Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-Crnogorsko

udruženjestudenatapolitič-

kihnauka(MAPSS)dostavilo

jeMinistarstvusportaaman-

dmanenaZakonomladima.

Riječ jeoprimjedbamauče-

snikaSimulacijeparlamen-

tarneprakseodržanenedav-

nonaUniverzitetuCrne

Gore.

PredsjednikMAPSS-aAleksan-

dar Drekalović objašnjava da

Ministarstvoradinaizmjenama

Zakona o mladima, a da su oni

iskoristiliprilikudasugestijama

doprinesu poboljšanju tog do-

kumenta.

- Iako jeZakonomladimausvo-

jen prije dvije godine,Ministar-

stvo sporta je pokrenulo proce-

duruzanjegovu izmjenu.Htjeli

su da konsultuju što veći broj

mladih,amismoiskoristiliprili-

kudadamosvojeprijedloge.Ta

-

ko je Simulacija bila jedan vid

javne rasprave s timšto je spro-

vedenauformatukojijeinovati-

van. Specifična je po tome što

smo uključili više od 80mladih,

srednjoškolaca i studenata, iz

cijele Crne Gore, koji su imali

priliku da iznesu prijedloge -

objasnio jeDrekalović.

AMANDMANI

Tokomdebatepredloženo je 50

amandmanaodkojihje17usvo-

jeno.

–Datojedostarazličitihidejapa

je bilo teško uhvatili nit koja ih

spaja.Međutim,mojutisakjeda

je ključni princip za koji su se

učesnici zalagali depolitizacija

zakona i omladinskih organiza-

cija–kažeDrekalović.

Interesantno je, kaže on, da su

učesnicidebatesaglasnidavjer-

skim organizacijama ne treba

dozvoliti da osnivaju omladin-

skeorganizacije.

Diskutanti sumogli da podnose

amandmanenabilokojičlanza-

kona.

- Najviše su se fokusirali na one

kojidefinišunačineorganizova-

nja i predstavljanjamladih. Ta-

kođe, posvetili su prilično pa-

žnje definisanju mladih. Po

postojećem zakonu, mladi su

osobe od 15 do 30 godina. Uče-

snici su predložili da se granica

spusti na 10godina.Objasnili su

točinjenicomdasevećoddese-

te do 15 godinemladi informišu

o svojim pravima i obavezama

putemodređenihmehanizama,

ada seod 15. do30. godine sma-

trajuaktivnimčlanovimaomla-

dinskezajednice- ista-

kao je predsjednik

MAPSS-a.

Pored fokusa

nadefinisanje

ko su mladi,

pažnja je po-

svećena čla-

nu 12 zakona

koji predviđa

da se članovi

Savjeta zamlade

biraju na četiri go-

dine. Ministarstvu je

predloženo da njihov mandat

ograniči na dvije godine, samo-

gućnošću reizbora na isti peri-

od. Istimčlanompredviđeno je

da Savjet za mlade radi razma-

tranjapitanjaizsvojenadležno-

sti može obrazovati komisije,

ekspertske grupe i druga radna

tijela. UMAPSS-u smatraju ka-

ko bi tomorala biti obavezaMi-

nistarstva.

U članu 17 Zakona o mladima

predviđeno je da se radi podrš-

ke mladima u organizovanju i

društvenom djelovanju može

osnovati organizacija zamlade,

kao nevladina organizacija, čiji

članovi nijesusamomladi.

- Saglasni smo sa timda članovi

ne moraju biti samo mladi, ali

smatramo kako je neophodno

dodati da Upravni odbor orga-

nizacije moraju činiti mladi –

kažeDrekalović.

Diskutanti smatraju i da je ne-

ophodno postojanje nadležnih

organa koji će pratiti rad omla-

dinskihorganizacija,daonikoje

vode te organizacije moraju

proći stručnu obuku. Takođe,

mišljenjasudaoradutihorga-

na moraju biti preci-

zno informisani

nanačindasute

informacije

javnodostupnenainternetstra-

nicama i umedijima.

