Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 28. april 2018.

Oglasio se Senat Univerziteta Crne Gore

Ispitaćeda li jemagistarski

radBečićaautentičan

PODGORICA

Univerzitet

Crne Gore će u skladu sa važe-

ćom pravnom regulativom i u

granicama nadležnosti svojih

organa realizovati odgovaraju-

ćipostupakuslučajunavodnog

plagiranog magistarskog rada

Alekse Bečića, saopšteno je iz

ove institucije. Podsjetili su da

je cjelokupan postupak u slu-

čajumagistarske tezemr Alek-

se Bečića, od prijave do odbra-

ne rada 2014, realizovan na

Ekonomskom fakultetu, pred

komisijom i mentoromkoje su

Delegacija Evropske unije se izjasnila o spornomugovoru sa RTCG

Prihvatljivo imj

CGOuređujee

na Javnomserv

Povodomugovora CGO i RTCG na osnovu kojeg

ova NVO ima pravo odlučivanja o pojedinim

emisijama oglasio se i potpredsjednik Pokreta za

promjene Koča Pavlović, koji je ocijenio

da ovaj dokument „nesporno ima snažnu

koruptivnu notu i može se smatrati

primjeromnedozvoljene trgovine

političkimuticajem“

PODGORICA

Usklopu

Programamedijskogprofe-

sionalizma, Evropskaunija

obezbjeđuje grantove

usmjerenena izgradnjuka-

pacitetamedija i pospješiva-

njenjihoveprofesionalnosti

– saopštili su juče izDelega-

cijeEvropskeunijeuPodgo-

rici komentarišući ugovor

nevladineorganizacijeCen-

tar za građanskoobrazova-

nje i RadioTelevizijeCrne

GoreuokvirugrantaEU, a

premakojemCGOimapra-

vouređivanjaodređenih

emisijanaJavnomservisu.

Premadokumentukoji je Jav-

ni servis, u sklopu projekta

„Činjenice su važne - objek-

tivno i inovativnonovinarstvo

za EU“, potpisao sa CGO, ova

nevladina organizacija dobila

jepravoda odlučuje što će biti

emitovano u emisijama „Re-

plika“, „Okvir“ i „TV Maga-

zin“.

ISTRAŽIVAČKI

KAPACITETI

Vrijednostugovorakojinajve-

ćimdijelom finansiraDelega-

cijaEvropskeunijeuPodgori-

ci je 124.309,49 eura.

Iz Delegacije EU portalu

CDM juče su kazali da u EU

posebno ističu značaj uloge

civilnogdruštva,kojemožeda

doprinese većem stepenu

profesionalnosti.

- Smjernice za medije Evrop-

ske unije izričito navode par-

tnerstva medija i nevladinih

organizacija radi unapređiva-

nja istraživačkog novinarstva

na ZapadnomBalkanu - rekli

suoni.

Istakli su da je u okviru dru-

gog ciklusa Programa medij-

skog profesionalizma CGO

dodijeljen grant usmjeren na

dalje unapređenje istraživač-

kih kapaciteta RTCG. Grant

Delegacija Evropske unije u

Podgorici juče je medijima

uputila poziv za konferenciju

za novinare na kojoj će pred-

staviti nove projekte u okviru

Programa profesionalizacije

medija, iako su pojedini od njih

odavno počeli sa realizacijom,

među kojima je i skandalozni

ugovor CGO i RTCG koji je

objelodanila Pobjeda u četvr-

tak, nakon žustre rasprave

o njemu na sjednici Savjeta

RTCG u utorak.

U pozivu iz Delegacije EU navo-

di se da je u programu koji će

predstaviti šest novih projeka-

ta i dodaju da su „neki od njih

Najavilipredstavljanjegrantovanakonskandala

se ostvaruje od februara 2018.

godine, nadovezujući se na

prethodne projekte medij-

skog profesionalizma kroz

koje je EU pomogla da se us-

postavi istraživačka redakcija

uokviruJavnog servisa.

- Uspjeh ovog TV programa

finansiranog od EU nedavno

jedobiopriznanjenajavomda

će primiti naročitu nagradu

na prestižnom međunarod-

nom takmičenju CIRCOM

2018 -naglasili su izDelegaci-

jeEU.

Podsjetili su da je Izvještaj

Evropske komisije o Crnoj

Gorizaprošlugodinuocijenio

da nije bilo napretka u oblasti

slobode govora.

