA

–Jednaosoba jepo-

vrijeđenau saobraćajnoj

nezgodi koja se jučedogodi-

lanamagistralnomputuCe-

tinje–Budva, prenosi

RTCG.

Saobraćajna nezgoda dogodi-

la se u mjestu Lapčići oko

18.30 sati.

InformacijuRTCG-a potvrdi-

li suizUpravepolicijenavode-

ći da je jedna osoba povrijeđe-

naitransportovanauUrgentni

centar Kliničkog centra Crne

Gore.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, u udesu je povrijeđen

motociklista.

Zbog policijskog uviđaja, sao-

braćaj na tomdijelu puta juče

je bio na kratko obustavljen,

da bi se potom vozila propu-

štala naizmjenično jednom

kolovoznomtrakom.

B.R.

Apelacioni sud odbio prijedlog advokata optuženih

za ubistvo NemanjeMedina da se brane sa slobode

Ulama iMijović

ostajuupritvoru

PODGORICA

–Baranin

VladimirUlama i Podgori-

čaninDarkoMijović, optu-

ženi za teškoubistvoPe-

trovčaninaNemanje

Medina, ostaćedodaljnjegu

IstražnomzatvoruuSpužu,

odlučilo jevijećeApelacio-

nog suda.

Sudije Apelacionog suda nije-

su uvažile prijedlog branioca

Ulame i Mijovića da se ovi

okrivljeni u daljem toku sud-

skog postupka, koji se protiv

njih vodi u podgoričkom

Višemsudu, brane sa slobode.

Apelacioni sud jekao ispravan

potvrdio stav vanraspravnog

vijeća Višeg suda, koji je Ula-

miiMijovićupritvorprodužio

zbog težine krivičnog djela za

koje se terete i okolnosti koje

ukazuju da bi njihovo puštan-

je na slobodu dovelo do ozbil-

jne prijetnje očuvanju javnog

reda imira.

- Prvostepeni sud osnovano je

produžio pritvor okrivljenim

Ulami i s obziromda su osno-

vano sumnjivi da su izvršili

teško ubistvo, za koje je prop-

isana kazna zatvora od na-

jmanje 10godina ili kazna zat-

vora od 40 godina. Dakle i

kazna zatvora od 10 godina ili

teža kazna, to je ispunjen ob-

jektivni uslov za produženje

pritvora okrivljenima – navo-

di se u obrazloženju Apela-

cionog suda.

Sudsko vijeće pojašnjava da je

zakonom, između ostalog,

propisano da se može odredi-

ti, a time i produžiti, kada je

djelo posebno teško zbog

načina izvršenja ili posljedice.

- U konkretnom slučaju, pos-

toje teške okolnosti djela, koje

krivičnomdjelukojeseokrivl-

jenim V. U. i D. M. stavlja na

teret daju karakter posebno

teškog – smatra vijeće Apela-

cionog suda.

Oni su podsjetili da se op-

tužnicomnavodi da suUlama

i Mijović primijenili silu pre-

ma Medinu u trenutku kada

onnije očekivaonapad.

- Tom prilikom su Medinu

nanijeli tjelesne povrede, te ga

potomstaviliuprtljažnikvozi-

lakojimsedovezaouVirpazar.

Sa timvozilom su ga odvezli u

za sada nepoznatomjesto, gd-

je su oštećenog lišili života na

za sada nepoznati način i

sakrili njegovo tijelo, dok su

navedeno vozilo zapalili u

mjestu Jabukov do – navelo je

sudsko vijeće.

Apelacioni sud je imao u vidu

daseUlama iMijovićupritvo-

ru nalaze već 20mjeseci, ali je

našao da je navedena mjera

kako svojim trajanjem, tako i

svojom težinom nužna i

srazmjerna težini krivičnog

djela za koje su ovi okrivljeni

osnovano sumnjivi da suga iz-

vršili.

- Ovaj sud vodio je računa ne

samo o visini zakonom zapri-

jećenekazneza todjelo, već i o

svimokolnostima konkretnog

slučaja, pa i da se svrha zbog

koje se pritvor produžava

ovim okrivljenim ne može

postićinekomblažommjerom

– navodi se u obrazloženju

Apelacionog suda.

Osim Ulame i Mijovića op-

tužnicom je obuhvaćen i Bog-

dan Milić, koji se sumnjiči za

krivičnadjelapomoćučiniocu

poslije izvršenog krivičnog

djela.

