Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

Ekonomija

Parlament usvojio ugovor o izvršenju „put opcije“ u EPCG

Državaumajuvlasnik

70odstoElektroprivrede

PODGORICA

Parlament

je juče sa42glasa zausvojio

ugovor o izvšenju„put opci-

je“, odnosnoubrzanog izla-

ska italijanskeA2A iz Elek-

troprivrede.Ministarka

ekonomijeDragicaSekulić

jeobjasnilada su stvoreni

uslovi daumaju, isplatom

rateod69,8miliona eura,

državapostanevlasnik70

odstoakcija.

- Realizacijom ovog ugovora,

umjesto za sedam godina,

A2A će biti isplaćena za dvije

godine i na taj način će umje-

sto 250 biti plaćeno 230,6mi-

liona eura. To nam otvara

mnoge mogućnosti – uvođe-

nje novog strateškog partne-

ra, jasnije razvojne planove,

veći prihod od dividende na

osnovu vlasništva – rekla je

ministarka.

Predsjednik Odbora za eko-

nomiju dr Predrag Sekulić

(DPS) je podsjetio da je A2A

Realizacijomugovora, umjesto za

sedamA2A će biti isplaćena za dvije

godine, a na taj način ćemo umjesto 250

platiti 230,6miliona

Podsjetio je da je profit EPCG

u prvomkvartalu bio 40mili-

ona i pitao ima li prostora za

sniženje cijena struje.

Aleksandar Damjanović (ne-

zavisni poslanik) smatra da je

cijena ovogposla veoma viso-

ka–najmanje14,6milionaeu-

ra dividende A2A i 13miliona

za akcijeRudnika uglja.

- Moglo se mnogo jeftinije to

uraditi. Akcije Rudnika uglja

mogle su se preuzeti besplat-

no spajanjem sa EPCG i nor-

malnimizlaskomA2A- ocije-

nio je Damjanović i upitao

zašto se ovoliko žuri i ko će

biti

novi strateškipartner.Zamje-

rio je i na tehničkimnedosta-

cima ugovora koji je proslije-

đen parlamentu, jer nema

potpisa ni datuma za drugu

opciju ukoliko potpisnici ne

ispune obaveze. Ministarka

Sekulić je odgovorila da je

žurba da se ne uđe u vremen-

ski škripac i dodala da ugovor

nijemogla potpisati dok se ne

objavi uSlužbenomlistu.

Petar Ivanović (DPS) jekazao

darazumijepolitičkupotrebu

opozicije da se ostavi utisak u

javnosti daneki poslovi neva-

ljaju. Međutim, nema eko-

nomskog smisla ne iskoristiti

pravona uštedu.

M.P.M.

akcije u EPCG 2011. platila

450 miliona, a sada ih državi

prodaje za 230 miliona. An-

drija Popović (LP) smatra da

je ubrzanje izlaskaA2Aveliki

događaj za Crnu Goru. Ističe

da treba odati priznanje A2A

na društvenoj odgovornosti.

ore u Crnoj Gori

odgovor

igareta

oljan ako u tekućoj

dsto, jer za to ima

ultati u prva tri mjeseca

Premijer je kazao da se

Vlada bavi para iskalitetima

na opštinskomnivou na

osnovu pritiska poslovne

zajednice.

- Kada sampročitao analizu

Unije poslodavaca trebalo

mi je nekoliko dana da se

oporavim, jer su pokazatelji

bili dramatično negativni.

Tumoramo raditi puno

više, ali nažalost, na opte-

rećenja na lokalnomnivou

Vlada ne može da utiče u

mjeri u kojoj je neophodno

- kazao je premijer i najavio

izmjenu zakonodavstva u

ovomdijelu.

- Skuplji su troškovi admini-

stracije za naplatu tih lokal-

nih taksi, nego što je prihod

koji se od njih prikuplja. To

je neracionalna politika na

nivou lokalnih samoupra-

va. Gradonačelnici o tome

treba da povedu računa

- kazao je Marković i dodao

da se oporezuju i usluge

koje ne postoje.

- Vode se kao direktan pri-

hod opštine radi pokrivanja

budžetskih potreba. Vjeru-

jemda će Vlada i opštine

zajedno sa poslodavačkim

udruženjima u narednom

periodu pokušati da dođu

do realnijeg pristupa. Ne

smijemo ugroziti održivost

lokalnih samouprava, ali

ni konkurentnost i uslove

poslovanja - ocijenio je

premijer.

Opštinski

činovnici

višepotroše

negošto

naplate

- Uključivanje poslovne za-

jednice u fazi pripreme zako-

na smatramo neophodnim,

jersamotransparentanipred-

vidiv proces donošenja odlu-

ka dovodi do unapređenja bi-

zn i s amb i j en t a . Prema

pos l j edn j em i zv j e š t a j u

AmChamo poslovnom ambi-

jentu, 85 odsto članica je oci-

jenilo da je siva ekonomija na

zabrinjavajućemnivou–rekla

je Bulatović i predložila veću

efikasnost i neselektivnost in-

spekcije.

Ocijenila je da su neke mjera

vladine fiskalne strategije,

usvojenebezadekvatnogkon-

sultovanja biznis zajednice,

povećale sivu ekonomiju u

određenimsektorima.

-UAmChamusmatraju i dabi

rješavanje problema mobil-

nosti tržišta rada kao i tran-

sparentnija politika u oblasti

nekretnina iugostiteljstvado-

prinijeli transformaciji Crne

Goreumodernuevropskudr-

žavu - istakla jeBulatović.

Otpravnicaposlovauambasa-

di SAD u Crnoj Gori Džudi

Kuokazala jedasuSADiCrna

Gora saveznici.

