Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Politika

normalizuju; da budem preci-

zniji, da ovi odnosi budu topliji.

To je u vitalnom interesu svih

nas.Dijalogikomunikacijajedi-

ni su način u rješavanju otvore-

nihpitanja saRusijom. Ovupo-

litiku i pristupprimjenjujemou

odnosu naMoskvu i mi. Rusija

jesvjetskasila,imasvojespoljne

političke interese, ali i sredstva

za aktivno nametanje svojih vi-

talnih ciljeva. Postoje oblasti u

kojimaseEUiNATOneslažusa

Rusijomi gdjenarazvoj kriznih

situacija nameđunarodnoj sce-

ni imamo različite poglede i ra-

zličito tumačenje. To ipak ne

znači daćemoseponašati djeti-

njasto, uvrijeđeno i da ćemoza-

tvarati u dijalogu sa Moskvom

sami sebi vrata.

POBJEDA:

Kakoocjenjujete

odnosedvijedržave?

HLOBENJ:

Mislimda na poli-

tičkomnivoudostižusadamak-

simum.Prošlegodinesmo„pro-

bili led“ i to sa stanovišta

kontakata na parlamentarnom

nivou,kadajeCrnu

Goru posjetio istorijski prvi put

predsjednik slovačke skupštine

Andrej Danko, koji je tu bio u

dvodnevnoj zvaničnoj posjeti i

otišao je odavde sa izuzetno ja-

kimpozitivnimutiscima. U fe-

bruaru 2018. godine je dolazio

vršilac dužnosti ministra vanj-

skihievropskihposlovaSlovač-

keRepublikeIvanKorčok,štoje

isto tako bila veoma uspješna

posjeta i ovimputemmi dozvo-

lite da se zahvalim svim crno-

gorskim institucijama i partne-

rima koji su aktivno uključeni u

protokolarne aktivnosti. Sve ih

smatramza velike profesional-

ce na koje može biti Crna Gora

ponosna.Ovegodineplaniramo

sljedećebilateralneposjete,bilo

ovdje ili u Slovačkoj, ali nerado

bih preskakao redosljed doga-

đaja.

To što mene lično brine je nei-

skorišćeni potencijal na eko-

nomskom i tržišnom nivou.

Brojke prometa nijesu optimi-

stične, odnosnomože se uraditi

mnogoviše. Vaše tržište jemalo

imanjekonkurentnosastanovi-

šta plasmana naših proizvoda,

pričemunašiproizvođačiiveli-

ki developeri se orijentišu pre-

težnonatržištaEU,kojasugeo-

grafski bliža i već imaju

zasnovanu sopstvenu mrežu.

Ali, to je greška. Nadležne slo-

vačke službe upozoravamda će

objektivnoubudućnostibitine-

minovna izmjena orijentacije

kakonašeg izvoza, tako i uvoza,

a ovdašnje tržište, koje se tiče

širegregiona,imaštadaponudi.

Na kraju krajeva, svjetski bren-

dovi suvećovdje i veomadobro

znajuzbogčega.

Bitna pretpostavka za našu in-

tenzivniju uzajamnu ekonom-

sku saradnju je organizovanje

prvemješovitekomisije,kakoto

pretpostavlja i važeći ugovor o

privrednoj saradnji među na-

šimzemljama. Nadamse da će-

mo u saradnji sa crnogorskom

stranomuspjeti da je organizu-

jemo još tokommog mandata.

Tobihveomaželio.

Marija JOVIĆEVIĆ

POBJEDA:

Kakouopšte gledate na brojne

nevladine organizacije koje ne skrivaju

političke ambicije, koje suviše nalikparti-

jama, a svemanje organizacije okrenute

građanima?

HLOBENJ:

Neophodno je strogo razlikovati

ulogu i položaj nevladinog sektora od zada-

taka koji su u nadležnosti vlade, pojedinih

ministarstava i ostalih državnih institucija.

Civilni sektor je, prije svega, zbog toga da u

interesu cijelog društva, a ne nekih pojedi-

naca ili grupacija, pokazuje na nedostatke

i greške u sistemu sa ciljemdoprinosa u

rješavanju problema i u zaštiti interesa gra-

đana. Civilni sektor, jednostavno rečeno,

je na neki način posrednik između države

i građana. Ako se ovaj mandat prekorači,

onda se postavlja legitimno pitanje da li neke

nevladine organizacije imaju druge ciljeve

od ciljeva u korist svih građana, a stoga i čita-

vog društva.