-Veomajevažnoidaonikojivo-

de organizacije mladih budu

osposobljeni za komunikaciju

sa fondovima – smatraju pred-

lagači amandmana.

OČEKIVANJA

Na pitanje da li očekuju da će

Ministarstvo usvojiti sugesti-

jenaZakonomladimakoje su

dali kroz amandmane, Alek-

sandar Drekalović kaže da su

uMAPSS-u sigurni da će nji-

hovi prijedlozi biti ozbiljno

uzeti u razmatranje.

- Ministarstvo nije obavezno

da usvoji naše amandmane,

ali smo uvjereni da će ih oz-

biljno razmotriti. To očekuje-

mo inaosnovukontakatakoje

smo imali sa predstavnicima

tog Vladinog resora. Svakako

suamandmanikojesmopred-

ložili signal zakonopiscimada

timpitanjima treba da pristu-

pesaposebnompažnjom-ka-

žeDrekalović.

Danica KOVAČEVIĆ

KOLAŠIN

- ,,Lovćenosigu-

ranje“ većdecenijamaosi-

guravavozila i izdajepolise

po tomosnovuvlasnicima

automobila, ali se jučeprvi

put desiloda je jednovozilo

samo „ušetalo“ukancelari-

jeoveosiguravajućekuće.

Vozač je ostavio svoga „golfa

jedinicu“ na Trgu boraca, na

uzvišenju iznad „bankarske

zgrade“. Izašao je da trguje u

marketu „Voli“ i u žurbi nije

povukao „ručnu“ kočnicu.

Dok se onudaljavao od vozila,

ono jesamopočelodasekreće

i niz nizbrdicu od nekoliko

metara„ušetalo“ukancelarije

„Lovćen osiguranja“. Pola vo-

zila je bilo unutar kancelarije,

a pola na trotoaru.

U ovom nesvakidašnjem do-

gađaju nije bilo povrijeđenih,

apričinjenajematerijalnašte-

t a pos l ovnom pros toru

„Lovćen osiguranja“ i auto-

mobilu.

Dr.D.

,,Golf“ prednjomstranom

„ušao“ ukancelariju

KOLAŠIN:

Nesvakidašnja slika u centru grada

Automobil „ušetao“

direktnoukancelariju

„Lovćenosiguranja“

Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) predložilo amandmane na Zakon omladima

Omladinske

organizacije

davodemladi

Prema postojećemzakonu, mladi su osobe od 15

do 30 godina, a studenti predlažu da se granica

spusti na deset. Prema njihovommišljenju,

mandat članovima Savjeta zamlade treba da

traje dvije godine, a ne četiri, što je sada slučaj.

Studenti smatraju da u upravnimodborima

organizacijamladihmoraju biti mladi

Tema Simulacije parla-

mentarne prakse, koju

je MAPSS (Montene-

grin Association for Poli-

tical Science Students)

organizovao šesti put,

bila je Zakon omladima.

O tomdokumentu deba-

tovalo je više od 80 sred-

njoškolaca i studenata. Za

najboljeg lidera proglašen

je Matija Miljanić, a dele-

gata Luka Tomković.

Najbolja pregovaračica je

Sanja Crvenica, a najbolji

govornik Marija Dedić.

Kod timova, prvomjesto

osvojio je ,,Konzilijum“,

drugo ,,Demokrate FPN“ i

treće ,,Reformacija“.

Odluku o nagradama

donio je presjedavajući

bord koji su činili Almedi-

na Vukić (MAPSS), Andrea

Popović (Ministarstvo

sporta) i ADAMAS (Katari-

na Bošković).

A. Š.

Najbolji

udebati

17

amandmana na Zakon

omladima podnijelo je

Crnogorskoudruženje

studenata političkih

nauka (MAPSS)

DREKALOVIĆ:

Interesantno je da

suučesnici debate

saglasni da vjerskim

organizacijama ne

treba dozvoliti da

osnivajuomladinske

organizacije

USPJEŠNOORGANIZOVALI DEBATU:

ČlanoviMAPSS-a

AleksandarDrekalović