Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Kultura

Juče u Podgorici preminuo Branislav Brano Vuković

Odlazakglumca

izuzetneekspresije

PODGORICA

Istaknutni

crnogorski glumac i doživotni

član Crnogorskog narodnog

pozorišta Branislav Brano

Vuković preminuo je juče u

Podgorici u 74. godini, saop-

šteno je iz CNP-a.

-Vuković je bio glumac izuzet-

ne ekspresije i energije, čije su

uloge podrazumijevale veliki

emotivni angažman i snagu.

Ostvario je upečatljive glumač-

ke kreacije tumačeći brojne

likove iz domaće nacionalne

dramaturgije – saopštili su iz

CNP-a.

Branislav Vuković rođen je u

Podgorici 20. oktobra 1944.

godine. Bio je prvak Crnogor-

skog narodnog pozorišta, a

status doživotnog člana CNP-a

stekao je 2013. godine. Umatič-

noj kući odigrao je više od

100 uloga i ogledao se u svim

žanrovima pozorišnog izraza:

drami, tragediji i komediji.

U njegovomobimnomglumač-

komopusu izdvajaju se uloge

Filča u „Operi za tri groša“,

Vuka Mandušić u „Gorskom

vijencu“, Andrije u „Ognjištu“,

Vučka u „Medalji“, Popa Iva u

„Dundu Maroju“, Soljonija u „Tri

sestre“, Maksima u „Ženidbi

Maksima Crnojevića, Hasanage

u „Hasanaginici“, Evta u „Letu

umesto“, Baala u „Baalu“, Ilije

Rađevića u „Prestupnoj godini“,

Vaja Rudaša u „Pomjeranju

tla“, Tartifa u „Tartifu“, Šćepana

u „Gospodskoj krvi“, Puja u

„Snaha je doputovala“, Blaža

u „Piscu porodične istorije“,

Dantea u „Robespjeru“, Odiseja

u „Hekubi“, Krsta Đurkovića

u „Hepi endu“, Oca Filarijona

u „Izvanjcu“, Koha u „Zločinu

i kazni“, Đura u „Kako se ko

rodi“, Zahara u „Oblomovu“,

Iva u „Udadbi”...

Posljednju ulogu u Crnogor-

skomnarodnompozorištu

Branislav Vuković ostvario je

u predstavi „Konte Zanović“”

2011. godine, tumačeći lik Đako-

ma Kazanove.

Vuković je i dobitnik brojnih

priznanja, među kojima se

izdvajaju: Godišnja nagrada

Udruženja dramskih umjetnika

Crne Gore 2000, te godišnje

nagrade Crnogorskog narod-

nog pozorišta za 1999. i 2003,

kao i nagrada „19. decembar”.

Branislav Vuković biće sahra-

njen danas u Podgorici, a

komemorativni skup biće

upriličen u petak 4. maja u 10

sati u Crnogorskomnarodnom

pozorištu.

R.M.

BranislavBranoVuković

upredstavi „Kakoseko rodi“

(foto: CNP)

PODGORICA

Nakoncertu

održanompreksinoćupunoj

sali CNP-a, Crnogorski sim-

fonijski orkestar predvođen

šef-dirigentomGrigorijem

Kraskompodgoričkoj publici

predstavio je tri žanrovski ra-

zličitaostvarenja. Programje

uključiopremijeru„Kosare“

za sopran i kamerni orkestar

crnogorskekompozitorke

NinePerović, potom„Kon-

cert zaklavir i orkestar broj

3“L. vanBetovena, kao i

„Simfonijubroj 3“ J. Bramsa.

Prvidiokoncertnevečeriupot-

punosti je bio u znaku triju cr-

nogorskih umjetnica. S jedne

strane,najnovijeostvarenjeNi-

ne Perović nastalo je po po-

rudžbini Muzičkog centra Cr-

ne Gore, koji kreaciju novih

kompozitorskihostvarenja ini-

cira i realizuje kao jedan od se-

gmenata EU projekta „Music

Up Close Network“. Za ulogu

Kosarekompozitorka se „obra-

tila“crnogorskojsopranistkinji

Oliveri Tičević, sa kojom je do

sadavišeputa sarađivala, akoja

trenutno aktivno nastupa u ne-

koliko operskih i vokalno-in-

strumentalnihprojekatauBer-

nu, Beču i Oslu. S druge strane,

solistički part u Betovenovom

klavirskom koncertu povjeren

je Vesni Damljanović, crnogor-

skoj pijanistkinji koja se školo-

vala na cetinjskoj Muzičkoj

akademiji i beogradskom Fa-

kultetu muzičke umetnosti

(gdje je i doktorirala), a koja

predajenaMuzičkoj akademiji

uSarajevu.

