Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Subota, 28. april 2018.

Prvomajski protestni skup Unije sindikata

Statuszaposlenih

jeporažavajući

PODGORICA-

Prvomajski

protestni skupUnije slobod-

nih sindikataodržaće seu

utorakna trgukod južne tri-

bineGradskog stadionau

Podgorici kakobi seukazalo

naporažavajući položaj de-

setinahiljada zaposlenihu

Crnoj Gori.

Iz Unije sindikata kazali su da

ćemotoovogPrvogmaja-Me-

đunarodnogpraznikaradabiti

– „Za veće zarade u Crnoj Go-

ri“.

- Prvomajski protestni skup

održaće se na TrguArgentine,

kod stadiona Budućnosti, sa

početkomu deset sati. Ovog 1.

maja želimo da ukažemo Vla-

di, ali i svim drugim relevan-

tniminstitucijama, naporaža-

vajući položaj desetinahiljada

zaposlenih u Crnoj Gori koji

rade u nedostojanstvenim

uslovima, uz zabrinjavajuće

niske zarade i da im uputimo

snažnuporukudateprobleme

štohitnijerješavaju-navodi se

u saopštenju.

Iz Unije su poručili da je oba-

veza svih pravih sindikata na

svijetu da obilježavanjem Pr-

vogmaja ne dozvole da padne

u zaborav žrtva kolega, koji su

borbu za bolju radničku bu-

dućnost platili životima.

-Zbogtoga,aliikaopunoprav-

na članica Evropske konfede-

racije sindikata i Međunarod-

ne konfederacije sindikata,

USSCG i ove godine, 11. put,

ovajzasvijetradanajznačajni-

ji datum, obilježava tradicio-

nalnim protestnim skupom –

piše u saopštenju.

UUnijismatrajudasvakodalje

produbljivanje razlika između

bogatih i siromašnih, rast ne-

zaposlenosti, stvaranje predu-

slova za odlazak mladih iz ze-

mljezaradtraženjazaposlenja,

te svako dalje nesankcionisa-

nje kršenja radnih i sindikal-

nih prava, kao i neadekvatna

socijalna zaštita, značiće uda-

ljavanjeCrneGore od postiza-

njastrateškihciljevapredviđe-

nih agendomdostojanstvenog

rada.

- Suočavamo se sa velikimiza-

zovima i samoakose svi ujedi-

nimo i radimo zajedno može-

mo napraviti preokret ka

boljoj budućnosti. Zato, Unija

sindikata poziva članstvo, sve

zaposlene, nezaposlene, pen-

zionere, građane, da nam se

pridruže na protestnom sku-

pu i time iskažu svoje nezado-

voljstvo - zaključuje seusaop-

štenju.

N.K.

Saprošlogodišnjegprotesta

I ugledni

pravnici u

Tužilačkom

savjetu

PODGORICA–

Profesorica na

Pravnom fakultetu dr Aneta

Spaić, bivša vrhovna državna

tužiteljka Ranka Čarapić, dekan

Pravnog fakulteta dr Velimir

Rakočević i advokat Milan

Filipović izabrani su juče u

Skupštini Crne Gore za člano-

ve Tužilačkog savjeta iz reda

uglednih pravnika.

Skupštinski odbor za politički

sistem, pravosuđe i upravu

jednoglasno je predložio Spaić,

Čarapić, Rakočevića i Filipovića

za mjesto u Tužilačkom savje-

ta, od 15 kandidata koji su se

prijavili na treći javni poziv i bili

na konsultativnom saslušanju.

Prva dva javna poziva nijesu

bila uspješna, jer članovi Odbo-

ra za politički sistem, pravo-

suđe i upravu nijesumogli da

se saglase o sva četiri člana za

Tužilački savjet iz reda ugled-

nih pravnika, kako je predviđe-

no u članu 26 stav 6 Zakona o

Državnom tužilaštvu.

Jedina je Aneta Spaić nakon

druge konsultativne sjednice

imala podršku.

