Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Politika

Valjda smo svjesni da smo odnedavno, nakon umovanja

Osnovnog tužilaštva sa Cetinja, i o icijelno postali volovi. To

što nas je Am ilohije, svetosavski Apis, u svome liturđijskom

avetanju nazvao volovima, za tužilaštvo nije uvreda i govor

mržnje, već izgleda sušta istina. Ili, možda, u tužilaštvu dumaju

da je, nakon Apisovih epiteta Crnogorcima da su nakot i kopi-

ljani - za koje nije kažnjen - ovo o volovima djeluje umiljato i

benigno.

Čak i Apisovi pokrovitelji Rusi, i u najvećoj ljutnji, obraćali su

nam se sa više poštovanja. Na primjer, ruski ambasador u Srbiji

je našu prozapadnu politiku nazvao „majmunska posla“. A

majmun je primat bato, i daleko inteligentniji od vola. Mislim

da bi se Apis bik morao usaglasiti sa pokroviteljima, ako već ne

može sa nama. Nije više bitno šta mlati pop, nego kakve poslje-

dice proiznovodi ,,novonastali“ crnogorski identitet.

Bio samna velikom iskušenju prošle sedmice u Tivtu na pro-

mociji knjige „Crnogorska teokratija“ profesora dr Radovana

Radonjića u kojoj sam i ja imao čast i zadovoljstvo da sudjelu-

jem. I pored sve časti i zadovoljstva, osjećao sam se zbunjeno

zvog svog novog identiteta. Bio samnervozan i nisam znao

kako da pozdravimpubliku. Da kažemdobro veče, djelovalo

bi „ljudski, odviše ljudski“, čak pretenciozno za jednoga vola.

Da imdoviknem: muuuu? Nijesamhtio, bojao sam se da ne

uvrijedim te divne ljude. Osim toga, umome eseju dotičem

neke istorijske i ilozofske činjenice i fenomene, a ne znamda

li mi to priliči. Jer, još su stari Rimljani rekli „Quod licet Iovi non

licet bovi“, odnosno što priliči Jupiteru ne priliči volu. I onda se

sjetih da sam kad sampisao esej dok sam još bio zvanično vuk

gorski - a odluka tužilaštva nema retroaktivno dejstvo - te mi

se vrati samopouzdanje i lijepo oposlih zadaću.

Ali, odluka državnog organa, tužilaštva, je odluka države. Nije,

dakle, tvrdi država crnogorska, uvreda kad namAm i zaljašti

da smo volovi. E, svaka nam čast. Ne znam samo da li ćemo

sada morati mijenjati i grb i zastavu pa da umjesto dvoglavog

orla stavimo „Red Bull“ logo sa ona dva bika u sudaru. Pa

himna! Valjalo bi da ubacimo ono „Poji Risto volove na reci, o

dešnjaku kandilomu zveči“.

Biće tu i troškova te je pod hitno potreban rebalans Budžeta.

Matica crnogorska do sada nas je obasipala knjigama, časopi-

som, izvještajima sa naučnih skupova i raznim saopštenjima...

Sada je složenija situacija. Trebaće tu sijena, đeteline, zobi, pre-

parata za pelcovanje, a sve to košta. Jer šta će volu saopštenje

ma kakve sadržine bilo. Stoga treba uvećati budžet Matice.

Tješi me samo činjenica da smo, i ovako rogati, nedostižni za

one Ristove sljedbenike, odrasle u glibu vjerske i velikodržav-

ne laži i vjekovnog ropstva.

Osokoljeni Apisovomnekažnjivošću, budvanski vodozemci

iz brloga lokalne vlasti pokrenuše proslavu stogodišnjice

porobljavanja Crne Gore. Izlijepiše duž magistrale o narodnom

trošku neke nadrealističke bilborde ljigave, slugeranjske, izdaj-

ničke sadržine i estetike. Na to budvanski DPS „kliknu ka’no

soko sivi“ i usprotivi se postavljanju laži-bilborda. Izgleda da im

je opozicioni status izoštriomontenegrinski iling i identitetski

damar. Dok su vladali i valorizovali, ignorisali su naše proteste

protiv laži-ploče iznad Veljijah vrata, te su je naši mangupi

morali gađati kesama sa farbom. A sad su se uskočoprčili i ne

pamtim ih ovako žestoke. Nakratko pomislimda smomožda

trebali cijeli DPS gurnuti u opoziciju, pa bi onda žešće branili

naš nacionalni identitet.

Ali, samo nakratko. Jer čimbi ponovo došli na vlast opet bi ih

bolio đokica za identitet, kao što ih boli i sad dok su na vlasti.

Ne znam kako ih nije sramota: i da jesmo volovi, nismo baš

toliko blesavi. Umeđuvremenu Pančo Vila ponovo jaše kroz

Budvu. Pogodili ste, mislio sam reći gradonačelnik Krapović

ponovo huliganiše oko izbora po ulicama. Može im se. Policija

ne podiže pendrek bez jakoga povoda, poučena tužbama sa

demonstracija, a DPS-ovci su toliki junaci da ne mogu odbraniti

ni svoje štabove i aktiviste, a kamoli nedužne građane glasače.

