Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Ekonomija

vole da možemo radnu snagu

dauzimajuiodavdeiizvanaida

to bude što jednostavnije. Do-

prinosinaplatedasesmanje.Vi

danas imate problem da 400

firmiizCrneGorepune90ods-

to budžeta, a desetine hiljada

firmisamo10odsto.Toznačida

sutefirmemanjisistemiimini-

malac daju zvanično, ostalo u

kovertu. Ako bi svi plaćali do-

prinose u potpunosti, mogli bi

se i smanjiti. Država treba da

napravi prvi korak, veoma su

namskupiuslovi,atoosjećana-

jviše radnik.

POBJEDA:

Štomisliteoto-

medatrebazapošljavati što

višenašihdržavljana?

RADULOVIĆ:

Jasampatriota,

volim sve u ovoj državi. Doka-

zao sam, otkad radimu privat-

nombiznisu, da se nijesamog-

riješio. To je najveći vid

patriotizma, ekonomski, da iz

svog džepa daš za državu, a ne

da to zadržiš, ukradeš jer si

ukraonarodu–nedržavi. Ja ću

uvijek prije zaposliti nekog iz

Crne Gore nego sa strane, ali

imamo problem. Naši ljudi ne

razumiju da je biznis i kapitali-

zam neumoljiv i ima svoje za-

konomjernosti i tu nema emo-

cija. Najuspješnije zemlje

svijeta su Kina, Japan i SAD, u

sve te tri zemlje ne postoji po-

jam stalni radni odnos. Imate

posao dok posao ide, dokmože

gazda da vas plaća. Kad sam

počeo da radim, plata me nije

interesovala,važnomijebiloda

postignemcilj. Danas kaddođu

ovdje da traže posao, ako nije

prvo, a onda sigurno drugo pi-

tanje ,,kolika nam je plata i ko-

liko imam slobodnih dana“.

Moja ježeljada imamosvi ono-

liko koliko realno možemo da

imamo, ali moramo ondamno-

govišedaradimoidapromijen-

imoživotnu filozofiju.

POBJEDA:

Da liRusi, ipak,

dolaze?

RADULOVIĆ:

Biće Rusa, ali

sve manje imaju novca i idu u

jeftinije hotele. Ono što je bilo,

nikad se više neće ponoviti, sad

ćemotrebativišeidužedaradi-

modabismoimalikumulativno

više novca nego što smo imali

prije.Prošlagodinajebiladobra

i obećavala je od 1. januara. Sve

je bilo u redu do početka jula i

tada je naglo podbacilo rusko

tržište i sve nas je iznenadilo.

Njihova glavna sezona je jul i

avgust i mi smo čuvali kapac-

itete za njih.Međutim, nešto se

desilo,mislili smoda jeupitan-

ju propaganda da Rusi ne

dolaze, međutimnije to bilo to.

Ispostavilo se da ih je u ho-

telima sa pet zvjezdica bilo

manje za 20 odsto, u hotelima

četiri zvjezdicemanje 10 do 18

odsto, ali u isto vrijeme u ho-

telima dvije i tri zvjezdice nji-

hov broj je porastao za 300 do

400 odsto kao i u privatnom

smještaju.Nijesudošli štoneće

uCrnuGoru, nego nijesu imali

pare. Finansijskakrizakodnjih

progresira i zavisi od kursa ru-

blje. Oni dolaze individualno,

preko bukinga rezervišu tamo

gdjemogudaplate.

POBJEDA:

Sivaekonomijau

turizmuodnosimnogonov-

ca, kakodariješimoovaj pro-

blem?

RADULOVIĆ:

Rješenje je da

nema povlašćenih. Mi smo

srednjakompanijapoveličini,a

pobrojuradnikadostaveliki.Ja

imam više troškove rada od

kompanija koje imaju više rad-

nika od mene, a oni znam da

imaju veće plate. Neka Poreska

uprava samo to pogleda, neka

uporedemojkartoninjihov,sa-

mo će imse nacrtati. Što se tiče

inspektora, treba da budu edu-

kovani, da budumoralno i etič-

ki podobni i da ne budu potk-

upljivi. To je osnov

svega, jer

možemo na vrhu da donosimo

bilo kakve zaključke, sve to pa-

dauvoduakotajinspektortone

sprovede.Mislimda je ipakda-

nas situacija kudikamo bolja,

smanjuje se siva ekonomija, ali

treba da edukujemo narod da

počnepravilnoda razmišlja.

POBJEDA:

Da li steoptimi-

stakada jerazvojCrneGoreu

pitanju?

RADULOVIĆ:

Jasamoptimis-

ta, rastemo iz godine u godinu,

za čudo veliko kakvi smo. Kak-

vojestanjeikolikoradimo,nev-

jerovatno se razvijamo. Putu-

jem po bivšim republikama

Jugoslavije, oni dolaze ovdje i

zovu ovo – crnogorsko čudo s

velikim respektom. Prošao je

periodtranzicijekadsmodobi-

li neke ljudekoji suseenormno

obogatili preko noći i bilo je tu

svega i svačega. Ti koji su na taj

laki način došli do novca su to

potrošili i sad isplivavaju drugi,

koji stvarno vrijede i znaju da

zarađuju, da jačaju ekonomiju.

