Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 28. april 2018.

HG Budvanska rivijera unapređuje ponudu

Hotel „Mogren“ se

otvarapočetkommaja

PODGORICA-

Početakma-

jauHotelskoj grupi ,,Bud-

vanska rivijera“bićeuzna-

kuotvaranjaSlovenske

plaže, najvećeghotelskog

kompleksakompanije, kao i

hotela „Mogren“ koji zaovu

sezonu, nakonrenoviranja

gradskekafane, novimizgle-

domi ponudomspremno

otvaravrata za stare i nove

posjetioce. Otvaranjenove

gradskekafaneplanirano je

dokrajamjeseca.

Parcijalno renoviranje hotela

,,Mogren“, osimu dijelu grad-

ske kafane, podrazumijevalo

je adaptaciju centralnog hola,

lobija i recepcije, prostora ne-

kadašnjeg ekspres restorana,

kao i javnih toaleta. Posebna

pažnja u adaptaciji posveće-

na je ugostiteljskom dijelu,

koji je podrazumijevao i do-

datnaulaganjauzamjenudo-

trajalih instalacija i potpunu

modernizaciju kuhinjskog

dijela. Ukupna investicija

iznosila je 1,5miliona eura.

Renoviranjem gradske kafa-

ne i lobija, hotel „Mogren“,

Budva, kao i svi njeni gosti će

dobiti potpuno novo mjesto i

novu tačku okupljanja.

Kako su saopštili iz „Budvan-

ske rivijere“, gradska kafana

ćeunovomkonceptuponude

biti aktuelna i u zimskompe-

riodu, raznovrsnim muzič-

kimdešavanjima, jer jeutoku

prethodnih godina to bio evi-

dentannedostatak, a i kakobi

se samo gradsko jezgro Bud-

ve dodatno oživjelo.

I turističko naselje Slovenska

plaža će prvih dana maja po-

četi da radi. U dijelu kom-

pleksa koji ima kategoriju 4

zvjezdice, odovesezone ima-

će nov, komforan, adaptirani

restoran.

U toku je promocija majskih

aranžmana po cijeni punog

pansiona od samo 29 eura i

ovoga puta sa posebnim po-

pustimazanajmlađe imoguć-

nost kasnog odlaska izhotela.

-LuksdioSlovenskeplažekao

i hotel „Mogren“, prošle godi-

ne su imali povećanje broja

noćenja za čak 15 odsto u od-

nosu na sezonu 2016. Prema

povratnim informacijama

touroperatora sjeverne Evro-

pe, Slovenska plaža će ove go-

dine imati zapaženo učešće u

ukupnomprometu destinaci-

je Crne Gore, jer je već na

prethodno održanim sajmo-

vima broj rezervacija pojedi-

nih agencija prevazišao proš-

logodišnje i to za 30 odsto, a

ovaj rezort je u ponudi TUI

Nordik među tri najprodava-

nijahotelaMediterana - kaza-

li su iz Hotelske grupe ,,Bud-

vanska rivijera“.

N.K.

Usvojena odluka o naknadama za izdavanje licenci u drumskomsaobraćaju

Prevoznici plaćajuodpet dohiljadueura

PODGORICA-

Vlada je na

sjednici u četvrtak usvojila

odluku o visini naknade za

izdavanje licenci i dozvola u

drumskom saobraćaju. Visina

naknada kreće se od pet do

1.000 eura.

Ovomodlukomutvrđeno

je da naknada za izdavanje

licence profesionalnog

vozača iznosi deset eura,

naknada za izdavanje licence

umeđunarodnomdrumskom

saobraćaju iznosi 600 eura, u

unutrašnjemdrumskom sao-

braćaju 300 eura, a u unutraš-

njem lokalnomdrumskom

saobraćaju takođe 300 eura.

Za naknadu za izdavanje

izvoda licence treba izdvojiti

deset eura, za naknadu za

izdavanje i produžavanje

dozvola za međunarodni linij-

ski prevoz 115 eura, za izdava-

nje dozvole za tranzitni linijski

prevoz putnika 130 eura, dok

za izdavanje dozvole za van-

linijski prevoz putnika treba

izdvojiti 50 eura.

Utvrđeno je da naknada za

dobijanje licence za pružanje

usluga autobuske stanice

košta 1.000 eura.

Naknade za izdavanje dozvo-

la za međunarodni prevoz

tereta kao pojedinačne iznose

pet eura, vremenske 85 eura,

dok multilateralne iznose 270

eura.

Za izdavanje licence za pru-

žanje usluga teretne stanice

treba izdvojiti 1.000 eura, za

registraciju i ovjeru redova

vožnje umeđugradskom linij-

skomprevozu treba izdvojiti

20 eura, a za izdavanje knjige

putnih listova 20 eura.

S.P.

Premijer DuškoMarković gost Američke privredne ko

Priprema seb

na sivo tržište

PODGORICA-

Ministar fi-

nansijaDarkoRadunovićna

sjednici Vladeučetvrtak

dobio je zaduženjeda sena-

pravi detaljna analiza šta se

događana tržištuduvanskih

proizvoda. Nakon toga će-

moukratkomrokudefini-

sati naš odgovor daukrat-

komrokueliminišemo

slabosti, kazao je jučepre-

mijerDuškoMarkovićna

konferenciji „Otvoreno sa

premijerom“ koji jeorgani-

zovalaAmeričkaprivred-

nankomorauCrnoj Gori.

Premijer je kazao da je siva

ekonomija jedan od najvećih

izazova i ključni zadatak Vla-

de, koji trebada omogući šire-

njeporeskeiekonomskebaze.

OPTIMIZAM

Marković je kazao da je opti-

mista i dauovoj godini očeku-

jedobreekonomskerezultate.

