Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 28. april 2018.

PODGORICA

LiderDemo-

krataAleksaBečićdio je

udružene akcijeprotivDe-

mokratskog fronta i srpskog

naroda, ocijenjeno je iz te

opozicionepolitičke grupa-

cije.

Bečić je u četvrtak, u emisiji

„Načisto“ na Televiziji Vijesti,

optužio dio DF-a da stoji iza

napadananjega, i poručioda je

jedini spas za građane Crne

Gore da DPS i DF budu zajed-

no ispod 50 odsto. U Demo-

kratskom frontu su, kako se

navodi u reagovanju, zaprepa-

šćeni mržnjom koju je Bečić

demonstrirao prema njima.

Smatraju da Bečić „praktično

likuje zbog progona kojem je

izloženDF, zbog togašto jeMi-

lan Knežević bez ikakvog ra-

Crnogorskadelegacija

unovoj zgradi NATO-a

(Odnašeg izvještača)

BRISEL

Crnogorskadele-

gacijapriNATO, zajedno sa

još šest drugihdelagacija ze-

malja članicaAlijanse, pre-

selila seunovo sjedišteNA-

TOuBriselu. Do 12. juna

delegacije svihzemalja čla-

nicapreseliće seunovu

zgraduukojoj će seodržava-

ti svi naredni sastanci Ali-

janse.

Našadelegacijaseunovosjedi-

šte uselila 27. marta, a do sada

sutoučinileiAlbanija,Francu-

ska, Španija, Danska, Njemač-

ka, Hrvatska i vojna delegacija

Italije, saznaje Pobjeda. Prese-

lilo se ukupno 2.200 ljudi od

gotovo 4.200 koji će raditi u

ovomNATOkompleksu.

Sastanak ministara spoljnih

poslova NATO koji je juče za-

vršen u Briselu, bio je posljed-

nji u staroj NATO zgradi, u ko-

joj su se prethodnih 50 godina

održavali svi sastanaci i doga-

đaji. Kada se ministri odbrane

okupe u junu, sastaće se u no-

vom štabu NATO-a, koji je ge-

neralni sekretar Jens Stolte-

nberg nazvao „novim domom

moderne i napredne Alijanse“.

StarazgradaNATOće,kakosa-

znajemo, biti vraćena državi

Belgiji, a postoji mogućnost da

se u nju useli belgijska vojna

komanda.

Crnogorska zastava još od

prošle godine vijori se ispred

novogNATOsjedišta,apostav-

ljena je tokom samita u maju,

parmjeseciprijenegoštojena-

ša zemlja postala punopravna

članica ovog vojnog saveza.

ZaštitniznakAlijanse–NATO

zvijezda prošle godine je pre-

mještena ispred novog sjedi-

šta, a posljednji put ispred sta-

re zgrade korišćena je 16.maja

2016. godine, kada su se pred-

stavnici zemalja članica slikali

sa tadašnjim crnogorskim

premijeromMilom Đukano-

vićem, kratko nakon što je Cr-

na Gora zvanično pozvana da

se pridruži savezu.

Novo sjedište, koje se nalazi

prekoputasadašnjeg, osmislio

jelondonskiarhitektonskistu-

dio SOM, sa arhitektom Džo

Palmom na čelu. Saveznice su

odlučile 1999. da je NATO-u

potrebno namjensko sjedište

kojećezamijeniti privremeno,

u kojem se nalaze od 1967. Sa-

dašnja zgrada je pretrpana i

zahtijeva stalno i skupoodrža-

vanje, saopšteno je iz NATO.

Od 1967. broj članica je skoro

udvostručen– sa 15na 29.

Novo sjedište prostire se na 41

hektarzemljišta,asamazgrada

imaće 250.000 kvadrata kan-

celarijskog, konferencijskog i

rekreacionog prostora. Sjedi-

šteseprostirenasedamsprato-

va, a visina zgrade iznosi 33,5

metara. Zgrada sadrži inova-

tivna rješenja poput zelenih

krovova i prirodnu ventilaciju.

Zanimljivo je i da je ograda no-

vogkompleksagranicaizmeđu

Brisela i Flandrije.

Izgradnja kompleksa ekološ-

kih zgrada koštala je oko 750

miliona eura, a ukupan trošak

novog objekta je, kako navodi

NATO, oko 1,1milijardu eura.

Novo sjedište NATO-a biće

dom za savremenu i ujedinje-

nu Alijansu. Ovo je važan ele-

ment transformacije NATO-a

za21. vijek, saopšteno je ranije

na sajtu Alijanse, pri čemu se

navodi da ćenovazgradabolje

podržati radNATO-a.

U sjedištu Alijanse je zaposle-

no4.200vojnog i civilnogoso-

blja. Projekat su finansirale

zemlje članiceNATO-a.