KOSARA

Vokalno-instrumentalno djelo

„Kosara“ inspirisano je pričom

o dukljanskomknezuVladimi-

ru i makedonskoj princezi Ko-

sari. Perović se u pozivanju na

hiljadu godina udaljenu proš-

lost koncentriše i osvjetljava

onaj dio priče u komženski lik,

pogođentragičnomsudbinomi

moren sjenkama, pokušava da

dosegne mir, i u vjeri pronađe

prijekopotrebnuutjehu.Utom

smislu, kompozitorka preuzi-

matekst23.Psalma,čijestihove

sprovodi i obrnutim redoslje-

dom od primarnog, čime „aso-

cira na 'drugu stranu' kako uni-

verzalnih pitanja, tako i

pretpostavljenog Kosarinog

stanja, misli, potreba“. Izvo-

đačkisastav,osimsoprana,čine

i gudački orkestar, harfa, klavir,

čelesta i udaraljke, pa samim

izborom instrumentarija, nje-

govimtretmanomi sadejstvom

dionica kompozitorka upućuje

naaspektlegende,mitskogida-

lekog, a opet istinitog, realnog

bola i potrage zamiromKosare

i njoj sličnihžena.

Kroz kompletanmuzički sadr-

žaj, kao nit i centralna osa iner-

cije djeluje i provlači se jedan

ton, koji od početka do kraja

ostaje nepromjenjiv i konstan-

tan. Njime se na prvi „pogled“

navodi na pomisao pokušaja

održanja prijeko potrebne du-

ševne ravnoteže junakinje.

Ipak, kroz sammuzički tok, on

najčešće djeluje prijeteći, ne-

stabilan i spremanda u svakom

trenutku iskoči iz svog upori-

šta. Kompozitorka uspostavlja

jasantonalnicentar,odkojegse

samopovremenoudaljava, dok

u djelo ugrađuje piramidalni

sistemodnosatonskihvisina.U

tako organizovanom struktui-

sanju Perović, prevashodno

krozsopranskuliniju,apotomi

kroz ostatak instrumentarija,

zahtijeva jedan intimniji odnos

spram sadržaja, kojim su se,

shodno smjernicama, pažljivo

rukovodilisolistkinjaikamerni

sastav predvođen maestrom

Kraskom. Ipak, i pored domi-

nantne svedenosti izraza, taj

zidintrovertnostiTičevićjepo-

vremeno „probijala“ kroz vrlo

kratkotrajne, ali izuzetno po-

tresne vokalne iskorake kojima

je poručila da je duševni mir

nakon velike tragedije teško

imati. Nina Perović je u „Kosa-

ri“ ostala na putu istraživanja

tradicije i prošlosti i ispitivanja

strukturnih i stilsko-jezičkih

mogućnosti i rješenjauodnosu

na kontekst priče kojoj se obra-

ća, čime je i ovogputapotvrdila

uloguplodonosnekompozitor-

ke.

KONCERT

U nastavku, nakon ekstenziv-

ne orkestarske ekspozicije pr-

vog stava „Trećeg klavirskog

koncerta“, VesnaDamljanović

je pokazala da djela većeg dra-

matskogpotencijala, kakvo je i

ovo Betovenovo, odgovaraju

njenom senzibilitetu i izrazu.

Iz dramskog karaktera i ener-

gičnogpristupa, lako jeuspije-

vala da pređe u nešto intimniji

izraz, shodno tematici koja se

provlači. Imala je stabilnu i za-

okruženu frazeološka ravan, u

većemdijeluizvođenjavispre-

nu tehniku i pažljivo tretiranu

dinamičku komponentu. Na-

kon siline prvog stava, u dono-

šenju lirike drugog nije bilo

primjesa patetike, već dosto-

janstva, uzvišenosti, promi-

šljenosti i razumnosti. Od po-

če tka do kra j a ima l a j e

konzistentnost izraza, bez za-

drške i posustajanja se kretala

kroz djelo, a orkestar je tu od-

važnost uspijevao da podrži i

isprati, što je na kraju prvog

dijela koncerta publika podr-

žala aplauzima.