- Uprvom tromjesečju priho-

di su veći deset odsto u odno-

su na uporedni period. Za pr-

vih 20 dana aprila veći su u

odnosu na isti period prošle

godine 18,5 miliona. Konačno

smo popravili sliku i kod akci-

za na duvanske proizvode. Za

20danaaprilaoni supovećani

13 odsto. Popravljamo onu

ružnuslikusapočetka -preci-

zirao je Marković i dodao da

senastavljaekonomskiuspjeh

iz prošle godine kroz rast in-

dustrijske proizvodnje u prva

tri mjeseca 39 odsto, pre-

hrambene 17 odsto, turizma

30 odsto... Kazao je da neće

biti zadovoljan ako u tekućoj

godiniekonomijanebudeoja-

čala preko tri odsto, jer rezul-

tatiuprvatrimjesecapokazu-

juda za to ima kapaciteta.

- Javne finansije supočetkom

decembra 2016. bile u drama-

tičnoj poziciji sa aspekta defi-

cita i duga i donijeli smo plan

fiskalne konsolidacije. Cijela

prošla godina je pokazala da

smo odabrali dobremjere i da

je rezultat evidentan i za po-

hvalu. Naplatili smo 79milio-

na eura više nego 2016, pove-

ćali konkurentnost, podstakli

investicije i pokrenuli rast u

ključnim sektorima - naveo je

Marković.

Komentarišuću izradu novog

zakona o radu, premijer je re-

kao da se pažljivo radi na tom

Premijer Marković kazao da neće biti zado

godini ekonomija ne bude ojačala preko tri

kapaciteta, što, kako je ocijenio, potvrđuju re

Premijer Marković je komentarišući javne nabavke kazao da

je ta oblast za njega frustrirajuća. Podsjetio je da je u izradi

novi zakon i da će doći do boljih rješenja.

- U ovoj oblasti glavnu barijeru predstavljala je norma da

svaka zainteresovana osoba ili pojedinac može da podnese

prigovor na dan otvaranja ponuda i tako stopira cijeli proces.

Nijesam želio više da gledam tu situaciju i tolerišem, pa smo

promijenili tu odredbu i sada se prigovor može podnijeti deset

dana prije okončanja javne nabavke i mora se položiti kaucija.

Više nijesmo imali takve slučajeve - kazao je Marković.

Javnenabavkefrustrirajuće

pravnom aktu i da nije bilo

mnogo primjedbi od poslov-

nih subjekata.

- Kada slušammoje ministre

postajem, izgleda, besplatni

advokat poslovne zajednice i

privrede i branimvaše intere-

se kao da sam na vašem plat-

nom spisku - kazao jeMarko-

vić i istakao da kompanije

doprinose razvoju zemlje,

njenom napretku i stvaranju

nove vrijednosti. Marković je

ocijenio da su kodnormiranja

kolektivnogugovoranapravili

iskorak.

Komentarišući članstvopred-

stavnika AmCham u Vladi-

nom Savjetu za konkuren-

tnost, rekao je da kompanije

nebitrebalouloguutomtijelu

da posmatraju samo kroz pri-

sustvo sjednicama.

- Pozivamvas da idete sa kon-

kretnim inicijativama. Dajte

naminicijative, pritiskajtenas

i ukazujte nam na nedostatke

naših regulatornih reformi,

kakobisesituacijapopravljala

- poručio jeMarković.

OČEKIVANJA

Predsjednica AmChamKata-

rina Bulatović je rekla da 80

kompanija, članica ove asoci-

jacije,očekujuefikasnijeukla-

njanje biznis barijera, kvali-

tetnije zakone koji regulišu

poslovni ambijent i njihovu

boljuprimjenu.

Prodato

hiljaduakcija

Hipotekarne

banke

PODGORICA–

Na Montene-

groberzi je juče prodato hilja-

du akcija Hipotekarne banke

za 100.000 eura.

Cijena jedne akcije je bila 100

eura.

M.P.M.

MORT i UNDP pokrenuli zajednički projekat

Privatnici daulažu

uzeleni biznis

CETINJE-

Ministar održivog

razvoja i turizmaPavleRa-

dulović i stalnapredstavnica

UNDP-aunašoj državi Fiona

Mekluni potpisali su jučena

Cetinju sporazumo finansi-

ranjuprojekta „Razvoj zele-

nihbiznisauCrnoj Gori“.

Ciljprojekta,čijajevrijednost

800.000 američkih dolara, je

podsticanjeprivatnih investi-

cijauzelene iniskokarbonske

biznise.

- Ovaj sporazum rezultiraće

formiranjeminkubatorazele-

nog poslovanja, kao platfor-

me za obuku preduzetnika,

individualno mentorstvo, sa-

vjetodavneusluge, uključuju-

ći i pružanje pomoći za dobi-

janje dozvola i licenci. Ovo

tijelo će promovisati predno-

sti „zelenog poslovanja“ i kao

svojevrsna baza podataka di-

jeliti informacije zaintereso-

vanim– saopšteno je iz mini-

starstva.

I.T.

Turoperatori i mediji iz Turske u posjeti Crnoj Gori

Upoznali turističkuponudu

PODGORICA–

Predstavnici

turoperatora i medija iz Tur-

ske borave u studijskoj posjeti

Crnoj Gori, kako bi upoznali

njenu turističku ponudu.

Posjetu organizuje Nacional-

na turistička organizacija i

avio-kompanija Turkiš erlajnz,

uz podršku lokalnih turističkih

organizacija Budve i Kotora i

hotelske privrede.

- Gosti su prvog dana posjetili

Kotor i Perast i sastali se sa

predstavnicima Turističke

organizacije Kotora, a nakon

Sa razgovorapremijera i članovaAmCham

Potpisivanjeugovora