Prema optužnici, Ulama i Mi-

jović ubili su Petrovčanina

Nemanju Medina, čiji je nes-

tanak prijavljen 8. jula 2016.

godine, i sahranili ga na zasad

nepoznatommjestu.

Prema tvrdnjama tužilaštva,

ubistvo su izveli napodmukao

način jer je Medin odbio da

učini nešto što su od njega

tražili.

Okrivljeni Baranin i Podgorič-

anin iskoristili su prijateljske

odnoseUlame iMedina i 8. ju-

la 2016. godine pozvali Medi-

na da se nađu. Tog dana oni su

više puta komunicirali sa

Medinom, koji je iz Petrovca

došaouVirpazar.

Da slučaj bude još misteri-

ozniji, policija je pronašla

zapaljen Medinov ,,reno me-

gan“ pored lokalnog puta Vir-

pazar – Rijeka Crnojevića, u

mjestuJabukov do.

B.R.

SaprivođenjaMijovića

Samjestaudesa

ILUSTRACIJA

Tokomproteklih osamgodina (2010-2017.godine) u Crnoj

Gori je zabilježeno 715 šumskih požara, najviše tokom 2012.

(155) i lani 154 požara. Sa izuzetkomprošle godine, kada

je najviše požara bilo u regionu krša i na Primorju, šumski

požari su najviše pogađali upravo sjeverni region.

Prema podacima Ministarstva, lani su najveće opožarene

površine evidentirane u primorskomdijelu Crne Gore, dok

su značajne evidentirane na prostoru Nikšića, Danilovgrada

i Pljevalja.

- Procijenjena opožarena drvna masa iznosila je 96.309 kubi-

ka, a takođe, evidentirano je da je uništeno 267.500 sadnica

pošumljenih tokom 2015. i 2016. godine.

Zbog ovih požara značajan dio šumskih površina, naroči-

to u južnom i središnjemdijelu Crne Gore, ugrožen je od

degradacije umjeri da je izvjesno da se prirodnimpodmla-

đivanjemne može izvršiti obnova tih sastojina. Stoga je

pošumljavanje bilo neophodno radi očuvanja šuma na tim

površinama, zaštite zemljišta od erozije i sprečavanja degra-

dacionih procesa – kažu u Ministarstvu.

Procjenjuju da je neophodno pošumljavanje na ukupnoj

površini od 137 hektara.

- Predviđena je sadnja 370.655 sadnica četinarskih vrsta

drveća, crnog i bijelog bora i smrče.

Dalji radovi na sanaciji biće nastavljeni kroz jesenju sadnju,

u sklopu redovnih aktivnosti na pošumljavanju, za šta su

sredstva obezbijeđena Programomgazdovanja šumama za

2018. godinu.

Samozadvijegodine

bilo309šumskihpožara

šumama pokriva sredstvima iz

državnog budžeta, a na osnovu

prihoda ostvarenih od kori-

šćenja šuma. U samo jednom

slučaju, koncesioni aranžman

predviđa pošumljavanje u

koncesionompodručju u režiji

koncesionara – pojašnjavaju iz

Ministarstva.

Za pošumljavanje površina

koje su degradirane šumskim

požarima prošle godine,

Vlada Crne Gore, na predlog

Ministarstva poljoprivrede i

ruralnog razvoja, opredijelila je

iz budžetskih rezervi iznos od

200 hiljada eura, s ciljemda se

obavi interventna sanacija opo-

žarenih površina za koje je bila

neophodna hitna reakcija.

- Ministarstvo trenutno pripre-

ma projekte pošumljavanja

koji će se kandidovati za novi

ciklus finansiranja kroz GEF

(Global Environmental Fond).

Fokus će biti na pošumljava-

nju primorskog i središnjeg

dijela Crne Gore. Nadamo

se da ćemo kroz te projekte

iskoristiti podršku kolega iz

Izraela, sa kojima je saradnja

uspostavljena u prethodnom

periodu, a koji sa velikim

uspjehompodižu nove šume

na degradiranimpodručjima

– kažu iz tog resora Vlade.

Problem će do postavljanja

novogmodela gazdovanja

biti resursi na sjeveru zemlje,

gdje je i najznačajniji dio kon-

cesija upravo fokusiran na

izvlačenje sirovina četinara,

ali i lišćarskih šuma koje se

koriste za ogrijev.

I. PERIĆ