Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Predsjednik

PolitičkogsavjetaNovesrp-

skedemokratijeBudimir

Aleksićzatražio jeodliderate

strankeAndrijeMandićada

sezaloži za„pravnoprizna-

nje“SrbauCrnojGori.

ZAKLJUČAK

Aleksić je taj zahtjev definisao

zaključkomPolitičkog savjeta,

objavljenimuponedjeljak,uko-

jem je pozvao sve političke su-

bjekte koji okupljaju Srbe da se

založe za „konstitutivna prava

Srba“.

- Borba za ravnopravnost, gra-

đanska i nacionalna prava i

pravnopriznanjesrpskognaro-

dauCrnojGorimorabitipriori-

tetsvihsrpskihpolitičkihsubje-

kata u ovoj zemlji - zaključio je

Politički savjet Nove srpske de-

mokratijeusvojoj deklaraciji.

U izjavi za Pobjedu Aleksić je

pojasnio da zaključak o prav-

nompriznanju srpskog naroda

znači da će ta partija insistirati

daseSrbiustavno-pravnopozi-

cioniraju kao konstitutivni na-

rod.

- To znači da uUstavumora da

se pozicionira položaj srpskog

naroda. Srbi uUstavuCrneGo-

re sada nemaju nikakav status.

Nitisumanjina,nitikonstitutiv-

ni narod, ništa. Tražimo da se

Srbi ustavno-pravno pozicioni-

raju. Kad to kažem, mislim na

Ustav, ali i na čitav set identitet-

skih zakona koje treba usvojiti.

PostojiZakonoMaticicrnogor-

skoj, kojimse predviđa finansi-

ranje te ustanove, a ne postoji

zakonoMatici srpskoj. Paonda

jezik. Vi znate da je crnogorski

jezikprviuUstavu,aondasusvi

ostalisvrstaniudrugukatgoriju

–rekao jeAleksić.

On je naveo i da se trećina gra-

đana Crne Gore izjašnjavaju

kao Srbi, te da samim tim ne

mogubitimanjina.

- Znate li ijednu državu u kojoj

se trećina stanovništva smatra

manjinskim narodom i da ima

manjinski status? Dakle, nije

normalno da Srbi budumanji-

na.Normalnojedabudukonsti-

tutivninarod.Kakojenormalno

da Albanci uMakedoniji, kojih

ima 20 odsto, budu konstitutiv-

ninarodidasebeznjihnemože

formirati vlast uMakedoniji, a

dami nemamo nikakav status i

da nemožemo da učestvujemo

u vlasti u Crnoj Gori – rekao je

Aleksić.

KONSTITUTIVNOST

OnjeporučiodaNovanećepre-

stati da insistira na ustavno-

pravnom pozicioniranju Srba

kao konstitutivnog naroda u

Crnoj Gori, ali i da će ovu drža-

vu,svedoksetopitanjeneriješi,

smatrati neprijateljskom.

-Totražimoitražićemodoknas

bude. I sve dok toCrnaGora ne

omogući, smatraćemo je nepri-

jateljskomzemljomkojaprema

nama sprovodi politiku etnoci-

da, diskriminacije i aparthejda

–zaključio jeAleksić.

UstavomCrneGorejedefinisa-

noda jenašadržava građanska,

asvimmanjinskimnarodimasu

zagarantovana ljudska i ma-

njinskaprava.

Konstitutivna prava za Srbe

Mandićjezatražiouautorskom

tekstu za beogradsku Politiku

decembraprošlegodine,alijeta

priča zaboravljena nakon što je

Beograd odustao od izrade

,,Deklaracije o očuvanju srpske

nacije“.

Aleksićse,kakojePobjedarani-

je pisala, nalazi među osnivači-

ma Srpske kuće, a preko svog

kolege Bojana Strunjaša iz Sa-

vjeta je zastupljen u Srpskom

nacionalnom savjetu, čime je

Nova suštinski priznala ma-

njinski status zaSrbe.

Učešće funkcionera Nove u iz-

boru Srpskog nacionalnog sa-

vjeta predstavljao je radikalan

preokret u politici te stranke,

imajući u vidu njihovo snažno

protivljenje izboru prvog, a po-

gotovo drugog saziva 2013. go-

dine. Tada su prilikom izbora

elektorapljuštale tužbe.Najda-

lje je otišaoposlanikSlavenRa-

dunovićkoji jeoptužioMomči-

la Vuksanovića da je formirao

manjinski savjet kao„kukavičje

jaje“MilaĐukanovića.