Ne želimda ulazimu neku kategorizaciju ili

konkretno nabrajanje nevladinih organiza-

cija u Crnoj Gori koje bi mogle biti politički

motivisane. Tomeni i ne pripada i to ne bi

bilo sa moje strane korektno. Poznajem

veliki broj predstavnika ovdašnjeg civilnog

sektora i većina njih su sposobni obrazovani

pojedinci sa adekvatnim iskustvima i kontak-

tima, koji žele dobro ovoj zemlji i u njihovom

poslu imdržimpalčeve. Mislimda među

njima ima i takvih koji imaju političke ambi-

cije i još uvijek čekaju taj pravi trenutak. Bilo

bi naivno razmišljati suprotno, ali svakako se

oni moraju izjasniti, a ne da politički i partijski

djeluju iz civilnog sektora.

U Slovačkoj smo imali sigurno više pozitivnih

nego negativnih slučajeva funkcionisanja

NVO sektora, uključujući različite građanske

aktiviste, koji su potomprešli u aktivni poli-

tički život ili su, na primjer, postali savjetnici

ustavnih činovnika i ostali su do danas. To

je prirodan proces i to je potpuno legitimno.

Rekao bih da je kod nas NVO sektor prošao

svojom autentičnom tranzicijom kao i u dru-

gimdržavama članicama EU.

Nevodisepolitikaizcivilnogsektora

jevrijemeza

acijuodnosa

rice iMoskve

Ambasador Slovačke RomanHlobenj

PODGORICA

-Socijaldemo-

kratskapartija iDemosdogo-

vorili suzajedničkinastupna

lokalnimizborimauglavnom

gradu, saznajeAntenaM.

Nosilaclisteje,kakonezvanično

saznajemo iz SDP-a, IvanVujo-

vić iz te stranke.

Kako nam je pojašnjeno, nije

posrijedi koalicija, već više sa-

vezvišepartija.

- Biće dio tog saveza i nekema-

njinske stranke, sve će biti po-

znatouponedjeljakkadjeplani-

rana i predaja liste ,,Građanski

savez za promjene“ - saopštio

namje izvor izSDP-a.

Podsjetimo da je ranije unutar

opozicionih redova sklopljen

savezDemokrata iUre.

R.P.

PODGORICA

-Demokrat-

skaCrnaGora iGrađanski

pokretUrapredali sujuče

bjelopoljskoj izbornoj komi-

siji listuza lokalne izbore,

koji ćeutomgradubiti odr-

žani 27.maja.

Na listi „Aleksa Bečić –Dritan

Abazović – Bijelo Polje za 21.

vijek –Demokrate –Ura“, ka-

ko je saopšteno, nalazi se više

od 60 odsto visokoškolaca i

studenata, 30odstožena, kao i

30odstomlađihod30godina.

-Višeod90odstoodborničkih

kandidatanikad se ranijenije-

subavilipolitikom.Poreddvo-

jice lidera i određenog broja

članova rukovodstva ovedvije

partije, predaji listeprisustvo-

vali su i odbornički kandidati -

navodi se u saopštenjuDemo-

krata iUre, prenosiRTCG.

Nosilac koalicione liste Mar-

ko Ljujić poručio je sugrađa-

nimabeskompromisnuborbu

protiv kriminala, nultnu tole-

ranciju prema korupciji, ne-

potizmu i ostalimnepočistvi-

ma koje je iza sebe ostavila

prethodna vlast.

R. P.

Bijelo Polje:

Listu predali

Demokrate i Ura

SDP i Demos zajedno u Podgorici

Dogovorennosilac liste,

predajauponedjeljak

PODGORICA

Sjednica

Predsjedništva DPS-a biće

održana danas a, prema

saznanjima Pobjede, tema će

biti svođenje odborničkih lista

za lokalne izbore u 12 opština.

Pobjeda je imala uvid u prijed-

log liste podgoričkog odbora,

ali s obziromda će biti izmje-

na i da će konačna lista biti

potvrđena na Predsjedništvu,

imena nijesmo objavili.

