Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

Društvo

Ministar Damir Šehović razgovarao sa pregovaračkim timomSindikata prosvjete

Dopovećanja zarada izmjenomugovora

PODGORICA

Ministarpro-

svjeteDamirŠehovićkazao je

da je potrebno dalje raditi ka-

ko bi zarade nastavnika bile u

skladu sa njihovom društve-

nom ulogom i najavio da će

prilikom pripreme budžeta

za narednu godinu ugovorne

strane razgovarati o visini ko-

eficijenta.

Šehović je juče razgovarao sa

pregovaračkim timom Sindi-

kata prosvjete, a sindikalci su

tražili povećanje zarada.

Zahtjev, kako je saopšteno iz

Sindikata, podrazumijeva iz-

mjene i dopune granskog ko-

lektivnog ugovora za oblast

prosvjeteinjegovousklađiva-

nje sa Zakonom o zaradama

zaposlenihu javnomsektoru.

Dogovoreno je, kako se navo-

di,daseradinastvaranjupret-

postavki za izmjene granskog

kolektivnog ugovora, tako što

će se uskladiti koeficijenti iz

ugovorasakoeficijentimakoji

su predviđeni Zakonom o za-

radama zaposlenih u javnom

sektoru.

-Kaoidasekorigujeuvećanje

po osnovu zvanja istraživač

za0,10pokoeficijentu-doda-

je se u saopštenju Sindikata

prosvjete.

Crna Gora punopravna članica dvije evropske naučne organizacije

Brojnemogućnosti

zamladenaučnike

PODGORICA

Skupština je

ratifikovala sporazum kojim

je Crna Gora postala puno-

pravna članica prestižnih

evropskihnaučnihorganiza-

cija – Evropske laboratorije

za molekularnu biologiju

(EMBL) i Evropske organi-

zacije za molekularnu biolo-

giju (EMBO), saopšteno je iz

Ministarstva nauke.

Kako je precizirano juče iz

ovog resora, radi se o spora-

zumu o osnivanju Evropske

konferencijezamolekularnu

biologiju i sporazumu o us-

postavljanju Evropske labo-

ratorije za molekularnu bio-

logiju, a ratifikacijom su se

stekli zakonski uslovi za nji-

hovupunu implementaciju.

-Pristupanjemovimrenomi-

ranimmeđunarodnim insti-

tucijama našim istraživači-

ma će biti omogućen pristup

međunarodnoj naučnoj in-

frastrukturi, modernoj teh-

nologiji, kvalitetnom istraži-

vanju na evropskom nivou,

kao i integrisanje unutar

evropske naučne zajednice –

naglasili su iz Ministarstva

nauke.

Generalni program ovih in-

stitucija je, kako je precizira-

no, u najvećemdijelu fokusi-

ran na pružanje širokog

spektra programa za mlade

ljude.

- Kao što su razne vrste sti-

pendijanadoktorskomi pos-

tdoktorskom nivou, obuke,

kursevi, radionice, te granto-

vi za startapove – navedeno

je u saopštenju.

J. B.

Univerzitet Crne Gore obilježio 44 godine postojanja

PODGORICA

Univerzitet

CrneGorepromovisao je,

povodomdanaUniverziteta

i 44godinepostojanja, 10

doktoranauka i uručiopla-

kete zapet studenatakoji su

osnovne studijeuakadem-

skoj 2017/2018. završili sa

najboljimuspjehom.

RektorDaniloNikolić se osvr-

nuo na istorijat Univerziteta i

istakaodauovoj godini dodat-

no rade na jačanju internacio-

nalizacije i konkurentnosti

Univerziteta, kao središta vi-

sokoobrazovnog, naučnoi-

straživačkog, umjetničkog i

inovativnog stvaralaštva.

- Univerzitet sada sarađuje sa

136univerziteta iz 37 zemalja i

nastavićedaposvećenoradina

razvoju mobilnosti i razmjeni

znanja i vještina - rekao je on i

dodaodaćeodovegodineUni-

verzitet preuzeti predsjedava-

njeAsocijacijomuniverziteta i

istraživačkih centara Jadran-

sko-jonske regije (UNIADRI-

ON).

Kako je istakao, važno upori-

šte UCG u razvoju i primjeni

naučne misli predstavljaće

budući institut - Centar izvr-

snostizaistraživanjaiinovaci-

je, kao 22. organizaciona jedi-

nicaUniverziteta.

- Osnivanje Instituta proiste-

klo je iz projekta Centar izvr-

snosti BIO ICT podržanog od

Ministarstva nauke putem

kredita Svjetske banke. Cilj je

da se poveća produktivnost i

interdisciplinarnost istraži-

vačkihtimovanašegUniverzi-

teta, stimuliše saradnja same-

đunarodnim istraživačkim

institucijama i privrednim

sektoromna području tržišno

orijentisanih istraživanja.Rad

Centra odvijaće se u kampusu

Univerzitetskog centra uPod-

gorici sve do formiranja nauč-

no-tehnološkogparka,kadase

planira da se kompletna infra-

struktura preseli u ovaj pro-

stor –najavio je on.