Kod nas generalno fali samo-

pouzdanje i znanja u velikim

količinama.

POBJEDA:

Da li kaoturistič-

kadestinacijazaostajemoza

vodećimusvijetu?

RADULOVIĆ:

Kad je turizam

upitanju, nivoservisa i svedru-

go,mismopreskočiliHrvatsku.

Njemci nam priznaju da smo

napredovaliimimožemodanas

da se nosimo sa bilo kojom sv-

jetskom destinacijom. Ostaje

problem smeće, ali to ne može

država da riješi jer bi trebalo

635.000čistačajavnihpovršina

iza svakog građanina Crne Go-

re, da jedan čistač čisti za sva-

kim stanovnikom i opet bi bilo

prljavo jer prljamo 24 sata. Još

par sitnijih stvari fali, ostalo ne

zaostajemo za svjetskimdesti-

nacijama. Što se tiče cijena, je-

fitniji smonegouokruženju.

POBJEDA:

Štomislite, da li

će infrastruktura izdržati ve-

liki brojnajavljenihturista?

RADULOVIĆ:

Zainfrastruktu-

rućebiti lakšenegoprethodnih

godina. Nikad neće biti onakve

gužvekakvesubile.Drugijeovo

stil funkcionisanja turizma,

biće, ali ne toliko. Avio pov-

ezanosti fali još i tu je ključ.

Svake godine sve jebolje i bolje,

ali još fali.

POBJEDA:

Novi zakonotur-

izmuiugostiteljstvu, štotre-

bamijenjati?

RADULOVIĆ:

Ukinuli su za

turističke agencije 15.000 de-

pozita, a ostavili su za tezge da

mogu biti bliže od 100 metara

saistomrobomkaoobjekatkoji

posluje cijele godine. Može da

mu stavi tezgu na tri metra i da

prodaje isto, što je nekorektno,

ružno, neshvatljivo. Zakon je

bolji negošto jebio, ali popravl-

jaće se.

N.KOVAČEVIĆ

stars i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović

POBJEDA:

Dolaze nam

Kinezi, Turci kupujunekret-

nine, štomislite o tome?

RADULOVIĆ:

Turci su

počeli da dolaze posljednje

tri godine. Oni ovdje hoće da

razvijaju biznis, imaju novca,

kupuju, ali ne kao Rusi. Ovdje

više pokušavaju da razviju

posao. Zahvaljujući viznim

olakšicama i avio povezano-

sti Kineza je sve više. Bilo ih

je 4000 pretprošle godine

što je podatak Ambasade

Kine, 12.000 prošle godine,

a njihova projekcija i moja

je da će ih ove godine biti

36.000, dok će ih 2019. biti

100.000, što je ozbiljna cifra.

Dalje broj neće da raste tako

progresivno, ali će da raste.

Njihmore ne interesuje, vole

da obilaze i razgledaju i to ne

u ljetnjimmjesecima.

Kinezaćeidućegodinebiti 100.000

POBJEDA:

Za nedostatak radne snage krivite Zakono

strancima, možete li toda objasnite?

RADULOVIĆ:

Pisac ili pisci koji su pisali Zakon o strancima

nijesu vidjeli svijet. To je naš problem. Mi imamo ljude koji

nam ,,kroje kapu“ na način da ne znaju ništa o toj materiji,

nijedno pozitivno ili negativno uporedno iskustvo iz okru-

ženja ili dalje. Brane životomda to ostane tako, a nama

proizvodi najstrašniju štetu. Nećemo ove godine, kao i

svake naredne, zbog toga imati radne snage. Tu ima hiljadu

problema i taj zakon jednostavno treba da se baci. Ili da

ovoga pisca pošaljemo da prošeta po svijetu da vidi kako to

funkcioniše u drugim zemljama. Evo, ja ćumu ili njima platiti

putovanje iz mog džepa. Spasili bi Crnu Goru ili bi je unapri-

jedili sigurno u značajnomprocentu.

PiscuZakonaostrancima

plaćamdavidisvijet

POBJEDA:

Kakva je tre-

nutna popunjenost, hoće

li faliti hotela?

RADULOVIĆ:

U aprilu

smo bili popunjeni 75

do 85 odsto, za praznike

idemo preko 100 odsto.

Fali soba u sva tri hotela

i tako ide do 13. maja,

a onda padamo na 90

odsto, pa onda krajem

maja preko 100 odsto,

to je za ,,Splendid“ ovi

ostali ne padaju ispod 100

odsto. Hotel ,,Montene-

gro“ je već sad pun, sve

je rasprodato do kraja

oktobra. Samo 30 odsto

,,Splendida“ dajem agen-

cijama, ne bih ni to jer

mogu sve svojim kanali-

ma da prodam, ali moram

da podržimdestinaciju,

nemamo dovoljan broj

hotela sa pet zvjezdica.

Falihotela

sapet

zvjezdica

PROŠLEGODINESETRAŽILOMJESTOVIŠE:

Gužvenabudvanskoj rivijeri