BRAMS

U drugom dijelu programa,

CSO je i ovogputapotvrdiodo-

stignutuzrelost kroz izvođenje

Bramsove „Simfonije 3“. Mae-

stroKraskojeuspioprikažesve

interpetativne kvalitete koje je

sa muzičarima strpljivo izgra-

đivao tokom prethodnih godi-

na. I ovog puta su na snazi bila

kompaktnost ansambla, preci-

znost sukcesivnihnastupasoli-

sta i orkestarskih grupa, njihov

široki dinamički dijapazon i

potencijal, logičnost frazeolo-

gije, kao i sveukupna dosljed-

nost, zaokruženost i pouzda-

nost dramaturgije, koja je kao

rezultat dala još jedno u nizu

odličnih repriznih izvođenja.

VanjaVUKČEVIĆ

Crnogorski simfoničari premijerno izveli „Kosaru“ Nine Perović

Muzičko istraživanje

tradicije i prošlosti

Izborom instrumentarija, njegovim

tretmanom i sadejstvomdionica

kompozitorka upućuje na aspekt

legende, mitskog i dalekog, a opet

istinitog, realnog bola i potrage za

miromKosare i njoj sličnih žena

Udrugomdijelupro-

grama, CSO je i ovog

puta potvrdiodostig-

nutu zrelost kroz

izvođenje Bramsove

„Simfonije 3“

PODGORICA

Predstava „Kod Nojeve barke u osam“, u produkciji

Dramske scene za djecu Gradskog pozorišta, biće igrana danas u 12

sati u sali Dodest KIC-a „Budo Tomović“. Ovu uzbudljivu pingvinsku

avanturu, namijenjenu djeci starijoj od pet godina, režirao je slove-

nački reditelj Robert Valtl prema tekstu savremenog njemačkog

autora Urliha Huba. Ra iniranog stila, sa puno humora, ovaj Hubov

komad slovi i za jedno od najvećih evropskih otkrića za najmlađu

publiku u posljednje vrijeme. Riječ je o zabavnoj i poučnoj priči o

biblijskomPotopu, koja je ujedno i himna prijateljstva, solidarnosti

i tolerancije. Uloge tumače Slaviša Grubiša, Smiljana Martinović,

Goran Slavić, Branko Ilić i Sejfo Seferović. Autorski tim, pored redite-

lja Valtla, čine još: Natalija Vujošević (scenogra kinja), Tijana Todo-

rović (kostimogra kinja), Nemanja Bečanović (kompozitor), Slavka

Nelević (koreogra kinja), Miha Horvat (dizajner svijetla), Đorđe

Krivokapić (prevod teksta).

R. K.

„KodNojevebarke“

danasuDodestu

MADRID

Jedanodnajpo-

znatijihevropskihreditelja,

španski oskarovacPedroAl-

modovarnajavio jeda ćeu

julupočeti snimanjenovog

filma „Bol i slava“.

To će biti njegovo 21. ostvare-

nje, ali informacija koja je iza-

zvala najviše pažnje je Almo-

dovarova najava da će „Bol i

slava“, za razliku od ostalih,

biti „muški“ film.

Višestruko nagrađivani špan-

ski reditelj proslavio se ostva-

renjima„Vežime“, „Kika“, „Vi-

soke potpetice“, „Sve o mojoj

majci“... u kojima je veličao

žene, ali ovoga puta glavni

protagonisti biće muškarci.

Almodovarjekazaodaćeglav-

ne junake igrati Antonio Ban-

deras i Asijer Ećeandija, ali će

se, u novom filmu, naći mjesta

i za epizodnu ulogu njegove

muzePenelopeKruz.

- Film„Bol i slava“ govori o se-

riji ponovnih susreta, nekih

aktuelnih, i drugih kojih se,

decenijama kasnije, prisjeća

reditelj u poznom životnom

dobu - rekao je Almodovar u

pismu objavljenom na sajtu

njegove producentske kuće

„Deseo“.

U nastavku saopštenja, špan-

ski oskarovac objašnjava dalje

šta su teme njegovog novog

filma.

-Rediteljevasjećanjaoprvimi

drugim ljubavima, majci,

smrtnosti, jednom glumcu sa

kojimjerediteljradio,ošezde-

setim i sedamdesetimgodina-

ma, o sadašnjem trenutku. I o

beskonačnoj praznini zbog

nemogućnosti da nastavi da

snima – pojasnio je Almodo-

var.

Dodao jedaće „Bol i slava“go-

voriti i o teatru, činu pozoriš-

nog i filmskog stvaranja, ali i

nemogućnosti odvajanja um-

jetnosti od života.

R.K.

Sakoncertau

Crnogorskom

narodnompozorištu

(foto: Vedran Ilić)

Pedro Almodovar

u julu počinje

rad na novom

ostvarenju

„Bol i slava“

bićemuški film