Đ. Ć – N. Z.

Budimir Aleksić se nalazi među osnivačima Srpske

kuće, a preko svog kolege Bojana Strunjaša zastupljen

je u Srpskomnacionalnomsavjetu, čime je Nova

posredno priznalamanjinski status za Srbe

Politički savjet Nove srpske demokratije predlaže novu politiku stranke

Aleksić traži od

Mandićada se

založi za „pravno

priznanje“ Srba

Politički savjet je kao krajnje zlonamjernu ocijenio tezu takozva-

ne građanske opozicije da je otklon srpskih političkih predstavni-

ka od srpske nacionalne ideje i zahtjeva za ravnopravnošću Srba

„conditio sine qua non“ za pobjedu nad aktuelnim režimom.

- Sa gnušanjemodbacujemo optužbu vlasti da je ukazivanje

na neravnopravan položaj Srba u Crnoj Gori, i insistiranje na

individualnim i kolektivnimpravima pripadnika srpskog naro-

da – udar na državu Crnu Goru - kaže se u zaključku Političkog

savjeta.

Packeza„građanskuopoziciju“

PODGORICA

- PredsjednikCrneGoreFilip

Vujanović juče jeučestvovaouraduBrdo

Brioni samitakoji seove godineodržavau

Skoplju, akome suporedpredsjednikadrža-

va regionaučestvovali i predsjednikEvrop-

skog savjetaDonaldTusk i predsjednikVla-

deRepublikeBugarskeBojkoBorisov.

Predsjednik Vujanović je saopštio da će Crna

Gora i nadalje biti dobar susjed i partner svima

u regionu i nastaviti sa saradnjom u oblastima

od zajedničkog interesa. Strategiju Evropske

unije za Zapadni Balkan ocijenio je vrijednim

dokumentom koji obezbjeđuje snažnije pri-

sustvo Evropske unije u regionu i realnu dina-

mikuprocesa pridruživanja.

Članstvo Crne Gore u uniji je predstavio kao

državni prioritet i iskazao njenu spremnost da

nastavi proces reformi s tim ciljem. Istakao je

očekivanje da će EU samit u Sofiji dati dalji

podsticaj EU integracijama svih država regio-

na.

R.P.

PLJEVLJA

-Opštinski odborDemokratskepartijesocijalista

Pljevlja jednoglasno jeusvojio listukandidatazaodbornikena

predstojećimlokalnimizborima, zakazanimza27.maj.

Odbor je takođe jednoglasnodonioodlukudanastupi upredizbor-

noj koaliciji sa koalicionim partnerima - Bošnjačkom strankom i

Socijaldemokratama.

U svim fazama formiranja odborničke liste, kako prenosi portal

Analitika, pokazan je visok demokratski pristup, konstruktivnost i

realna snagazanovimpobjedama.

U istomduhu, predložena lista oslikava najširu snagu, odlučnost i

potencijal zanapredaknašihPljevalja, navodi seusaopštenju.

R.P.

PODGORICA

-Skupštinajeju-

če jednoglasno izabrala koordi-

natoraprogramavladavinepra-

vauGrađanskojalijansi,Zorana

Vujičića, za člana Državne

izborne komisije iz reda pred-

stavnikacivilnogdruštva,nevla-

dinogsektora iUniverziteta.

Skupštinskom zasijedanju nije

prisustvovala opozicija, a Vu-

jučića je na tu funciju predložio

Administrativni odbor.

Predsjednik Administrativnog

odbora,LuiđŠkrelja,kazaojeda

je to skupštinsko tijelo šest puta

raspisivalo konkurs za izbor

člana DIK-a, ali da su naišli na

nezainteresovanostpredstavni-

kacivilnogsektora.

R.P.

Predsjednik Crne Gore na samitu Brdo-Brioni u Skoplju

Vujanović: CrnaGoraće i dalje

biti partner svimau regionu

Pripreme za lokalne izbore

DPSu

Pljevljima

saBS i SD

Jednoglasna odluka

Skupštine Crne Gore

Vujičić izabran

začlanaDIK-a

Budimir

Aleksić

Andrija

Mandić

FilipVujanovićuSkoplju

Pljevlja