- Izvještaj jenaznačioda jene-

davno političko miješanje u

nacionalni javni servis RTCG

razlogzaozbiljnuzabrinutost,

te da izazovi u razumijevanju

same uloge slobodnihmedija i

dalje postoje - naveli su iz De-

legacijeEUuPodgorici.

NEPRIMJERENUTICAJ

Povodom ugovora CGO i

RTCG juče se oglasio i pot-

predsjednik Pokreta za pro-

mjene Koča Pavlović koji je u

saopštenju medijima naveo

da je ovaj aranžman Javnog

servisa i CGO, kojim je toj

NVO data mogućnost da de

fakto uređuje veliki i veoma

značajan dio informativno-

političkog programa, nepri-

mjeren i potpuno neprihvat-

ljivzasvakijavniradio-difuzni

servis uEvropi.

-Nesporno je da takav ugovor

ima snažnu koruptivnu notu i

može se smatrati primjerom

nedozvoljene trgovine poli-

tičkimuticajem. Legitimno je

da neka NVO ili „zaintereso-

vani građanin“ (poputSoroša,

Đukanovića, Šarića, Mićuno-

vića) u dogovoru sa vlasnici-

ma, finansirapa onda i uređu-

j e t a l k- show na nekom

privatnommediju. Ali je slič-

na praksa sasvim neprihvat-

ljiva i protivna duhu zakona i

javnom interesu, za bilo koji

javno-servisni medij. Zar ne-

komislidajemogućedaSoroš

može na BBC-u da (preko ne-

ke svoje NVO) uređuje bilo

koji segment programa? Ili da

to može Evropska komisija?

Uostalom, i laički i logički gle-

dano: vlasnik i finansijer jav-

nog servisa RTCG su građani

Crne Gore, a to nije direktor

tog medija, pa da on može da

bilo kome prodaje „politički

uticaj“ TVCG-a - ocijenio je

Pavlović.

Prema njegovim riječima, u

čitavoj ovoj priči razočarava-

ZgradaRTCG

Koča

Pavlović

Sjednica GO SUBNOR-a i antifašista

Godina jubileja

PODGORICA

Savezudru-

ženjaboracaNarodnooslo-

bodilačkog rata i antifašista

CrneGoreove godine će

obilježiti nekolikovažnih ju-

bileja, izmeđuostalog, 70go-

dinapostojanjaboračkeor-

ganizacije, štoćeproslaviti

velikomantifašističkomma-

nifestacijomkod spomenika

PartizanuborcunabrduGo-

ricauPodgorici 13. jula, te 75

godinaodbitakanaNeretvi i

Sutjesci.

Kakojekazaogeneralnisekre-

tarSUBNOR-aiantifašistaCr-

ne Gore Dragan Mitov Đuro-

vić, jubilej obilježavanja 75

godina od bitke na Neretvi or-

ganizovaće se na Jablanici 5.

maja, dok će 75 godina od bit-

ke na Sutjesci biti obilježeno

17. juna.

Direktor Nacionalnog parka

„Sutjeska“Dejan Pavlović, ka-

ko je rekao Đurović, kazao je

daćeklizištenaTjentištu,koje

se aktiviralo početkom febru-

ara, biti sanirano do juna, od-

nosno do velike proslave 75

godina od bitke na Sutjesci.

SUBNOR i antifašisti Crne

Gore će u ovoj proslavi biti

programski domaćini sa SUB-

NOR-omiantifašistimaBosne

iHercegovine.

Od 9. do 11. maja organizovaće

i Dane antifašizma, povodom

9. maja, Dana oslobođenja od

fašizma. Programće biti reali-

zovan u više opštine – od Nik-

šića, Tivta, Podgorice i Kolaši-

na, do Pljevalja, Cetinja,

Danilovgrada, Bijelog Polja,

Bara.

Kako je podmlađivanje orga-

nizacije jedan od prioriteta,

kao i širenje ideje antifašizma

na mlade ljude, u septembru

će, u saradnji sa Nacionalnim

parkom „Sutjeska“ i borcima i

antifašistima Bosne i Herce-

govine, organizovati i prvu

školu antifašizma u regionu.

OvuškolunaSutjesci ćepoha-

đati 50mladih ljudi iznašedr-

žave i 50 mladih iz Bosne i

Hercegovine.