Kazao je i da suuprocesukrei-

ranja kancelarije za transfer

tehnologija, koja bi u nared-

nomperiodupredstavljala po-

drškuinovativnimprojektima,

te uticala na komercijalizaciju

istraživačkih i naučnih rezul-

tata.

- U toku je izrada i seta doku-

menatapodnazivomIPpolicy

kojima se definiše kompletan

koncept, pravila i postupci za-

štiteprava intelektualne svoji-

ne na UCG - kazao je Nikolić i

najavio potpisivanje memo-

randuma o saradnji sa Zavo-

domza intelektualnu svojinu.

Doktori nauka koji su juče

promovisani su Martin Ćala-

sansaElektrotehničkogfakul-

teta, Mehmed Đečević sa Fa-

kulteta političkih nauka,

Đorđe Đuričić sa Građevin-

skog fakulteta, Velibor Korać

sa Pravnog fakulteta, Dragana

Petrović sa Prirodno-mate-

matičkog fakulteta, GoranPo-

pivoda sa Prirodno-matema-

tičkog fakulteta, Olivera

PopovićsaPrirodno-matema-

tičkog fakulteta,AdnanPrekić

saFilozofskogfakulteta,Dani-

jela Radojević sa Filološkog

fakulteta i Mihailo Vukmiro-

vić saMedicinskog fakulteta.

Nagrađeni studenti sa uruče-

nomplaketomUCGzazavrše-

ne osnovne studije sa najbo-

ljim uspjehom su Marko

Ivanović, NinoslavaLalatović,

MihailoMicev, BojanPejović i

LukaVeljović.

N.Đ.

Promovisanidoktori

nauka, nagradeza

najbolje studente

Nagradezanajbolje

U toku je izrada seta

dokumenata podna-

zivomIPpolicy kojima

se de niše koncept,

pravila i postupci

zaštite prava intelektu-

alne svojine naUCG

da

isije

su

Novinarka Pobjede u srijedu je pozvala urednicu emisije

„Replika“ Ratku Pavlović da prokomentariše sporni ugovor sa

CGO, s obziromna to da je i ta emisija dio projekta ove NVO i

Javnog servisa. Razgovor sa Pavlović prenosimo integralno.

Pitali smo je koliko emisija u „Replici“ je emitovano kao dio

projekta sa CGO.

- Dogovoreno je da uradimo desetak emisija u oblasti EU inte-

gracija, koje bi bilo poželjno da se odrade. Do sada su odrađe-

ne dvije, što se tiče Replike – rekla je ona.

Na pitanje da li joj je sporna rasprava koja se vodila na sjednici

Savjeta RTCG i komentar na konstataciju Milana Radovića da

je ugovor sa CGO ugrozio nezavisnost Javnog servisa, Pavlo-

vić je odgovorila:

„Ja bihmorala da se čujem... Ovo je sadmeđu nama nezva-

nično. Za mene je vrlo sporno, zato što nije istina, ne uređu-

jem sama emisiju već kolega Baćko (Miodrag) Bubreško i ja

zajedno, s tim što se ja pojavljujemu studiju. Što se tiče novca,

nijednog centa nijesmo dobili“.

Na konstataciju da je Radović na sjednici tvrdio da su neki

novinari dobili novac, odgovorila je:

„Novinari jesu, urednici emisija nijesu, niti nas tomnogo zani-

ma. Ako bude, bude. Ako ne, meni je to posao i to je to. Opet,

ovo vam sve govorimnezvanično, jer moramda se konsultu-

jem sa Baćkom, ipak zajedno smo u ‘Replici’ pa da zajedno i

istupimo. Što se tiče napada da namCGO uređuje, vjerujte mi

i to nije tačno. U prvoj emisiji koja je rađena, samo je bilo ko

su gosti i doviđenja. Niko nikada nije ulazio u koncept niti bi

Baćko i ja to dozvolili. Da se razumijemo“.

Na konstataciju da u ugovoru piše da CGO daje pisano odo-

brenje, odnosno da je njihova posljednja riječ, ona je rekla:

„Piše, a piše... Ja nijesamni čitala taj ugovor, pravo da vam

kažem. To sam juče saznala i ja mogu da potvrdimna detek-

toru laži da je sve ovako kako pričam. Eto to je za vas informa-

cija, znači nezvanično. Ja ću sad da se čujem sa Baćkompa da

se možda vi i njemu javite“.

Potom je Pavlović našoj novinarki dala broj Bubreška, uz

komentar:

„Ja sam vamovo rekla nezvanično. Znači, nemojte da se pozi-

vate samo na mene, jer ipak smo zajedno on i ja urednici, pa

čujte se sa njim, a on će vam to otprilike isto reći“.

Na pitanje naše novinarke da li može da iskoristi kao zvaničnu

njenu izjavu ako i Bubreško da izjavu odgovorila je:

„Kako ne“.

Na broj koji smo dobili od koleginice Pavlović gospodin koji se

javio, nakon što se naša novinarka predstavila i saopštila mu

zašto zove, odgovorio je da je na sastanku i da se mogu čuti

za sat. Pitao je i iz kojegmedija je poziv. Sat kasnije, na broj

koji smo pozivali niko se nije javljao.