J. B.

Nove optužbe nevladine organizacije iz Srbije na račun kolega iz Crne Gore

IzCGO-a tvrdeda sužrtveucjene

PODGORICA–

Nevladina

organizacija izSrbijeZe-

munskimali umetnički cen-

tar (ZMUC) saopštila jeda

Centar za građanskoobra-

zovanje (CGO) „nastavljada

skrivapodatkeoplagiranju

projekta ‘Muzej korupcije’“,

izmeđuostalog i time što su

uložili prigovorGeneral-

nomdirektoratuEvropske

komisije (EK) za susjedstvo i

proširenjena zahtjevza

objelodanjivanjedokume-

nata zaprojekat „Smjestimo

korupcijuumuzej!“ zakoji

jeCGOdobiogrant.

-Kakojenaznačenouodgovo-

ruGeneralnog direktorata EK

na zahtjev ZMUC-a, primalac

granta uložio je prigovor zbog

„zaštite komercijalnog intere-

sa uključujući i intelektualnu

svojinu“ – navedeno je u nji-

hovomsaopštenju.

Oni tvrde da je CGO, da bi

osvojio grant EK, „plagirao,

zlupotrijebio i banalizovao

ZMUC-ov projekat „Muzej

korupcije“, a daljim skriva-

njempodataka, pored toga što

diskredituje ulogu civilnog

društva, omalovažava i zainte-

resovanost građana za rješa-

vanje problema u vezi sa ko-

rupcijom“.

- Kopirajući najatraktivnije di-

jelove ZMUC-ovog projekta

„Muzejkorupcije“,kojijesred-

stavimaEUprethodnofinansi-

ran u Budvi, CGO dovodi u za-

bludukakograđaneCrneGore,

tako i Delegaciju EU u Crnoj

Gori i samuEK– ističuoni.

Poručilisudaće,premaproce-

duri EK, obrazložiti u svom

zahtjevu da dostupnost doku-

mentacije projekta koji je fi-

nansiran javnim sredstavima

jeste javni interes i neće odu-

stati od odbrane integriteta

„Muzeja korupcije“.

Pobjedi su iz CGO-a kazali da

su netačni navodi ZMUC-a da

su zbog komercijalnih intere-

sa odbili dozvolu za uvid u

projekat.

- To je urađeno zbog tekućih

postupaka pred sudom i tuži-

laštvom i to smo jasno nedvo-

smisleno naveli u odgovoru –

piše u odgovorima na naša

pitanja koja je potpisaoMiloš

Knežević.

On je podsjetio da je CGO,

shodno najavi, podnio Vrhov-

nomdržavnom tužilaštvu kri-

vičnuprijavuprotivVesneTa-

šić i Gorana Denića zbog

osnova sumnje da su kao saiz-

vršioci izvršili krivično djelo

ucjenaupokušajuizčlana251,

a u vezi sa članom 20 Krivič-

nog zakonikaCrneGore.

- Obaviješteni smo da je ova

prijava dodijeljena nadlaž-

nomOsnovnomtužilaštvuko-

je po njoj postupa. Daliborka

Uljarević i CGO-a takođe su

podnijeli tužbu nadležnom

Osnovnom sudu protiv istih

lica radi povrede časti i ugleda

pravnog lica – podsjetio je

Knežević.

On ističe da činjenica da su

podnijeli krivičnu prijavu i

parničnu tužbu ukazuje da

kod njih nema straha od tran-

sparentnosti, nego da cijene

da jeunjihovominteresudase

ovopitanje razjasni do kraja.

-Upravozbogiskustvasaovim

licima, ali i provladinimmedi-

jima koji prave „priču od jav-

nog značaja“ na bazi nečijih

neutemeljenihnavodaodluči-

li smo se da idemopreko insti-

tucija sistema, kako bi na taj

način pokušali zaštiti CGO i

ovlašćeno lice oddaljih zlona-

mjernih napada – zaključio je

Knežević.

K.K.