I nije to samo budvanski slučaj već opštecrnogorski. Velikosrp-

ska opozicija je toliko angirna da Knežević ne može ni jednu

progovoriti bez erotskih verbalnih nasrtaja na tužiteljke, posla-

nice i slično. Bečić najavljuje da će se pred izbore pojaviti mon-

tirani klipovi erotske sadržine sa njegovim saradnicima u akciji

„od vrata do vrata“. Sve okolo nas politički seks na eks. Samo

nema najava erotskih klipova sa DPS-ovcima. Zadnji je davno

bio sa jednimDPS-ovcem spuštenih gaća u glavnoj ulozi. Pa

dobro, depeesovci, krešete li išta osimnesretnih građana koji

vas glasaju? Ili je valorizacija resursa uticala na potenciju.

PODGORICA

- Ne postoji slu-

čaj da je tokompristupnih pre-

govorabilokojanevladinaorga-

nizacija u Slovačkoj lobirala da

Brisel prekine pristupne razgo-

vore sa našomzemljom. Visoko

cijenimulogunevladinogsekto-

ra u građanskom društvu, ali

moraju da postoje crvene linije,

preko kojih se jednostavno ne

smije prelaziti – kaže u inter-

vjuuPobjediambasadorSlovač-

ke Roman Hlobenj. Ističe da je

Crna Gora sačuvala lidersku

poziciju na putu ka EU, koju ni

jedan kandidat iz regiona ne

možeugroziti ili osujetiti ukon-

tekstuprincipa regate.

POBJEDA:

Kakokomentari-

šeteIzvještajEvropskekomi-

sije?Evidentanjepomakuza-

konskomokviru, ali je

primjenazakonapogotovou

dijeluvladavineprava i borbe

protivkorupcijeproblem?Je

li semogloviše?

HLOBENJ:

Odmah na početku

trebaistaćidajeIzvještajEvrop-

ske komisije u ukupnomokviru

upozitivnomnarativu. Važno je

daIzvještajnegovorioregresiji,

negokonstatujegdje jeostvaren

najveći napredak, a gdje najma-

nji. Što se tiče slobode medija

kojima je izvještaj posvetio pa-

žnju, tu želim da naglasim da

mediji moraju da budu nezavi-

sni, objektivni, vankontrolevla-

sti, ali i opozicije, posebno kada

su u pitanju javni servisi. Sa iz-

vještajem se u potpunosti sla-

žem, to je uravnotežen i preci-

zan dokumenat, putokaz (neka

vrsta akcionogplana) za buduć-

nost, što treba dalje da se radi.

Akoovogodišnjiizvještajupore-

đujem sa prethodnim, onda je

očigledno došlo do napretka.

Ako pitate da li semoglo u obla-

stivladavinepravaiborbeprotiv

korupcije uraditi više, odgovor

jeda,moglo se, jer seuvijekmo-

že uraditi u bilo kojoj oblasti vi-

še.ToseneodnosisamonaCrnu

Goru, nego i na cijeli region Za-

padnog Balkana. To je bio i naš

slovačkislučajprijeulaskauEU.

To što je važno za Slovačku Re-

publiku jeda jeVladapremijera

DuškaMarkovića u potpunosti

posvećenaispunjavanjukriteri-

juma i zadataka iz evropske

agende i u tome ima našu apso-

lutnu podršku. Sa stanovišta

Podgorice je, prema mommi-

šljenju, isto tako relevantno da

je zemlja sačuvala svoju lider-

skupozicijunaputukaEU,koju

ni jedan kandidat iz regiona ne

možeugrozitiiliosujetitiukon-

tekstu principa regate. Tu ću

javno izraziti svojemišljenje da

je realno očekivati da će zemlja

završiti pristupne pregovore

prije najavljene 2025. godine i

CrnaGora će biti sigurnomeđu

prvima koja će pristupiti EU u

novomtalasuproširenja.

Neželimdazvučimciničnoako

istaknemda se i samaEUstalno

bori sa fenomenomkorupcije i

potrebom jačanja vladavine

prava.Tonijesamoulogaresora

unutrašnjihposlova i pravde, ali

seodnosiinapravosudniimen-

talni sklopcijelogdruštva.

POBJEDA:

Dionevladinog

sektora jepisaoEvropskoj ko-

misiji, uočipred-

sjedničkihizbora, dastopira

pregovoresaCrnomGorom,

odnosnodauvedeklauzulu

balansa jernemanapretka.

Kakogledatenaovaj postu-

pak, kojinijezabilježenniu

jednoj zemlji tokompristu-

pnogprocesadacivilni sektor,

koji bi trebalodasezalažeda

štoprijeuđemouEU, radi

upravosuprotno?