- Ub i j eđena s am da će

AmCham nastaviti da bude

važan i snažanpredstavnikbi-

znis zajednice i osigrati da

Vlada razmotri i perspektive

kompanije i investitora prili-

kom donošenja odluka. Crna

Goramožeunaprijeditipovje-

renje investitora eliminišući

birokratske prepreke i una-

pređujući proces koji će pro-

movisati povjerenje investito-

ra - ocijenila jeKuo.

M.P.M.

Tri rme zakupile 200 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta

Planirajudaulože9,2miliona

PODGORICA

Na tender za

iznajmljivanje 200hektara

državnogpoljoprivrednog

zemljištauopštinamaKotor,

Ulcinj i Podgorica javile su se

tri kompanije, saopšteno je

izMinistarstvapoljoprivre-

de.

Komisijazavalorizacijupoljo-

privrednog zemljišta u držav-

noj svojini ocijenila je prihvat-

ljivim ponude za zakup 157

hektara zemljišta na lokalite-

tu Vranovići u opštini Kotor,

34 hektara u Golubovcima i

desethektaranalokalitetuBri-

ska gora u Ulcinju. Ministar

poljoprivrede Milutin Simo-

vić, koji predsjedava komisi-

jom, potpisaće ugovore o za-

kupu sa kompanijama Čelebić

agrar, Agrolajf Montenegro i

VinarijaMilović.

- U realizaciju planiranih pro-

jekata na zakupljenomzemlji-

štu biće investirano ukupno

9,2 miliona eura i zaposliće se

41 radnik – kazali su iz mini-

starstva.

Čelebić agrar planira da na157

hektara u Vranovićima podi-

gne zasade maslina i izgradi

pogon za proizvodnju masli-

novog ulja. Zemljište je zaku-

pljeno na 30 godina, planirano

je otvaranje do 20 radnihmje-

sta i ulaganje 7,3 miliona eura.

Na 34 hektara zemlje u Golu-

bovcima AgrolajfMontenegro

planira da zasnuje plantažu

smilja, uzmilioneuraulaganja

i 19 radnih mjesta. Zasnivanje

osamhektara vinograda i sad-

nju 1.500 do 2.000 stabalama-

slina planirao je vlasnik Vina-

rije Milović na zakupljenih

desethektaranalokalitetuBri-

ska gora. Uložiće 260.000 eu-

ra.

S.P.

PODGORICA

Predstavnici

Ministarstva saobraćaja su se

u Ljubljani, na TEN T danima,

vodećemdogađaju na temu

evropske povezanosti u

oblasti saobraćaja, upoznali o

uvođenju inteligentnih tran-

sportnih sistema na željeznici,

saopšteno je iz Ministarstva

saobraćaja.

Resorni ministar Osman

Nurković je tokomTEN T

dana, koji su juče završeni,

na bilateralnom sastanku sa

ministrom infrastrukture Slo-

venije PeteromGašperšičem

razgovarao o prenošenju

znanja, korišćenju predpristu-

pnih fondova Evropske unije

i e ikasnimnačinima uprav-

ljanja investicijama u sektoru

željeznice.

Generalni direktor Direktora-

ta za željeznički saobraćaj je

imao priliku da se detaljnije

upozna o uvođenju inteli-

gentnih transportnih sistema

na željeznici, daljem razvoju

multimodalnog saobraćaja i

korišćenju CEF fonda za želje-

zničke projekte.

S.P.

Poslovanje CT

u prvomkvartalu

Nurković se u Ljubljani

susreo saministrom

infrastrukture Slovenije

Uplusu

1,1milion

Inteligentni

transportni

sistemi

PODGORICA

Pro it Crnogor-

skog Telekoma u prvom kvar-

talu ove godine bio je 1,1 milion

eura, što je 500.000 eura više

u odnosu na isti prošlogodišnji

period, saopšteno je iz kom-

panije. Operativna dobit prije

kamata, poreza i amortizacije

(EBITDA), isključujući posebne

uticaje, iznosila je 6,7 miliona

eura, 11 odsto više u odnosu na

prvi kvartal prošle godine. Iz

Telekoma su naveli da su priho-

di pali dva odsto na 19,4milio-

na, što je uglavnom vezano za

smanjenje obima dolaznog sao-

braćaja. Prihodi odmaloprodaje

bili su na nivou prvog kvartala

prošle godine. Izvršni direktor

kompanije Nikola Ljušev kazao

je da su zadovoljni rezultatima

u prvom kvartalu, s obzirom

da su ostvareni planirani ciljevi,

stabilizovani maloprodajni pri-

hodi i nakon više godina ostva-

ren rast pro itabilnosti.

S. P.

USD 1.20700

JPY 131.95000

GBP 0.87700

Kursna lista

CHF 1.19600

AUD 1.59750

CAD 1.55490

toga su upoznali sadržaje

marine Porto Montenegro i

hotela „Ridžent“ - navodi se u

saopštenju NTO.

Turoperatori i mediji su se

upoznali i o do sada realizov-

nim i planiranim aktivnostima

na izgradnji nautičkog naselja

Luštica Bay u Tivtu.

U okviru posjete Budvi, gosti

iz Turske su obišli hotele

„Avala“ i „Splendid“, gdje su

se sastali sa predstavnicima

Crnogorskog turističkog

udruženja.

Planirano je da obiđu nacio-

nalni park Biogradska gora,

hotele „Bjanka“ i „Šeraton“ u

Kolašinu, kao i „Hilton“ i „Sentr

vil“ u Podgorici.

N.K.

Sa sjedniceparlamenta