Institut altenativa organizovao panel diskusiju o korupciji

Odgovornost jena

čelnicimaustanova

Uprava i osoblje Agencije za sprečavanje korupcije

treba da obezbijedemaksimalnu transparentnost,

integritet, nepristrasnost i odgovornost. To nije bio slučaj

sa odlukama o članovima Savjeta Radio Televizije Crne

Gore - rekao je šef Delegacije EUu Crnoj Gori Aivo Orav

PODGORICA–

Korupcija je

uCrnoj Gori i daljedomi-

nantnoprisutnaubrojnim

oblastima i toostaje razlog

zabrigu, ocijenio je ambasa-

dorEvropskeunijeuCrnoj

Gori AivoOrav.

On je juče na panel diskusiji

koju je organizovala NVO In-

stitut alternativa na temu o

efikasnijojborbiprotivkorup-

cije istakao da ova pojava ne

predstavlja samo jednu neza-

konitu radnju već ,,zamrzava

institucije, otežava rad pravo-

suđa i šteti kvalitetudemokra-

tije“.

-Zbog togaseprotivkorupcije

moramo odlučno boriti. U in-

teresu je svih nas da to i uradi-

mo - rekao je on.

Dodao je da su se operativni

kapacitetiinstitucijaunaprije-

dili,alidasveteustanovetreba

da demonstriraju proaktivniji

pristup.

- To je naročito slučaj saAgen-

cijom za sprečavanje korupci-

je. Uprava i osoblje Agencije

trebadaobezbijedemaksimal-

nu transparentnost, integritet,

nepristrasnost i odgovornost.

To nije bio slučaj sa odlukama

o članovima Savjeta Radio Te-

levizijeCrneGore - rekao jeon

i dodao da će EU i dalje biti

ključni partner naše zemlje u

borbi protiv korupcije.

Ukoliko institucije zadužene

za borbu protiv korupcije na-

stave da rade dosadašnjim

tempom, prema riječima Ste-

vaMuka izIA,CrnaGoraneće

biti spremna da u odgovaraju-

ćim rokovima okonča proces

pregovora saEU.

- Civilnom društvu je potreb-

navladakoja traži kritiku, ane

vlada koja kritiku i kritičare

osuđuje –poručio je on.

Članica Savjeta Agencije za

sprečavanje korupcije Vanja

Ćalović-Marković kritikovala

je radove institucijeuzocjenu

da su ,,izrazito netransparen-

tni“.

- Postoji veliki problemsa pri-

stupom podacima, ne samo

kada su u pitanju NVO, nego i

kada su u pitanju građani, ali i

članovi Savjeta. Od kada je

Agencija uspostavljena, pre-

ma njenimzvaničnimpodaci-

ma,nemavišekupovineglaso-

va, ličnih karata, partijskog

zapošljavanja. To je jedina in-

stitucija u Crnoj Gori koja ne

vidi ono što se vidi iz Brisela i

Vašingtona - rekla je ona.

Negodovala je i štoseAgencija

bavi samo onom imovinom

javnih funkcionera koja je ste-

čena od početka 2016. godine,

odnosno od njenog uspostav-

ljanja.

- To je suštinski tiha abolicija

javnihfunkcionerazanezako-

nito sticanje imovine sve do

2016. godine – upozorila je

ona.

N.Đ.

NESMIJEBITINEDODIRLJIVIH:

Sapanel diskusije

NačelužirijazaTrinaestojulsku

nagraduRajkoTodorović

PODGORICA–

Rajko Todorović izabran je

u Skupštini Crne Gore za predsjednika žirija

za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Za ovu

funkciju predložio ga je Administrativni odbor.

Todorovića je kandidovao Klub poslanika Soci-

jaldemokrata i Liberalne partije. Prema Zakonu

o državnimnagradama, žiri ima predsjednika i

četiri člana, koji se imenuju na četiri godine.

J. B.

RajkoTodorović

VesnaTašić

DaliborkaUljarević