Sjednica Predsjedništva je

zakazana za 19 časova.

Predsjednik države Filip

Vujanović raspisao je lokalne

izbore za 27. maj u Podgorici,

Golubovcima, Šavniku, Žablja-

ku, Baru, Plavu, Pljevljima,

Rožajama, Danilovgradu, Bije-

lomPolju i Kolašinu, dok će

izbori u Plužinama biti održani

20. maja. Rok za predaju lista

je 2. maj.

R. P.

PredsjedništvoDPS-adanas

utvrđujeodborničke liste

PODGORICA

Prema zva-

ničnimpodacima, kandidat

Demokratskepartije socija-

listaMiloĐukanovićosvojio

je 180.272glasa, odnosno

53,9odsto– saopšteno jena

konferenciji zamedijeuDr-

žavnoj izbornoj komisiji, ko-

ja jeodržana sinoću23.15

časova, nakojoj su saopšteni

konačni rezultati predsjed-

ničkih izboraodržanih 15.

aprila.

Mladen Bojanić, kandidat ve-

ćinskogdijela opozicije, dobio

je 111.712 glasova, odnosno

33,4 odsto, a kandidatkinja

SDP-a Draginja Vuksanović

27.441 glas, odnosno 8,20 od-

sto.

MarkoMilačić, kandidat Pra-

veCG, osvojio je9.405glasova,

odnosno 2,81 odsto. Hazbija

Kalač dobio je 2.677 glasova,

odnosno 0,80 odsto. Vasilije

Miličkovićosvojio je1.593gla-

sa, odnosno 0,48 odsto, a Do-

briloDedeić 1.366glasova, od-

nosno0,41 odsto.

- Kandidat Milo Đukanović

dobio je 180.272 glasa, što je

više od polovine važećih gla-

sovabiračakojisuglasali,pase

saglasno članu 16Zakona o iz-

boru predsjednika Crne Gore

utvrđujedajeMiloĐukanović

izabran za predsjednika Crne

Gore - kazao je predsjednik

DIK-aBudimir Šaranović.

Sinoćnjoj konferenciji za me-

dije prethodila je sjednica

DIK-a koja je trajala nekoliko

sati, zbog negodovanja dijela

članova DIK-a o načinu usva-

janja konačnih rezultata izbo-

ra.

Kako je saopštio Mersudin

Dautović, član DIK-a, bila je

stvorena praksa da se glasa o

konačnim rezultatima, ali da

se sa tom praksom prekida s

obzirom da je zakon ne pred-

viđa.

- Zakon to ne propisuje i mi

smo noćas odlučili da tu prak-

su mijenjamo i da stvaramo

praksu da se ne glasa o konač-

nimrezultatima. Dakle, zakon

propisuje da se konačni rezul-

tati utvrđuju, a nigdje ne pro-

pisujedaseonjimaglasa i zato

smo noćas utvrdili novu prak-

su – da se ne glasa o konačnim

rezultatima - rekao je Dauto-

vić.

-Članoviopozicijenijesuizni-

jeli ni jedan jedini prigovor na

numerički prikaz podataka u

konačnim rezultatima izbora

- dodala je Nataša Pešić, član

DIK-a.

Na izborima jeglasaloukupno

340.462 birača, od čega je va-

žećih glasačkih listića bilo

334.464.

N.K.

Državna izborna komisija saopštila konačne rezultate

predsjedničkih izbora održanih 15. aprila

Đukanovićosvojio53,9

odstoglasova, opozicija

bezprigovoranapodatke

Sa sjednice

Na sjednici Državne izborne komisije, na kojoj je trebalo

da se utvrde konačni rezultati izbora za predsjednika Crne

Gore, predsjednik Budimir Šaranović zabranio je Državnoj

izbornoj komisiji da glasa – saopštilo je dio članova DIK-a.

U saopštenju, koje je Pobjeda dobila iz štaba Mladena

Bojanića, je navedeno da je Šaranović odbio da odgovori

na pitanje zašto je članu DIK-a bio ranije zabranjen pristup

prostorijama DIK-a, Takođe je, prema njihovimnavodima,

članovima DIK-a onemogućen pristupmaterijalima i zapisni-

cima ovog organa.

Šaranovićzaključio

sjednicu–nemaglasanja

Bratislava