J.Đ.

(Specijalno izBrisela)

BRISEL

Generalni sekretar

NATOJens Stoltenbergpo-

nosan je što jeAlijansapozva-

laCrnuGoruda joj sepridru-

ži, a crnogorski parlament

prihvatioprije tačnogodinu

dana–28. aprila 2017. Napres

konferenciji održanoj nakon

završenog sastankaministara

spoljnihposlovauBriselu,

Stoltenberg jekazaoda jeNA-

TOsrećan što imaCrnuGoru

za članicu.

-Biosamveomaponosankada

smo bili u mogućnosti da po-

zovemo Crnu Goru da se pri-

druži NATO, kao 29. članica,

čime smo pokazali da su vrata

Alijanse otvorena, rekao je

Stoltenberg odgovarajući na

pitanje Pobjede o postignući-

ma naše zemlje za godinu od

glasanjazaNATOuSkupštini.

MISIJE

Dodao je i da je crnogorsko

pristupanje NATO snažan do-

prinos stabilnosti Zapadnog

Balkana, a da naša zemlja do-

prinosiiAlijansi,krozučešćeu

misijama i operacijama.

- Crna Gora učestvuje u misiji

„Odlučna podrška“, a iskazala

jeispremnostdasvojaizdvaja-

nja za odbranu poveća na dva

odsto BDP. Sjajno je imati Cr-

nu Goru kao članicu i pokaza-

telj da 29 članica stoje ujedi-

njene i zajedno, zaključio je

Stoltenberg na završnoj pres

konfrenciji nakon sastanka.

Jučerašnjisastanak,posljednji

Što se tiče Zapadnog Balkana, Crna Gora je,

kako kaže Darmanović, zainteresovana da

Rusija poštuje izbore zemalja i da se ne miješa

u unutrašnje stvari.

- Bili bismo ohrabreni ukoliko Rusija pokaže

te namjere, što do sada nije bio slučaj i o tome

smo razgovarali. Ali ne samo o ZapadnomBal-

kanu, nego i o Siriji i drugimpoljima, na kojima

se ti interesi suočavaju. Ovo nije bio nikakav

poseban sastanak koji je tu temu stavio u fokus

iznenada, nego je to jedna rasprava koja je stal-

no na dnevnom redu, zaključio je Darmanović.

Rusijadapoštujeizborezemalja

U susret izborima u Podgorici

Demokratski front optužio lidera Demokrata

Bečićdioudruženeakcije

protivsrpskognaroda

PODGORICA

Na sjednici

OdboraSocijaldemokrata

glavnoggrada, koja jeodr-

žanaučetvrtak, jednogla-

sno jedonijetaodlukao sa-

mostalnomnastupuna

podgoričkimizborima i

utvrđena je izborna lista

SD-a zapredstojeće lokalne

izboreuglavnomgradu.

Nosilac liste „Socijaldemo-

krate - Ivan Brajović, - Do-

sljedno za Podgoricu“, shod-

no odluc i odbora , bi će

predsjednik Socijaldemokra-

ta glavnog grada i član Pred-

sjedništva SD CG, dr Đorđe

Suhih.

Drugi na listi je zamjenik gra-

donačelnika Boris Mugoša, a

slijede SnežanaBurzan,

MarkoRakočević, prof. dr Sr-

koji je održan u starom sjedi-

štu NATO, bio je prilika da še-

fovi diplomatijazemaljačlani-

ca još jednom razgovaraju o

najvažnijim bezbjednosnim

izazovima u svijetu, a jedna od

tema bila je i situacija na Za-

padnomBalkanu, kao i svepri-

sutniji ruski uticaj. Osim ovih

tema, bilo je riječi i o pristupa-

njuMakedonijeNATOsavezu,

aStoltenberg jeponovio idaće

Alijansabiti spremnadapozo-

ve Skoplje da im se pridruži,

ondakadaproblemsa imenom

bude riješen.

- Posjetio sam Skoplje i jasno

rekaoda jeNATOi daljeprivr-

ženonomšto je poručio 2008.

na samitu u Bukureštu - da

smo spremni da pozovemo tu

zemljudapostanečlanicaNA-

TOčimseriješipitanjenjenog

imena. Ta odluka i dalje stoji.

Kontakti i pregovori o imenu

su u toku i nadam se da će biti

uspješno završeni, a onda će-

mo krenuti dalje, kaže Stolte-

nberg.

ŠIRENJE

Upitan za moguće miješanje

Rusije u proces pristupanja

Makedonije NATO, Stolte-

nberg je poručio da je funda-

mentalnopravosvakenacijeda

odlučuje o svomputu i pripad-

nosti određenom bezbjedno-

snomokviru.

