Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Ekonomija

BUDVA

- Ove godine, pod

uslovima da nema nikakvih ve-

likih poremaćaja ne u Crnoj

Gori,negoglobalno,odturizma

ćemo imati 10 do 15 odsto više

novca nego prošle godine. Pro-

metovaćemo prvu milijardu -

kazao je u intervjuu zaPobjedu

suvlasnik hotelske grupeMon-

tenegro stars i predsjednik

Crnogorskog turističkog

udruženja Žarko Radulović

dodajući da jeova godinapoče-

lamnogoboljenegoprošla,koja

je takođebiladobra.

- Počelo je sve rekordno. Nova

godina je bila rekordna, januar,

februar – nikad više para jer ja

ne brojim noćenja nego samo

novac. Mart je bio izvanredan,

april nikad bolji, maj već sada

mogu reći rekordan i o jadu će-

mosezabavitikakosvegosteda

smjestimo - istakao je Radu-

lović dodajući da ćemo ove go-

dine zahvaljujući članstvu u

NATO imati više turista iz svih

zemalja.

- Turisti iz cijelog svijeta će biti

prisutni. Ove godine raste broj

gostiju iz Skandinavije,

baltičkih zemalja, biće ,,ek-

splozija“ Mađara, Poljaka, Če-

ha, Njemaca da ne pričamo.

Hrabre nas ove velike najave,

povećanjeobimaposla, višepa-

ra…- kazao jeRadulović.

POBJEDA:

Sezona jeovego-

dinepočelaranije i trajaće

duže, promijenilase i struk-

turagostiju.Možete li toda

prokomentarišete?

RADULOVIĆ:

Sezona je

počela 28. marta i definitivno

jeprodužena, najmanjenapo-

la godine sa tendencijomda se

produži dalje. Posebno me

raduje što centralni i sjeverni

dio postaju sve atraktivniji za

turiste. Žabljak, Rožaje, Ko-

lašin, Mojkovac… nijesu ništa

manje atraktivni ljeti nego sa-

mo zimi, ako ne i bolje. Dugi

niz godina od 2000. bili smo

predodređeni za rusko tržište,

ukrajinsko, odnosno za goste

izIstočneEvrope.Oni sudola-

zili u ogromnom broju – 70

odsto i više i kod njih je takva

tradicija. Oni krećuod 1. do 10.

maja, paonda 15. juna i završa-

vaju negdje 20. septembra...

Odpretprošlegodinepočela je

dasemijenjastrukturagostiju,

prošlejeprogresiralo,aovego-

dine će da bude bum. Otvorila

seZapadnaEvropa, aprvi i os-

novni razlog je ulazak Crne

Gore uNATO. Nijednog gosta

Ministarstvo turizma nije

dovelo. Nacionalna turistička

organizacija radi svoj posao i

to veoma dobro. Sa minimal-

nimparama promoviše desti-

naciju, a onda mi dolazimo i

pregovaramo. Značajno je i da

budemo liberalni kada su vize

upitanju.

POBJEDA:

Koliko jeulazak

CrneGoreuNATOznačajan

zaturizam?

RADULOVIĆ:

Crna Gora je

punopravničlanNATOsavezai

za prosječnog građanina iz bilo

koje zemlje to znači da je ta

zemljauređena,datamonetre-

ba da se boji. Svi su saznali za

nas i mi smo sada nova desti-

nacija u Evropi. To neće dugo

trajati, dvije, tri, pet sezona i to

treba iskoristiti. Žao mi je što

nemamovišehotela.Daimamo

30 ,,Splendida“ i ne znam ko-

liko hotela sa četiri zvjezdice

svebi bilopuno, jer smovećsad

uvelikomproblemu.Većjepro-

dat veći dioza sljedećusezonu.

POBJEDA:

Hoće li i ovegodi-

nebitiproblemasaradnom

snagom?

RADULOVIĆ:

Imamo veliki

problem sa radnom snagom i

imaćemo ga svake godine sve

više i više. Ove godine nemamo

rezidenata,stečenajepercepci-

ja kod ljudi iz okruženja koji su

tradicionalnodolaziliovamoda

je teško zapošljavanje kod nas i

ove godine su krenuli uHrvat-

sku. Njihova vlada je napravila

veliki benefit za poslodavce i

stimulisala privredu da dovode

nerezidente jer nijesu imali

dovoljan broj radnika. Prošle

godineDubrovnik jebioveoma

ugrožen zato što nije imao

dovoljno radne snage. Ove go-

dine više od pola nezaposlenih

izTrebinjauovomtrenutkura-

diuDubrovniku.Mi

ćemo ima-

ti veliki problem.

POBJEDA:

Što je, premaVa-

šemmišljenju, rješenje

ovogproblema?

RADULOVIĆ:

Rješenje je da

svi shvate da ne mogu bez

znanja i vještina da dobiju

posaoidadobrozarađujuutur-

izmu. Ako imate znanje i vješ-

t i ne i j a va s zapos l im,

donosićete više prihode, ako

donosite prihode imam više

novcaimoguvišedavasplatim.

Skupa nam je država, imamo

veoma velike troškove rada.

Platenijesuvelike,većidiotoga

ode zadoprinose, najmanje ide

radniku.Udrugimdržavamaje

značajno manje. Problema je

mnogo, naš narod nije navikao

toliko da radi. U turizmu se

mnogoradi, tosuposlovi sa lju-

dima i nema improvizacije.

Novi koji se zapošljavaju brzo

odlaze, ne očekuju da treba da

se toliko radi. Ne shvataju da

kad se zaposlite u nekomhote-

lu i počnete da stičete vještine i

znate jezike postajete profe-

sionalac i otvore vam se vrata

širomsvijetazaposao.

POBJEDA:

Kakoolakšatipo-

slovanjeuturizmudabude

zadovoljaniposlodavac i rad-

nik?

RADULOVIĆ:

Predlažem da

nam liberalizuju doz-

Suvlasnik hotelske grupeMontenegro

RAZGOVOR

Da imamo3

„Splendida

svi bi bil

pun

Ove godine prometujemo prvumilijardu.

Očekujemo rast broja gostiju iz Skandinavije,

baltičkih zemalja, biće „eksplozija“ Mađara, Poljaka,

Čeha, Njemaca da ne pričamo. ČlanstvomuNATO

,,otvorila“ se Zapadna Evropa – kazao je Radulović

Hotel ,,Splendid“

ŽarkoRadulović