HLOBENJ:

Želimveomajasnoi

otvoreno kao ambasador drža-

ve, članice EU i NATO-a, da ka-

žemdaumojojzemljinepostoji

slučaj da je tokom pristupnih

pregovora bilo koja nevladina

organizacijauSlovačkojlobirala

daBrisel prekinepristupne raz-

govore sa našom zemljom. To

znači de facto će ići protiv inte-

resa svojezemlje, gdjevišenego

70 odsto građana podržava ula-

zak u EU. Neću biti daleko od

istine ako kažemda ovakav slu-

čaj nije bio zabilježen ni uViše-

gradskoj četvorki. I mogu vam

reći da se kod nas veoma inten-

zivno vodila unutrašnja borba

za povratak Slovačke na demo-

kratskuputanjuevropskih inte-

gracija, što se uopšte ne može

uporediti sa situacijom u vašoj

zemlji,kojajenakonobnovene-

zavisnosti u 2006. godini dobila

jasnu evropsku i transatlantsku

orijentaciju.

Visoko cijenim ulogu nevladi-

nogsektoraugrađanskomdruš-

tvu, koja je nezamjenljiva i koja

služi tome da ukazuje državi i

institucijama gdje je potrebno

više učiniti i šta poboljšati, a da

odtogaimajukoristisvigrađani,

aliicijelodruštvo.Sadrugestra-

ne sam ubijeđen da postoje cr-

venelinije,prekokojihsejedno-

stavnone smijeprelaziti.

POBJEDA:

Završeni supred-

sjednički izbori ipobijedio je

liderDPS-aMiloĐukanović.

Kakogledatena ishodizbora?

Čelnicimeđunarodnihorga-

nizacija, lideri evropskihze-

malja i regiona, kao i zapadni

mediji suovupobjeduokarak-

terisali kaočvrstoopredjelje-

njeCrneGoredanastavi svoj

evroatlantski i evropskiput

stabilnosti.Vaškomentar?

HLOBENJ:

Što se tiče izbora,

nije na meni da komentarišem

unutrašnja politička dešavanja,

niti rezultate ovih ili onih izbo-

ra. Dozvolite da dodam samo

jedan komentar, a to je da me

izuzetnoraduještosupredsjed-

nik Slovačke Republike Andrej

Kiska zajedno sa predsjedni-

komslovačke skupštine Andre-

jom Dankom, kao dva najviša

ustavna činovnika zemlje koju

ja ovdje predstavljam,međupr-

vim inostranimpartnerima če-

stitali gospodinuMiluĐukano-

viću na njegovoj ubjedljivoj

pobjedi na predsjedničkim iz-

borimavećuprvomkrugu.Toje

još jedan primjer odličnih obo-

stranih slovačko-crnogorskih

odnosa. Sa stanovištaBratislave

je važno da su izbori protekli u

mirnoj atmosferi, bez bitnijih

incidenata i da su se izbori odr-

žali u skladu sa zakonom i de-

mokratskim pravilima. Takve

informacije samsa terena lično

dobio od međunarodnih po-

smatrača, među kojima je bila

zastupljena i Slovačka.

I na vaše drugo pitanje, mislim

da tu nema nikakve dileme ni

najmanje sumnje da će Crna

Gora nastaviti putem odlučne

evropske orijentacije, pošto je-

dino evropski put i članstvo u

Evropskoj uniji je dugotrajna

garancijazanesamomiristabil-

nost, nego i povećanje životnog

standarda ukupnog društva.

Slične komentare zapadnim

medijimanapobjedugospodina

Đukanovića su dali i slovački

mediji.

POBJEDA:

Novoizabrani

predsjednik jeuintervjuuza

RiaNovosti kazaodaćese lič-

nozalagati zaboljeodnosesa

Rusijom.Kakogledatenaovu

izjavu?

HLOBENJ:

Ovu izjavu sam re-

gistrovaoiutomsmislujeupot-

punosti podržavam. Smatram

da je došlo vrijeme da se odnosi

između Podgorice i Moskve

Što se tiče

slobodemedija

kojoj je Izvještaj

EK posvetio

posebnu

pažnju, želim

da naglasimda

mediji moraju da

budu nezavisni,

objektivni, van

kontrole vlasti,

ali i van kontrole

opozicije,

posebno kada

su u pitanju javni

servisi - kaže

Hlobenj

Došl

normali

Podg

Mi, volovi

Tužilaštvo tvrdi da nije uvreda, ni govor

mržnje, kad namAm lohije kaže da smo

volovi. E, svaka čast crnogorskoj državi. Ne

znamsamo da li ćemo sadamorati mijenjati

i grb i himnu, pa da umjesto dvoglavog orla

stavimo „Red Bull“ logo, sa ona dva bika u

sudaru. Au himnu da ubacimo ono „Poji Risto

volove na reci, o dešnjaku kandilomu zveči“

»

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

KOMENTAR

INTERVJU

Roman

Hlobenj