- Rusija se protivi širenju NA-

TO već godinama. Gotovo uvi-

jek jeprotestovalakadadobija-

monovečlanice,aličinjenicaje

da suvrataNATOotvorena. Da

li ćeNATOdobiti novučlanicu,

pitanje je odluke zemlje koja

želi da se priključi i 29 savezni-

ka.Nikodruginemapravadatu

interveniše ili spriječi taj pro-

ces, zaključio je Stoltenberg.

Šef diplomatije Crne Gore Sr-

đanDarmanovićkazao jeda sa

Rusijom treba poboljšati od-

nose i dodao da Crna Gora ne

želi loše odnose ni sa kim.

-CrnaGoraneželi lošeodnose

nisakim,inikadtonijesmože-

ljeli. Mi smo samo branili pra-

vo na svoj izbor, bez obzira na

tokogaugrožava.Dabi odnosi

bili poboljšani, potrebni suna-

pori obje strane. Mi ne vidimo

sebe kaouzrokpogoršanja od-

nosa saRusijom, pa senadamo

daćevremenomdoćidouzaja-

mnih napora, kazao jeDarma-

nović nakon sastanka u Brise-

lu. Darmanović je rekao da se

ministarski savjet uvijek bavi

Rusijom i da je to uvijek jedna

od tema. Ove godine to su bile

četiri teme, Rusija, Sjeverna

Afrika i Južni Mediteran, Av-

ganistan i politika otvorenih

vrata.

On jekazaoda jenaSavjetupo-

tvrđena ocjena da djelovanje

RusijenijeprihvatljivozaNA-

TO, da odatle dolaze različite

prijetnje i da je Rusija izvršila

mnogeakcijenakojebi semo-

raodati odgovor.

J.ĐURIŠIĆ

Crnogorsko pristupanje NATO

snažan je doprinos stabilnosti

Zapadnog Balkana, a Crna Gora

doprinosi i Alijansi, kroz učešće u

misijama i operacijama, kazao je

Stoltenberg za Pobjedu

ĐorđeSuhih

Snažan

doprinos

stabilnosti

u regionu

AleksaBečić

Godinu od glasanja o NATOu crnogorskomparlamentu,

Stoltenberg srećan što je Crna Gora dio saveza

JensStoltenberg

Suhihnosilac

listeSD, Đeljošaj

Alternative

đan Stanković i DaniloMiro-

tić. Na listi su na posljednjim

mjestima i ministri u Vladi

Crne Gore Damir Šehović i

KenanHrapović.

Donijeta je odluka o usvaja-

nju izbornogprogramakoji je

realan i ostvariv, sa setom

konkretnih projekata usmje-

renih ka tome da Podgorica

bude bolje i kvalitetnije mje-

stozaživot.Osnoveprograma

su ravnomjerni razvoj našeg

grada, stvaranje uslova za no-

va radna mjesta, više šansi za

mlade, vođenje socijalno od-

govornepolitike i jačanjekul-

turnog identiteta grada.

Juče je izbornu listuza izbore

za Skupštinu Podgorice pre-

dala Albanska alternativa.

Njennosilac jeNikĐeljošaj.

- Kao odgovoran politički su-

bjekat i ubjedljivo najjača al-

banska stranka u Podgorici,

sigurno ćemo imati predstav-

nika u Skupštini glavnog gra-

da i nakon skoro 20 godina,

albanske partije će biti zastu-

pljene u glavnom gradu– ka-

zao jeĐeljošaj.

R.P.

zloga u zatvoru, i otvoreno na-

vijazaĐukanovića,Markovića,

Katnića, i ostale koji su uklju-

čeni uobračun saDF-om“.

- Dužni smo da skrenemo pa-

žnjujavnostinačinjenicudaje

lider Demokrata samo dio

udružene akcije usmjerene

protiv DF-a, srpskog naroda i

tradicionalne Crne Gore - ka-

že se u reagovanju.

Na čelu toga projekta je, kako

tvrdi DF, Đukanović, njegovo

tužilaštvo, sudstvo, Agencija

za nacionalnu bezbjednost,

mediji, kao i ambasade NATO

država.

- A kao vodonoše i posluga po-

javljujuseDemokrate,Ura,kao

i pojedine nevladine organiza-

cije i mediji koji glume kritiča-

re vlasti - kazali su izDF-a.

Iz DF-a tvrde da je posebno

indikativnodaseuantisrpstvu

ističuDemokrate.

- Bečić pokušava da obmane

javnost kada kaže da uzima

glasačeodDPS-a.Nijedanglas

njegova stranka nije uzela od

DPS-a, većuglavnomodparti-

je iz koje su došli - kazali su iz

tog političkog saveza.

R.P.

Završen posljednji sastanakministara država

članica u staromsjedištuAlijanse