Objavljeni transkript razgovora je dokaz da je redakcija Pobje-

de poštovala dogovor sa koleginicomPavlović.

Pavlovićnaobjavljivanje

izjavepristalasamoako

iBubreškodakomentar

Kako se ističe, prihvaćen je

zahtjev Sindikata da se poku-

šaju obezbijediti sredstva za

isplatu jubilarnihnagrada za-

poslenima koji su navršili 10,

20, 30 i 40godinaradauobra-

zovno-vaspitnim ustanova-

ma.

Sindikat prosvjete je, kako je

saopšteno, naveo primjere

kojima je ukazao na nezako-

nitosti rada pojedinih direk-

tora.

N.K.

već počeli svoje aktivnosti u

februaru ove godine, a drugi

će im se sada pridružiti“.

- Delegacija EU u Crnoj Gori

želi da iskoristi Svjetski dan

slobode medija – 3. maj, kako

bi skrenula pažnju na podršku

koju pruža nezavisnimmedi-

jima i profesionalnomnovi-

narstvu u Crnoj Gori – piše u

pozivu.

Od šest projekata dva su

dobili mediji - Centar za istraži-

vačko novinarstvo Crne Gore i

portal Vijesti, a ostalih četiri su

pripali nevladinimorganizaci-

jama, Institutu za medije Crne

Gore, MANS-u, 35mm i CGO-u.

juće je postupanje Evropske

komisije, ali ga, kako navodi

„ni ovo njihovo posljednje ‘cr-

nogorsko tumaranje’ nimalo

ne iznenađuje“.

-Utomsmislunamećesepro-

sto pitanje: Zašto EK nije di-

rektno finansijski pomogla i

„ohrabrila“ TVCG da radi

emisijeizoblastiobuhvaćenih

dvadeset trećim, dvadeset če-

tvrtim i ostalim pregovarač-

kim poglavljima? Zašto je to

uradila preko nekeNVO? Čije

su novinarske/uredničke re-

ference nepostojeće. Osim

ako, možda, EK i g. Orav ne

smatraju da se beskrajno po-

javljivanjeCGOvlasnice i nje-

nih sljedbenika, na svimme-

dijima i po svim temama,

može tumačiti kao značajno

novinarsko-uredničko isku-

stvo - naveo jePavlović.

On je kazao da se pitanje „ho-

norarnogangažovanja“zapo-

slenihujavnimservisima,kao

i pitanje „iznajmljivanja uti-

caja“ javno-servisnih medija

- kao dva potencijalno ozbilj-

na koruptivna mehanizma -

moraju jasno definisati u Za-

konuo javnimservisima.

ZADOVOLJNI

U Javnom servisu, kako smo

već objavili, smatraju da se re-

alizacijom ovakvih projekata

ne utiče na nezavisnost ove

medijske kuće. Generalna di-

rektorica RTCG Andrijana

Kadija rekla je za Pobjedu da

se radi isključivo o partner-

skom odnosu i da ni civilnom

sektoru ni partijama ne bi do-

zvolila da utiču na njihove od-

luke.

I koordinator projekta i koor-

dinatorzarazvojuCGODamir

Nikočević za Pobjedu je tvrdio

da ta NVO ne krši princip sa-

mostalnosti novinara Javnog

servisa, ne utiču na sadržaj te-

levizijskihprilogaitekstovaza

portal, niti su uključeni u pro-

ces izrade priča, iako daju pi-

sano odobrenje da bi novinari

i urednički tim RTCG emito-

vali pripremljene priloge.

Za razliku od njih, predsjed-

nik Savjeta Agencije za elek-

tronske medije i generalni se-

kretar Medijskog savjeta za

samoregulaciju Ranko Vujo-

vićkazao jePobjedi da jesamo

uCrnoj Gori moguće daDele-

gacija Evropske unije bude

sponzor otvorenog miješanja

jedna nevladine organizacije

u uređivačku politiku javnog

servisa.

Pobjedajeimalauviduugovor

CGOiRTCGi,kakosmoranije

objavili, u dokumentu piše da

ovaNVOimapravodakontro-

lišekojiprilozićebitiemitova-

ni, a koji ne. Navodi se, pored

ostalog, da CGO učestvuje u

dijeluzajedničkogdefinisanja

tema, da ima puni uvid u pro-

ces pripreme i produkcije uz

kontrolu konačnih priloga

prijenjihovogemitovanja.Na

-

glašeno je i da CGO odobrava

emisije, odnosno „daje pisano

odobrenje kao nosilac projek-

ta nakon kojeg isti mogu biti

objavljeni“.

Piše i da CGO koordinira pro-

gramom organizaciono, fi-

nansijski i administrativno, pa

ima mogućnost da odredi ko

ćedabudenačeluprojekta, ko

ćebitiasistentifinansijskime-

nadžer, kao i pravni savjetnk.

TaNVOćebirati imentorako-

ji će pratiti grupe dok budu

radile istraživačke članke i iz-

vještaje.

K. JANKOVIĆ

Aivo

Orav