Raspisana su i dva nagradna

konkursa, od kojih je jedan za

najbolji literarni rad, u kojem

mogu učestvovati učenici

osnovnih i srednjih škola, dok

se drugi odnosi na nagradu za

najljepšeuređeni spomenik ili

spomen-obilježje, koji SUB-

NOR i antifašisti prvi put ras-

pisuje, anagradećebiti uruče-

ne 13. juna.

Ove godine se obilježavaju i

jubileji - 75 godina od zasije-

danja Antifašističkog vijeća

narodnog oslobođenja Jugo-

slavije u Jajcu, kao i 75 godina

od Crnogorske antifašističke

skupštinenarodnogoslobođe-

nja uKolašinu.

Uvećini nacionalnihboračkih

organizacija u toku su pripre-

me za centralnu proslavu 160

godina od bitke na Grahovcu.

Organizovaće okrugli sto na

ovu temu i drugim aktivnosti-

ma dati značajan doprinos

proslavi.

J. B.

JUBILEJISEMARLJIVOPRIPREMAJU:

Sa sjednice

Na sjednici Glavnog odbora SUBNOR-a i antifašista govorilo se

i o bilbordima „Sto godina ponosa i slave“ u Budvi.

- Fašizam, nacionalizam, neofašizam, klero-šovinizam i te kako

su prisutni i kod nas, ali oni koji su najodgovorniji da na njih

reaguju, državni organi, to ne čine na pravi način – zakonskim

sankcijama – poručili su iz Glavnog odbora SUBNOR-a.

Osuđujući, kako su rekli, bilborde laži i podjela, zahtijevaju od

državnih organa i vlasti da i ovog puta i ubuduće na ovakve

pojave reaguju na pravi način – zakonskim sankcijama.

- Treba li iznova podsjećati – limenka na Rumiji, Am ilohije-

vi govori mržnje, vrijeđanje crnogorske nacije, pa četnički

pokušaji podizanja spomenika zločincima, podmetanja par-

tizanskimborcima četničke metode, klanja i bacanja u jame

nevinih i nemoćnih po Crnoj Gori – do ovih bilborda u slavu

srpske vojske i njenomoslobođenju Crne Gore od okupatora

– poručili su oni.

Istakli su da će se ove godine slaviti Mojkovačka bitka, oslo-

bođenje Cetinja, a obilježiće se i gušenje komitskog pokreta i

ubistva božićnih ustanika.

- Imaju Srbi i srpski narod dosta bitaka – od Cera do Kolubare,

naratovali su se i napatili, njima nijesu potrebne nepostojeće

i izmišljene bitke, falsi ikati „naših Srba“, istorijske neistine i

laži. Vrijeđa to časni srpski narod, vrijeđa organizaciju boraca

NOR-a Srbije, koja se sve energičnije bori protiv takvih pojava

u svojoj sredini – poručili su iz Glavnog odbora SUBNOR-a.

Bilbordiblamaisrama

imenovala vijeća fakulteta.

-Monitoringmagistarskihstu-

dija od sredine 2015. ustanov-

ljenjekaojednaodnadležnosti

OdborauokviruCentra za stu-

dije i kontrolu kvaliteta na

UCG, takodaovaj organ, kaoni

drugi organi Univerziteta,

shodno tada važećoj pravnoj

legislativi, nije bio nadležan ni

po jednoj fazi ovog postupka.

Radi očuvanja svog integriteta

kao naučno-obrazovne usta-

nove, UCGće u skladu sa važe-

ćom pravnom regulativom i u

granicamanadležnostisprove-

sti postupak – poručili su sa

UCG.

Zakonomovisokomobrazova-

nju, kako je istaknuto, propisa-

no je da se postupak utvrđiva-

nja plagijata uređuje statutom

ustanove visokog obrazovanja,

u skladu sa posebnim zako-

nom.

-Kakoposebanzakonuoblasti

akademskogintegritetajošnije

donijet, a imajućiuvidudapla-

gijarizamuvisokomobrazova-

nju predstavlja problem sa ko-

jim se suočava cjelokupna

akademska zajednica na me-

đunarodnom nivou, Univerzi-

tet CrneGore je, sa ciljemjača-

nja akademskog integriteta i

kvaliteta visokog obrazovanja,

nabavio softver iThenticate za

utvrđivanje plagijata – napisa-

no je u saopštenju.

J. B.